Přijdeš

Hledám pøesnì 'přijdeš'. Nalezeno 20 veršù. Další varianty: šly (15) šlo (30) šli (141) šla (32) šel (206) přijdu (48) přijďte (8) přijdou (78) přijdete (11) přijdeš (20) přijdeme (3) přijde (198) přijď (22) jít (123) jdu (24) jdou (42) jdi (173) jděte (102) jdete (11) jdeš (23) jdeme (4) jde (129)
Genesis 24:41... z domu mého otce. Budeš zproštěn přísahypřijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji; tehdy budeš ...
Genesis 30:33... poctivost se v budoucnu prokáže takto:  přijdeš přehlédnout mou odměnu, se mi každé kůzle, jež...
Exodus 10:28...je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy...
Exodus 23:27...před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš, rozvrátím. Všechny tvé nepřátele obrátím před...
Deuteronomium 17:14...na bázeň a nebudou jednat opovážlivě.  přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává,...
Deuteronomium 26:1...Amalekovu památku pod nebem. Nezapomeň!  přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za...
Deuteronomium 26:3... tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno.  přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bude, řekneš mu:...
Soudců 18:25... Prudší povahy by se na vás mohly vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!" Danovi synové pak...
1. Samuel 10:3...Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud jdeš dál, přijdeš k táborskému dubu, kde potkají tři...
1. Samuel 10:5..., dají ti dva chleby a ty je od nich přijmešPřijdeš na Gibeat-elohim, Boží vrch, kde je filištínská...
2. Samuel 10:11... Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad sílypřijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu...
2. Královská 9:2...nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi...
1. Letopisů 19:12... Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad sílypřijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu...
Žalmy 21:10... všechny tvé protivníky najde tvá pravice!  přijdeš, spálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je...
Izaiáš 47:9...- a kdo je víc? Nebudu vdovou, nepřijdu o děti!" Přijde to ale na tebe obojí v jediné chvíli, v jednom dni:...
Jeremiáš 20:6... A ty, Pašchure, i všichni tvoji domácí jdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu a tam zemřeš; tam...
Jeremiáš 51:61...- všechna tato slova napsaná proti Babylonu. " přijdeš do Babylonu," řekl Jeremiáš Serajášovi, "hleď, abys...
Ezechiel 38:15...lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich povšimnešpřijdeš ze své domoviny na dálném severu se všemi národy,...
Lukáš 23:42...Potom řekl Ježíšovi: "Vzpomeň si na ,  přijdeš do svého království." Ježíš mu odpověděl: "Amen,...
Jan 13:36...k druhým." Šimon Petr se ho zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš," odpověděl mu...

Slova obsahující přijdeš: nepřijdeš (2) přijdeš (20)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |