Přijali

Hledám varianty 'přijali' [ přijmu (4) přijmout (14) přijmou (3) přijmi (16) přijměte (7) přijmete (5) přijmeš (3) přijme (19) přijati (5) přijata (3) přijat (1) přijaly (1) přijalo (2) přijali (55) přijala (6) přijal (58) ]. Nalezeno 196 veršù.
Genesis 23:13... raději vyslyšel. Dám ti za to pole penízePřijmi je ode mne, tam pochovám svou mrtvou." Efron...
Genesis 28:4...Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval...
Genesis 32:21...předchází. Když se s ním potom setkám, snad  přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v...
Genesis 33:10...patří." Jákob však odpověděl: "Prosím, nikoliPřijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou tvář, je...
Genesis 33:11...vidím tvou tvář, je přívětivá jako tvář BožíPřijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť...
Genesis 49:24...jej stíhali. Pevný však zůstal jeho lukpřijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného Jákobova....
Genesis 50:23...třetího pokolení a syny Manasesova syna Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: "...
Exodus 2:10...odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla:...
Exodus 6:7...a vykoupím vás vztaženou paží a velikými soudyPřijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte...
Exodus 22:10...ruku na majetek svého bližního. Majitel přísahu přijme a k náhradě nedojde. Jestliže to však bylo ukradeno,...
Exodus 29:25... aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmeš z jejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se...
Exodus 32:4...a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. Tehdy...
Exodus 34:9...tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hříchpřijmi nás jako své vlastní!" Hospodin odpověděl: "Hle,...
Leviticus 1:4... Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije...
Leviticus 6:15...jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm, udělá totéž. Věčným...
Leviticus 16:5... omyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k...
Numeri 7:5...řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu...
Numeri 12:14...na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z...
Numeri 12:15...z tábora. Lid se nehnul dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět. Potom lid vytáhl z Chacerotu a utábořil se v...
Numeri 18:26...Mojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví,...
Numeri 18:28...Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které přijmete od synů Izraele. Příspěvek Hospodinu z nich dáte...
Numeri 31:51...Hospodinem." Mojžíš a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky. Všechno zlato...
Numeri 31:54...a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do Stanu setkávání jako připomínku...
Deuteronomium 9:9...vyhladit. Když jsem na tu horu vystoupil, abych přijal kamenné desky - desky smlouvy, kterou s vámi...
Deuteronomium 20:11... nejprve mu nabídni mír. Pokud nabídnutý mír přijmou a otevřou ti, pak všechen lid, který tam bude,...
Deuteronomium 26:4...našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji před oltář Hospodina, tvého Boha. Tehdy...
Jozue 18:7... A Gád, Ruben a polovina kmene Manasesova  přijali dědictví na východě v Zajordání, kde jim je...
Jozue 20:4...a přednese svou věc stařešinům města. Ti ho pak přijmou k sobě do města a poskytnou mu místo, aby bydlel u...
Jozue 22:19...země, kde stojí Hospodinův příbytek, a přijměte dědictví mezi námi. Jen se nebuřte proti Hospodinu...
Soudců 8:33...smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baalypřijali Baal-berita za svého boha. Synové Izraele...
1. Samuel 9:24... "To bylo připraveno pro tebe," řekl Samuel. "Přijmi to a jez. Pro tuto chvíli, právě pro tebe to bylo...
1. Samuel 10:4... Pozdraví , dají ti dva chleby a ty je od nich přijmeš. Přijdeš na Gibeat-elohim, Boží vrch, kde je...
1. Samuel 18:2...a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a ho nepouštěl domů k...
1. Samuel 25:35...nezůstal jediný pacholek!" Potom od David přijal, co mu přinesla, a řekl : "Vrať se v pokoji domů....
1. Samuel 26:19... Pokud proti mně podnítil Hospodin, tedy přijme předloženou oběť. Pokud to ale byli lidé, pak ...
2. Samuel 24:23...králi." A dodal: "Kéž Hospodin, tvůj Bůh, ráčí přijmout tvoji oběť." "To ne," odpověděl král Aravnovi....
1. Královská 2:7... Synům Barzilaje Gileádského ale prokaž přízeňpřijmi je mezi své spolustolovníky, neboť se ke mně...
2. Královská 5:15...světě není Bůh jako v Izraeli. Zde, prosímpřijmi od svého služebníka tyto dary." Elíša ale odpověděl:...
2. Královská 20:13...slyšel, že Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato,...
1. Letopisů 12:19...- vždyť ti pomáhá sám tvůj Bůh!" A tak je David přijal a jmenoval je veliteli nájezdníků. Další z pokolení...
2. Letopisů 7:22... Boha svých předků, který je vyvedl z Egypta, a přijali cizí bohy, jimž se klaněli a jimž sloužili - to...
2. Letopisů 25:14...nad Edomci, přinesl si s sebou seírské bůžkyPřijal je za své bohy, klaněl se jim a pálil jim kadidlo....
Ezdráš 2:61...oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádskéhopřijal jeho jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale...
Ezdráš 8:30...Hospodinova chrámu." Tito kněží a levité tedy přijali zodpovědnost za stříbro, zlato i náčiní, jež měli...
Nehemiáš 7:63...oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádskéhopřijal jejich jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale...
Ester 2:7...dívka. Po smrti jejího otce i matky ji Mordechaj přijal za vlastní. Když bylo vyhlášeno královské nařízení,...
Ester 2:15... dcera Abichaila, strýce Mordechajova, jenž ji přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala...
Ester 9:23...posílat výslužku a dávat dárky chudým. Tak Židé přijali svátek, který tehdy začali slavit a o kterém jim...
Ester 9:27...své potomky a pro všechny, kdo se k nim připojíPřijali, že budou každoročně zachovávat oba ty dny...
Ester 9:31...uložil Žid Mordechaj s královnou Ester a tak to přijali pro sebe i pro své potomstvo na paměť svého půstu a...
Job 15:18...hlásají mudrci, když netají, co od svých předků přijali (země byla dána jenom jim, nikdo cizí k nim tenkrát...
Job 22:22...klid, takto ti vzejde blahobyt. Z jeho úst přijmi učení, vezmi si k srdci jeho výroky. K Všemohoucímu...
Žalmy 24:5...neoddává marnostem a nepřísahá falešně. Takový přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha, své...
Žalmy 73:24...pravici. Ty povedeš svými záměry a nakonec  přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi? S tebou...
Žalmy 119:108...byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ !  Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč svým...
Přísloví 2:1...žije v bezpečí před hrozbou všeho zla."  Přijmi prosím slova, synu, moje příkazy jak poklad...
Přísloví 4:10... krásou svou!" Slyš, synu můj, výroky přijmi, léta života se ti prodlouží. Cestě moudrosti chci...
Přísloví 19:20...ho, zkazíš ho ještě víc. Poslechni radupřijmi poučení, abys byl příště moudřejší. Člověk v...
Kazatel 5:18...bohatství a jmění a dovolil mu jich užívat,  přijme svůj úděl a raduje se uprostřed svého pachtění -...
Izaiáš 39:2...jeho nemoci a uzdravení. Ezechiáš posly radostně přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato,...
Izaiáš 44:5...ponese, další si na ruku napíše "Hospodinův" a přijme jméno Izrael. Toto praví Hospodin, král a vykupitel...
Izaiáš 60:7... poslouží ti i nabajotští berani; budou přijati za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím....
Izaiáš 66:21...domu v čistých nádobách. A i z nich některé přijmu za kněží a levity, praví Hospodin. Jako to nové nebe...
Jeremiáš 3:14... praví Hospodin, vždyť jsem vaším manželemPřijmu vás, po jednom z města, po dvou z rodiny a přivedu...
Jeremiáš 6:20... k čemu vonný puškvorec z dálné ciziny? Nemohu přijmout vaše zápaly, vaše oběti se mi nelíbí!" Nuže, tak...
Jeremiáš 34:10... Všichni velmoži i všechen lid, kteří tu smlouvu přijali, souhlasili, že propustí své otroky a otrokyně na...
Ezechiel 3:21... a on hřešit přestane - pak zůstane živ, protože přijal varování, a i ty se zachráníš." Tehdy na mně...
Daniel 1:19...Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi. A tak byli přijati do královských služeb. Kdykoli od nich král...
Daniel 4:24...vládu Nebes. Kéž proto královská Výsost ráčí přijmout moji radu: Naprav své hříchy spravedlností a svou...
Daniel 12:13...odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu." Slovo Hospodinovo, které dostal Ozeáš,...
Ozeáš 14:3..."Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ti přineseme jako býčky ovoce svých rtů. Asýrie...
Micheáš 1:1...králů Jotama, Achaze a Ezechiáše - to, co přijal ve vidění o Samaří a Jeruzalémě. Slyšte, všechny...
Abakuk 1:1...tvé ustavičné zlo? Ortel, který ve vidění přijal prorok Abakuk. Jak dlouho mám, Hospodine, volat, a...
Malachiáš 1:13...mi je za oběť - copak to mohu z vašich rukou přijmout? praví Hospodin. Prokletý je pokrytec, který ve...
Matouš 11:14...všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo uši,...
Matouš 18:5...království největší. Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménu, přijímá . Kdokoli by ale svedl...
Matouš 19:12...stali sami pro nebeské království. Kdo to může přijmout, to přijme." Tehdy k němu přinesli malé děti,...
Matouš 25:34...po své pravici: ‚Pojďte, vy požehnaní mého Otcepřijměte za dědictví Království, které je pro vás...
Matouš 25:35...žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincempřijali jste , byl jsem nahý a oblékli jste , byl jsem...
Matouš 25:38...dali ti napít? Kdy jsme viděli jako cizincepřijali anebo nahého a oblékli ? Kdy jsme viděli...
Marek 7:4...nevykoupou. A je ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování pohárů, džbánů,...
Marek 9:37... Potom je vzal do náručí se slovy: "Kdokoli přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne, a...
Lukáš 1:4... abys poznal, jak spolehlivé je učení, které jsi přijal. Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz, jménem...
Lukáš 9:11...se to dozvěděly zástupy, vydaly se za nímPřijal je tedy, vyprávěl jim o Božím království a...
Lukáš 9:48... postavil je vedle sebe a řekl jim: "Kdokoli přijme takové dítě v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli...
Lukáš 10:8...z domu do domu. V kterémkoli městě vás přijmou, jezte, co vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě...
Lukáš 10:38... Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se...
Lukáš 16:4...se stydím... vím, co udělám, aby lidé přijali do svých domů, budu propuštěn!' Jednoho po...
Lukáš 16:9...pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenším, je...
Lukáš 19:6...u tebe doma." Rychle tedy slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali: "To šel...
Jan 1:12...ale jeho vlastní ho nepřijali. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v...
Jan 1:16...byl dříve než ." Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze...
Jan 3:27...k němu!" Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi...
Jan 5:43... Kdyby jiný přišel ve svém vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu...
Jan 7:39...praví Písmo." (A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl dán, protože...
Jan 10:17... protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho...
Jan 10:18...pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce." Kvůli...
Jan 14:17...navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť...
Jan 14:21...jsem ve svém Otci a vy ve mně a ve vás. Kdo přijal přikázání a zachovává je, ten miluje. A kdo ...
Jan 16:14...věci budoucí. On oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode . Všechno, co Otec, je . Proto jsem řekl,...
Jan 16:15...Otec, je . Proto jsem řekl, že vám oznámí, co přijme ode . Za okamžik neuvidíte a za další...
Jan 17:8... jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili...
Jan 19:27..."Hle, tvá matka." A ten učedník ji od chvíle přijal k sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno...
Jan 20:22...vás." Po těch slovech na dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou...
Skutky 1:8...a doby, které si Otec ponechal ve své pravomociPřijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a...
Skutky 1:20...v něm nikdo nebydlí' a dále: ‚Jeho pověření  přijme jiný.' Jeden z těch, kdo s námi chodili po celý čas,...
Skutky 2:33...jsme toho svědkové! Byl vyvýšen na Boží pravicipřijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte...
Skutky 2:38...Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro...
Skutky 2:41...z tohoto zvráceného pokolení!" Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se...
Skutky 6:7...se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi...
Skutky 7:38...němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. To on přijal živá slova, aby je předal nám. Naši otcové ho ale...
Skutky 7:53... a vy jste ho teď zradili a zavraždiliPřijali jste Zákon z rukou andělů, ale nezachovali jste...
Skutky 7:59...ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíšipřijmi mého ducha." Klesl na kolena a hlasitě zvolal:...
Skutky 8:14... Apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo, a tak k nim vyslali Petra a Jana. Ti...
Skutky 8:15...Petra a Jana. Ti přišli a modlili se za , aby přijali Ducha svatého. (Na nikoho z nich totiž ještě...
Skutky 8:19...i mně tu moc, aby každý, na koho vložím rucepřijal Ducha svatého!" Petr mu na to řekl: " jsou tvé...
Skutky 9:19...očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtítPřijal pokrm a posilnil se. Saul pak strávil několik dní s...
Skutky 10:29...nebo poskvrněného, a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč...
Skutky 10:43...svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří." Ještě než...
Skutky 10:47..."Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?" A tak je nechal pokřtít v...
Skutky 11:1...bratři v Judsku se doslechli, že i pohané přijali Boží slovo. Když Petr dorazil do Jeruzaléma,...
Skutky 15:4...radost. Když dorazili do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly i staršími a vyprávěli jim, co...
Skutky 15:14... jak Bůh poprvé navštívil pohany, aby z nich přijal svůj vlastní lid. S tím se plně shodují slova...
Skutky 16:10..."Přijď do Makedonie a pomoz nám!" Jakmile Pavel přijal to vidění, ihned jsme se rozhodli vyrazit do...
Skutky 16:14...z města Thyatir. Pán otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností...
Skutky 17:7...rozvracejí celý svět! Teď přišli sem a Jáson je přijal! Ti všichni porušují císařské nařízení, protože se...
Skutky 17:11...Židé však byli ušlechtilejší než tesaloničtíPřijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali...
Skutky 18:27...ho bratři povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam dorazil, velmi prospěl těm, kdo z Boží...
Skutky 19:2... kde nalezl nějaké učedníky. Zeptal se jich: "Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili?" "Nikdy jsme...
Skutky 20:24...abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží...
Skutky 21:17...jsme došli do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijali. Druhého dne šel Pavel s námi k Jakubovi, kde se...
Skutky 22:5...i velekněz a všichni starší. Od nich jsem také přijal dopisy pro naše bratry v Damašku, kam jsem se...
Skutky 26:18...a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.' A tak...
Skutky 28:7...přední muž toho ostrova jménem Publius. Ten nás přijal a po tři dny nás přátelsky hostil. Publiův otec byl...
Římanům 4:11...to po obřízce, ale před ! Znamení obřízky pak přijal jako pečeť spravedlnosti, kterou měl díky víře ...
Římanům 8:15...vést Božím Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli....
Římanům 8:29... Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi...
Římanům 10:16...je příchod poslů dobrých zpráv!" Ne všichni ale přijali evangelium. Vždyť Izaiáš říká: "Kdo, Hospodine,...
Římanům 14:3...nejí, nesoudí toho, kdo - vždyť Bůh jej přijal! Kdo vůbec jsi, že soudíš cizího služebníka? Před...
Římanům 15:7... Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy. Říkám vám, že Kristus se pro Boží...
Římanům 15:16...kněžské služby při Božím evangeliu je, aby Bůh přijal pohany jako libou oběť, posvěcenou Duchem svatým....
Římanům 15:31...v Judsku a aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali. Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu...
1. Korintským 11:23...vás nechválím! Předal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal...
1. Korintským 15:1...evangelium, jež jsem vám kázal, jež jste přijali, v němž stojíte a jímž jste spaseni (pokud se ovšem...
1. Korintským 15:3... Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl...
2. Korintským 1:4...povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista...
2. Korintským 1:15...jistotě jsem k vám dříve chtěl přijít, abyste přijali další milost. Přes vás jsem chtěl jít do Makedonie...
2. Korintským 4:1...je služba, kterou jsme z Božího milosrdenství přijali, a proto se nevzdáváme. Odmítáme hanebné...
2. Korintským 6:17... praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás." " pak budu váš Otec a vy synové a dcery,...
2. Korintským 7:2...těla i ducha a posvěcujme se v bázni BožíPřijměte nás. Nikomu jsme neublížili, nikomu neuškodili,...
2. Korintským 7:15...na poslušnost vás všech a na to, jak jste ho přijali s posvátnou úctou. Mám takovou radost, že se na...
2. Korintským 11:4...dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, rádi to snášíte! Myslím, že si s těmi veleapoštoly...
2. Korintským 11:16... Opakuji, nikdo nemá za blázna. A i kdybypřijměte aspoň jako blázna, abych se i trochu...
Galatským 1:9...někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, je proklet! Chci si teď naklonit lidi, nebo...
Galatským 3:2...ukřižovaný! Chtěl bych se od vás dozvědět jednoPřijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v...
Galatským 3:14...v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha. Řeknu to po lidsku, bratři....
Galatským 4:5... aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste synové, Bůh poslal...
Galatským 4:14...zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli Přijali jste jako Božího anděla, jako Krista Ježíše! Kam...
Efeským 1:5...nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost,...
Efeským 4:1...životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem...
Filipským 2:7...s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebepřijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu....
Filipským 4:9...- o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučilipřijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh...
Filipským 4:18...potřeby jsou naplněny, když jsem od Epafrodita přijal, co jste poslali - je to líbezná vůně, oběť, která...
Koloským 2:6...váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte....
Koloským 4:10...něm jste dostali pokyny: pokud k vám přijdepřijměte jej) a také Jesus zvaný Justus. Ti jsou jediní z...
Koloským 4:17..."Hleď, abys naplnil službu, kterou jsi v Pánu přijal." , PAVEL, PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU....
1. Tesalonickým 1:6...náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého, takže jste se stali...
1. Tesalonickým 2:13... Neustále děkujeme Bohu také proto, že jste přijali Boží slovo, které jste od nás slyšeli. Přijali jste...
1. Tesalonickým 4:1... abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co děláte - žijte tak, abyste se líbili Bohu....
2. Tesalonickým 3:6...žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš...
1. Timoteus 1:15...Ježíši. Je to jistá pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky....
1. Timoteus 3:16...Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy. Duch říká jasně, že...
1. Timoteus 4:9...nynějšího života i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto pravdu. Proto se tak namáháme a svádíme takový...
2. Timoteus 1:6... abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha...
Filemon 1:15... Snad proto ti byl načas vzdálen, abys ho přijal navždy - ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je...
Filemon 1:17...smyslu nebo v Pánu. Máš-li za společníkapřijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo...
Židům 7:6... který ani nepochází z jejich rodokmenu, však přijal desátek od samotného Abrahama a dal požehnání tomu,...
Židům 9:15...nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví. U závěti se totiž musí...
Židům 11:4... Díky byl uznán za spravedlivého (neboť Bůh přijal jeho dary), a přestože zemřel, díky dosud mluví....
Židům 11:11...také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka, přesvědčena o věrnosti Toho,...
Židům 11:17...ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal zaslíbení, obětoval svého jediného syna, o němž bylo...
Židům 11:19...z mrtvých; a odtud ho také (obrazně řečenopřijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezauovi ohledně...
Židům 11:31...sedm dní. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a tak nezahynula s neposlušnými. Mám...
Židům 13:22...sláva na věky věků. Amen. Prosím vás, bratřipřijměte toto slovo povzbuzení; vždyť jsem vám napsal jen...
Jakub 2:25...skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Takže:...
1. Petr 5:4... abyste, se ukáže ten nejvyšší Pastýřpřijali nevadnoucí věnec slávy. Vy, mladší, se podřizujte...
2. Petr 1:12...je znáte a pevně stojíte v pravdě, kterou jste přijali. Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou...
2. Petr 1:17...jako očití svědkové jeho slávy. Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl...
1. Jan 2:27... Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. To...
Zjevení 2:28...je jako hliněné nádobí - jak jsem to i  přijal od svého Otce - a dám mu jitřní hvězdu. Kdo uši,...
Zjevení 3:3...nejsou naplněné. Vzpomeň si, co jsi slyšelpřijal; drž se toho a čiň pokání. Pokud se neprobudíš,...
Zjevení 4:11...před trůn se slovy: "Hoden jsi, Pane a Bože nášpřijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci...
Zjevení 5:12...mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a bohatství, moudrost a sílu, slávu, chválu a...
Zjevení 14:11... kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem...
Zjevení 17:12... kteří se ještě neujali kralování, ale mají přijmout moc jako králové v jednu hodinu spolu se šelmou....
Zjevení 19:20... který před dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti...

Slova obsahující přijali: nepřijali (8) přijali (55)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |