Přijít

Hledám varianty 'přijít' [ přišly (14) přišlo (58) přišli (309) přišla (69) přišel (392) přijít (61) ]. Nalezeny 873 verše.
Genesis 7:15...po zemi i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života,...
Genesis 7:16... přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za...
Genesis 11:31...z chaldejského Uru do kanaánské země. Když však přišli do Cháranu, usadili se tam. Terach žil 205 let a...
Genesis 12:5...Cháranu. Vydali se na cestu do kanaánské zeměpřišli do . Abram procházel tou zemí k místu zvanému...
Genesis 12:14...a abych díky tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi...
Genesis 14:13...Sodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím...
Genesis 15:12...je odháněl. Když pak slunce začalo zapadatpřišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela hluboká,...
Genesis 16:8... Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně, odkud jsi přišla? Kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Saraj."...
Genesis 18:5...kousek chleba a posilníte se, než půjdete dálPřišli jste přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi...
Genesis 19:5...lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich...
Genesis 20:3...a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď...
Genesis 22:9..." odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil...
Genesis 23:2...(což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad truchlil a oplakával ji. Když vstal od...
Genesis 24:30... když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten dosud stál s velbloudy...
Genesis 24:42...tehdy budeš přísahy zproštěn.' Dnes jsem tedy přišel k prameni a řekl jsem: Hospodine, Bože mého pána...
Genesis 25:29...oblíbila Jákoba. Jednou, když Jákob uvařil kašipřišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi...
Genesis 26:26...služebníci tam vykopali studnu. Tehdy k němu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem a s...
Genesis 26:32...od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou...
Genesis 27:18... pak dala do rukou svému synu JákoboviPřišel ke svému otci a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano?...
Genesis 27:33...ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak...
Genesis 27:35...také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto...
Genesis 29:1...desátek." Jákob tedy směle vykročil na cestupřišel do země východních národů. Když se rozhlédl, spatřil...
Genesis 29:9...kámen z ústí studny." A zatímco s nimi mluvilpřišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka....
Genesis 29:25...Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal...
Genesis 30:11...Zilpa potom Jákobovi porodila syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když...
Genesis 30:30...se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu...
Genesis 34:7...vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo...
Genesis 34:20...ten nejváženější.) Chamor a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a promluvili k tamním měšťanům:...
Genesis 34:27...z Šechemova domu a odešli. Jákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde byla poskvrněna...
Genesis 35:6...synové nebyli pronásledováni. Jákob tenkrát přišel do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemi - on i...
Genesis 35:27...synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě...
Genesis 37:23...ho jeho otci.) A tak se stalo, že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou...
Genesis 38:27...syna Šelu!" A víckrát s nespal. Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata....
Genesis 39:11...a pobyl s , neposlechl ji. Jednoho dne, když přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva...
Genesis 39:14...můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával?! Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale jsem začala...
Genesis 39:17...hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale dala...
Genesis 40:6...každý s vlastním významem. Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutní. Zeptal se tedy...
Genesis 41:14...z jámy, a když se oholil a převlékl si šatypřišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a...
Genesis 41:50...i počítat, neboť ho bylo bezpočtu. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové....
Genesis 41:54...pak v Egyptě uplynulo sedm let hojnostipřišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve...
Genesis 42:5...snad nepřihodilo něco zlého." Izraelovi synové přišli nakoupit zrní spolu s jinými příchozími, neboť v...
Genesis 42:6... kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry...
Genesis 42:7...jako cizí a mluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste přišli?" zeptal se jich. "Z kanaánské země," odpověděli,...
Genesis 42:9...které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehovéPřišli jste prozkoumat slabiny země!" Odpověděli mu:...
Genesis 42:10...Odpověděli mu: "Nikoli, pane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo! Všichni jsme synové jednoho muže,...
Genesis 42:12...nikdy nebyli špehové!" On však řekl: "NePřišli jste si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli:...
Genesis 42:29...rozechvěle ptali: "Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli...
Genesis 43:14...vašeho dalšího bratra i Benjamína. A , mám-li přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou kromě...
Genesis 43:20...k němu: "Odpusť, pane, opravdu jsme sem prve přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovat,...
Genesis 43:26...dar, než Josef v poledne přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a...
Genesis 44:8...nikdy neudělali! Vždyť jsme ti z kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli navrchu svých vaků....
Genesis 44:30... šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce, na...
Genesis 45:4...ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl: " jsem Josef, váš bratr, kterého jste...
Genesis 45:16... Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!" Farao i jeho služebníci byli rádi,...
Genesis 45:25..."Cestou se nehádejte!" A tak odešli z Egyptapřišli ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu:...
Genesis 46:1...se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka....
Genesis 46:6...stáda i svůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákob a veškeré jeho potomstvo. Jeho...
Genesis 46:7...a veškeré jeho potomstvo. Jeho synové i vnukové přišli s ním, také jeho dcery a vnučky. Přivedl s sebou do...
Genesis 46:8... Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob a jeho synové: Ruben, Jákobův...
Genesis 46:26...počet těch, kdo vyšli z Jákobových bederpřišli s ním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) -...
Genesis 46:27...se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob. Juda byl vyslán...
Genesis 46:31...dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé...
Genesis 47:1...chovají ke všem pastevcům odpor.) Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři přišli z...
Genesis 47:4...my, tak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této země jako přistěhovalci, neboť v...
Genesis 47:5...kraji." Farao pak promluvil s Josefem: "Přišli k tobě tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země...
Genesis 47:15...domu. A když v Egyptě a Kanaánu došly penízepřišli všichni Egypťané k Josefovi a řekli: "Dej nám chléb!...
Genesis 47:18...chlebem po celý rok. A když ten rok uplynulpřišli k němu v dalším roce a řekli: "Nebudeme před svým...
Exodus 1:1... Toto jsou jména Izraelitů, kteří s Jákobem přišli do Egypta, každý se svou rodinou: Ruben, Šimeon,...
Exodus 2:5...zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné zatím kráčely...
Exodus 2:13...Egypťana a zahrabal ho do písku. Když k nim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy...
Exodus 2:18...jim a napojil jejich ovce. "Co že jste dnes přišly tak brzy?" zeptal se dívek jejich otec Reuel, když...
Exodus 3:1... Jednou, když vedl stádo hluboko do pouštěpřišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z...
Exodus 5:15...cihel jako dříve?!" Izraelští předáci tedy přišli a úpěli k faraonovi: "Proč takto nakládáš se svými...
Exodus 5:20...faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin...
Exodus 5:23...jsi sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede...
Exodus 15:23...dny šli pouští, aniž nalezli vodu. Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká....
Exodus 15:27...- neboť jsem Hospodin, tvůj lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a...
Exodus 16:1...den druhého měsíce po jejich odchodu z Egypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi Elimem...
Exodus 16:22...- dva omery na osobu. Všichni vůdcové obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o...
Exodus 18:5...faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil...
Exodus 18:12...Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hodyPřišel také Áron a všichni izraelští stařešinové a hodovali...
Exodus 19:1...své země. Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z...
Exodus 19:2...na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimupřišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se...
Exodus 20:20...Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě,...
Exodus 24:3...lid nevystupuje spolu s ním." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny...
Leviticus 11:34...a nádobu musíte rozbít. Každý pokrm, který přišel do styku s vodou z nádoby, bude nečistý. Také...
Numeri 9:6... neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto přišli toho dne před Mojžíše a Árona. Řekli: "Poskvrnili...
Numeri 12:5...Stanu a zvolal: "Árone a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův...
Numeri 13:27...zprávu a ukázali jim ovoce země. Vyprávěli: "Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá...
Numeri 17:3...do daleka. Z kadidelnic těch, kdo pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k obložení oltáře,...
Numeri 17:8...se tam Hospodinova sláva! Mojžíš a Áron pak přišli před Stan setkávání a Hospodin tam k Mojžíšovi...
Numeri 21:7...uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme...
Numeri 22:7...tedy odešli s věšteckou odměnou v rukách, a když přišli k Balaámovi, vyřídili mu Balákova slova. On jim...
Numeri 22:9...A tak moábští hodnostáři zůstali u Balaáma. Bůh přišel k Balaámovi a řekl: "Kdo jsou ti muži u tebe?"...
Numeri 22:16...- bylo jich ještě více a ještě váženějších. Když přišli k Balaámovi, řekli mu: "Tak praví Balák, syn...
Numeri 22:20...dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak Hospodin přišel k Balaámovi a řekl mu: "Když ti muži přišli...
Numeri 22:38...poctít?" Balaám Balákovi odpověděl: "Hlepřišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco...
Numeri 24:2...oči a spatřil Izrael tábořící podle kmenůpřišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou...
Numeri 25:6...vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce si...
Numeri 31:16...syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána! Pobijte tedy všechny...
Numeri 32:2...pro dobytek. Rubenovi a Gádovi synové tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a vůdcům obce:...
Numeri 33:9...pouští a utábořili se v Maře. Vyšli z Marypřišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a...
Deuteronomium 1:20...dorazili do Kádeš-barné. Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste k pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůh, nám...
Deuteronomium 1:22...se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem...
Deuteronomium 1:24...z každého kmene. Vypravili se vzhůru do horpřišli do údolí Eškol. Když prozkoumali zem, vzali s...
Deuteronomium 2:23...v okolí Gazy, zase vyhladili Kaftorští. Ti přišli z Kréty a usadili se na jejich místě.) "Vzhůru!...
Deuteronomium 4:34...slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek, znamení a divů si vzít národ...
Deuteronomium 33:2...svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce vychází, tak...
Jozue 2:2... Králi Jericha se doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací Izraelci, aby proslídili zem." Jerišský král...
Jozue 2:3...proto vzkázal Rachab: "Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu! Přišli proslídit...
Jozue 2:4...a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku měla...
Jozue 2:22...okna karmínovou šňůru. Zvědové vyrazili, a když přišli do hor, zůstali tam tři dny, dokud se jejich...
Jozue 2:23...zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se, a když přišli k Jozuovi, synu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se...
Jozue 9:6...měli s sebou, byl vyschlý, se drolil. Když přišli k Jozuovi do gilgalského tábora, řekli jemu a...
Jozue 9:8... Ten se jich ale ptal: "Co jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země...
Jozue 9:9...jste zač? Odkud jste přišli?" "Tvoji služebníci přišli z daleké, předaleké země díky pověsti Hospodina,...
Jozue 14:6...Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové Judovi přišli v Gilgalu za Jozuem a Káleb, syn Kenizejce Jefuna, k...
Jozue 15:18...Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o pole. Když...
Jozue 19:47...naproti Jafě. Synové Danovi ale o své území přišli. Proto vytáhli a zaútočili na Lešem. Když se města...
Jozue 21:1...se nepostaví před obec. Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu Nunovu, a k...
Jozue 22:15...tisíci náčelníkem svého otcovského rodu. Když přišli do gileádské země k synům Rubenovým a Gádovým a k...
Jozue 24:6...vás vyvedl. Když jsem vaše otce vyvedl z Egyptapřišli jste k Rudému moři, kde vaše otce dostihli Egypťané...
Jozue 24:11...z jeho ruky. Potom jste překročili Jordánpřišli k Jerichu. Obyvatelé Jericha, Emorejci, Perizejci,...
Soudců 1:14...mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o pole. Když...
Soudců 2:15...přesně jak to Hospodin řekl a jak jim odpřisáhlPřišlo na veliké soužení. Hospodin jim ale vzbuzoval...
Soudců 3:24...za sebou zavřel na zástrčku. Po jeho odchodu přišli služebníci, a když viděli, že dveře střešního pokoje...
Soudců 3:31...pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set Filištínů...
Soudců 4:20...vchodu do stanu," řekl ještě, "a kdyby někdo přišel a vyptával se : ‚Není tu někdo?' odpověz mu: ‚Není...
Soudců 5:19... jenž pohrdá smrtí, Neftalí na bojiště vyrazilPřišli králové, bojovali, bojovali tehdy králové kanaánští...
Soudců 6:11...' Ale neposlechli jste ." Hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v Ofře, patřící Joašovi...
Soudců 6:29...se jeden druhého. Pátrali a zjišťovali, na to přišli: "Udělal to Gedeon, syn Joašův." Lidé z města tedy...
Soudců 7:13... jako je písku na břehu moře. Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví druhému svůj sen:...
Soudců 8:15...sukotských vůdců a stařešinů. Když potom Gedeon přišel k sukotským mužům, řekl: "Tady je Zebach a Calmuna,...
Soudců 9:1...Izraeli prokázal. Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své matky v Šechemu a řekl jim i...
Soudců 9:27...hrozny, šlapali je v lisu a slavili vinobraníPřišli do chrámu svého boha, jedli, pili a nadávali na...
Soudců 9:31...posly se vzkazem: "Pozor, do Šechemu přišel Gaal, syn Ebedův, se svými bratry. Pozor na ,...
Soudců 9:57...zločiny Šechemských obrátil Bůh na jejich hlavyPřišlo na zlořečení Jotama, syna Jerub-baalova. Po...
Soudců 10:9...také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael přišlo veliké soužení. Synové Izraele tehdy volali k...
Soudců 11:16...Izrael procházel pouští k Rudému moři. Když přišli do Kádeše, vyslali posly k edomskému králi se slovy:...
Soudců 12:3...mi je vydal do rukou. Proč jste dnes za mnou přišli? Bojovat se mnou?" Jiftach tedy shromáždil všechny...
Soudců 13:6...Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou...
Soudců 14:5...šel se svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišli k městským vinicím, náhle na něj s řevem vyskočil...
Soudců 15:10...jste na nás vytáhli?" ptali se judští muži. "Přišli jsme spoutat Samsona," odpověděli. "Uděláme mu totéž...
Soudců 15:12...jsem jim totéž, co oni mně," odpověděl jim. "Přišli jsme spoutat," řekli mu. "Vydáme Filištínům."...
Soudců 16:5...jedné ženy v údolí Sorek. Jmenovala se DalilaPřišli za filištínští vládci a žádali ji: "Sveď ho a...
Soudců 16:8...jako každý jiný." Filištínští vládci za tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, a...
Soudců 16:18...mi prozradil!" Filištínští vládci k tedy přišli a přinesli s sebou peníze. Potom uspala Samsona na...
Soudců 16:31...své smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina, aby si ho vzali....
Soudců 17:8...Betléma odešel hledat si jiné místo k bydleníPřišel do Efraimských hor a doputoval k Míkovu domu....
Soudců 18:3...domu, a tak tam přenocovali. Když k tomu domu přišli blíž, poznali po hlase toho levitského mladíka....
Soudců 18:7...bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál,  přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žije v bezpečí jako...
Soudců 19:22...na starého hospodáře: "Vyveď toho mužského, co přišel k tobě domů, si ho užijeme!" Hospodář k nim vyšel...
Soudců 20:4...levita, manžel zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel jsem se svou družkou přenocovat do benjamínské...
Soudců 20:26...pak s celým vojskem táhli do Bet-elu. Když tam přišli, seděli toho dne s pláčem před Hospodinem, postili...
Soudců 21:6...do Micpy, musí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto. Říkali: "Dnes byl z...
Soudců 21:22...kraje. Kdyby si k nám jejich otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jim: Mějte s nimi slitování, vždyť...
Růt 1:2...a Kiljon; byli to Efraimci z judského BetlémaPřišli do moábského kraje a bydleli tam. Elimelech, Noemin...
Růt 1:22...se tedy Noemi vrátila a s z moábského kraje přišla Moábka Rút, její snacha. Když dorazily do Betléma,...
Růt 2:3... dcero," odpověděla Noemi. Šla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten díl pole...
Růt 2:4...Boázovi z Elimelechova rodu.) Vtom z Betléma přišel Boáz. "Hospodin s vámi!" pozdravil žence. "Hospodin...
Růt 2:6...Služebník mu řekl: "To je ta mladá Moábka, která přišla s Noemi z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít...
Růt 2:7...bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je na nohou, od rána doteď, jen na chvilku si...
Růt 2:12...Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila....
Růt 2:14...ani nepatřím k tvým služebným." Když pak přišel čas k jídlu, řekl Boáz: "Pojď sem, vezmi si...
Růt 3:14...Boáz řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl také: "Nastav pláštěnku a podrž ji."...
Růt 4:1...mu řekl: "Pojď sem, příteli, posaď se." A tak přišel a posadil se. Potom Boáz pozval deset z městských...
1. Samuel 1:4...dva synové Elího, Chofni a Pinchas. Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím...
1. Samuel 2:13...a lidu. Kdykoli někdo přinesl zápalnou oběťpřišel kněžský mládenec, a jak se vařilo maso, vzal...
1. Samuel 2:27...a byl milý jak Hospodinu, tak i lidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví Hospodin: Cožpak jsem...
1. Samuel 3:10...'" Samuel si tedy šel lehnout na své místo. Vtom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak jako předtím:...
1. Samuel 4:6...za pokřik?" Když se dozvěděli, že do tábora přišla Truhla Hospodinova, dostali Filištíni strach. Řekli...
1. Samuel 4:7...Filištíni strach. Řekli si totiž: "To bůh přišel do jejich tábora! Běda nám!" Říkali: "Nic takového...
1. Samuel 7:1...Pojďte si ji odnést k sobě." Kiriat-jearimští přišli a Hospodinovu truhlu si odnesli. Vešli s do...
1. Samuel 9:12..." odpověděly jim, "kousek před tebou. Pospěš siPřišel dnes do města, protože lidé pořádají na návrší...
1. Samuel 10:10...dne se také vyplnila všechna ta znamení. Když přišli ke Gibeji, hle - přímo proti nim jde průvod proroků....
1. Samuel 10:22...ho, ale nenašli. Ptali se proto Hospodina dále: "Přišel ten muž sem?" Hospodin odpověděl: "Schovává se...
1. Samuel 11:4...zachránit, vzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno lidu, dali...
1. Samuel 11:9...a judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileádu:...
1. Samuel 14:26...do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z pláství, ale nikdo z...
1. Samuel 14:46...pronásledování Filištínů a ti se vrátili, odkud přišli. Když se Saul ujal kralování nad Izraelem, bojoval...
1. Samuel 16:2...odpověděl: "Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přišel jsem obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti a ...
1. Samuel 16:4..." Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu...
1. Samuel 16:5..."Přinášíš pokoj?" "Ano, pokoj," odpověděl. "Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za...
1. Samuel 16:6...a jeho syny posvětil a pozval je k oběti. Když přišli, uviděl Eliaba a řekl si: "To jistě bude Hospodinův...
1. Samuel 16:21...a po svém synu Davidovi to poslal Saulovi. Tak přišel David k Saulovi a vstoupil k němu do služby. Saul si...
1. Samuel 16:23...neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha, David bral citeru a hrál. Saulovi...
1. Samuel 17:8...izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece Filištín a vy...
1. Samuel 17:28...se na Davida rozhněval: "Proč jsi sem vlastně přišel? A komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu...
1. Samuel 17:34...služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se...
1. Samuel 18:19... abych se měl stát královým zetěm?" Když pak přišel čas její svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru...
1. Samuel 19:9... když Saul seděl ve svém domě s kopím v rucepřišel na něj zlý duch od Hospodina. Zatímco mu David hrál,...
1. Samuel 19:14...z kozí srsti a přikryla lůžko pláštěm. Když přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je...
1. Samuel 19:16...mně třeba na lůžku, ho zabiju!" Poslové tedy přišli a hle - na lůžku byla soška a na místě hlavy polštář...
1. Samuel 20:1...k prorokům? David ale z chýší v Rámě uprchlPřišel k Jonatanovi a ptal se: "Co jsem provedl? Čím jsem...
1. Samuel 20:21...se, šípy jsou za tebou, přines je' - pak můžeš přijít, neboť jsi v bezpečí a nic ti nehrozí, jakože je živ...
1. Samuel 20:35...i kvůli tomu, že ho otec tak zostudil. Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se dohodli s Davidem....
1. Samuel 21:2...na cestu, zatímco Jonatan se vrátil do městaPřišel do Nobu ke knězi Achimelechovi, ale toho setkání s...
1. Samuel 22:3...moábského krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?"...
1. Samuel 22:9...služebníků: "Viděl jsem Jišajova syna, jak přišel do Nobu k Achimelechovi, synu Achitubovu. Ten se o...
1. Samuel 23:5...ti vydám do rukou." A tak David se svými muži přišel do Keily, pustil se s Filištíny do boje a na hlavu...
1. Samuel 24:4...s jeho muži hledat v Kamzičích skalách. Cestou přišel k ovčím ohradám; byla tam jeskyně a Saul zašel...
1. Samuel 25:40..., že si ji vezme za ženu. Davidovi služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli : "David nás za...
1. Samuel 26:1... syna Laiše z Galimu. Za Saulem do Gibeje znovu přišli Zifejci: "David se přece ukrývá na kopci Chakila...
1. Samuel 26:3...zdržoval v poušti. Když viděl, že za ním Saul přišel na poušť, vyslal zvědy, aby se o Saulově příchodu...
1. Samuel 26:15...svého krále a pána? Někdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc ses nevyznamenal. Jakože je živ...
1. Samuel 29:6...si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně přišel, dodnes ti opravdu nemám co vytknout. Vládcům se...
1. Samuel 29:8...služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel, dodnes? Proč nemohu jít bojovat proti nepřátelům...
1. Samuel 29:10...brzy vstaň - ty i sluhové tvého pána, kteří přišli s tebou - a hned za rozbřesku odejděte." A tak se...
1. Samuel 30:9..." David tedy vyrazil se šesti sty muži. Když přišel k potoku Besor, část jich tam zůstala. David pak...
1. Samuel 31:7...syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni...
1. Samuel 31:8...a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet...
2. Samuel 1:2...tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě hlínuPřišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se. "Odkud jdeš?"...
2. Samuel 2:4...v Hebronu a okolních městech. Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za krále nad domem...
2. Samuel 2:23... takže tam padl a na místě zemřel. Každý, kdo přišel na místo, kde Asael padl a zemřel, se tam zastavil....
2. Samuel 2:29...Arava, přebrodili Jordán, šli celé dopoledne,  přišli do Machanajim. Joáb přestal pronásledovat Abnera a...
2. Samuel 3:20...dům Benjamínův považoval za správné. Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do Hebronu, David jemu i...
2. Samuel 3:23...vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho propustil, takže odešel...
2. Samuel 3:24... "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou přišel Abner! Jak to, žes ho propustil a on si jen tak...
2. Samuel 3:25...jen tak odešel? Znáš přece Abnera, syna NerovaPřišel oklamat - chtěl vyzvědět, jak si vedeš; chtěl...
2. Samuel 5:1...do Abnerova hrobu. Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev...
2. Samuel 5:3...vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v...
2. Samuel 5:13...ve prospěch jeho lidu, Izraele. Když David přišel z Hebronu, vzal si v Jeruzalémě další konkubíny a...
2. Samuel 6:6... na tamburíny, chřestítka a činely. Když pak přišli k Náchonovu mlatu, Uza vztáhl ruku k Boží truhle a...
2. Samuel 7:18...promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem ,...
2. Samuel 7:23...lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno?...
2. Samuel 9:6... Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulovapřišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se. "Mefibošete...
2. Samuel 10:2...nad úmrtím jeho otce. Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, amonští vojevůdci řekli svému pánu...
2. Samuel 10:19...a stali se jejich vazaly. Aramejci se pak báli přijít ještě někdy Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové...
2. Samuel 11:4..." David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s (právě se totiž očistila od svého...
2. Samuel 11:7...tedy poslal Uriáše za Davidem. Když k němu Uriáš přišel, David se vyptával, jak se daří Joábovi, jak se daří...
2. Samuel 11:22...Uriáš je mrtev.'" Posel tedy vyrazil, a když přišel k Davidovi, vylíčil mu vše, s čím ho Joáb poslal:...
2. Samuel 12:1... Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden...
2. Samuel 12:4... jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro...
2. Samuel 12:24..." Potom David utěšoval svou manželku Batšebupřišel k a miloval se s . Když pak porodila syna, dala...
2. Samuel 13:5...přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támar a nakrmila . Připravila by jídlo...
2. Samuel 13:6...tedy lehl a dělal, že je nemocný. Když se na něj přišel podívat král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít...
2. Samuel 13:24...na kterou sezval všechny královské syny. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník...
2. Samuel 14:15...něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobro. Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti...
2. Samuel 14:29...Joába, ale když si pro něj poslal, Joáb nechtěl přijít. Poslal pro něj tedy znovu, ale on nechtěl přijít...
2. Samuel 14:31...služebníci to pole vypálili. Joáb pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci...
2. Samuel 14:32...ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za králem,...
2. Samuel 14:33... Král potom Abšaloma k sobě pozval, a ten k němu přišel a poklonil se před ním k zemi. Král pak Abšaloma...
2. Samuel 15:4...v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou za mnou a bych mu...
2. Samuel 15:12...pro Davidova rádce Achitofela Gilonského, aby přišel ze svého města Gilo. Spiknutí narůstalo a s...
2. Samuel 15:20...cizinec, který opustil svou vlast. Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych měl zase vláčet s námi...
2. Samuel 15:24...ji stát, dokud celý zástup neopustil městoPřišel tam i Abiatar. Král ale Sádokovi řekl: "Vrať se s...
2. Samuel 16:16... Také Achitofel byl s ním. Tehdy k Abšalomovi přišel i Davidův důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: "...
2. Samuel 17:6... si vyslechneme také jeho názor." Chušaj tedy přišel k Abšalomovi a ten mu řekl: "Toto navrhuje Achitofel...
2. Samuel 17:8..."Jsou rozzuření jako medvědice, která v divočině přišla o mladé. A tvůj otec je zkušený válečník; ten nebude...
2. Samuel 17:20... takže nebylo nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je Achimaac a...
2. Samuel 18:17... Celý Izrael se tehdy rozutekl, každý tam, odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal v...
2. Samuel 19:9... Ostatní z Izraele se rozutekli, každý odkud přišel. V celém lidu, ve všech izraelských kmenech se...
2. Samuel 19:21...Zhřešil jsem - to tvůj služebník . Pohleď alepřišel jsem dnes svému pánu a králi naproti jako první z...
2. Samuel 19:26...odchodu do dne jeho vítězného návratu. Když přišel do Jeruzaléma přivítat krále, král se ho zeptal:...
2. Samuel 20:3...ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do svého paláce, vzal těch deset konkubín, které tam...
2. Samuel 20:8...u toho velikého kamene v Gibeonu, když za nimi přišel Amasa. Joáb byl ve vojenské zbroji; přes šaty byl...
2. Samuel 20:17..." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta žena, když k  přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni, co ti poví tvá...
2. Samuel 20:22...na roh a všichni se od města rozešli, odkud přišli. Také Joáb se vrátil do Jeruzaléma ke králi. A tak...
2. Samuel 24:6...od města. Prošli Gád a pokračovali k JaezeruPřišli do Gileádu, do kraje Tachtim-chodši a dále do...
2. Samuel 24:13...trest. Vyber si jeden a ten ti dám." Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři...
2. Samuel 24:18... a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář na mlatu...
1. Královská 1:22...zločinci." Ještě hovořila s králem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi....
1. Královská 1:28...mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a postavila se před ním, král přísahal:...
1. Královská 1:32... proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova." Když přišli ke králi, řekl jim: "Vezměte s sebou služebníky...
1. Královská 1:42...hluk?" ptal se. Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jonatan, syn kněze Abiatara. Adoniáš ho vyzval:...
1. Královská 1:47...usedl na královský trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž...
1. Královská 1:53...ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a poklonil se Šalomounovi jakožto králi. "Jdi domů,"...
1. Královská 2:13...pevně do rukou. Za Šalomounovou matkou Batšebou přišel Adoniáš, syn Chagity. "Přicházíš v pokoji?" otázala...
1. Královská 2:30...syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít." Benajáš přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král nařizuje:...
1. Královská 3:15..." Šalomoun se pak probudil a hle - byl to senPřišel tedy do Jeruzaléma a postavil se před Truhlu...
1. Královská 3:16...a všem svým dvořanům vystrojil hostinu. Jednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním....
1. Královská 7:14...i dovedností k veškeré práci s mědí. Ten tedy přišel ke králi Šalomounovi a dal se do všeho svěřeného...
1. Královská 8:3...v měsíci etanim, což je sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští stařešinové, kněží zvedli Truhlu...
1. Královská 8:31...a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu,...
1. Královská 8:41...cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraelipřišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť uslyšel o...
1. Královská 8:42...jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišel a modlil se směrem k tomuto chrámu, vyslýchej na...
1. Královská 10:2...vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamůpřišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na...
1. Královská 12:3...pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým shromážděním Izraele za Rechoboámem a...
1. Královská 12:12...bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim...
1. Královská 13:1...se na něm obětovat, vtom na Hospodinův rozkaz přišel do Bet-elu Boží muž z Judska. "Oltáři, oltáři,"...
1. Královská 13:9...nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy,...
1. Královská 13:10... aby se vrátil jinudy, než kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý prorok. Jeho...
1. Královská 13:11...ale bydlel jeden starý prorok. Jeho synové přišli a pověděli mu o všem, co toho dne v Bet-elu udělal...
1. Královská 13:14... jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten Boží muž, který přišel z Judska?" zeptal se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke...
1. Královská 13:17...nejez ani nepij a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" "I jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na...
1. Královská 13:21...slovo Hospodinovo a zvolal na Božího muže, který přišel z Judska: "Tak praví Hospodin: ‚Vzepřel ses...
1. Královská 13:25... jak přes cestu leží mrtvola a u stojí levPřišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli...
1. Královská 14:4...žena udělala, jak řekl. Vypravila se do Šílapřišla k Achiášovu domu. Achiáš neviděl, oči mu pro...
1. Královská 15:17... takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vzal všechno stříbro i zlato, které zbylo...
1. Královská 16:10... v domě Arcy, správce tirského paláce. Vtom přišel Zimri, udeřil ho a zabil a začal v sedmadvacátém...
1. Královská 17:10... živila." Vstal tedy a vydal se do SareptyPřišel k městské bráně a hle, jakási vdova tam právě...
1. Královská 17:18...máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna?" "Podej mi...
1. Královská 19:11... V tom vichru ale nebyl Hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl Hospodin. Po...
1. Královská 19:12... ale ani v něm nebyl Hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl Hospodin. A po ohni -...
1. Královská 19:15...chtějí připravit o život." "Vrať se, odkud jsi přišel," řekl mu Hospodin, "a pokračuj dál k Damašské...
1. Královská 20:5...pane a králi. Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví Ben-hadad:...
1. Královská 20:13..."Nástup!" a tak nastoupili proti městu. Mezitím přišel k izraelskému králi Achabovi jeden prorok se slovy:...
1. Královská 20:28...zaplavili celý kraj. Vtom k izraelskému králi přišel Boží muž a řekl: "Tak praví Hospodin: Protože...
1. Královská 20:32...pytlovinou a s hlavami ovázanými provazem přišli k izraelskému králi a řekli mu: "Tvůj služebník...
1. Královská 21:5...otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že jsi...
1. Královská 21:13...půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a veřejně...
1. Královská 21:18...králi Achabovi. Hle, je na vinici, kterou přišel zabrat. Řekni mu: ‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsi...
1. Královská 22:15...mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do...
2. Královská 2:3... neopustím !" A tak šli do Bet-elu. Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti...
2. Královská 2:5...tak šli do Jericha. Proročtí učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes...
2. Královská 4:1...víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba chlapce odvést jako...
2. Královská 4:11...k nám přijde." Jednoho dne si tam tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve svém pokojíku a svému...
2. Královská 4:36..."Zavolej Šunemitku!" Zavolal ji tedy, a když přišla, Elíša řekl: "Tady máš svého syna." Vešla dovnitř...
2. Královská 4:42..." A v hrnci nic špatného nebylo. Jeden muž přišel z Baal-šališy a přinesl Božímu muži prvotiny své...
2. Královská 5:22...pán jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých učedníků z Efraimských...
2. Královská 6:4... "Dobrá, půjdu," odpověděl Elíša a šel s nimiPřišli k Jordánu a začali kácet stromy. Jednomu z nich při...
2. Královská 6:13... kde je! Nechám ho tam zajmout." Když pak přišla zpráva: "Je právě v Dotanu," hned tam poslal koně,...
2. Královská 6:33... jak mu jde v patách jeho pán." Sotva to dořeklpřišel posel se vzkazem: "Za to neštěstí může Hospodin!...
2. Královská 7:10...k městské bráně, zavolali stráž a řekli: "Přišli jsme k aramejskému táboru a hle - nikde nikdo! Po...
2. Královská 7:17...přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto...
2. Královská 8:3... Když těch sedm let uplynulo, vrátila se odtudpřišla ke králi, aby se domohla svého domu a pozemků. Král...
2. Královská 8:9...naložil tím nejlepším, co v Damašku bylo. Když přišel, zastavil se před ním a řekl: "Posílá za tebou...
2. Královská 10:8...košů, které pak odeslali do Jizreelu. K Jehuovi přišel posel a oznamoval: "Přinesli hlavy královských synů...
2. Královská 10:21... Jehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi ctitelé. Nebyl jediný, který by...
2. Královská 10:23...ten jim rozdal roucha. Nakonec do Baalova chrámu přišel Jehu s Jonadabem, synem Rechabovým, a řekl Baalovým...
2. Královská 11:9...nastupovali, tak ty, kteří právě odcházeli, a přišli ke knězi Jojadovi. Ten rozdal setníkům kopí a...
2. Královská 12:11... Když viděli, že je v truhlici hodně stříbrapřišel královský písař s nejvyšším knězem a stříbro...
2. Královská 17:28...země." Jeden z kněží odvlečených ze Samaří tedy přišel, usadil se v Bet-elu a učil je, jak uctívat...
2. Královská 17:29... Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili si je ve...
2. Královská 18:37... písař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův, pak přišli k Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co...
2. Královská 19:5...ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému...
2. Královská 19:28...ústa, do nosu zabodnu ti hák, odvedu , kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako...
2. Královská 20:14...jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud...
2. Královská 23:17...mu odpověděli: "To je hrob Božího muže, který přišel z Judska a vykřikl proti betelskému oltáři všechno...
2. Královská 23:18...Ušetřili tedy jeho kosti i kosti proroka, který přišel ze Samaří. A právě tak, jako to udělal v Bet-elu,...
2. Královská 25:10...velké domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo...
2. Královská 25:23... že babylonský král jmenoval Gedaliáše správcempřišli za ním do Micpy - Išmael, syn Netaniášův, Jochanan,...
2. Královská 25:25...a povede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, z královského...
1. Letopisů 4:41...zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří...
1. Letopisů 7:21...Ezera a Eleada zabili domorodci z Gatu, když jim přišli pobrat dobytek. Jejich otec Efraim je dlouho...
1. Letopisů 7:22...je dlouho oplakával a jejich sourozenci ho přišli utěšovat. Potom se miloval se svou ženou, ta počala,...
1. Letopisů 7:23...dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu přišlo neštěstí. Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i Horní...
1. Letopisů 9:3... Benjamínových, Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma: Ze synů Judova syna Perese to...
1. Letopisů 10:7...syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni...
1. Letopisů 10:8...a obsadili je. Druhého dne, když Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobité, našli tam ležet...
1. Letopisů 11:3...vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v Hebronu...
1. Letopisů 11:23...kopí jako tkalcovské vratidlo, ale on k němu přišel s holí, vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím....
1. Letopisů 12:1... Obéd a Jaasiel Mecobajští. Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před...
1. Letopisů 12:17...i k západu. Také někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc...
1. Letopisů 12:24...Boží. Toto je výčet ozbrojených bojovníků, kteří přišli k Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova...
1. Letopisů 12:39...tito bojovníci připravení nastoupit to bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu, aby Davida učinili...
1. Letopisů 13:9...citery, na tamburíny, činely a trubky. Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu...
1. Letopisů 17:16...promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem ,...
1. Letopisů 17:21...lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid! Získal sis jméno velikými a...
1. Letopisů 19:2...nad úmrtím jeho otce. Když Davidovi služebníci přišli do země Amonců, aby Chanunovi vyjádřili soustrast,...
1. Letopisů 19:9...k boji u městské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi, zaujali postavení v poli. Joáb viděl, že...
1. Letopisů 19:19...a poddali se mu. Aramejci pak nikdy nechtěli přijít Amoncům na pomoc. Na jaře, když králové vyrážejí do...
1. Letopisů 21:11...trest. Vyber si jeden a ten ti dám.'" Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Tak praví Hospodin - ‚Vyber...
2. Letopisů 5:4...o svátcích, jež připadají na sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští stařešinové, levité zvedli Truhlu...
2. Letopisů 6:22...a měl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu,...
2. Letopisů 6:32...cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraelipřišel z daleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné...
2. Letopisů 9:1...vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamůpřišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na...
2. Letopisů 10:3...pro něj poslali a zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým Izraelem za Rechoboámem a společně mu řekli:...
2. Letopisů 10:12...bič, na vás vezmu karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim...
2. Letopisů 16:1... takže od krále Asy nemohl nikdo odejít ani tam přijít. Asa proto vynesl stříbro a zlato z pokladnic...
2. Letopisů 16:7...Gebu a Micpu. V době k judskému králi Asovi přišel vidoucí Chanani a řekl mu: "Protože ses spolehl na...
2. Letopisů 18:14... "budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajáši, máme jít do...
2. Letopisů 20:4...se shromáždil, aby hledali pomoc od HospodinaPřišli hledat Hospodina opravdu ze všech judských měst....
2. Letopisů 20:28...Hospodin dal radost z porážky jejich nepřátelPřišli do Jeruzaléma a s lyrami, citerami a trubkami...
2. Letopisů 21:12...s nimi strhl i Judu. Od proroka Eliáše mu proto přišel dopis: "Tak praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida:...
2. Letopisů 23:8...Jojada totiž nechtěl o žádný z jejich oddílů přijít. Rozdal setníkům kopí, pavézy a štíty krále Davida,...
2. Letopisů 23:12...a oslavovali krále, Atalia zaslechla hlukPřišla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle - u svého...
2. Letopisů 24:17...pro Hospodina a jeho dům. Po Jojadově smrti přišli někdejší judští hodnostáři a klaněli se králi. A...
2. Letopisů 25:7...pak najal ještě 100 000 bojovníků z IzraelePřišel však za ním Boží muž a řekl: "Králi, neber s sebou...
2. Letopisů 29:25...Gáda a proroka Nátana (toto přikázání totiž přišlo od Hospodina skrze jeho proroky). Když se levité...
2. Letopisů 30:11...z Ašera, Manasese a Zabulona se ale pokořilipřišli do Jeruzaléma. Na Judovi ovšem spočinula Boží ruka,...
2. Letopisů 31:8...měsíci a skončili v sedmém měsíci. Když přišel Ezechiáš se svými hodnostáři a viděli ty hromady,...
2. Letopisů 34:9...Joachazovým, aby opravili Hospodinův chrám. Ti přišli za veleknězem Chilkiášem a předali mu stříbro, které...
Ezdráš 2:59...synů Šalomounových služebníků celkem 392. Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adanu a Imeru...
Ezdráš 4:2...navrátilci staví chrám Hospodinu, Bohu Izraelepřišli za Zerubábelem a za představiteli otcovských rodů s...
Ezdráš 5:3...byli s nimi a povzbuzovali je. Hned nato za nimi přišel Tatenaj, hejtman zaeufratského kraje, a Štar-boznaj...
Ezdráš 5:8...Dareiovi hojný pokoj. Oznamujeme králi, že jsme přišli do judské provincie k domu velikého Boha. Staví se z...
Ezdráš 5:16...vystavěn na svém původním místě!' Šešbacar tedy přišel a položil základy Božího domu v Jeruzalémě. Od ...
Ezdráš 7:1... Později, za vlády perského krále Artaxerxepřišel Ezdráš, syn Serajáše, syna Azariášova, syna...
Ezdráš 7:6... syna prvního velekněze Árona. Tento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova,...
Ezdráš 9:1...i Božímu domu pomáhali. Po tom všem za mnou přišli někteří z představených se slovy: "Izraelský lid,...
Nehemiáš 1:2...jsem byl v královském paláci v Súsách. Tehdy přišel Chanani, jeden z mých bratří, s dalšími muži z...
Nehemiáš 2:9...nade mnou držel svou laskavou ruku. Když jsem přišel k zaeufratským místodržícím, předal jsem jim...
Nehemiáš 2:10...Tobiáš Amonský, popadla je strašná zlost, že přišli lidé, kteří se snaží o dobro synů Izraele. Tak jsem...
Nehemiáš 7:61...Šalomounových služebníků bylo celkem 392. Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adonu a Imeru...
Nehemiáš 13:22... Levitům jsem nařídil, aby se očistilipřišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to...
Ester 1:12...vyřídili královský rozkaz, královna Vašti přijít odmítla. Král se rozlítil, že hněvem jen hořel....
Ester 1:19...médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak bude moci vybrat za...
Ester 2:15...král oblíbil a byla zavolána jménem. Jednoho dne přišla na řadu Ester, dcera Abichaila, strýce Mordechajova,...
Ester 4:4... Mnozí si stlali v popelu a pytlovině.) Za Ester přišla její děvčata a eunuchové, aby to oznámili....
Ester 5:4... "Kdyby král ráčil, mohl by prosím král dnes přijít s Hamanem na hostinu, kterou jsem pro něj...
Ester 5:5... " se Ester splní, co žádá!" Král i Haman pak přišli na hostinu, kterou Ester připravila. Nad pohárem...
Ester 6:4... (Do vnějšího předsálí královských komnat právě přišel Haman, aby promluvil s králem, že je záhodno...
Ester 7:1...hostinu, kterou vystrojila Ester. Král i Haman přišli na hostinu ke královně Ester. Král se nad pohárem...
Job 1:6...činíval pokaždé. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i...
Job 2:1...ničeho špatného. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i...
Job 3:26...Nemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutíPřišlo trápení." Elifaz Temanský mu na to...
Job 5:27...plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a tak to je. Vyslechni to a pouč se!" Job na to...
Job 15:7...rty! Copak ses narodil jako první člověkPřišel jsi na svět před horami? To jsi naslouchal Boží...
Job 22:16... kterou kráčeli lidé zlí? Ti byli vyrváni, než přišel jejich čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu...
Job 30:26...soucit pro chudáka? Když jsem však čekal dobropřišlo zlo, namísto světla temno přepadlo. nitro...
Job 42:11...bratři a sestry i všichni jeho dřívější známí přišli za ním a hodovali s ním v jeho domě. Litovali ho a...
Žalmy 51:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou. Smiluj se...
Žalmy 52:2... Poučný žalm Davidův. Poté, co Doeg Edomský přišel za Saulem a oznámil mu: "David vešel do...
Žalmy 54:2...strunné nástroje. Poučný žalm Davidův. Poté, co přišli Zifejci a řekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!"...
Žalmy 71:3...! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls přece, že budu v bezpečí...
Žalmy 102:14...smiloval, vždyť je čas mu přízeň prokázat,  přišel správný čas! Vždyť tvoji služebníci milují jeho...
Žalmy 105:23...jeho poradce vedl k moudrosti. Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi Chamově. Svůj lid...
Žalmy 105:28... v Chamově zemi konali zázraky! Poslal tmupřišlo zatmění, jeho příkazům se totiž vzepřeli. Jejich...
Přísloví 7:9...náhle vykročil. Bylo to večer, po setmění, když přišla noc a padla tma. Vtom náhle žena v ústrety mu míří v...
Přísloví 17:18...okolností, bratr se rodí pro chvíle trápeníPřišel o rozum, kdo rukou upíše se, kdo za bližního složí...
Přísloví 22:27...se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, nebudeš mít čím zaplatit?...
Přísloví 24:30...kolem lenochova pole, kolem vinice někoho, kdo přišel o rozum - všechno bylo zarostlé trním, všechno...
Kazatel 4:16... Stanul v čele nespočetných zástupů, těm, kdo přišli potom, se ale nelíbil. Ano, i to je marnost a honba...
Kazatel 5:14...nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází - vůbec nic si s sebou neodnese přes...
Kazatel 5:15...To je právě ta hrozná bolest: Stejně, jak člověk přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít, že se...
Kazatel 6:4...říkám, že i potracené dítě je šťastnější než onPřišlo nazmar a ve tmě zmizí, jeho jméno zůstane skryto v...
Izaiáš 19:13...zástupů rozhodl o Egyptu! Soanští velmoži přišli o rozum, pomatení jsou velmoži Memfisu; vůdci Egypta...
Izaiáš 21:9...jezdce přijíždět, dvojice mužů blíží se!" Pak přišel se zprávou: "Padl, padl Babylon! Všechny sochy jeho...
Izaiáš 36:22... písař Šebna a kancléř Joach, syn Asafův, pak přišli k Ezechiášovi, roucha roztržená, a ohlásili mu, co...
Izaiáš 37:5...ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k Izaiášovi. Izaiáš jim odpověděl: "Vyřiďte svému...
Izaiáš 37:29...ústa, do nosu zabodnu ti hák, odvedu , kudys přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako...
Izaiáš 39:3...jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co říkali ti muži? Odkud...
Izaiáš 48:5...jsem ti ty věci oznámil předem, předtím než přišly, ohlásil jsem je, abys neřekl: "Stalo se to dík ...
Izaiáš 51:19...ze všech synů, které hýčkala.) Dvojí neštěstí přišlo na tebe - a kdo lituje? Zkáza a zhouba, hlad a...
Izaiáš 60:11... nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přišlo bohatství národů i jejich králové ve vítězném...
Izaiáš 63:4... V srdci jsem toužil po dni pomsty; konečně přišlo léto odplaty. Když jsem viděl, že není žádný...
Izaiáš 66:7...nese odplatu! Porodila dřív, než na ni přišly bolesti; dříve než zasténala, narodil se syn! Kdo...
Jeremiáš 1:5...v matčině lůně, znal jsem . Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem ; národům učinil jsem ...
Jeremiáš 2:3...všichni, kdo jej hltali, bývali potrestánipřišlo na neštěstí, praví Hospodin." Slyšte slovo...
Jeremiáš 2:7...požívali dary, které plodila. Vy jste však přišli a zprznili mou zemi, zohavili jste dědictví! Ani...
Jeremiáš 2:16... takže v nich nikdo nebydlí. Z Memfisu a Dafné přišli muži, kteří ti lebku rozbili. Copak si za to nemůžeš...
Jeremiáš 3:24...naši otcové, to nám "Hanba" hltala od mládíPřišli jsme o jejich ovce i dobytek stejně jako o syny a o...
Jeremiáš 4:16...‚ jsou tu!' Ohlaste Jeruzalému: ‚Zdaleka  přišli oblehnout, proti judským městům se rozkřiknou!'...
Jeremiáš 7:10...Baalovi, následovat cizí neznámé bohy a pak si přijít stoupnout přede v tomto domě, který se nazývá mým...
Jeremiáš 15:16...jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá slova přišla, ihned jsem je sněd, tvá slova potěšila, vnesla...
Jeremiáš 26:1...vlády judského krále Joakima, syna Jošiášovapřišlo od Hospodina toto slovo: "Tak praví Hospodin: Postav...
Jeremiáš 27:3...a Sidonu; pošli ho po jejich vyslancích, kteří přišli do Jeruzaléma k judskému králi Cidkiášovi. Dej jim...
Jeremiáš 32:8...mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj bratranec Chanamel a řekl mi: "Koupil bys ...
Jeremiáš 32:23...dáš - zemi oplývající mlékem a medem. Když ale přišli a ovládli ji, neposlouchali a neřídili se tvým...
Jeremiáš 36:14...lidu." Baruch, syn Neriášův, tedy vzal svitekpřišel za nimi. "Posaď se a přečti nám to," vyzvali ho....
Jeremiáš 38:27...domu, abych tam neumřel.'" Všichni velmoži pak přišli za Jeremiášem a vyslýchali ho. On jim ale odpovídal...
Jeremiáš 40:8...chudiny, která nebyla odvlečena do Babylonupřišli za Gedaliášem do Micpy - Išmael, syn Netaniášův,...
Jeremiáš 40:10...vás zastupoval před Babyloňany, kteří k nám přišli. Vy ale jděte sklízet víno, ovoce a olivy na olej,...
Jeremiáš 40:12...tedy vrátili ze všech míst, kam se rozprchli, a přišli za Gedaliášem do Micpy v judské zemi, kde sklidili...
Jeremiáš 40:13... syn Kareachův, a také ostatní polní velitelé přišli za Gedaliášem do Micpy a říkali mu: "Víš to, že...
Jeremiáš 41:1...pak do Micpy za Gedaliášem, synem Achikamovýmpřišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, s dalšími...
Jeremiáš 41:5...Gedaliáše, když o tom ještě nikdo nevědělpřišlo ze Šechemu, Šíla a Samaří osmdesát poutníků s...
Jeremiáš 42:1... i všechen lid, od nejmenších po největší, pak přišli a oslovili proroka Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši...
Jeremiáš 44:8...pálíte kadidlo cizím bohům v Egyptě, kam jste přišli bydlet? To chcete být vyhlazeni? Chcete být nadávkou...
Jeremiáš 44:14... hladem a morem. Z pozůstatků Judy, kteří se přišli usadit v Egyptě, nikdo neunikne a nepřežije, aby se...
Jeremiáš 46:21...útěk, obrátí se a prchnou společně. Neobstojípřišel den jejich běd, čas, kdy se s nimi zúčtuje! Jak...
Jeremiáš 47:4...dětem, ruce jim budou viset ochable, neboť  přišel den, kdy všichni Filištíni budou zničeni. Týru a...
Jeremiáš 48:21...oznamujte: Moáb je zahuben! Na náhorní rovinu přišel soud - na Cholon, Jahcu i Mefaat, na Dibon, Nebó i...
Jeremiáš 49:7...o Edomu: "Copak není moudrost v TemanuPřišli rozvážní o rozum? Je jejich moudrost k ničemu?...
Jeremiáš 50:27...jim všechny býky, na jatka je pošlete. Běda jimPřišel jejich den, čas, kdy se s nimi zúčtuje! Slyšíš? To...
Jeremiáš 52:14...velké domy. Všichni babylonští vojáci, kteří přišli s velitelem gardistů, pak rozbořili hradby okolo...
Pláč 4:18...naše kroky, nemohli jsme ani vyjít venPřišel náš konec, dny se naplnily, ano, náš konec nadešel....
Pláč 5:3...cizím, naše domy patří cizákům! Jsme sirotcipřišli jsme o otce, z našich matek jsou teď vdovy. Vlastní...
Ezechiel 3:15... ale ruka Hospodinova na mně mocně spočívalaPřišel jsem k vyhnancům usazeným v osadě Tel-aviv u...
Ezechiel 9:2...A hle - od Horní brány, obrácené na severpřišlo šest mužů, každý s ničivou zbraní v ruce, a s nimi...
Ezechiel 11:16... ano, rozprášil jsem je po zemích. V zemích, kam přišli, se jim ale sám nakrátko stanu svatyní. Proto řekni:...
Ezechiel 14:1...vašeho sevření a poznáte, že jsem Hospodin."  Přišli za mnou někteří ze stařešinů Izraele a posadili se...
Ezechiel 14:10... Prorok bude vinen právě tak jako ten, kdo se ho přišel ptát. Potom dům Izraele nebude bloudit ode ...
Ezechiel 16:8...bosá. Znovu jsem šel okolo a uviděl , a hlepřišel tvůj čas, čas milování. Tehdy jsem zahalil cípem...
Ezechiel 20:1...sedmého roku se někteří ze stařešinů Izraele přišli dotazovat Hospodina a posadili se přede mnou. Dostal...
Ezechiel 33:21...měsíce dvanáctého roku našeho vyhnanství ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma se slovy: "Město padlo!" Večer...
Ezechiel 33:22...ruka Hospodinova, a než ke mně ten uprchlík ráno přišel, Hospodin mi otevřel ústa. ústa se otevřela a...
Ezechiel 33:30...říkají: ‚Pojďte, poslechneme si, jaké slovo přišlo od Hospodina.' Přichází jich k tobě celé zástupy a...
Ezechiel 35:5...jsi vydalo syny Izraele napospas meči, když přišel čas jejich neštěstí, čas zúčtování s jejich vinami....
Ezechiel 36:20...jejich způsoby a skutky. Kamkoli ale mezi národy přišli, všude svaté jméno znesvětili. Říkalo se totiž o...
Ezechiel 36:21...které dům Izraele znesvětil mezi národy, kamkoli přišli. Proto řekni domu Izraele - Tak praví Panovník...
Ezechiel 36:22... které jste znesvětili mezi národy, kamkoli jste přišli. Posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy,...
Ezechiel 43:3...spatřil, bylo podobné tomu, které jsem měl, když přišel zničit město, a tomu, které jsem měl u průplavu...
Ezechiel 46:9...branou severní. se nevrací branou, kterou přišel, ale vyjde branou naproti. Vládce bude uprostřed...
Daniel 2:2...a mágy, aby mu pověděli, co se mu zdálo. Když přišli a stanuli před králem, řekl jim: "Zdál se mi sen,...
Daniel 2:24...král pověřil popravami babylonských mudrcůPřišel za ním a řekl mu: "Nepopravuj babylonské mudrce!...
Daniel 3:8... kterou vztyčil král Nabukadnezar. Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. " žiješ,...
Daniel 7:22...vede válku proti svatým a přemáhá je. Vtom ale přišel ten Odvěký a rozhodl ve prospěch svatých Nejvyššího....
Daniel 9:13... jako se stalo v Jeruzalémě! Ani když na nás přišlo všechno to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově,...
Daniel 9:23...modlit, byla vyslána odpověď a jsem ti ji přišel vyřídit. Jsi velmi drahocenný. Dobře tedy poslouchej...
Daniel 9:24... aby očištěna byla nepravost a spravedlnost přišla navěky, aby se zpečetilo prorocké vidění a pomazán...
Daniel 10:13...mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na pomoc Michael, jeden z předních knížat. Zdržel...
Daniel 10:14...jsem se tedy u perských králů, ale teď jsem přišel, abych ti vysvětlil, co potká tvůj lid v posledních...
Daniel 10:20..." Tehdy promluvil: "Víš, proč jsem za tebou přišel? (Brzy se totiž musím vrátit, abych bojoval s...
Ozeáš 4:11...se do smilstva. Kvůli vínu, kvůli burčáku přišli o rozum! Můj lid se radí se dřevem, nějaká hůlka jim...
Ozeáš 9:7...si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčíPřišly dny zúčtování, přišly dny odplaty. Izrael ale...
Joel 1:5...všichni, kdo víno pijete! O sladký mok jste přišli teď, od vašich úst byl odtržen. Do země totiž...
Jonáš 1:7..."Pojďme losovat, zjistíme, kvůli komu na nás přišlo to neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonáše....
Jonáš 1:8...začali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč na nás přišlo to neštěstí! Co jsi zač? Odkud cestuješ? Z jaké jsi...
Micheáš 2:4...posměšný žalozpěv: ‚To je náš konec - můj lid přišel o svůj majetek! Ach, on mi bere, co je , naše pole...
Micheáš 2:11...bude strašlivě. Kdyby nějaký prolhaný podvodník přišel se slovy: "Víno a pivo, tak zní proroctví" - to...
Micheáš 6:6...se poklonit před Bohem nejvyšším? Mám před něj přijít se zápaly, s jednoletými telaty? Hospodin...
Ageus 1:1...vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsícepřišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému...
Ageus 1:3...Hospodinův chrám.'" Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo: "Podle vás je tedy čas, abyste si...
Ageus 1:14...syna Jocadakova, i ducha všeho zbývajícího liduPřišli a dali se do práce na chrámu Hospodina zástupů,...
Ageus 2:1...Dareia, jednadvacátého dne sedmého měsícepřišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo: "Promluv k...
Ageus 2:16...chrámu začal pokládat kámen na kámen? Kdo tehdy přišel k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset....
Zachariáš 2:4... že nikdo ani nemohl zvednout hlavu. Tihle však přišli, aby jimi otřásli a srazili rohy národům, které...
Zachariáš 7:12...posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel veliký hněv od Hospodina zástupů. Když jsem volal,...
Matouš 1:11... Jošiáš zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí. Po odvlečení do Babylonu Jekoniáš...
Matouš 2:1...Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. "Kde je ten narozený židovský...
Matouš 2:2...se. "Spatřili jsme na Východě jeho hvězdupřišli jsme se mu poklonit." Když se to doslechl král...
Matouš 2:21..." Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matkupřišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo...
Matouš 2:23...ve snu pokyn, obrátil se do galilejského krajePřišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se...
Matouš 3:13...ale plevy bude pálit neuhasitelným ohněm!" Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj...
Matouš 4:13... vrátil se do Galileje. Opustil Nazaretpřišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v krajinách...
Matouš 5:17...vašemu Otci v nebesích." "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit,...
Matouš 5:30...aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou...
Matouš 7:25...který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšťpřišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům,...
Matouš 7:27...který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšťpřišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, a...
Matouš 8:2...z hory, šly za ním veliké zástupy. Vtom přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane,...
Matouš 8:14...byl jeho služebník uzdraven. Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s...
Matouš 8:29... Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží SynuPřišel jsi nás předčasně trýznit?" Opodál se páslo veliké...
Matouš 8:33... kde utonulo. Pasáci prasat tehdy utekli, a když přišli do města, všechno to o těch posedlých vyprávěli....
Matouš 9:1...kraj. Nastoupil tedy na loď, přeplavil sepřišel do svého města. Vtom k němu přinesli ochrnutého...
Matouš 9:10...šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v jeho doměpřišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a...
Matouš 9:14...volat spravedlivé, ale hříšníky." Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. "Jak to, že my a farizeové...
Matouš 9:28...nad námi, synu Davidův!" Když došel domů, slepci přišli za ním. "Věříte, že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš...
Matouš 10:34...svým Otcem v nebesích. Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést...
Matouš 10:35...pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale mečPřišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru...
Matouš 11:3...ním své učedníky s otázkou: "Jsi Ten, který  přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl:...
Matouš 11:7...Ježíš promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na...
Matouš 11:14...to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. Kdo uši,...
Matouš 11:18...naříkali jsme, a neplakali jste!' Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel...
Matouš 11:19... nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije - a oni říkají: ‚Podívejte,...
Matouš 12:9...je totiž pánem i nad sobotou." Odešel odtudpřišel do jejich synagogy. Byl tu jeden člověk s ochrnutou...
Matouš 12:28...Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Jak může někdo vejít do silákova...
Matouš 13:25...svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spalipřišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel....
Matouš 13:27...ukázal i koukol. Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré...
Matouš 13:36..." Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a žádali: "Vysvětli nám to podobenství...
Matouš 13:54...Ježíš dokončil tato podobenství, šel odtudPřišel do svého domovského města a učil je v jejich...
Matouš 14:12... dali ji dívce a ta ji odnesla matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a pochovali je. Potom...
Matouš 14:15...a uzdravoval jejich nemocné. Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a je dost...
Matouš 14:29... A Petr vystoupil z lodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl, jak silný je vítr, dostal...
Matouš 15:1...se ho dotkl, byl uzdraven. Tehdy k Ježíši přišli znalci Písma a farizeové z Jeruzaléma. "Proč tvoji...
Matouš 15:30...vystoupil na horu a posadil se tam. Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí. Měli s sebou chromé, slepé,...
Matouš 16:1...loď a připlul do magadanského kraje. Potom ho přišli pokoušet farizeové a saduceové. Žádali ho, aby jim...
Matouš 16:13...farizejského a saducejského učení. Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých...
Matouš 17:10..."Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" "Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'"...
Matouš 17:12...odpověděl Ježíš. " vám však říkám, že Eliáš  přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli....
Matouš 17:14... že jim to řekl o Janu Křtiteli. A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před...
Matouš 17:19...byl v tu chvíli uzdraven. Učedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: "Proč jsme ho...
Matouš 17:24...vzkříšen." Učedníci z toho byli zdrceni. Jakmile přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové...
Matouš 17:25...ptali se. "Ale ano," odpověděl Petr. Když pak přišel domů, Ježíš ho předešel otázkou: "Co myslíš, Šimone,...
Matouš 18:1...vezmi a dej jim ho za i za sebe." V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: "Kdo je v nebeském...
Matouš 19:1...Ježíš dokončil tuto řeč, odešel z Galilejepřišel do judského kraje za Jordánem. Šly za ním veliké...
Matouš 19:3...zástupy a on je tam uzdravil. Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho: "Smí člověk z jakéhokoli...
Matouš 19:16...tedy na ruce a pak odtud odešel. Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat,...
Matouš 20:9...jim mzdu, počínaje od posledních po první.' Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý...
Matouš 20:10...odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i...
Matouš 20:20... ale třetího dne bude vzkříšen." Tehdy k němu přišla matka Zebedeových synů se svými syny, klaněla se mu...
Matouš 21:1...ho. Když se přiblížili k Jeruzalémupřišli do Betfagé u Olivetské hory, poslal Ježíš dva...
Matouš 21:23... dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte." Když přišel do chrámu a vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní...
Matouš 21:32...do Božího království před vámi. Když k vám Jan přišel cestou spravedlnosti, nevěřili jste mu, ale výběrčí...
Matouš 22:3...pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné služebníky a řekl jim:...
Matouš 22:23... ho nechali být a odešli. Tentýž den k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a...
Matouš 24:6... hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti...
Matouš 24:39...do archy, a ničeho si nevšimli do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu...
Matouš 25:10...k prodavačům.' Když odešly kupovat olejpřišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly na...
Matouš 25:11...šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly: ‚Pane, pane, otevři...
Matouš 25:36...a navštívili jste , byl jsem ve vězenípřišli jste za mnou.' Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane...
Matouš 25:39...Kdy jsme viděli nemocného anebo v žalářipřišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že...
Matouš 26:17...ho vydal. Prvního dne Svátku nekvašených chlebů přišli za Ježíšem učedníci s otázkou: "Kde ti máme...
Matouš 26:45...jim: "Ještě pořád spíte a odpočíváte? Pohleďtepřišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků...
Matouš 26:47... je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden z Dvanácti, a s ním veliký zástup s...
Matouš 26:50... Rabbi!" Ježíš mu řekl: "Příteli, tak proto jsi přišel?" Vtom Ježíše obstoupili, vrhli se na něj a zajali...
Matouš 27:53...vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobůpřišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když...
Matouš 27:57...a Josefova, a matka Zebedeových synů. V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také...
Matouš 28:1...skončila sobota a svítalo na první den týdnepřišla se Marie Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob....
Matouš 28:2... neboť z nebe sestoupil Hospodinův andělPřišel, odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho obličej...
Matouš 28:13...spoustu peněz se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho, když jsme spali.' Kdyby...
Marek 1:4...cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!" Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na...
Marek 1:9...on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana...
Marek 1:14...mu andělé. Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: "Čas se naplnil...
Marek 1:21...na lodi s nádeníky a odešli za ním. Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil...
Marek 1:24..."Ach, co je ti do nás, Ježíši NazaretskýPřišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!"...
Marek 1:38...městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel." Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a...
Marek 1:40...synagogách po celé Galileji a vymítal démonyPřišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil:...
Marek 2:1...k němu scházeli odevšad. Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma,...
Marek 2:3...ani ke dveřím. Zatímco k nim promlouval Slovopřišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho...
Marek 2:18...a farizeové měli ve zvyku se postit. Někteří přišli a ptali se ho: "Proč se Janovi učedníci a učedníci...
Marek 3:1...člověka je pánem i nad sobotou." Když znovu přišel do synagogy, byl tu člověk s ochrnutou rukou....
Marek 3:8...Týru a Sidonu. Když slyšeli, jaké věci dělalpřišla jich k němu velká spousta. Proto řekl svým učedníkům...
Marek 3:13...na horu, povolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli k němu. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby...
Marek 3:22...lidé říkali, že se pominul. Znalci Písma, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, že Belzebuba a že vymítá...
Marek 3:27...nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo ale nemůže přijít do domu siláka a uloupit jeho majetek, pokud toho...
Marek 5:15... Lidé se šli podívat, co se to stalo. Když přišli k Ježíšovi a viděli toho, který býval posedlý tou...
Marek 5:22...břeh, sešel se k němu u jezera veliký zástupPřišel k němu jeden z představených synagogy jménem Jairus,...
Marek 5:35...ze svého trápení." Ještě to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá...
Marek 5:38... kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišel k domu představeného synagogy a uviděl veliký...
Marek 6:1...také, dají najíst. Potom odtud odešelpřišel do svého domovského města; jeho učedníci šli s ním....
Marek 6:21... ale přesto mu rád naslouchal. Příhodný den však přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin uspořádal...
Marek 6:22...a velitele a pro přední muže Galileje. Když přišla dcera Herodiady a zatančila, zalíbila se Herodovi...
Marek 6:29...své matce. Když o tom uslyšeli jeho učednícipřišli, vzali jeho tělo a pohřbili ho. Potom se apoštolové...
Marek 6:35...učit o mnoha věcech. Když se připozdilopřišli za ním jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a je...
Marek 6:56...snášet nemocné tam, kde slyšeli, že je.  přišel do vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali...
Marek 7:25...jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchemPřišla, padla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery...
Marek 7:30...to. "Ten démon z tvé dcery vyšel." Když pak přišla domů, zjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je...
Marek 8:3...hladové, padnou na cestě vyčerpáním. A někteří přišli zdaleka." "Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmit?...
Marek 8:11...na loď a přijel do dalmanutského kraje. Tehdy přišli farizeové a začali se s ním hádat a pokoušet ho....
Marek 8:22...to jim řekl: "Ještě nerozumíte?" Když přišli do Betsaidy, přivedli k němu slepce a prosili ho,...
Marek 9:1...smrt, dokud nespatří, jak Boží království přišlo v moci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra,...
Marek 9:11..."Proč ale znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" On jim odpověděl: "Jistě, ‚nejdříve přijde...
Marek 9:13...vytrpět a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš  přišel a oni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno."...
Marek 9:14... co chtěli, jak je to o něm psáno." Když potom přišel k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce...
Marek 9:28...Ježíš vzal za ruku a zvedl ho, vstal. Jakmile přišel domů, učedníci se ho v soukromí ptali: "Proč jsme ho...
Marek 9:33...ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat. Když přišel domů do Kafarnaum, ptal se jich: "O čem jste se to...
Marek 10:1...vstal, odešel odtud a přes krajinu za Jordánem přišel do judské země. Tam se k němu znovu sešly zástupy a...
Marek 10:2...on je podle svého zvyku opět učil. Tehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli ho otázkou: "Smí muž zapudit...
Marek 10:46...a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé." Přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a s velikým...
Marek 11:13...k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas...
Marek 11:15...nejí ovoce!" A jeho učedníci to slyšeli. Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět...
Marek 11:27...nebesích odpustil vaše prohřešky vám." Tak znovu přišli do Jeruzaléma. Když se procházel v chrámu,...
Marek 12:14...z farizeů a herodiánů, aby ho chytili za slovoPřišli a řekli mu: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na...
Marek 12:18...jim Ježíš. Zůstali nad tím v úžasu. Potom k němu přišli saduceové (kteří tvrdí, že není žádné vzkříšení) a...
Marek 12:42... A mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla jedna chudá vdova, hodila tam dva haléřky (což je...
Marek 14:3...v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocnéhopřišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z...
Marek 14:16...připravte večeři." Učedníci tedy odešli, a když přišli do města, našli všechno tak, jak jim řekl, a...
Marek 14:17... jak jim řekl, a připravili beránka. Večer pak přišel Ježíš se Dvanácti. Když byli za stolem, Ježíš...
Marek 14:32...A podobně mluvili i všichni ostatní. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům:...
Marek 14:41...pořád spíte a odpočíváte? Dost ! Pohleďtepřišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků...
Marek 14:43... je blízko." Ještě to ani nedořekl, když vtom přišel Jidáš, jeden ze Dvanácti, a s ním zástup s meči a...
Marek 14:45... Chopte se ho a veďte ho opatrně." Jakmile přišel, hned přistoupil k němu a políbil ho se slovy:...
Marek 14:66...ho tloukli holemi. Petr byl zatím dole na dvořePřišla tam jedna z veleknězových služek, a když si všimla...
Marek 15:41...ještě v Galileji, a spolu s mnoha dalšími s ním přišly do Jeruzaléma. Nadcházel večer dne příprav (to jest...
Marek 15:43...sám také očekával Boží království, se osmělilpřišel za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát se...
Lukáš 1:8...a oba byli v pokročilém věku. Jednou, když přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš konal před Bohem...
Lukáš 1:25... Říkala si: "Takto se ke mně zachoval Hospodinpřišel čas, kdy na pohlédl a zbavil veřejné pohany!"...
Lukáš 1:28...Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. Když k  přišel, řekl: "Zdravím , milostí obdařená, Hospodin s...
Lukáš 1:43...požehnaný plod tvého lůna! Jaká čest, že ke mně přišla matka mého Pána! Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k...
Lukáš 1:59... radovali se spolu s . Osmého dne, když přišli dítě obřezat, chtěli mu dát jméno podle jeho otce,...
Lukáš 1:65...a on dobrořečil Bohu. Na všechny jejich sousedy přišla bázeň a lidé si o tom všem povídali po celých...
Lukáš 2:16...nám Hospodin oznámil." Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích....
Lukáš 2:21...tak, jak jim bylo řečeno. Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl...
Lukáš 2:22...ho anděl pojmenoval před jeho početím. Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona,...
Lukáš 2:27...neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s...
Lukáš 4:16...v jejich synagogách a všichni ho chválili. Když přišel do Nazaretu, kde byl vychován, přišel podle svého...
Lukáš 4:34..."Ach, co je ti do nás, Ježíši NazaretskýPřišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!"...
Lukáš 4:42...na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly k němu, chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel....
Lukáš 6:18... z Jeruzaléma i z přímořského Týru a Sidonu. Ti přišli, aby ho slyšeli a nechali se uzdravit ze svých...
Lukáš 6:48...domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla...
Lukáš 7:1..." Když dokončil tuto řeč ke svým posluchačůmpřišel do Kafarnaum. Jeden setník tam měl na smrt nemocného...
Lukáš 7:3... poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravil. Přišli tedy za Ježíšem a...
Lukáš 7:4...prosbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravilPřišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili: "Zaslouží si,...
Lukáš 7:7...střechu. Proto jsem se ani neodvážil za tebou přijít. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám...
Lukáš 7:19...je za Ježíšem s otázkou: "Jsi Ten, který  přijít, nebo máme čekat jiného?" Když k němu ti muži přišli...
Lukáš 7:20... nebo máme čekat jiného?" Když k němu ti muži přišli, řekli: "Jan Křtitel nás k tobě poslal s otázkou:...
Lukáš 7:24... promluvil k zástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště prohlédnout? Třtinu větrem se klátící? Na...
Lukáš 7:33...jsme, a neplakali jste!' Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a vy říkáte: ‚Je...
Lukáš 7:34...chléb a nepil víno a vy říkáte: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije a vy říkáte: ‚Podívejte,...
Lukáš 7:44...a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel do tvého domu, nepodal jsi mi vodu na nohy, ale ona...
Lukáš 8:19...vzato i to, co si myslí, že ." Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu...
Lukáš 8:35...venkově. Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni,...
Lukáš 8:41...vítal dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem Jairus, představený synagogy. Padl Ježíši...
Lukáš 8:49...víra uzdravila. Jdi v pokoji." Než to dořeklpřišel někdo z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá...
Lukáš 9:12...uzdravit. Když se začalo chýlit k večerupřišlo za ním jeho Dvanáct. "Propusť ten zástup," řekli mu....
Lukáš 10:1...po dvou do každého města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto...
Lukáš 10:9... Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.' Když ale přijdete do...
Lukáš 10:11...města, který nám ulpěl na nohou. Vězte ale, že přišlo Boží království!' Říkám vám, že v onen den bude...
Lukáš 10:33...ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval; když ho uviděl...
Lukáš 10:38... "Jdi a jednej tak i ty," řekl mu Ježíš. Cestou přišel do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena...
Lukáš 10:40...zaneprázdněna spoustou práce. Nakonec za ním přišla a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala...
Lukáš 11:20...Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží království. Když silný ozbrojenec hlídá svůj...
Lukáš 11:37... jeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil, když...
Lukáš 12:39... že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu  přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu. Proto i...
Lukáš 12:49... Komu svěřili hodně, od toho vyžádají vícPřišel jsem na zem založit oheň a jak toužím, aby hořel!...
Lukáš 12:51...mi úzko, dokud se nevykoná! Myslíte si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj,...
Lukáš 13:6..."Jeden člověk vysadil na své vinici fíkovníkPřišel a hledal na něm ovoce, ale marně. Řekl tedy vinaři:...
Lukáš 13:31...první budou poslední." V tu chvíli za ním přišli nějací farizeové. "Odejdi odsud," říkali mu. "Jdi...
Lukáš 14:1...v Hospodinově jménu!'" Jednou, když v sobotu přišel jíst do domu jednoho z předních farizeů, pečlivě ho...
Lukáš 14:9...mohl být pozván někdo váženější než ty. Tehdy by přišel váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo.' S ostudou...
Lukáš 14:10...jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijít a říci ti: ‚Pojď dopředu, příteli.' Tak budeš poctěn...
Lukáš 14:20....' Další řekl: ‚Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.' Sluha se tedy vrátil a vyřídil to svému pánovi....
Lukáš 14:23...‚Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít, je můj dům plný. Říkám vám, že nikdo z původně...
Lukáš 14:26...lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce,...
Lukáš 15:17...žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě. Řekl si: ‚Kolik nádeníků u mého otce...
Lukáš 15:27...a ptal se, co to být. Ten mu řekl: ‚Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho ...
Lukáš 15:30...kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s...
Lukáš 16:30... otče Abrahame,' boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.' On mu ale řekl:...
Lukáš 17:27...se do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo za dnů...
Lukáš 19:1...lid, který to viděl, vzdal chválu Bohu. Ježíš přišel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž...
Lukáš 19:9...na daních, vrátím mu to čtyřnásobně." "Dnes přišlo do tohoto domu spasení," řekl mu na to Ježíš. "I on...
Lukáš 19:10... "I on je přece syn Abrahamův! Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené." Tehdy...
Lukáš 19:16...svěřil peníze, aby zjistil, kolik kdo vydělalPřišel první a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vynesla deset hřiven...
Lukáš 19:18...věrný v tom nejmenším, vládni deseti městům.' Přišel druhý a řekl: ‚Pane, tvá hřivna vydělala pět hřiven...
Lukáš 19:20...mu: ‚Ty buď vládcem pěti měst.' Potom přišel další a řekl: ‚Pane, zde máš svou hřivnu. Měl jsem...
Lukáš 19:45...jsi nepoznalo čas svého navštívení." Potom přišel do chrámu a začal z něj vyhánět ty, kdo tam...
Lukáš 20:1... když učil lid v chrámě a zvěstoval evangeliumpřišli vrchní kněží, znalci Písma a starší se slovy: "Řekni...
Lukáš 20:27...a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli. Tehdy k němu přišli někteří ze saduceů (kteří popírají vzkříšení) a...
Lukáš 21:8...pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi. uslyšíte o válkách a...
Lukáš 21:20...uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, utíkají...
Lukáš 21:26...Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co  přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat....
Lukáš 22:7... aby jim ho zradil někde mimo zástup. Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránek....
Lukáš 22:40...Olivetskou horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste nepodlehli...
Lukáš 22:45...zem jako krůpěje krve. Když vstal od modlitbypřišel k učedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli....
Lukáš 22:52...kněžím, velitelům stráže a starším, kteří na něj přišli: "Jsem snad zločinec, že jste se na vypravili s...
Lukáš 23:33...s ním vedli ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty...
Lukáš 23:55... Přidaly se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to, jak bylo tělo...
Lukáš 24:23...žen. Ráno byly u hrobu a nenašly jeho tělo. Pak přišly a říkaly, že dokonce měly vidění. Andělé jim prý...
Jan 1:7...Boha byl poslán člověk jménem JanPřišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle, aby všichni...
Jan 1:8...uvěřili skrze něj. On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví. Tento byl to pravé...
Jan 1:11...a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznalPřišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali....
Jan 1:14...vůle muže, ale z Boha. To Slovo se stalo tělempřišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou...
Jan 1:17...byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl;...
Jan 1:31... neboť byl dříve než . jsem ho neznal, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby byl zjeven Izraeli." Jan...
Jan 3:2...byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostářPřišel za Ježíšem v noci a řekl mu: "Rabbi, víme, že jsi...
Jan 3:19...Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu,...
Jan 3:22...že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi...
Jan 3:26...jistým Židem došlo ke sporu ohledně očišťováníPřišli tedy k Janovi a řekli mu: "Rabbi, pohleď, ten, který...
Jan 3:31... je pozemský a mluví pozemské věci. Ten, který přišel z nebe, je nade všechny. Svědčí o tom, co viděl a...
Jan 4:7... Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: "Dej mi napít."...
Jan 4:27..." řekl Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví!" Vtom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale...
Jan 4:40...z toho města uvěřili. Když k němu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva...
Jan 4:45... že prorok není ve své vlasti v úctě. Když přišel do Galileje, Galilejci ho vítali, neboť byli o...
Jan 4:47...byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby...
Jan 5:40...život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. Nepřijímám chválu od lidí...
Jan 5:43...jsem, že v sobě nemáte Boží lásku. jsem přišel ve jménu svého Otce, a nepřijímáte . Kdyby jiný...
Jan 6:14... říkali: "Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!" Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít...
Jan 6:15...přijít na svět!" Ježíš poznal, že se chystají přijít a vzít ho, aby ho udělali králem, a tak se o samotě...
Jan 6:44...odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který poslal; ...
Jan 6:65..."Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce." Mnozí z jeho učedníků...
Jan 8:14...sobě, svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam...
Jan 9:7...překládá Poslaný). Odešel tedy a umyl se, a když přišel, viděl. Sousedé a ti, kdo ho dříve vídali žebrat,...
Jan 9:39...a padl před ním na kolena. Tehdy Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět kvůli soudu: aby slepí viděli a...
Jan 10:8...vám: jsem dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je...
Jan 10:10... jen aby kradl, zabíjel a ničil; jsem přišel, aby měly život - život v plnosti. jsem dobrý...
Jan 10:22...nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámu...
Jan 11:19...Jeruzaléma, asi patnáct honů, a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem....
Jan 11:27...uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží Syn, který  přijít na svět." A když to řekla, odešla a tajně zavolala...
Jan 11:32... Mysleli si: "Jde plakat k hrobu." Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k...
Jan 11:33...Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s . Hluboce pohnut v duchu a rozrušen se zeptal:...
Jan 11:38...tenhle člověk nezemřel?" V hlubokém rozrušení přišel Ježíš k hrobu. Byla to jeskyně zavalená kamenem....
Jan 11:45...jít," řekl jim Ježíš. Mnozí z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš udělal, v něj tehdy...
Jan 12:1...ho mohli zatknout. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého Ježíš...
Jan 12:9...Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli - nejen kvůli němu, ale také aby viděli Lazara,...
Jan 12:12...v Ježíše. Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma....
Jan 12:20...Celý svět jde za ním!" Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem,...
Jan 12:21... kdo se přišli o tom svátku modlit, byli ŘekovéPřišli za Filipem, který byl z galilejské Betsaidy, a...
Jan 12:23...to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: "Přišla chvíle, kdy být Syn člověka oslaven. Amen, amen,...
Jan 12:27... vysvoboď z této chvíle'? Ale proto jsem přišel, pro tuto chvíli. Otče, oslav své jméno!" Tehdy z...
Jan 12:46..., vidí Toho, který poslal. , světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě...
Jan 13:1..." Před Velikonočními svátky Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci....
Jan 16:21...radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na...
Jan 16:28... že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otcepřišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci."...
Jan 16:32...opáčil Ježíš. "Hle, přichází chvíle, a  přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte ...
Jan 17:1...Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: "Otčepřišla ta chvíle - oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe....
Jan 18:3...a chrámovou stráž od vrchních kněží a farizeůpřišli tam s lucernami, pochodněmi a zbraněmi. Ježíš, vědom...
Jan 18:37...jsem král," odpověděl Ježíš. "Narodil jsem sepřišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý,...
Jan 19:32...zlámat nohy a dal je sejmout z křížů. A tak přišli vojáci a zlámali nohy jednomu i druhému, kteří byli...
Jan 19:33...i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu...
Jan 19:38...Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil, a tak přišel a sňal Ježíšovo tělo. Přišel i Nikodém (který kdysi...
Jan 19:39...Pilát svolil, a tak přišel a sňal Ježíšovo těloPřišel i Nikodém (který kdysi přišel za Ježíšem v noci) a...
Jan 20:19...představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám...
Jan 20:24... tomu jsou zadrženy." Když tehdy mezi Ježíš přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl....
Jan 20:26...a Tomáš s nimi. Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy: "Pokoj vám."...
Skutky 1:13...poblíž města - na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali:...
Skutky 2:1...a tak byl připočten k jedenácti apoštolům. Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe...
Skutky 3:19...se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí, k vám pošle ohlášeného Mesiáše -...
Skutky 4:1...svých špatností." A když takto mluvili k lidupřišli na kněží s velitelem chrámové stráže a se...
Skutky 4:23...byl zázračně uzdraven! Poté, co byli propuštěnipřišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a...
Skutky 5:7...ven a pohřbili. Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr ...
Skutky 5:21...slova tohoto Života." Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámu a učili. Velekněz a jeho stoupenci zatím...
Skutky 5:22...pro apoštoly do vězení. Když tam ale strážní přišli, ve vězení je nenašli. Vrátili se tedy s hlášením:...
Skutky 5:25... nemohli pochopit, co se to stalo. Vtom někdo přišel s hlášením: "Hle, muži, které jste uvěznili, stojí v...
Skutky 7:11...správcem Egypta i celého svého domu. Potom přišel na celou egyptskou i kananejskou zem hlad a veliké...
Skutky 7:13...že v Egyptě je obilí, poslal tam naše otce. Když přišli podruhé, Josef se dal svým bratrům poznat, a tak se...
Skutky 8:1...zesnul. Saul jeho smrt schvaloval. V době přišlo na církev v Jeruzalémě veliké pronásledování, takže...
Skutky 8:4... kdo se rozprchli, ovšem kázali Slovo, kamkoli přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista...
Skutky 8:15...Boží slovo, a tak k nim vyslali Petra a Jana. Ti přišli a modlili se za , aby přijali Ducha svatého. (Na...
Skutky 8:40...všechna okolní města a kázal evangelium,  přišel do Cesareje. Saul stále ještě chrlil smrtelné...
Skutky 9:32... Petr obcházel všechny církve a cestou přišel také ke svatým v Lyddě. Tam nalezl člověka jménem...
Skutky 9:38...k němu dva muže s prosbou, aby k nim bez meškání přišel. Petr vstal a šel s nimi. Když přišel, zavedli ho do...
Skutky 9:39...meškání přišel. Petr vstal a šel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní místnosti, kde ho s pláčem...
Skutky 10:29... a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvánípřišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste pozvali?"...
Skutky 10:33...' Proto jsem k tobě hned poslal a ty jsi laskavě přišel. Teď jsme tu všichni před Boží tváří, abychom...
Skutky 10:38...Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla,...
Skutky 10:45...kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na...
Skutky 11:23... a tak do Antiochie vyslali Barnabáše. Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny...
Skutky 11:27...učedníci poprvé označeni za křesťany. V době přišli do Antiochie proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich...
Skutky 12:10... že vidění. Když minuli první i druhou strážpřišli k železné bráně, která vedla do města, a ta se jim...
Skutky 12:11...jednu ulici a vtom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si: "Teď vidím, že to bylo doopravdy!...
Skutky 12:13...k modlitbám. Petr zatloukl na dveře bránypřišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův...
Skutky 13:4...a propustili je. Oni pak, vysláni Duchem svatýmpřišli do Seleukie, odkud odpluli na Kypr. Když dorazili do...
Skutky 13:31...On se pak po mnoho dní ukazoval těm, kdo s ním přišli z Galileje do Jeruzaléma, a ti teď o něm vydávají...
Skutky 13:51...kraje. Ti však na setřásli prach z nohoupřišli do Ikonia. Učedníci pak byli plní radosti a Ducha...
Skutky 14:15..."Co to děláte? Vždyť jsme jen lidé jako vyPřišli jsme vám zvěstovat, abyste se obrátili od těchto...
Skutky 14:24...je Pánu, v něhož uvěřili. Prošli Pisidiipřišli do Pamfylie. Poté, co kázali slovo v Perge, odešli...
Skutky 15:1...tam s učedníky po delší čas. Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit: "Pokud se...
Skutky 15:30... uděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na cestu přišli do Antiochie, svolali shromáždění a předali dopis....
Skutky 16:1...Sýrii a Kilikii a posiloval církve.  Přišel do Derbe a Lystry a hle, byl tu jeden učedník jménem...
Skutky 16:40...opustí město. Pavel a Silas tedy vyšli z vězenípřišli k Lydii, kde se uviděli s bratry, povzbudili je a...
Skutky 17:1...je a odešli. Přes Amfipolis a Apolonii pak přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Pavel tam...
Skutky 17:6...s křikem: "Tito lidé rozvracejí celý svět! Teď přišli sem a Jáson je přijal! Ti všichni porušují císařské...
Skutky 17:13...dozvěděli, že Pavel káže Boží slovo i v Berojipřišli také tam a začali podněcovat a bouřit davy. Bratři...
Skutky 17:15...vzkazem pro Silase a Timotea, aby co nejrychleji přišli za Pavlem. Když na Pavel čekal v Athénách a viděl...
Skutky 18:24...a posiloval všechny učedníky. Do Efesu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec Písma...
Skutky 19:4...k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm - v Ježíše." Když to uslyšeli, dali se...
Skutky 20:18...a zavolal k sobě starší církve. Když k němu přišli, řekl jim: "Sami víte, jak jsem strávil všechen čas,...
Skutky 21:11... dorazil z Judska jeden prorok jménem AgabosPřišel k nám, vzal Pavlův pás a svázal si ruce i nohy se...
Skutky 21:22...zvyky. Co s tím? Určitě se doslechnou, že jsi přišel. Udělej tedy, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže,...
Skutky 22:13...Zákona s dobrou pověstí u všech místních Židůpřišel za mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře Saule,...
Skutky 23:14...spiklenců bylo nejméně čtyřicetPřišli k vrchním kněžím a starším a řekli: "Složili jsme...
Skutky 24:11... Jak si můžeš ověřit, v Jeruzalémě, kam jsem přišel uctívat Boha, jsem nepobyl více než dvanáct dní....
Skutky 24:24...postarat se o něj. Po několika dnech pak Felix přišel se svou manželkou Drusillou, která byla Židovka....
Skutky 25:7... Jakmile se dostavil, obstoupili ho Židé, kteří přišli z Jeruzaléma, a vznášeli proti němu těžká obvinění,...
Skutky 25:23...ho zítra," odpověděl Festus. Druhého dne přišli Agrippa a Bereniké s veškerou nádherou a spolu s...
Římanům 1:10...za to, aby se mi konečně někdy podařilo přijít z Boží vůle k vám. Toužím se s vámi setkat, abych se...
Římanům 5:12... Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla...
Římanům 5:14... Adam byl předobrazem Toho, který měl teprve přijít. Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano,...
Římanům 5:18... Ježíše Krista! Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze...
Římanům 5:20...jednoho mnozí stanou spravedlivými. Když přišel Zákon, provinění se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil...
Římanům 7:9... Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a jsem zemřel. Přikázání,...
Římanům 11:30...neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost teď přišlo milosrdenství na vás. Právě tak jej teď neposlechli...
Římanům 11:31...oni, aby pro milosrdenství prokázané vám přišlo milosrdenství i na . Bůh zahrnul všechny lidi pod...
Římanům 13:11... A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže,...
Římanům 15:22...neslyšeli, pochopí." To vše mi dlouho bránilo přijít k vám. Teď ale v těchto krajích nemám místo, a...
1. Korintským 2:3...nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovanéhoPřišel jsem mezi vás ve slabosti, v bázni a velmi rozechvěn...
1. Korintským 4:18...se začali povyšovat, jako bych k vám neměl přijít. Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne...
1. Korintským 4:21...není v řeči, ale v moci. Co chcete? Abych k vám přišel s holí, anebo s duchem lásky a mírnosti? Proslýchá...
1. Korintským 14:6...pro posílení církve. Co kdybych k vám, bratřipřišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám...
1. Korintským 15:21...první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako...
1. Korintským 15:54...tehdy se naplní, co je psáno: "Smrt je pohlcenapřišlo vítězství!" "Kde je teď, smrti, to tvé vítězství?...
1. Korintským 16:12... velmi jsem ho prosil, aby za vámi s bratry přišel. Právě teď k vám ale rozhodně nechtěl jít; přijde...
2. Korintským 1:15...naší. V této jistotě jsem k vám dříve chtěl přijít, abyste přijali další milost. Přes vás jsem chtěl...
2. Korintským 2:12...jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Když jsem přišel s Kristovým evangeliem do Troady, měl jsem tam od...
2. Korintským 3:11...ani slavné nebylo. Jestliže to pomíjející přišlo se slávou, slavnější je to, co zůstává! Právě...
2. Korintským 9:4...museli stydět (o vás ani nemluvě), kdyby se mnou přišli Makedonci a zjistili, že nejste připraveni. Proto...
2. Korintským 10:14...i vás - vždyť jsme k vám s Kristovým evangeliem přišli jako první! Nechceme se nemístně chlubit prací...
2. Korintským 12:13... na všechna znamení, divy a zázraky. O co jste přišli oproti jiným církvím? Jen o to, že jsem vám nebyl na...
Galatským 1:18...vrátil do Damašku. Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem. Strávil...
Galatským 2:2...s Barnabášem a vzal jsem s sebou i TitaPřišel jsem tehdy na základě zjevení. Sešel jsem se...
Galatským 2:11...což jsem se opravdu pilně snažil. Když ale Petr přišel do Antiochie, otevřeně jsem se mu postavil. Jeho...
Galatským 3:3...Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeliPřišli jste o rozum? Začali jste Duchem, a teď končíte...
Galatským 3:14...visí na dřevě"), aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru...
Galatským 3:23...zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista. Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem Zákona do...
Efeským 2:17... když svým křížem ukončil jejich nepřátelstvíPřišel a vyhlásil "pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým,"...
Koloským 1:6...slyšeli, když slovo pravdy, totiž evangeliumpřišlo k vám. To nese ovoce a rozrůstá se po celém světě a...
Koloským 2:17...nebo sobotám. Ty věci jsou stínem toho, co mělo přijít, ale podstata je v Kristu. Nenechte se připravit o...
1. Tesalonickým 1:9... Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste...
1. Tesalonickým 2:18...s vámi tváří v tvář. Opravdu jsme k vám chtěli přijít - Pavel více než jednou - ale satan nám to...
1. Tesalonickým 3:4... že nás čeká soužení. To, jak sami víte, také přišlo. Když jsem to tedy nemohl snést, poslal jsem k...
2. Tesalonickým 2:2...dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den  přišel. Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než...
1. Timoteus 1:15...pravda - kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. jsem z nich...
1. Timoteus 2:6...jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas, a právě proto jsem byl určen za...
2. Timoteus 1:17...a nestyděl se za řetězy. Naopak, když přišel do Říma, usilovně hledal, dokud nenašel. Kéž...
2. Timoteus 4:6...svou službu. totiž začínám být obětovánpřišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh...
2. Timoteus 4:9...jeho příchod. Udělej vše, abys ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento svět a opustil ; odešel...
2. Timoteus 4:21...nemocného v Milétu. Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje Eubulos, Pudens,...
Titus 3:12...Artema nebo Tychika, udělej vše, abys ke mně přišel do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu....
Židům 7:28... kteří mají své slabosti, ale slovo přísahy, jež přišla po Zákonu, ustanovuje Syna, který je dokonalý na...
Židům 9:11... Kristus však, jako velekněz dobra, jež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším stánkem, který nebyl...
Židům 10:1...čekají. Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho skutečným obrazem. Neustálé každoroční...
Židům 10:37..." velmi, velmi brzy přijde Ten, který  přijít, a neopozdí se. Můj spravedlivý bude žít z víry,...
1. Petr 3:19...podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v žaláři - těm, kteří kdysi za...
1. Petr 4:12... nedivte se zkoušce ohněm, jež na vás přišla - není to přece nic divného. Spíše se radujte, že...
1. Petr 4:17...se za to nestydí, ale chválí za to jméno BohaPřišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co...
1. Jan 4:3...ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že  přijít. teď je na světě! Vy jste však z Boha, drazí, a...
1. Jan 5:6...kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus - nejen skrze vodu,...
1. Jan 5:20... ale celý svět leží ve Zlu. A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v...
3. Jan 1:3...tvá duše. Udělalo mi nesmírnou radost, když přišli bratři a vydávali svědectví o tvé opravdovosti a o...
Zjevení 3:10... i zachovám od hodiny zkoušky, která  přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země....
Zjevení 5:7...což je sedm duchů Božích poslaných na celou zemPřišel a vzal tu knihu z pravice Sedícího na trůnu, a...
Zjevení 6:17...Tím, jenž sedí na trůnu, a před hněvem BeránkaPřišel ten veliký den jeho hněvu, a kdo obstojí?" Potom...
Zjevení 7:13..."Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?" Odpověděl jsem: "Pane můj, ty víš." Tehdy mi řekl:...
Zjevení 7:14...můj, ty víš." Tehdy mi řekl: "To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je...
Zjevení 8:3...před Boží tváří, dostalo sedm polnic. Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k...
Zjevení 11:18...a ujal ses kralování! Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas...
Zjevení 12:10...A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho...
Zjevení 14:7..."Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil...
Zjevení 17:1...Bohu, neboť ta rána byla nesmírně veliká. Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a...
Zjevení 18:10...město veliké, Babylone, město mocné - tvůj ortel přišel v jedné hodině!" I kupci země nad budou plakat a...
Zjevení 21:9...a sírou - to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |