Přijímat

Hledám varianty 'přijímat' [ přijímejte (3) přijímáte (2) přijímat (7) přijímáno (1) přijímáme (5) přijímám (1) přijímali (2) přijímala (1) přijímal (1) přijímají (6) přijímá (28) ]. Nalezeno 49 veršù.
Genesis 48:5...semeni do věčného vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před...
Exodus 29:28... Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele, neboť je to obětní příspěvek. Ten...
Leviticus 7:34...a jeho synům. Ti je budou věčným ustanovením přijímat od synů Izraele." Toto je podíl z Hospodinových...
Numeri 26:55... Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém otcovském...
Deuteronomium 33:3...v ruce máš. Oni se k tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá - Zákon, jenž Mojžíš vydal nám,...
Job 2:10...ženská," odpověděl . "Budeme snad od Boha přijímat jen dobré, a zlé ne?" V tom ve všem Job ani...
Žalmy 6:10...Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin přijímá modlitby! Jen se stydí a se děsí, všichni...
Přísloví 10:8... jméno darebáků ale zavání. Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne. Kdo žije...
Přísloví 13:1... vyšlapaná cesta vede ke smrti. Moudrý syn přijímá otcovo poučení, drzoun však neslyší ani na hrozby....
Přísloví 17:23...nejlepší lék, ztrápený duch je kostižer. Darebák přijímá tajné dary, aby cesty práva podvrátil. Rozumný ...
Matouš 10:40...svou duši kvůli mně, ten ji nalezne. Kdo vás přijímá, ten přijímá , a kdo přijímá , přijímá Toho,...
Matouš 10:41...přijímá , přijímá Toho, který poslal. Kdo přijímá proroka jakožto proroka, dostane odplatu proroka....
Matouš 13:20...u toho, kdo slyší Slovo a hned je s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli...
Matouš 18:5... Kdokoli by takové dítě přijal v mém jménupřijímá . Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých...
Matouš 19:11...neženit!" řekli mu na to učedníci. "Ne všichni přijímají toto slovo," odpověděl jim, "ale jen ti, kterým...
Marek 4:16...tito: Jakmile uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají, ale nemají v sobě kořen a jsou nestálí. Když...
Marek 4:20... u kterých se seje na dobré půdě: Slyší Slovopřijímají je a přinášejí úrodu - jeden třicetinásobnou,...
Marek 9:37...přijme jedno z takových dětí v mém jménupřijímá mne, a kdokoli přijme mne, nepřijímá mne, ale Toho,...
Lukáš 8:13...skále jsou ti, kteří slyší Slovo a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ti věří jen dočasně, v době...
Lukáš 9:48...jim: "Kdokoli přijme takové dítě v mém jménupřijímá mne, a kdokoli přijme mne, přijímá Toho, který ...
Lukáš 15:2... Farizeové a znalci Písma si ale stěžovali: "On přijímá hříšníky a s nimi!" Vyprávěl jim tedy toto...
Jan 3:33...slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je pravdomluvný...
Jan 5:44... toho přijmete. Jak byste vůbec mohli uvěřitPřijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu, která je od...
Jan 7:23...obřezáváte člověka. Může-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon, proč se...
Jan 13:20... uvěřili, že jsem. Amen, amen, říkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá ; a kdo přijímá , přijímá...
Skutky 8:17...Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ruce a oni přijímali Ducha svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch...
Skutky 24:3...spěje k lepšímu, což bezvýhradně a všeobecně přijímáme s nejhlubší vděčností. Abych však příliš...
Skutky 28:30...pak zůstal celé dva roky ve vlastním pronájmupřijímal všechny, kdo za ním přicházeli. Kázal o Božím...
Římanům 5:17...skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout...
Římanům 14:1...tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše Krista.  Přijímejte ty, kdo jsou choulostiví ve víře, a to bez hádek...
Římanům 15:7...Boha a Otce našeho Pána Ježíše KristaPřijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do...
1. Korintským 6:4...Vy ale s takovými věcmi chodíte k soudupřijímáte za soudce lidi, kteří v církvi nic neznamenají!...
2. Korintským 1:5...zakoušíme, tím více povzbuzení skrze Krista přijímáme. Když tedy máme soužení, je to pro vaše...
2. Tesalonickým 3:1...se za nás. se Pánovo slovo rychle šíří, je přijímáno s úctou tak jako u vás a jsme vysvobozeni od...
1. Timoteus 2:11...na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Žena  přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím,...
1. Timoteus 4:4...neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat; posvěcuje se to...
1. Timoteus 5:10... je známá dobrými skutky, vychovala dětipřijímala hosty, myla nohy svatým, pomáhala souženým a...
Židům 7:5...kněžský úřad, mají podle Zákona oprávnění přijímat desátky od lidu, to jest od svých bratrů, kteří...
Židům 7:7...měl zaslíbení od Boha! Je nesporné, že požehnání přijímá menší od většího. Zde tedy přijímají desátky...
Židům 7:8... že požehnání přijímá menší od většího. Zde tedy přijímají desátky smrtelní lidé, ale tam někdo, o kom se...
Židům 7:9...skrze Abrahama dal desátek i Levi, který desátky přijímá, neboť byl ještě v otcových bedrech, když mu...
Židům 12:6...Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna." Když podstupujete zkoušky, je to pro vaši...
Židům 12:28...aby tak zůstalo to, co je neotřesitelné. My však přijímáme království, jež je neotřesitelné, a proto buďme...
Jakub 1:21...všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které moc spasit vaše duše. Tím...
1. Jan 3:22...srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěrupřijímáme od něj vše, prosíme, neboť dodržujeme jeho...
1. Jan 5:9... voda a krev - a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme lidské svědectví, větší je svědectví Boží! A...
3. Jan 1:8...tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat. Psal jsem o tom vaší církvi, ale Diotrefes, který...
Zjevení 2:17...nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá." "Andělu církve v Thyatirech napiš: Toto praví Syn...
Zjevení 14:9..."Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazupřijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |