Přidělili

Hledám varianty 'přidělili' [ přidělte (1) přidělíte (5) přidělili (5) přidělil (14) přiděleny (1) přiděleno (1) přiděleni (1) přidělena (1) přidělen (1) přiděl (3) ]. Nalezeny 33 verše.
Numeri 26:53...promluvil k Mojžíšovi: je těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob. Většímu...
Numeri 26:54...území podle počtu zapsaných osob. Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu menší - každému podle jeho...
Numeri 27:4...vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl synaPřiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry našeho otce."...
Numeri 27:7...dcery mluví správně. Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry jejich otce;...
Numeri 27:9...dědictví na jeho dceru. Kdyby neměl ani dcerupřidělíte jeho dědictví jeho bratrům. Kdyby neměl ani...
Numeri 27:10...dědictví jeho bratrům. Kdyby neměl ani bratrypřidělíte jeho dědictví bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho...
Numeri 27:11...jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl bratrypřidělíte jeho dědictví nejbližšímu příbuznému z jeho rodu...
Numeri 32:33...a polovině pokolení Manasesova, syna Josefovapřidělil království emorejského krále Sichona a bášanského...
Numeri 32:40...Emorejce, kteří tam bydleli. Mojžíš tedy Gileád přidělil Machirovi, synu Manasesovu, a ten se v usadil....
Numeri 33:54...na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí...
Numeri 34:13...si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla přidělena devíti a půl pokolením. Rubenovu a Gádovu...
Numeri 34:29...ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictví v zemi Kanaán. Na moábských pláních,...
Numeri 35:8... Ta města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od většího pokolení více, od menšího méně....
Numeri 36:2...přikázáno, aby dědictví našeho bratra Celofchada přidělil jeho dcerám. Vdají-li se však za někoho z jiných...
Deuteronomium 3:19...dobytka) zůstanou ve městech, která jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak vašim bratrům...
Deuteronomium 3:20...se vrátíte každý k vlastnictví, které jsem vám přidělil." Jozuovi jsem tenkrát přikázal: "Na vlastní oči...
Jozue 13:8...straně Jordánu. Hospodinův služebník Mojžíš jim přidělil toto území: Od Aroeru na břehu potoka Arnon,...
Jozue 14:1...Izraele získali v kanaánské zemi, jak jim je přidělil kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky...
Jozue 18:7...dědictví na východě v Zajordání, kde jim je přidělil Hospodinův služebník Mojžíš." Muži se tedy...
Jozue 18:10...Jozue pak za v Šílu před Hospodinem losovalpřidělil synům Izraele území podle jejich podílů. První los...
Jozue 21:8... Gád a Zabulon. Tato města i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele levitům losem, jak přikázal...
2. Královská 8:6...začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla. Potom  přidělil jednoho ze svých dvořanů a přikázal: "Zařiď, ...
1. Letopisů 6:50...města i s jejich pastvinami levitům. Losem jim přidělili tato vyjmenovaná města z kmene Juda, Šimeon a...
1. Letopisů 6:55...pastvinami. Ostatním rodům ze synů Kehatových přidělili na území poloviny kmene Manasesova Aner a Bileám...
1. Letopisů 6:62...s jejich pastvinami. Zbývajícím synům Merariho přidělili z kmene Zabulon Jokneam, Kartu, Rimon a Tábor s...
1. Letopisů 9:29...vnášeli a přepočítané vynášeli. Někteří byli přiděleni k nádobám a veškerému posvátnému náčiní a také k...
2. Letopisů 25:5...podle otcovských rodů a celého Judu i Benjamína přidělil velitelům tisíců a setnin. Sečetl všechny od...
Nehemiáš 9:22...jsi jim království a národy, každý kout jsi jim přidělil. Získali zemi Sichona, krále Chešbonu, i zemi Oga,...
Ester 4:5...královského eunucha Hatacha, který byl osobně přidělen. Přikázala mu, od Mordechaje zjistí, co se děje...
Job 7:3...čeká odměnu. I mně byly dány měsíce prázdnotypřiděleny mi byly noci trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy...
Žalmy 47:5... pod naše nohy položil pohany. Naše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si oblíbil. séla Vznáší se...
Ezechiel 47:23... Na území kmene, kde přistěhovalec žije, tam mu přidělíte dědictví, praví Panovník Hospodin. Toto jsou...
Daniel 1:11...Danielovi, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi přidělil vrchní dvořan: "Zkus to prosím s námi na deset dní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |