Přidá

Hledám varianty 'přidá' [ přidejte (14) přidej (5) přidáte (3) přidat (6) přidáš (2) přidáno (5) přidán (1) přidám (7) přidaly (1) přidalo (1) přidali (13) přidala (1) přidal (7) přidají (6) přidá (30) ]. Nalezeno 97 veršù.
Genesis 30:24...Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi porodila Josefa,...
Exodus 1:10...ještě více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!" Ustanovili...
Exodus 31:6... opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Hlepřidal jsem mu také Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení...
Leviticus 2:15...drcené zrní z čerstvých klasů pražených na ohniPřidej k olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť....
Leviticus 5:16... To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradípřidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za...
Leviticus 5:24... o čem křivě přísahal. Nahradí to v plné výšipřidá k tomu ještě pětinu ceny. V den své oběti odškodnění...
Leviticus 22:14...sní, co je svaté, musí to knězi nahraditpřidat k tomu ještě pětinu ceny. Svaté dary, jež synové...
Leviticus 23:13...beránka bez vady. Jako moučnou oběť k němu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je...
Leviticus 26:21...proti mně a nebudete ochotni poslouchatpřidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na...
Leviticus 27:13...bude. Bude-li majitel chtít zvíře vykoupitpřidá k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům...
Leviticus 27:15...jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupitpřidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude...
Leviticus 27:19...je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupitpřidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu....
Leviticus 27:27...o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené cenypřidá k ještě pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá...
Leviticus 27:31... Bude-li někdo chtít své desátky vykoupitpřidá ještě pětinu navíc. Každý desátek ze skotu i bravu,...
Numeri 5:7... jehož se dopustil, nahradí škodu v plné výšipřidá ještě pětinu navíc a odevzdá to tomu, vůči komu se...
Numeri 6:21...slibu, který učinil (kromě toho, co by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin promluvil k...
Numeri 28:5...a druhého za soumraku. Jako moučnou oběť k němu přidej desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu...
Numeri 28:9...roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem s...
Numeri 28:12...ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke...
Numeri 28:20... jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na...
Numeri 28:28...a sedm ročních beránků. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na...
Numeri 29:3...beránků bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na...
Numeri 29:9... jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na...
Numeri 29:14... jsou bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na...
Numeri 29:18...bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel,...
Numeri 29:21...bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel,...
Numeri 29:24...bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel,...
Numeri 29:27...bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel,...
Numeri 29:30...bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel,...
Numeri 29:33...bez vady. K těm býčkům, beranům a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle příslušných...
Numeri 29:37...bez vady. K tomu býčku, beranu a beránkům přidejte patřičnou moučnou oběť a úlitby podle pravidel,...
Numeri 35:6...bude moci uchýlit ten, kdo někoho zabil. K nim přidáte levitům další čtyřicet dvě města - celkem čtyřicet...
Numeri 36:3...dědictví ubude z dědictví našich otců a bude přidáno k dědictví kmene, do něhož se vdají. Tak by z...
Deuteronomium 17:7...vztáhnou ruku jako první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém...
Deuteronomium 19:9...po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři. To proto, aby se v zemi, kterou ti...
Soudců 6:35...posly po celém Manasesovi, aby se k němu přidali. Vyslal také posly k Ašerovi, Zabulonovi a...
Soudců 11:3...bratrů utekl a bydlel v kraji Tov. Tam se k němu přidali různí ničemové a podnikali s ním výpady. Po nějaké...
Růt 1:17... tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto mi učinípřidá Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!" Když Noemi...
1. Samuel 3:17...přede mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné slovo z toho, co ti...
1. Samuel 6:8...předměty, které s vracíte jako odškodněnípřidejte do mošny po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíte:...
1. Samuel 12:19...lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!"...
1. Samuel 14:21...s Filištíny a přešli do jejich tábora, se teď přidali k Izraelcům, kteří byli se Saulem a s Jonatanem....
1. Samuel 14:44..."Jestli ne, Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid se ale proti Saulovi...
1. Samuel 20:13...ublížit, pak Hospodin potrestá a ještě mi přidá, kdybych ti to zatajil a nepropustil v pokoji. ...
1. Samuel 25:22...oplácí zlem. Bůh Davida potrestá a ještě mu přidá, jestli ze všech, kdo k Nábalovi patří, nechám do...
2. Samuel 3:9...kvůli téhle ženě? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k Davidovi nezachovám podle toho, co mu...
2. Samuel 3:35...David přísahal: " Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo cokoli jiného před západem...
2. Samuel 12:8...ti dům Izraele a Judy. A kdyby ti to bylo málopřidal bych ti ještě mnohem víc! Proč jsi pohrdl...
2. Samuel 19:14... krev a tělo? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se nestaneš natrvalo mým vojevůdcem namísto...
2. Samuel 20:14... Všichni Bichrijci se tam shromáždilipřidali se k němu. Joábovi muži přitáhli a oblehli ho v...
1. Královská 2:23...při Hospodinu: " Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta slova nezaplatí životem! Jakože...
1. Královská 3:13...rovného v minulosti ani v budoucnu. K tomu ti přidám i to, jsi nežádal: bohatství a slávu, takže ti po...
1. Královská 19:2...vzkaz: " bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak...
1. Královská 20:10...to vzkázal: " bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli v Samaří bude dost prachu, aby každý z mých...
2. Královská 5:23...Zavázal tedy dva talenty stříbra do dvou pytlůpřidal k tomu dvoje slavnostní šaty a všechno to svěřil...
2. Královská 6:31...těle pytlovinu. " Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten Elíša, syn Šafatův, ještě...
2. Královská 20:6...! Třetího dne vejdeš do Hospodinova chrámuPřidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i...
1. Letopisů 12:20...veliteli nájezdníků. Další z pokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do boje proti...
1. Letopisů 12:21...nás to stát hlavy.") Když potom táhl do Ciklagupřidali se k němu tito muži z pokolení Manases: Adnach,...
1. Letopisů 13:2...v jejich městech a předměstích, se k nám přidají, a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme...
1. Letopisů 21:23...můj královský pán udělá, co se mu zlíbí. Pohleďpřidám býčky k zápalným obětem, smyky jako dříví a pšenici...
2. Letopisů 1:12...proto tu moudrost i poznání dostaneš. K tomu ti přidám bohatství, poklady a slávu, takže ti nebude rovného...
2. Letopisů 11:13...Benjamína. Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k němu. Levité opustili své pastviny a majetky a...
2. Letopisů 15:9... Manasese a Šimeona. Mnozí z Izraele se totiž přidali k Judovi, když viděli, že Hospodin, jeho Bůh, je s...
2. Letopisů 32:5...místa v městské hradbě, postavil na věžepřidal ještě vnější hradbu. Opravil také terasu Milo ve...
Ezdráš 1:6... zbožím a dobytkem i drahocennostmi a k tomu přidali své dobrovolné oběti. Sám král Kýros vydal předměty...
Žalmy 61:7...tvého jména dal jsi dědictví. Ke dnům krále přidej další dny, jeho léta věky trvají! Před Boží tváří...
Přísloví 3:2...jsem ti přikázal; dlouhé dny, léta života ti to přidá, zajistí ti to klid a mír. Láska a věrnost ...
Kazatel 3:14...vše, co Bůh dělá, trvá navěky; nic k tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby...
Kazatel 10:10... Když nikdo nenabrousí otupené ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li...
Izaiáš 10:30... hlasitě naříkej! Laišo, poslouchej! Anatotepřidej se! Madmena se rozutekla, obyvatelé Gebimu skryli se...
Izaiáš 14:1...Izrael a jim spočinout v jejich vlastní zemiPřidají se k nim i cizinci a připojí se k domu Jákobovu....
Izaiáš 15:9...Vody Dimonu jsou naplněny krví, však Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva na ty, kdo z Moábu prchli, i...
Izaiáš 38:5...jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Hlepřidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i...
Jeremiáš 2:22...mi nepatří? I kdyby ses mýdlem vydrhla a louhu přidala sebevíc, skvrna tvé viny přede mnou zůstává, praví...
Jeremiáš 36:32...judský král Joakim spálil v ohni. A bylo k nim přidáno ještě mnoho slov jim podobných. Babylonský král...
Jeremiáš 45:3... Myslíš si: ‚Běda mi! Hospodin mi k bolesti přidal trápení. jsem vyčerpán naříkáním a nedocházím...
Jeremiáš 50:37...koně a jejich vozy i na cizince, kteří se k nim přidali - jsou jako ženy! Meč na jeho poklady, jsou...
Ezechiel 45:24...denně jako oběť za hřích. Jako moučnou oběť přidá ke každému býku a beranu efu mouky a ke každé efě...
Ezechiel 46:5...berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá k beranu efu mouky, k beránkům pak podle vlastní vůle...
Ezechiel 46:7...berana, všechny bez vady. Jako moučnou oběť přidá efu mouky k býčku a efu mouky k beranu, k beránkům...
Ezechiel 46:11...moučná oběť se o svátcích a slavnostech bude přidávat efa mouky k býčku a efa mouky k beranu, k beránkům...
Ezechiel 46:14...bez vady. Ráno co ráno k němu jako moučnou oběť přidáš šestinu efy mouky a třetinu hinu oleje na zalití...
Amos 8:5...zrní nabídli, abychom z míry ubrali a k ceně přidali, abychom šidili falešnými váhami, abychom si nuzné...
Abakuk 2:11...křičet i kamení ze zdi a trámy ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo staví město na krvi, kdo zakládá...
Matouš 6:33...a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své...
Marek 4:24... takovou vám bude odměřeno a ještě vám bude přidáno. Tomu, kdo , bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude...
Lukáš 3:20...zlo, které napáchal, Herodes k tomu všemu přidal ještě to, že Jana vsadil do vězení. Zatímco se křtil...
Lukáš 12:31...raději jeho království a toto vše vám bude přidáno. Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo...
Lukáš 23:55...den příprav a blížil se začátek sobotyPřidaly se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje...
Jan 11:31... že rychle vstala a šla ven, a tak se k  přidali. Mysleli si: "Jde plakat k hrobu." Jakmile Marie...
Skutky 11:24...muž, plný Ducha svatého a víry.) A tak se k Pánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do Tarsu...
Skutky 18:2...všichni Židé musí opustit Řím). Pavel se k nim přidal, protože jeho řemeslem, stejně jako jejich, bylo...
Galatským 3:19...skrze zaslíbení. K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli proviněním do příchodu toho zaslíbeného...
Filipským 1:16... neupřímně, v domnění, že mi k mým okovům přidají soužení; druzí však z lásky a s vědomím, že jsem tu...
2. Petr 1:5...žádostivosti řítí. Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k...
Zjevení 22:18...slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných. Kdokoli z...

Slova obsahující přidá: nepřidává (1) nepřidávej (2) nepřidávejte (2) přidá (30) přidám (7) přidán (1) přidáno (5) přidáš (2) přidáte (3) přidával (1) přidávalo (1) přidávám (5) přidávat (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |