Přicházet

Hledám varianty 'přicházet' [ přicházíte (7) přicházíš (9) přicházíme (2) přicházím (11) přichází (136) přicházet (31) přicházely (1) přicházelo (5) přicházeli (22) přicházela (4) přicházel (11) přicházejte (1) přicházejí (32) přicházej (1) ]. Nalezeno 267 veršù.
Genesis 6:4...zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti...
Genesis 24:62...muže. Služebník vzal Rebeku a odjel. Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž...
Genesis 24:63...pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet velbloudy. Rebeka také pozvedla oči, a když...
Genesis 26:27...Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a vyhnali jste od vás."...
Genesis 29:6..." odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě...
Genesis 30:38...do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před...
Genesis 33:1...) Když potom Jákob pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti...
Genesis 37:19...se, že ho zabijí. Řekli si spolu: "Podívejmepřichází mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké...
Genesis 37:25...k jídlu. Pozvedli oči a hle, spatřili od Gileádu přicházet karavanu Izmaelitů. Jejich velbloudi nesli vonnou...
Genesis 41:29...co se chystá učinit. Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane...
Genesis 41:57...hlad se rozmáhal i v egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se...
Genesis 45:6...život. dva roky je přece na zemi hladpřichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh...
Genesis 48:2...a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hlepřichází k tobě tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a...
Exodus 2:17...žlaby vodou, aby napojily stádo svého otcepřicházeli pastýři a odháněli je. Tentokrát se však za ...
Exodus 3:4...keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře:...
Exodus 18:15...před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke...
Exodus 34:24...hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš přicházet, aby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem,...
Exodus 35:21...se celá izraelská obec od Mojžíše rozešla. Potom přicházeli - každý, kdo cítil nutkání, každý, kdo měl...
Exodus 35:22... na veškerou službu v něm i na svatá rouchaPřicházeli muži i ženy, každý s ochotným srdcem, a...
Numeri 21:1... Kananejec sídlící v Negevu, uslyšel, že Izrael přichází atarimskou cestou, napadl Izrael a některé z nich...
Numeri 22:36...hodnostáři dál. Když Balák uslyšel, že Balaám přichází, vyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém kraji...
Deuteronomium 4:5...Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit. Řiďte se jimi, dodržujte je a ostatní...
Deuteronomium 7:1... Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před tebou početné národy:...
Deuteronomium 11:8... Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte obsadit, a budete užívat dlouhého života v zemi,...
Deuteronomium 11:10...- zem oplývající mlékem a medem. Země, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako egyptská zem, z níž jste...
Deuteronomium 11:29... Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš obsadit, budeš pronášet požehnání na hoře Gerizim...
Deuteronomium 28:63...a vyhladí, takže budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi všechny...
Deuteronomium 30:16... tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Pokud se však v srdci odvrátíš a nebudeš...
Deuteronomium 31:16...cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s nimi...
Jozue 9:6...tábora, řekli jemu a izraelským mužům: "Přicházíme z daleké země; uzavřete s námi smlouvu."...
Jozue 10:24...sem, položte si nohu na šíji těch králů!" Přicházeli tedy a stoupali jim na šíje. Jozue jim řekl:...
Soudců 4:5...Bet-elem v Efraimských horách a Izraelci si k  přicházeli pro rozhodnutí. Ta poslala pro Baráka, syna...
Soudců 6:5...ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stanypřicházelo jich jako kobylek, jich a jejich velbloudů bylo...
Soudců 19:14...z těch měst přespíme." A tak šli dál. Když přicházeli k benjamínské Gibeji, slunce zapadalo, a tak...
Soudců 19:17...prostranství pocestného. "Kam jdeš a odkud přicházíš?" zeptal se stařík. "Jsme na cestě z judského...
1. Samuel 2:14... Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří přicházeli do Šíla. Kněžský mládenec navíc přicházel, ještě...
1. Samuel 2:15...kteří přicházeli do Šíla. Kněžský mládenec navíc přicházel, ještě než se zapálil tuk, a říkal tomu, kdo...
1. Samuel 2:19...i kabátek a každoročně mu ho přinášela, když přicházela se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal...
1. Samuel 2:31...ty, kdo znevažují, však zostudím. Hlepřicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského...
1. Samuel 5:10...truhlu odeslali do Ekronu. Když ale Boží truhla přicházela do Ekronu, dali se Ekroňané do křiku: "Stěhují...
1. Samuel 13:10...zápalnou oběť. Jakmile byl s obětí hotov, hlepřichází Samuel! Saul mu vykročil naproti, aby ho přivítal....
1. Samuel 17:16...zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl se. Jednou řekl Jišaj svému synu...
1. Samuel 25:8...ti to. Prokaž tedy mým chlapcům laskavostpřicházíme přece ve šťastnou chvíli. Dej tedy prosím svým...
1. Samuel 25:20...a sjížděla do horské rokle, když tu proti  přichází David se svými muži. (Než je potkala, David si...
2. Samuel 13:34...dálky, spatřil, jak od západu z horského úbočí přichází množství lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to...
2. Samuel 18:27...Sádokův." "To je dobrý muž," řekl na to král. "Přichází s dobrou zprávou." "Pokoj!" pozdravil Achimaac...
2. Samuel 24:21...se králi k zemi. "Proč můj pán a král přichází za svým služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci od...
1. Královská 2:13...matkou Batšebou přišel Adoniáš, syn Chagity. "Přicházíš v pokoji?" otázala se ho. "Ano," odvětil. "Rád...
1. Královská 5:14...všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze všech národů, aby si poslechli...
1. Královská 14:5...stáří nesloužily. Hospodin mu ale řekl: "Hlepřichází Jeroboámova žena, aby se u tebe vyptala na svého...
2. Královská 8:7...byl totiž nemocen. Když mu oznámili, že přichází Boží muž, poručil král Chazaelovi: "Vezmi s sebou...
2. Královská 10:15...narazil na Jonadaba, syna Rechabova, který ho přicházel pozdravit. "Jsi mi oddaný tak jako tobě?"...
2. Královská 20:17...Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodinovo: Hlepřicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co...
1. Letopisů 9:25... na západě, na severu i na jihu. Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách...
1. Letopisů 12:18... David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s vámi...
1. Letopisů 12:23...se ve vojsku stali veliteli. Den co den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci, z nich bylo...
1. Letopisů 16:33...raduje. Před Hospodinem zvučí stromy v lese: "Přichází, aby soudil zem!" Oslavujte Hospodina - je tak...
1. Letopisů 21:21...byli s ním, se schovali. Právě tehdy k Aravnovi přicházel David. Když Aravna vzhlédl a uviděl ho, vyšel z...
2. Letopisů 1:10...tedy moudrost a poznání, abych dovedl vycházetpřicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal...
2. Letopisů 11:16...ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha IzraelePřicházeli do Jeruzaléma a obětovali Hospodinu, Bohu svých...
2. Letopisů 20:11...nevyhladili je. A podívej se, jak nám odplácejíPřicházejí nás vyhnat z tvého dědictví, které jsi nám...
2. Letopisů 31:16...byli uvedeni ve jmenných seznamech - všem, kteří přicházeli do Hospodinova chrámu za každodenními...
Nehemiáš 4:6...mezi . Pobijeme je a dílo se zastaví." Kdykoli přicházeli Židé bydlící v jejich sousedství, desetkrát nám...
Nehemiáš 6:17...šlechtou a Tobiášem celou tu dobu odcházelopřicházelo množství dopisů. Mnozí v Judsku s ním byli...
Ester 2:12... jak se Ester daří a co se s děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí...
Job 5:21...jazyka budeš skryt, nebudeš se bát, když zhouba přichází. Zhoubě i hladu se budeš smát, ani z divé zvěře...
Job 12:15... nelze propustit. Když zadržuje vody, sucho přichází, a když je vypustí, zemi pustoší. Jemu patří síla...
Job 21:17...míjejí!) Jak často alesvíce darebáků zhasíná'? Přichází na pohroma? Naděluje jim bolesti rozhněvaný...
Job 39:3...mají porodit? Tehdy se skloní a mladé vrhajípřichází konec jejich bolestí. Jejich mladí pak venku...
Žalmy 26:6...umývám v nevinnosti, ke tvému oltáři, Hospodinepřicházím, abych ti hlasitě vzdával díky, abych vyprávěl o...
Žalmy 29:4...Hospodin nad vodními spoustami! Hlas Hospodinův přichází v moci, hlas Hospodinův je nádherný! Hlas...
Žalmy 37:13...zuřivě, Hospodin se mu ale směje - vidí, že přichází jeho den! S taseným mečem, s napjatým lukem...
Žalmy 40:8...za hřích ani zápaly! Tehdy jsem řekl: "Hlepřicházím, jako je o mně v Knize napsáno. Mou radostí je...
Žalmy 45:15...ke králi, za jdou panny, družičky - k tobě přichází! Radostný jásot je provází, do králova paláce...
Žalmy 50:3...Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje sePřichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno...
Žalmy 62:2...Davidův. Jen v Bohu duše odpočívá, od něj přichází záchrana. Jen on je skála, moje spása,...
Žalmy 62:6...Jen v Bohu, duše , odpočívej, od něj přichází moje naděje. Jen on je skála, moje spása,...
Žalmy 65:3...chvály, sliby ti dané budou splněny! K tobě přichází každý smrtelník, neboť vyslýcháš naše modlitby....
Žalmy 96:13...všechno lesní stromoví před Hospodinem, který přichází: "Přichází, aby soudil zem! On bude spravedlivě...
Žalmy 98:9... hory k tomu zpívají před Hospodinem, jenž přichází soudit zem. On bude spravedlivě soudit svět,...
Žalmy 118:26...prosím, Hospodine, dej nám zdar! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova...
Žalmy 121:2...- odkud se dočkám pomoci? pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze...
Kazatel 1:4...pod sluncem? Jedno pokolení odchází a jiné přichází, země však nehnutě trvá navěky. Slunce vychází a...
Kazatel 4:17...pozor na své kroky, když jdeš do Božího domuPřicházej raději naslouchat než přinášet oběť hlupáků - ti...
Kazatel 9:12...tak bývají lapeni lidé, když na znenadání přichází chvíle neštěstí. Viděl jsem pod sluncem také tento...
Píseň 3:6... dříve než sama bude chtít. Kdopak to z pouště přichází, jako když vzhůru stoupá dým? Prodchnutá myrhou a...
Píseň 8:5... dříve než sama bude chtít! Kdopak to z pouště přichází, se svým miláčkem v objetí? Pod jabloní jsem ...
Izaiáš 13:9...vzplanou plamenem. Hle, Hospodinův den neúprosně přichází s hněvem horlivým a planoucím, aby zemi zcela...
Izaiáš 13:22...šakali. Dny Babylonu jsou sečteny, jeho čas přichází! Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu...
Izaiáš 17:14...po kopcích, jako chmýří ve vichřici. S večerem přicházejí náhlé hrůzy, než se však rozední, jsou pryč....
Izaiáš 21:12... jak dlouho bude noc?" A strážný odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se,...
Izaiáš 27:6...a se se mnou usmíří; se se mnou usmíříPřicházejí dny, kdy Jákob vpustí kořeny; Izrael vypučí a...
Izaiáš 30:27... jež jim zasadil. Hle, Hospodinovo jméno zdálky přichází, jeho hněv plane, zvedá se hustý dým. Jeho rty...
Izaiáš 30:28...jako řeka v povodni, která k bradě vystoupípřichází přesít národy sítem marnosti, sevřít jim čelisti...
Izaiáš 32:1... na Sionu oheň a v Jeruzalémě pec. Hlepřichází spravedlivý král, jehož knížata budou poctivá!...
Izaiáš 35:4...se, vzchopte se! Hle - váš Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých...
Izaiáš 39:6...řekl: "Slyš slovo Hospodina zástupů: Hlepřicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co ...
Izaiáš 40:10..."Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodin v moci přichází a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho odplata...
Izaiáš 47:13...na měsíc, zachrání z toho, co na tebe přichází. Hle - jsou pouhá sláma, oheň spálí je, ani sebe...
Izaiáš 49:12...obrátím a stezky budou zpevněny. Hle -  přicházejí z dálky, od severu jedni, od západu další a jiní...
Izaiáš 50:2... vaše matka zahnána je vašimi vinami! Proč když přicházím, nikdo tu není? Proč nikdo neodpovídá na ...
Izaiáš 63:1...Vyhledávané, Město, jež není opuštěné. Kdo to přichází z Edomu, z Bosry v rouchu rudě zbarveném? Kdo to v...
Izaiáš 66:15...své nepřátele se však rozhněvá. Hle - Hospodin přichází s ohněm, jeho vozy jsou jako vichřice! V zuřivosti...
Izaiáš 66:23... Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví...
Jeremiáš 4:12...zrní a ne aby čistil - na to je příliš silnýPřichází ode . To teď nad nimi vynesu rozsudek." se...
Jeremiáš 6:22...praví Hospodin: "Hle, ze země na severu vojsko přichází, od konců světa zvedá se národ mohutný! Jsou...
Jeremiáš 7:2... všichni z Judy, kteří se těmito branami přicházíte klanět Hospodinu! Tak praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 7:32... to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy se mu nebude říkat...
Jeremiáš 9:24...ano, v tom mám zalíbení, praví Hospodin." "Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi, kdo...
Jeremiáš 10:22...- celé stádo se jim rozuteklo pryč. Slyš,  přichází zpráva: Ze severní země se blíží vřava! Judská...
Jeremiáš 16:14...i nocí, neboť se nad vámi neslituji.'" "Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy se nebude přísahat:...
Jeremiáš 17:6...jako křoví někde na poušti - necítí, když dobro přichází. Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném...
Jeremiáš 17:8...- zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá...
Jeremiáš 17:26...Benjamín, z podhůří, z hor i z Negevu budou přicházet lidé se svými zápaly, obětmi, dary a vonnými...
Jeremiáš 19:6... to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy se tomuto místu...
Jeremiáš 23:5... chybět ani jediná, praví Hospodin. Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy vzbudím Davidovi...
Jeremiáš 23:7...bude nazýván: HOSPODIN - NAŠE SPRAVEDLNOST. Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy nebudete říkat:...
Jeremiáš 26:2...domu a promluv ke všem, kteří se z judských měst přicházejí klanět v Hospodinově domě. Vyřiď jim všechno, co...
Jeremiáš 29:12...budoucnost a naději. Když budete ke mně volatpřicházet ke mně s modlitbami, vás vyslyším. Budete ...
Jeremiáš 30:3...jsem k tobě promluvil, zapiš do knihy. Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy svůj lid Izrael a Judu...
Jeremiáš 31:2... který unikne meči, nalezne milost na pouštipřicházím Izraeli dát odpočinutí." Odedávna se mi ukazoval...
Jeremiáš 31:9...rodičky - vrátí se jich sem celé zástupy! Budou přicházet s pláčem, půjdou v modlitbách, je povedu. K...
Jeremiáš 31:27...a prohlédl. Můj spánek byl sladký. "Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy dům Izraele i dům Judy...
Jeremiáš 31:31... kdo trpké hrozny, budou trnout zuby. Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem Izraele a s...
Jeremiáš 31:38...za všechno, co provedli, praví Hospodin." "Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy bude toto město znovu...
Jeremiáš 33:14...pod rukama počítajícího, praví Hospodin." "Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež...
Jeremiáš 36:6...diktoval. Přečti je všem, kdo budou v postní den přicházet z judských měst do Hospodinova domu. Snad začnou...
Jeremiáš 36:9...i pro veškerý lid, který do Jeruzaléma přicházel z judských měst, vyhlášen půst před Hospodinem....
Jeremiáš 46:18...horami, jako se Karmel tyčí při moři, tak jistě přichází útočník. Sbal si ranec jako vyhnanec, ty, která...
Jeremiáš 48:12...chutná tak jako vždy, jeho vůně se nemění. Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy na něj pošlu přelévače,...
Jeremiáš 49:2...po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městech? Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy proti Rabě Amonců...
Jeremiáš 50:4...přijdou synové Izraele spolu se syny Judy; budou přicházet v pláči a budou hledat Hospodina, svého Boha....
Jeremiáš 50:41...se tu žádný smrtelník. Hle, od severu vojsko přichází, mohutný národ s králi mnohými - od konců světa ...
Jeremiáš 51:47...vládne násilí a vladař stojí proti vladaři. Hlepřicházejí dny, kdy zúčtuji s babylonskými modlami! Celá...
Jeremiáš 51:52...svatyně Hospodinova domu vnikli cizáci." "Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji s jejich...
Jeremiáš 51:56...vod, burácejí jako hrom! Ano, zhoubce přichází na Babylon! Jeho hrdinové budou zajati a jejich...
Ezechiel 7:25...skoncuji a jejich svatyně budou znesvěcenyPřichází děs! Budou hledat pokoj - zbytečně! Valí se...
Ezechiel 14:22...odtud vyvedou své syny a dcery. Hle - k vám přicházejí! uvidíte jejich způsoby a jejich skutky,...
Ezechiel 20:3...toto: Tak praví Panovník Hospodin - Vy že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat...
Ezechiel 21:12...čím tak vzdycháš?' odpovíš: ‚Nad zprávou, která přichází.' Tehdy se v každém zastaví srdce, ochabnou...
Ezechiel 23:40...domě! Navíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hlepřicházeli, jakmile si pro poslaly. Kvůli nim ses...
Ezechiel 24:14...můj hněv proti tobě. To říkám Hospodin. to přichází, to učiním. Nenechám to být, neslituji se,...
Ezechiel 30:3... Hospodinův den blíží se. Den zahalený oblakypřichází čas pro národy! Na Egypt přijde meč a úzkost na...
Ezechiel 30:9... V den Egypta budou sevřeni úzkostí. Hle - to přichází! Tak praví Panovník Hospodin: Skrze babylonského...
Ezechiel 33:31...poslechneme si, jaké slovo přišlo od Hospodina.' Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou...
Ezechiel 33:33...podle nich. to však přijde - a hle, to přichází - tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka." ...
Ezechiel 38:13...kupci a všichni jejich draví lvi se zeptají: ‚Přicházíš se vrhnout na kořist? Shromáždil jsi vojska, abys...
Ezechiel 39:8...že Hospodin jsem Svatý v Izraeli. Hle - to přichází, se to děje, praví Panovník Hospodin! To je ten...
Ezechiel 43:2... přivedl k východní bráně a hle - od východu přicházela sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk...
Ezechiel 44:3... v smí sedat, aby jedl před Hospodinem. Bude přicházet síní brány a stejnou cestou bude odcházet." Poté...
Ezechiel 46:8... Ke každé efě přidá hin oleje. Když bude vládce přicházet, vejde do brány skrze síň a stejnou cestou odejde...
Ezechiel 46:9...a stejnou cestou odejde. Když bude o slavnostech přicházet před Hospodina lid země, ten, kdo se přijde...
Ezechiel 46:10... Vládce bude uprostřed nich; přijde, když budou přicházet, a odejde, když budou odcházet. Jako moučná oběť...
Daniel 4:16...Baltazar tam dlouho stál otřesen. To, co mu přicházelo na mysl, ho děsilo. Král ho však vyzval: "Neboj...
Daniel 7:13...moci. Potom to noční vidění pokračovalo: Hlepřichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před...
Daniel 7:28...poslouchat." Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem Daniel zbledl hrůzou. To slovo...
Daniel 9:26...město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň; i když boj potrvá...
Daniel 10:12...před ním v postu, byly tvé prosby vyslyšeny a  přicházím s odpovědí na . Jedenadvacet dnů se ale proti...
Ozeáš 13:15...Efraim nejplodnější mezi bratřími. Východní vítr přichází, vítr Hospodinův se zvedá nad pouští, aby vysušil...
Joel 2:1...Všichni obyvatelé země se třesou, neboť přichází Hospodinův den! Ano, blíží se temný a chmurný den,...
Amos 8:11...- její poslední den bude nejtrpčí! Hlepřicházejí dny, praví Panovník Hospodin, kdy na zem pošlu...
Amos 9:13...nesoucí, praví Hospodin, který to způsobí. Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy žence dožene oráč a...
Micheáš 7:4...jako trní, poctivec horší než plot z bodláčí.  přichází ten vyhlížený den - den, kdy se s tebou zúčtuje!...
Nahum 2:1...jsou vidět na horách nohy posla dobrých zprávpřichází pokoj zvěstovat. Své svátky teď, Judo, svěť a...
Abakuk 1:9... letí jak orel, jako když kořist napadá. Každý přichází páchat násilí, kupředu míří každý z nich, zajatců...
Abakuk 3:3... na slitování se v vřavě rozpomeň! Z Temanu přichází Bůh, Svatý přichází z hory Paranu. séla Jeho sláva...
Zachariáš 2:14... "Jásej a vesel se, Dcero sionská! Hle -  přicházím, abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. V onen...
Zachariáš 6:15... synu Cefaniášovu. Dokonce i z daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a tehdy poznáte, že ...
Zachariáš 8:10...odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdo v klidu přicházet ani odcházet, neboť jsem posílal všechny proti...
Zachariáš 8:20...Tak praví Hospodin zástupů: Ještě sem budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Z jednoho města...
Zachariáš 8:22...hledat Hospodina zástupů! I půjdu!' Tak budou přicházet veliké kmeny a mocné národy, aby v Jeruzalémě...
Zachariáš 9:9...zpěvu, Dcero jeruzalémská! Hle, tvůj král k tobě přichází, spravedlivý a vítězný; pokorný, sedící na oslu,...
Zachariáš 14:1...lid!" a oni odpoví: "Náš Bůh je Hospodin!" Hlepřichází Hospodinův den! Tvůj majetek padne za kořist přímo...
Zachariáš 14:21...svatý Hospodinu zástupů. Všichni obětující budou přicházet, brát si je a vařit v nich. V onen den nebude...
Malachiáš 3:1...ptáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle,  přichází, praví Hospodin zástupů. Kdo ale snese den jeho...
Malachiáš 3:19...kdo slouží Bohu, a tím, kdo mu neslouží. Hle,  přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a...
Matouš 3:7...v řece Jordán. Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim:...
Matouš 3:11... vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než . Jemu nejsem hoden ani...
Matouš 3:14...bránil: " potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?" "Nebraň tomu," odpověděl mu Ježíš....
Matouš 3:16...Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubicepřichází na něj. Vtom se z nebe ozval hlas: "Toto je můj...
Matouš 7:15...Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci....
Matouš 13:19... kdo slyší slovo o Království a nerozumípřichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto do jeho...
Matouš 16:28...jistě nezakusí smrt, dokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho království." Po šesti dnech Ježíš k sobě...
Matouš 18:7...světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení...
Matouš 19:14... Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské...
Matouš 21:5...proroka: "Povězte Dceři sionské: Hle, tvůj král přichází k tobě, mírný, sedící na oslu, na oslíku, osličím...
Matouš 21:9...volaly: "Hosana, Synu Davidův!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" "Hosana na výsostech!" Když...
Matouš 23:39... neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!'" Tehdy Ježíš odešel z...
Matouš 24:30...pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A...
Matouš 26:64...uvidíte Syna člověka sedět po pravici Mocipřicházet na nebeských oblacích." Tehdy si velekněz roztrhl...
Marek 1:7...boků, jedl kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než ! Nejsem hoden ani sehnout se...
Marek 2:13...šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k němu a on je vyučoval. Když cestou uviděl...
Marek 4:15...podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere Slovo, které do nich bylo zaseto. Ti,...
Marek 4:19...do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a...
Marek 6:31...místo a trochu si odpočiňte." Těch, kdo k nim přicházeli a zase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli...
Marek 10:14...uviděl, rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří...
Marek 11:9...šli za ním, volali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" "Požehnané království našeho...
Marek 13:26...se zachvějí.' Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou. Pošle anděly a...
Marek 14:62...vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Mocipřicházet s nebeskými oblaky." Tehdy si velekněz roztrhl...
Lukáš 3:12... udělá totéž." Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít. "Mistře," ptali se ho, "co máme...
Lukáš 3:16...tuto odpověď: "Jistě, vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než . Jemu nejsem hoden ani...
Lukáš 6:47...Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší slovo a plní je: Je jako člověk, který...
Lukáš 8:12... Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim Slovo ze srdce, aby neuvěřili a...
Lukáš 12:54...se obrátil k zástupům: "Když vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se liják,' a je to tak...
Lukáš 13:7... Řekl tedy vinaři: ‚Podívej se, tři roky přicházím a hledám na tom fíkovníku ovoce, ale marně. Poraz...
Lukáš 13:14..."Je šest dní, kdy se pracovat. Během nich přicházejte a nechte se uzdravovat, ale ne v sobotu!"...
Lukáš 13:35...nepřijde čas, kdy řeknete: ‚Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!'" Jednou, když v sobotu...
Lukáš 16:21... co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel...
Lukáš 17:1...aby nepřišla pokušení, ale běda tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili...
Lukáš 17:12...procházel pomezím Samaří a Galileje. Když přicházel k jedné vesnici, setkalo se s ním deset...
Lukáš 18:16...je. Ježíš si je ale zavolal a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří...
Lukáš 18:35...skryt, takže nerozuměli, o čem mluví. Když přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u cesty a...
Lukáš 19:38... které viděli. Volali: "Požehnaný král, jenž přichází v Hospodinově jménu! Pokoj na nebi a sláva na...
Lukáš 21:27...se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. se to všechno...
Lukáš 23:29...nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Hlepřicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž...
Jan 1:15..."Toto je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než ." Z...
Jan 1:27... povstal někdo, koho neznáte. To je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek...
Jan 1:29...Jan křtil. Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu, a řekl: "Hle, Beránek Boží, který snímá...
Jan 1:30...hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než ....
Jan 3:8... kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z...
Jan 3:21...skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdupřichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly...
Jan 3:23...Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít. (Jan totiž ještě nebyl...
Jan 3:26... o němž jsi vydal svědectví, teď křtí a všichni přicházejí k němu!" Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout...
Jan 3:31...musí růst a se menšit." Kdo přichází shůry, je nade všechny; kdo je ze země, je...
Jan 4:21...Jeruzalémě." "Ženo," řekl Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře...
Jan 4:23...víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z ŽidůPřichází chvíle, a je tu, kdy praví ctitelé budou...
Jan 5:25...ze smrti do života. Amen, amen, říkám vámPřichází chvíle, a je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího...
Jan 5:28...soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomupřichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech,...
Jan 6:35... Ježíš jim odpověděl: " jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve ,...
Jan 6:37...mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Sestoupil jsem z nebe, ne...
Jan 6:45...od Boha.' Každý, kdo slyší Otce a učí se od nějpřichází ke mně. Ne že by někdo viděl Otce; jediný, kdo...
Jan 8:14...jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu. Vy soudíte tělesně, nesoudím...
Jan 8:42...byste , protože jsem vyšel z Boha a od něj přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, to on poslal. Proč...
Jan 9:4...skutky Toho, který poslal, dokud je denPřichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na...
Jan 10:10...bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil; jsem přišel,...
Jan 10:12...ale není pastýř a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlka, opouští ovce a utíká. Když se pak vlk vrhá...
Jan 10:41... na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tamPřicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan sice...
Jan 11:20...nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma....
Jan 12:12...lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové větve, vyšli mu...
Jan 12:13...mu naproti a volali: "Hosana!" "Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" " žije král Izraele!"...
Jan 12:15...psáno: "Neboj se, Dcero sionská! Hle, tvůj král přichází sedící na oslátku." Jeho učedníci tomu nejdříve...
Jan 14:30... uvěřili. s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic, ale přichází...
Jan 14:31...vládce tohoto světa. Nemá na mně nic, ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak...
Jan 16:2...svést. Vyobcují vás ze shromáždění. Anopřichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude...
Jan 16:25...bude dokonalá. Dosud jsem k vám mluvil obrazněPřichází chvíle, kdy k vám nebudu o Otci mluvit obrazně,...
Jan 16:32...věříte?" opáčil Ježíš. "Hlepřichází chvíle, a přišla, kdy se rozprchnete každý svou...
Skutky 13:25...‚ nejsem ten, za koho pokládáte - hle, on přichází po mně! Jemu nejsem hoden ani rozvázat obuv na...
Skutky 19:18...velké vážnosti. Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své praktiky. Také...
Skutky 28:9...vložil ruce a uzdravil ho. Po události začali přicházet i ostatní nemocní z toho ostrova a byli...
Skutky 28:30...vlastním pronájmu a přijímal všechny, kdo za ním přicházeli. Kázal o Božím království a učil o Pánu Ježíši...
Římanům 3:22...spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni...
Efeským 5:6...klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými...
Filipským 3:9...z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát...
Koloským 3:6...(což je modlářství), neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. I vy jste se tak...
2. Timoteus 1:16...prokáže milosrdenství Onesiforovu domu. Často  přicházel povzbudit a nestyděl se za řetězy. Naopak,...
Židům 8:8...jinou. Bůh ale svůj lid kárá, když říká: "Hlepřicházejí dny, praví Hospodin, kdy uzavřu novou smlouvu s...
Židům 10:5...hříchy nikdy odstranit. A proto Kristus, když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo...
Židům 10:7...Zde jsem, Bože, jako je o mně v Knize napsánopřicházím konat vůli tvou." Nejprve řekl: "Oběti ani dary,...
Židům 11:6...bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty,...
1. Petr 2:4...jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale...
2. Jan 1:10...učení, ten Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu...
Juda 1:14...o nich prorokoval Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých, aby soudil...
Zjevení 1:4...vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše...
Zjevení 1:7...- jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. Hlepřichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej...
Zjevení 1:8..." praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí Jan, váš bratr a společník v...
Zjevení 4:8...Pán Bůh Všemohoucí, který byl, který je a který přichází." A kdykoli ty bytosti vzdají slávu, čest a díky...
Zjevení 16:15...bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha. "Hlepřicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |