Přiblížit

Hledám varianty 'přiblížit' [ přibližte (1) přiblížit (6) přiblížíme (1) přiblížily (1) přiblížili (7) přiblížila (4) přiblížil (20) přiblíží (7) přibliž (1) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 33:6...Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím se přiblížily otrokyně se svými dětmi a poklonily se. Potom se...
Genesis 33:7...otrokyně se svými dětmi a poklonily se. Potom se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec...
Genesis 47:29...sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a...
Exodus 14:10...u Pi-chirotu před Baal-cefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na ...
Exodus 32:19...křik - slyším prozpěvování!" Jakmile se přiblížil k táboru, spatřil to tele a tance. Mojžíš...
Exodus 34:30... hle, tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i...
Leviticus 21:23...své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k oltáři - jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť...
Numeri 1:51... levité jej vztyčí. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře. Synové Izraele budou tábořit po...
Numeri 3:10...zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře." Hospodin promluvil k...
Numeri 3:38...stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však měl zemřít. Levité, které Mojžíš s Áronem...
Numeri 17:28... umíráme! Hyneme, všichni hyneme! Kdokoli se jen přiblíží k Hospodinovu Příbytku, umírá! To snad vymřeme do...
Numeri 18:3...a starat se o tebe i o celý Stan. Nesmí se však přiblížit k vybavení svatyně ani k oltáři - jinak by...
Numeri 18:7...vám dávám jako dar. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle, ...
Deuteronomium 4:11...na zemi. Témuž učí i své děti." A tak jste se přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm k...
Deuteronomium 31:14...jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hlepřiblížil se den tvé smrti. Zavolej Jozuu a postavte se do...
Jozue 3:4...odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k  přiblížit! Půjdete za , abyste poznali cestu, kterou máte...
Jozue 8:5... a všechen lid, který bude se mnou, se zatím přiblížíme k městu. Vytáhnou proti nám jako prve a my se...
Soudců 9:52...šel k věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do věže, aby ji zapálil, nějaká žena mu...
1. Královská 2:1... "Jdi domů," řekl mu na to Šalomoun. Když se přiblížil čas Davidovy smrti, dal svému synu Šalomounovi...
2. Královská 11:8...krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemře. Musíte zůstat při králi,...
2. Letopisů 23:7...krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k chrámu, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli...
Ester 4:11..."Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon...
Žalmy 69:19...neskrývej, je mi tak úzko - pospěš, vyslyš Přibliž se ke mně, vyprosti , vykup z moci nepřátel!...
Žalmy 119:169...cesty . Kéž se volání k tobě, Hospodinepřiblíží, dle svého slova rozum daruj mi! Kéž modlitba...
Přísloví 5:8... vede tvá cesta, k jejímu vchodu chraň se přiblížit! Svou důstojnost jinak necháš druhým, svá léta...
Izaiáš 41:1... ostrovy! národy zkusí nabrat sil! Jen se přiblíží a promluví - pojďme společně k soudu přistoupit....
Izaiáš 46:13...tak vzdálení: Svou spravedlnost jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí se spása . obdařím...
Jeremiáš 48:16...- Hospodin zástupů se jmenuje. Zkáza Moábu se přiblížila, řítí se na něj záhuba. Litujte ho všichni okolo...
Pláč 3:57...když k tobě volám po úlevě!" Když jsem volalpřiblížil ses a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o...
Daniel 6:21...vstal a spěchal ke lví jámě. Jakmile se k  přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela: "Danieli,...
Daniel 8:6...mezi očima, sotva se země dotýkal. Jakmile se přiblížil k tomu dvourohému beranovi, kterého jsem viděl...
Daniel 8:17...vidění!" Vykročil tedy směrem ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze tváří k zemi. Tehdy mi řekl:...
Sofoniáš 3:2...nedoufá v Hospodina, ke svému Bohu se nechce přiblížit. Jeho velmoži jsou řvoucí lvi, jeho soudci jak...
Matouš 9:20...šel za ním a jeho učedníci také. Náhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a...
Matouš 21:1...a oni ihned prohlédli a následovali ho. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfagé u Olivetské...
Matouš 21:34...ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal k vinařům své služebníky,...
Marek 11:1...hned prohlédl a následoval ho na cestě. Když se přiblížili k Jeruzalému - k Betfagé a Betanii u Olivetské...
Lukáš 7:12...svých učedníků a spoustou dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to...
Lukáš 8:44...žádný ji nemohl uzdravit. Když se ale zezadu přiblížila k Ježíši a dotkla se cípu jeho roucha, její...
Lukáš 19:29...se vydal kupředu, vzhůru k Jeruzalému. Když se přiblížil k Betfagé a k Betanii u hory zvané Olivetská,...
Lukáš 24:15...Zatímco si povídali a probírali to, sám Ježíš se přiblížil a připojil se k nim. Něco však bránilo jejich...
Skutky 7:31...keře. Mojžíš se tomu vidění podivil. Když se přiblížil, aby se lépe podíval, zazněl k němu Hospodinův...
Skutky 16:7...Duch svatý zabránil kázat Slovo v Asii. Když se přiblížili k Mysii, pokoušeli se jít do Bitynie, ale Duch...
Skutky 20:15...Odtud jsme pokračovali dál a druhého dne jsme se přiblížili k ostrovu Chios. Nazítří jsme připluli k Sámu a...
Skutky 21:3... která plula do Fénicie, nalodili se a vypluliPřiblížili jsme se na dohled ke Kypru, nechali jej vlevo a...
Jakub 4:8...se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od váspřibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |