Při

Hledám varianty 'při' [ přou (1) přít (6) při (377) přete (1) přeli (1) přel (3) pře (6) ]. Nalezeno 368 veršù.
Genesis 14:10...asfaltu. Sodomský a gomorský král do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali...
Genesis 16:7...utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl: "Hagar,...
Genesis 21:23..."Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a...
Genesis 22:16...na Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc...
Genesis 24:3...ruku do mého klína, abych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému...
Genesis 26:20...je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře, protože se s ním přeli. Potom vykopali další studnu. I...
Genesis 31:53...nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval...
Genesis 32:26... dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi...
Genesis 35:4...tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je...
Genesis 50:17...Boha tvého otce, naše provinění." Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli...
Exodus 1:16...Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to...
Exodus 4:12...jiný než , Hospodin? Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale...
Exodus 4:15...mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On...
Exodus 19:17...lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť...
Exodus 20:26...k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které...
Exodus 21:18...svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a...
Exodus 22:1...a beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude...
Exodus 22:8...na majetek svého bližního. V každé majetkové při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o...
Exodus 22:10...zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního....
Exodus 23:3...pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla...
Exodus 23:6...neopouštěj ho! Ochotně mu jej pomoz vyprostit. Nepřekrucuj právo v ubožákově při. Nezabývej se lživým...
Exodus 26:35...na Truhlu svědectví umístíš slitovnici. Venku před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku...
Exodus 28:35...po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do...
Exodus 28:38...na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých obětech, které zasvěcují, při všech jejich...
Exodus 30:12...budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele,  při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby...
Exodus 32:13... své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na...
Exodus 36:3...nutkání přistoupit k práci a dát se do Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli...
Leviticus 2:13...Každý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S...
Leviticus 4:10...s ledvinami (tak jako se odjímá tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro...
Leviticus 4:35...tuk odejme (tak jako se z jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako...
Leviticus 5:13...dopustil, a bude mu odpuštěno. Zbytek mouky pak připadne knězi tak jako při moučné oběti." Hospodin...
Leviticus 12:5... Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě...
Leviticus 15:26...cokoli, na čem by seděla, bude nečisté jako při jejím běžném krvácení. Kdokoli by se toho dotkl, bude...
Leviticus 15:33...výron semene, který jej znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým...
Leviticus 19:35...jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření, vážení či odměřování. Mějte...
Leviticus 20:18...- ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil její...
Leviticus 23:37... jež budete vyhlašovat jako svatá shromážděníPři nich budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti - zápalnou...
Leviticus 27:14...bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocenípři tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil,...
Leviticus 27:17...své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti,...
Numeri 1:50...Příbytek s veškerým jeho vybavením nosit, budou při něm sloužit a kolem Příbytku budou tábořit. Když se...
Numeri 1:52...Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po svých oddílech. Levité však budou...
Numeri 2:2...a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; ...
Numeri 2:17... Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých oddílech prapor...
Numeri 2:34...sečteni levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili...
Numeri 3:7...před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé...
Numeri 3:8...o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej...
Numeri 4:3...let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve...
Numeri 4:15...tyče. Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení svatyně, než...
Numeri 4:23...kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba geršonských rodů,...
Numeri 4:28...opatrování. To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením...
Numeri 4:30...kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu...
Numeri 4:31...službu, aby konal práci při Stanu setkáváníPři veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni...
Numeri 4:33... nosit. To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením...
Numeri 4:35...do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno...
Numeri 4:37...součet kehatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle...
Numeri 4:39...let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a...
Numeri 4:41...součet geršonských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle...
Numeri 4:43...let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a...
Numeri 4:47...od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení břemen. Jejich celkový...
Numeri 5:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora vykážou každého...
Numeri 5:30...zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodina a kněz při vykoná vše podle tohoto...
Numeri 6:7...se nepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se ani při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli,...
Numeri 6:11...setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť...
Numeri 7:5...řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu...
Numeri 7:9...synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy...
Numeri 8:15...jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela...
Numeri 8:19...a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za výkupným, aby na syny...
Numeri 8:22... Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak...
Numeri 8:24...každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní...
Numeri 8:26... Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš...
Numeri 9:6...onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto přišli toho dne před Mojžíše a...
Numeri 9:7...před Mojžíše a Árona. Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas...
Numeri 9:10...z vás nebo z vašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě, přesto Hospodinu...
Numeri 9:15...pravidla." V den, kdy byl Příbytek postavenpřikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do...
Numeri 10:10...trubky budete troubit také ve dnech svých oslavpři slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných...
Numeri 11:23...Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil...
Numeri 13:29...v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejcipři moři a podél Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však...
Numeri 15:3... abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili příjemnou...
Numeri 15:5...efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu olejePři zápalné či pokojné oběti s každým beránkem obětuj...
Numeri 15:14...Hospodinu. Kdyby v budoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést...
Numeri 18:5...se k vám ale nepřiblíží. Budete držet stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele nedolehl...
Numeri 18:6...odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte...
Numeri 18:11... Co je svaté, připadne tobě. Také toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují při...
Numeri 18:21...Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v...
Numeri 18:23... aby na sebe neuvalili hřích a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání konají jen levité, svá provinění ...
Numeri 18:31...rodiny - neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší díl,...
Numeri 21:20...do Bamotu a z Bamotu ke strži v moábském kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinou. Izrael vyslal...
Numeri 26:3...knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid...
Numeri 26:9...tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a...
Numeri 26:63...Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů...
Numeri 28:11...stálé zápalné oběti a úlitby každou sobotu." "Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť...
Numeri 28:14...a čtvrtina hinu na beránka. To je zápalná obět při novoluní každého měsíce v roce. Kromě stálé zápalné...
Numeri 29:11...každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě oběti za...
Numeri 29:39... moučné oběti, úlitby a pokojné oběti budete přinášet Hospodinu při vašich slavnostech, a to kromě svých...
Numeri 31:12...kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské...
Numeri 33:48...Abarim a utábořili se na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Jejich tábor na moábských...
Numeri 33:50... po Abel-šitim. Na moábských pláníchpři Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k...
Numeri 35:1...dědictví v zemi Kanaán. Na moábských pláníchpři Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k...
Numeri 36:13...v jejich otcovském kmeni a rodu. To jsou přikázání a zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal...
Deuteronomium 1:16...vašich kmenů. Vašim soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete soudit...
Deuteronomium 1:17...a jeho druhem nebo mezi ním a přistěhovalcemPři soudu buďte nestranní. Vyslechněte malého stejně jako...
Deuteronomium 2:7...proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování...
Deuteronomium 6:13... svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužitpři jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy,...
Deuteronomium 16:6... vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi odcházel z Egypta....
Deuteronomium 16:14...i lisu, uspořádej sedmidenní Slavnost stánkůPři této slavnosti se raduj se svým synem a dcerou, se svým...
Deuteronomium 16:16...se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil:...
Deuteronomium 19:5...někdo půjde se svým druhem do lesa na dřívípři kácení stromu se rozmáchne sekerou, železo sklouzne z...
Deuteronomium 21:5...neoralo ani neselo, a tam zlomí vaz. Potom  přistoupí kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 24:8...zemře. Odstraň ze svého středu zlo! PozorPři ráně malomocenství pečlivě dodržuj všechny pokyny...
Deuteronomium 24:13... nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavyPři západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém...
Deuteronomium 25:3...ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by před tebou znevážen....
Deuteronomium 28:6...tvá nůše i tvá díže! Požehnaný budeš při vcházení, požehnaný budeš i při vycházení. Hospodin...
Deuteronomium 28:19...skotu i mláďata tvého bravu. Prokletý budeš při vcházení, prokletý budeš i při vycházení. Hospodin na...
Deuteronomium 28:20... Hospodin na tebe pošle prokletí, děs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli...
Deuteronomium 32:51...proto, že jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin, místo abyste...
Deuteronomium 33:8...O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodinepřipadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou zkouškou v...
Jozue 2:12...i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám...
Jozue 9:18...nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům...
Jozue 9:19...jim proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na přece nesmíme...
Jozue 23:7...tu s vámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani při nich nepřísahejte, neslužte jim ani se...
Jozue 24:26...také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám bude svědkem...
Soudců 5:15... kdo nosí velitelskou hůl. Vůdcové z Isachara při Deboře byli, Isachar držel s Barákem, když poslán byl...
Soudců 8:14... Chytil tam jednoho mládence ze Sukotu a ten mu při výslechu vyjmenoval 77 sukotských vůdců a stařešinů....
Soudců 12:2..." a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na...
Soudců 16:24...nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh...
Soudců 16:30...vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom tam přišli...
Soudců 21:7...Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim nikdo nedáme svou dceru za ženu."...
Růt 4:7...; nemohu." (Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a směně tento obyčej: Ke stvrzení každého...
1. Samuel 13:15...Benjamínovy. Saul spočetl vojsko, které zůstalo při něm - asi 600 mužů. Saul se svým synem Jonatanem a s...
1. Samuel 14:6...ke hlídce těch neobřezanců. Snad bude Hospodin při nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko zvítězit, jich...
1. Samuel 17:43...křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a...
1. Samuel 18:7...a tancem. Vesele hrály na tamburíny a drnkačkypři tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, David...
1. Samuel 20:12...pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí!...
1. Samuel 21:6...na válečné výpravě. Těla mládenců jsou svatápři běžné výpravě, tím spíše tedy dnes." A tak mu kněz dal...
1. Samuel 21:12... dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o...
1. Samuel 24:16...a rozsoudí s tebou. pohlédne a ujme se  pře a obhájí před tebou!" Když David domluvil tuto řeč k...
1. Samuel 24:22...v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš potomstvo, tu nebudu, a...
1. Samuel 25:29...život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živýchpři Hospodinu, tvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh...
1. Samuel 28:10...a připravit o život?" Saul ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin, žádný trest za...
1. Samuel 29:5...více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten David, o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul...
1. Samuel 30:15...zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že nezabiješ a nevydáš do rukou mého pána,...
2. Samuel 11:16...něj odstupte, je zasažen a zemře." Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl...
2. Samuel 14:11...Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli...
2. Samuel 19:8...Tak se vzchop a jdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že jinak s tebou do večera nezůstane jediný...
2. Samuel 19:12...judským stařešinům: Proč máte být poslední při králově návratu domů? Jste bratři, krev a tělo -...
2. Samuel 19:13...Jste bratři, krev a tělo - proč máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o Amasu, tomu...
2. Samuel 20:2...Judští muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do svého...
1. Královská 1:17..." odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn...
1. Královská 1:30...soužení, dnes ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn...
1. Královská 2:8...mi vyšel vstříc k Jordánu a jsem mu přísahal při Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu....
1. Královská 2:23... syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: " Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli...
1. Královská 2:42...si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem  při Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, že v den,...
1. Královská 3:6...jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při...
1. Královská 22:36...z jeho rány plnila vůz, dokud večer nezemřelPři západu slunce se nad bojištěm neslo volání: "Všichni...
2. Královská 5:2...udatný válečník ale onemocněl malomocenstvímPři jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud...
2. Královská 6:5...k Jordánu a začali kácet stromy. Jednomu z nich při tom náhle sklouzla sekera z topůrka a spadla do vody....
2. Královská 11:7...odejít, zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli...
2. Královská 11:8...krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemře. Musíte zůstat při králi,...
2. Královská 12:5..."Shromážděte všechno zasvěcené stříbro, které se přináší do Hospodinova chrámu - stříbro vybírané při...
2. Královská 12:13...Hospodinova chrámu a za všechny ostatní výdaje při opravě chrámu. Stříbro přinesené do Hospodinova chrámu...
2. Královská 19:8...Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi:...
2. Královská 25:19...rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech mužstva a šedesát prostých lidí, kteří se...
1. Letopisů 23:28...výše. Jejich úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při službě u Hospodinova domu na nádvořích, v síních, při...
1. Letopisů 23:31...a vzdávat mu díky a chválu stejně jako při všech zápalných obětech Hospodinu o sobotách,...
1. Letopisů 23:32...svým bratrům, synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě. Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů....
1. Letopisů 25:6...na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo...
1. Letopisů 26:17... na severu denně čtyři, na jihu denně čtyřipři skladech dvě a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro...
1. Letopisů 28:21...chrámu. Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni,...
2. Letopisů 2:3...Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a k...
2. Letopisů 18:34...celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do večera. Zemřel...
2. Letopisů 20:21...postavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti: "Chvála...
2. Letopisů 22:7... aby zraněného Jorama, syna Achabova, navštívilPři návštěvě Bůh přivodil jeho pád. Když Achaziáš...
2. Letopisů 23:7...krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k chrámu, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli...
2. Letopisů 32:33...králů. Když Ezechiáš spočinul u svých předků, pochovali ho v horní části pohřebiště synů...
Ezdráš 3:5...zápalné oběti a také stálou zápalnou oběť při novoluních a při všech Hospodinových slavnostech, za...
Ezdráš 4:22...města, dokud nerozhodnu jinak. Vyvarujte se při tom každé nedbalosti, aby snad králi nevznikla další...
Ezdráš 6:8...Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou jim...
Nehemiáš 10:34...šekelu ročně na dílo Božího domu: na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotách...
Nehemiáš 10:39...vybírat desátky ve všech městech, kde pracujemePři vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité...
Nehemiáš 12:25... Obadiáš, Mešulam, Talmon i Akub drželi stráž při branách a hlídky při skladech v branách. Ti působili za...
Nehemiáš 13:25...jsem i bil a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je při Bohu: "Nedávejte své dcery jejich synům a nežeňte své...
Ester 2:19...vyhlásil svátek a rozdával královské daryPři dalším výběru panen zaujímal Mordechaj místo v...
Ester 9:5... Židé udeřili na všechny své nepřátele mečemPři řeži a zhoubě naložili se svými protivníky, jak se...
Job 3:11...Proč jsem v lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl klín, jenž přitulil? Proč prsy,...
Job 5:8... bych se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké a tajemné, jeho...
Job 5:26...jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a tak to je....
Job 13:3...promluvit, s Bohem chci projednat svou při. Vy jen špiníte samou lží, všichni jste šarlatáni, a...
Job 13:18...vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že jsem nevinný. Kdo...
Job 13:19...si toho, že jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když umlčí! Žádám , Bože, jenom o...
Job 16:21...slzy dívám se. Kéž by se člověk mohl s Bohem přít, jako se lidé přou s přáteli! Roky mně odměřené se...
Job 17:8...mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stínPři pohledu na se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni:...
Job 18:10...lapen do tenat, zaklapne se nad ním jeho pastPři zemi na něj číhá smyčka, na stezce na něj čeká léčka....
Job 21:12...beránci,jejich maličcí kolem skotačí. Zpívají při hře tamburíny a citery, za zvuku píšťaly se veselí. Ve...
Job 23:4... kde se nachází, k jeho sídlu bych se vypravilPřed jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl bych před ním...
Job 23:6...pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s ním poctivý...
Job 23:7...On jistě vyslyší! Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na...
Job 24:22...bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy. Dává jim pocit...
Job 26:11...s temnotou. Nebeské pilíře třesou se, děsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře utišil, netvora...
Job 27:2...Job pokračoval ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při Všemohoucím, jenž...
Job 33:5... oživil. Odpověz mi, pokud to dokážešpředlož mi svou při, postav se! Hle, jsem ti rovný před...
Job 33:23...vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku, prostředník, jeden z tisíců, který...
Job 33:29...žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle...
Job 35:14...teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu...
Job 37:1...jeho burácení - on bouří hněvem proti bezpráví!  Při tom pomyšlení se srdce děsí, jako by mi chtělo z...
Job 39:25... hltá dálky, když zazní polnice, nic ho nezdržíPři každém zatroubení řehtá: ‚Ihíí!' pach bitvy zdálky...
Job 40:2...Jobovi: "Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha, na to odpoví!" Job na to...
Žalmy 17:1...Davidova. Slyš, Hospodine, mou spravedlivou při, mému volání popřej sluch, vyslechni moji modlitbu -...
Žalmy 22:8... ostuda lidstva, hanba národa. Každý se posmívá při pohledu na , pošklebuje se, hlavou potřásá: "Spolehl...
Žalmy 22:30... on vládne nad národy! Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu klesající pokleknou - ti...
Žalmy 37:33...nenechá v jeho rukách, nedá ho odsoudit v jeho při! Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On ...
Žalmy 49:13...budou obydlím, třebaže dříve vlastnili pozemkyPři vší své nádheře tu lidé nezůstanou, tak jako zvířata...
Žalmy 49:21...za svými předky, světlo nikdy nespatříPři vší své nádheře když lidé neprohlédnou, tak jako...
Žalmy 63:7...ústa ! Když ležím na lůžku, na tebe pamatujipři nočním bdění o tobě přemýšlím. Vždycky jsi byl mou...
Žalmy 66:9...chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal klopýtnout! Ano, prověřil jsi...
Žalmy 71:22... vrátíš se, abys utěšil. pak, Bože můjpři lyře oslavím, zazpívám o tvé věrnosti, na citeře ti...
Žalmy 74:22...nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají! Nezapomínej...
Žalmy 77:4...nenechala utěšit. Na Boha vzpomínám, trápím sepři svém přemítání ztrácím dech! séla Oči zamhouřit nedals...
Žalmy 81:4... líbezná loutna i citera! Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní...
Žalmy 81:8...jsem z mraků hromových, vyzkoušel jsem  při vodách Meriby. séla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž...
Žalmy 87:7..."I tenhle se tu narodil." séla proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno z tebe pramení!" Zpívaný...
Žalmy 90:10...život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je...
Žalmy 92:4...lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery. Svými...
Žalmy 95:8... když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti, když ...
Žalmy 98:5... žalmy zahrajte! Zahrajte Hospodinu na citeřepři citeře mu žalmy zpívejte. Na trubky a rohy zatrubte,...
Žalmy 106:32...to za spravedlnost po všechna pokolení, navěkyPři vodách Meriby ho znovu popudili, také Mojžíš kvůli...
Žalmy 112:10...navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedáPři pohledu na to zuří ničema, zuby skřípe a celý vrávorá -...
Žalmy 119:154... nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ ! ...
Přísloví 8:27...kolem, dříve než světa první prach. Byla jsem při tom, když nebesa chystal, když nad propastí obzor...
Přísloví 14:13... nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdypři smíchu bolí srdce; když skončí radost, smutek zůstane....
Přísloví 15:22...drží přímý směr. Bez porady se plány hroutípři množství rádců se však naplní. Výstižná odpověď udělá...
Přísloví 16:10...Hospodin. Prorocký výrok patří na rty králepři soudu nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin poctivé...
Přísloví 18:9...jako pamlsky, hluboko do nitra ale padají. Kdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš neliší....
Přísloví 22:23...u soudu neutlačuj ubohé. Sám Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těm, kdo vydírají je! Neměj za...
Přísloví 23:11...je totiž mocný - sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným...
Kazatel 2:23...sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývá, takže ani v noci nemá klid. I to...
Kazatel 2:24...snad pro člověka něco lepšího než jíst a pítpři svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i to pochází z...
Kazatel 5:17...štěstí: Je správné jíst a pít a užít potěšení při všem tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod...
Kazatel 8:15...nemá pod sluncem jiné štěstí než jíst a pítpřitom se radovat. Jen to mu totiž zbývá při jeho pachtění...
Píseň 2:7... objímá. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémsképři srnách, při laních divokých: Neprobouzejte,...
Píseň 3:5...pokojík! Zapřísahám vás, dcery jeruzalémsképři srnách, při laních divokých: Neprobouzejte,...
Píseň 7:5...z kosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské při bráně Bat-rabim. Tvůj nos jak libanonská věž k Damašku...
Izaiáš 3:13... po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu...
Izaiáš 8:23...zemi Zabulon a zemi Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři, za Jordánem, Galileu pohanů: Lid, který...
Izaiáš 9:2... jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují před tebou, jako se radují při sklizni, jako se veselí...
Izaiáš 9:3...jeho rameno i hůl jeho utiskovatele jako při midiánské porážce. Veškerá obuv válečná i roucha krví...
Izaiáš 16:2...pouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při arnonských brodech jak vyplašené ptáče z hnízda vyhnané...
Izaiáš 17:12... Běda bouřícím davům lidí jako když bouří moře při bouři! Běda národům burácejícím jako burácejí vody v...
Izaiáš 18:1...nás drancují. Běda zemi, v níž bzučí hmyz, zemi při řekách habešských, která posílá posly po řece, po vodě...
Izaiáš 19:7...všechna třtina i rákosí, zeleň podél Nilupři ústí, uschne vše zaseté v nilském okolí, bude to odváto...
Izaiáš 19:17...nim. Judská zem bude v Egypťanech budit hrůzuPři každé zmínce o se budou děsit kvůli rozhodnutí, jež...
Izaiáš 19:18...v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupů a jedno z nich se bude nazývat...
Izaiáš 27:8...jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji při. Prudkým vichrem jsi je odvál pryč, jako když od...
Izaiáš 32:20...srovnáno bylo se zemí, blaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla vypouštíte na pastvu! ...
Izaiáš 37:8...Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi:...
Izaiáš 38:14... oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct? Co o...
Izaiáš 41:21...učinil Hospodin, Svatý izraelský že to vytvořilPředneste svou při, praví Hospodin. Král Jákobův říká:...
Izaiáš 42:2...národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích. Nalomenou třtinu...
Izaiáš 42:14... zůstával tiše, držel se. Teď ale vykřiknu jako při porodu, sténat budu a lapat po dechu! Zpustoším hory i...
Izaiáš 45:23...končiny - vždyť jsem Bůh a žádný jiný neníPři sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež...
Izaiáš 65:4...v zahradách, kadidlo pálí na cihlách, vysedávají při hrobkách, kde v noci drží stráž a jedí maso podsvinčat...
Izaiáš 65:16... Kdo bude na zemi dávat požehnání, bude to činit při Bohu pravdy; kdo bude na zemi přísahat, při Bohu pravdy...
Jeremiáš 2:8... pastýři lidu zradili, proroci prorokovali při Baalovi, následovali nesmysly. Proto vás znovu obviňuji...
Jeremiáš 2:34...poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne přistižených lupičů, ale nevinných. A při tom všem ještě...
Jeremiáš 5:28...dosáhli moci a bohatství, vypasení jsou a otylíPředhánějí se svými zločiny, o spravedlnost nestojí, práva...
Jeremiáš 11:20...pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Toto praví Hospodin o mužích z Anatotu, kteří ti...
Jeremiáš 12:16...v mém jménu: ‚Jakože žije Hospodin' (tak jako předtím sami učili můj lid přísahat při Baalovi), pak budou...
Jeremiáš 15:10...ti narodil - muž, který s celou zemí svárpři! Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nedluží, a přesto mi...
Jeremiáš 20:12...pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Zpívejte Hospodinu, vzdejte mu chválu! On zachraňuje...
Jeremiáš 22:5...však tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou...
Jeremiáš 22:23...hnízdečku mezi cedrovím; budeš však sténat jako při porodu, jako rodička se budeš svíjet bolestí!" "Jakože...
Jeremiáš 23:13...v Samaří jsem viděl nechutnost: prorokovali při Baalovi a sváděli Izrael, můj lid. U proroků v...
Jeremiáš 44:26... všichni Židé v Egyptě. Hle, přísahám při svém velikém jménu, praví Hospodin: jméno ...
Jeremiáš 46:18...se Tábor vyjímá mezi horami, jako se Karmel tyčí při moři, tak jistě přichází útočník. Sbal si ranec jako...
Jeremiáš 48:15...města vzata útokem. Výkvět jeho mladých padne při porážce, praví Král - Hospodin zástupů se jmenuje....
Jeremiáš 49:13...trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješ! Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra se stane děsnou...
Jeremiáš 50:34... jméno Hospodin zástupů! Rázně se ujme jejich pře, dopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne...
Jeremiáš 51:10..." "Hospodin nás obhájil v naší spravedlivé při. Pojďte vyprávět na Sionu, co vykonal Hospodin, náš...
Jeremiáš 51:14...nit se přetrhne! Hospodin zástupů přísahá sám při sobě: "Naplním vojskem - bude jich jako kobylek,...
Jeremiáš 51:36... A proto tak praví Hospodin: "Hle, ujmu se tvojí pře a pomstím se za tebe. Vysuším to jeho moře, nechám...
Jeremiáš 52:25...rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech mužstva, a šedesát prostých lidí, kteří se...
Pláč 2:19... tvé oko neusne! Vstávej a volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří...
Pláč 3:36...před Nejvyšším, když se křivdí lidem v soudní při - copak to Hospodin nevidí? Kdo "promluví, a stane se"?...
Pláč 3:58..."Neboj se!" Když mi šlo o život, vedl jsi mou při, tys , Hospodine, vykoupil! křivdy, Hospodine,...
Ezechiel 1:15...sem tam jako blesky. Díval jsem se na a hlepři každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi...
Ezechiel 16:22...jsi je jim, nechávala jsi je projít plamenyPři všech těch ohavnostech a smilnění sis ani nevzpomněla...
Ezechiel 23:19...předtím její sestra. Smilnila potom čím dál vícPři vzpomínce na mládí prosmilněné v Egyptě se roztoužila...
Ezechiel 29:18..."Synu člověčí, babylonský král Nabukadnezar při tažení proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu...
Ezechiel 34:13...den. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemípřivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských...
Daniel 3:32...vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při mně vykonal Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy,...
Daniel 8:12...jeho svatyni. Vojsko i každodenní oběť mu při vzpouře byly vydány do rukou. Srazil pravdu na zem a...
Daniel 11:30... Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvěpři svém návratu odmění ty, kteří svatou smlouvu opustili....
Daniel 12:7...i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a časech a polovině času, se...
Amos 2:8...chodí otec i syn, aby svaté jméno przniliPři kdejakém oltáři se na zabavených pláštích válejí a v...
Amos 4:2..."Přines, pijeme!" Panovník Hospodin přísahá při své svatosti: Hle, přijdou na vás dny, kdy vás potáhnou...
Amos 6:8...hostinám i válení! Panovník Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy...
Amos 8:7...místo zrní prodávali otruby?" Hospodin přísahá při Pýše Jákobově: "Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek...
Micheáš 6:2...slyší, co prohlásíš! Slyšte, hory, Hospodinovu při, slyšte, odvěké zemské základy! Hospodin žalobu na...
Sofoniáš 3:7...trest. Oni však o to horlivěji páchají hanebnost při všem, co dělají. Proto čekejte, praví Hospodin, v...
Zachariáš 9:2...hledí všichni lidé i všechny kmeny Izraele!) Přijde i k Chamátu při jeho hranicích i k Týru a Sidonu, ...
Zachariáš 9:8...rodů; Ekron pak čeká osud Jebusejců. Utábořím se při svém domě jako stráž proti těm, kdo by jej chtěli...
Malachiáš 2:9...zástupů. Proto vás také vydám pohrdánípřede všemi lidmi vás ponížím, protože nedbáte na cesty...
Matouš 4:15...proroka Izaiáše: "Země Zabulon a země Neftalípři cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů: Lid, který...
Matouš 5:34... vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to...
Matouš 5:35... ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při...
Matouš 6:5...když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic...
Matouš 13:29...vytrhat?' Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí...
Matouš 19:28..."Amen, říkám vám, kteří jste následovali, že při znovuzrození světa, se Syn člověka posadí na trůnu...
Matouš 23:16...na chrám, nic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém zlatu, ten je zavázán.' Blázni! Slepci! Co je...
Matouš 24:37...Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak budepři příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před...
Matouš 24:39...do archy, a ničeho si nevšimli do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu...
Matouš 24:46...v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho...
Matouš 25:14...den ani hodinu." "Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim...
Matouš 26:63...těch mužů?" Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám  při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!"...
Marek 5:15... Lidé se šli podívat, co se to stalo. Když přišli k Ježíšovi a viděli toho, který býval posedlý tou...
Marek 11:24...mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít. [26]...
Marek 12:23...potomka. Nakonec pak zemřela i ta žena. tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých, kdo z nich ji bude mít za...
Marek 12:39... nechají se zdravit na tržištích, sedají na předních sedadlech ve shromážděních a na čestných místech...
Marek 14:15...vám ukáže velikou horní místnost, prostřenoupři-pravenou. Tam nám připravte večeři." Učedníci tedy...
Marek 15:7... Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem...
Lukáš 2:20...a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli...
Lukáš 4:40... kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal...
Lukáš 6:48... slyší slovo a plní je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále....
Lukáš 8:35...venkově. Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni,...
Lukáš 8:40...městě, jak veliké věci pro něj Ježíš udělalPři návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekali...
Lukáš 12:37...přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se...
Lukáš 12:43...pokrm? Blaze služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám, že...
Lukáš 14:14...ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých." Když to uslyšel jeden z hostů...
Lukáš 23:48...v zástupu, který se sešel k podívané, se při pohledu na to, co se stalo, bili do prsou a odcházeli...
Lukáš 24:35...co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed...
Jan 8:3...tedy a učil je. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji...
Jan 8:4...ji doprostřed se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně...
Jan 8:30... neboť vždycky dělám, co se mu líbí." A při těch slovech v něj mnozí uvěřili. Židům, kteří mu...
Jan 11:24...bratr vstane," řekl Ježíš. "Vím, že vstanepři vzkříšení v poslední den," odpověděla Marta. " jsem...
Jan 21:20...Ježíš miloval. (Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal a zeptal se: "Pane, kdo zradí?") Když...
Skutky 9:29...tak s nimi zůstal v Jeruzalémě. Hovořilpřel se také s pořečtěnými Židy a ti mu začali ukládat o...
Skutky 18:15... měl bych důvod vás vyslechnout. Když se ale přete o slovech a jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to...
Skutky 18:21... aby ještě nějaký čas zůstal, ale on nesvolilPři loučení jim řekl: "Bude-li Bůh chtít, znovu se k vám...
Skutky 20:9... Jeden mladík jménem Eutychus seděl v okněpři Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel hluboký spánek....
Skutky 22:17...jeho jméno!' Potom jsem se vrátil do JeruzalémaPři modlitbě jsem v chrámu upadl do vytržení a viděl jsem...
Skutky 24:22...leccos věděl) pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při, se dostaví velitel Lysiáš." Pak poručil setníkovi,...
Skutky 25:14...dobu, a tak Festus králi vyprávěl o Pavlově při: "Felix tu zanechal jednoho vězně. Když jsem byl v...
Římanům 4:19...když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své nemohoucí tělo a na neplodnost Sářina...
Římanům 14:23...sám neodsuzuje za to, co schvaluje. Kdo ale při jídle pochybnosti, je odsouzen, protože se nechová...
Římanům 15:16...Ježíše mezi pohany. Smyslem kněžské služby při Božím evangeliu je, aby Bůh přijal pohany jako libou...
1. Korintským 9:18...zadarmo, aniž bych využíval práva, které při kázání evangelia mám. Ode všech jsem svobodný, ale všem...
1. Korintským 14:34...všude, kde se shromažďují svatí. (Vaše ženy  při shromážděních zůstávají tiše. Nemají povídat, ale být...
1. Korintským 14:35...jasné, se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.) Vyšlo snad...
1. Korintským 15:23... Každý však ve svém pořadí: Kristus jako prvnípři jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde...
1. Korintským 15:31...my sami každým okamžikem podstupujeme nebezpečíPři chloubě, kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem Pánu,...
2. Korintským 3:14...se ovšem zatvrdilo. do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá - odnímá se...
2. Korintským 3:15...- odnímá se totiž jen v Kristu. do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se...
2. Korintským 10:1...Bohu za jeho nepopsatelný dar! Pavel vás při mírnosti a vlídnosti Kristově vyzývám - , který se...
2. Korintským 11:6...výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit. Anebo jsem...
2. Korintským 11:10...nadále, abych pro vás nebyl břemenem. Jakože je při mně pravda Kristova, o tuto svou chloubu se v celém...
Filipským 1:4...svému Bohu. Stále se za vás všechny modlímpři každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního...
1. Tesalonickým 2:19...naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě...
2. Tesalonickým 1:5...souženích, která snášíte. To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího...
2. Timoteus 4:16...něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovůmPři první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni...
2. Timoteus 4:17...- kéž jim to není počítáno! Pán ale stál při mně a posílil , aby kázání bylo završeno a mohly...
Židům 3:8...ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře, v den pokušení na poušti. Vaši otcové ...
Židům 3:15...ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře." Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mluvit...
Židům 6:13...totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, nemělpři kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě:...
Židům 6:16...dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při někom vyšším a přísaha je pro potvrzením, o němž...
Židům 10:11...Krista. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužběpři níž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy...
Jakub 1:11...totiž jako polní květ. Když vyjde sluncepřijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší nádhery...
Jakub 5:12..."Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný." Především však, bratři moji, nepřísahejte - ani při nebi,...
Juda 1:9...Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostemPřitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o...
Zjevení 10:6...a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebi a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v...

Slova obsahující při: cypřiš (1) cypřiše (5) cypřišem (1) cypřiši (1) cypřišové (4) cypřišového (2) cypřišovým (1) cypřišovými (1) cypřišů (2) kopřiv (1) kopřivy (3) napřimujte (1) nepřiblíží (9) nepřiblížil (1) nepřiblížili (1) nepřiblížím (1) nepřiblížíš (1) nepřibližuj (1) nepřibližují (2) nepřibližujte (1) nepřidal (2) nepřidali (1) nepřidává (1) nepřidávej (2) nepřidávejte (2) nepřidělil (1) nepřihodí (2) nepřihodilo (1) nepřicházel (1) nepřichází (4) nepřijal (5) nepřijali (8) nepřijatelné (2) nepřijde (34) nepřijdeš (2) nepřijdete (1) nepřijdou (2) nepřijdu (7) nepřijela (2) nepřijímá (5) nepřijímají (2) nepřijímali (1) nepřijímám (2) nepřijímáte (3) nepřijímej (2) nepřijímejte (3) nepřijme (3) nepřijmou (4) nepřijmu (1) nepřikázal (5) nepřikazuji (1) nepřikláněj (1) nepřikryje (1) nepřikryly (1) nepřikrývej (2) nepřiměřeným (1) nepřinášejí (1) nepřinášel (1) nepřináší (1) nepřinese (2) nepřinesete (1) nepřinesl (1) nepřinesli (2) nepřinesou (1) nepřinesu (2) nepřipadá (1) nepřipadal (1) nepřipadl (2) nepřipadla (1) nepřipadlo (2) nepřipadne (2) nepřipojuj (1) nepřipomínej (1) nepřipomínejte (1) nepřipouštěj (1) nepřipouštějí (1) nepřipravení (1) nepřipravil (2) nepřipravili (1) nepřipravíte (1) nepřipustil (1) nepřistane (1) nepřistižena (1) nepřistoupí (1) nepřistoupili (2) nepřistupoval (1) nepřišel (31) nepřišívá (3) nepřišla (8) nepřišli (7) nepřišlo (7) nepřitáhne (2) nepřivádějte (1) nepřivádíte (1) nepřivedeme (2) nepřivedeš (2) nepřivedete (2) nepřivedl (1) nepřivedli (1) nepřivedls (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |