Přete

Hledám varianty 'přete' [ přou (1) přít (6) při (377) přete (1) přeli (1) přel (3) pře (6) ]. Nalezeno 368 veršù.
Genesis 14:10...asfaltu. Sodomský a gomorský král do nich při útěku zapadli; ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali...
Genesis 16:7...utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl: "Hagar,...
Genesis 21:23..."Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a...
Genesis 22:16...na Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc...
Genesis 24:3...ruku do mého klína, abych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému...
Genesis 26:20...je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře, protože se s ním přeli. Potom vykopali další studnu. I...
Genesis 31:53...nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval...
Genesis 32:26... dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi...
Genesis 35:4...tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je...
Genesis 50:17...Boha tvého otce, naše provinění." Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli...
Exodus 1:16...Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to...
Exodus 4:12...jiný než , Hospodin? Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale...
Exodus 4:15...mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On...
Exodus 19:17...lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť...
Exodus 20:26...k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které...
Exodus 21:18...svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří druhého kamenem nebo pěstí a...
Exodus 22:1...a beránka čtyřmi ovcemi. Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude...
Exodus 22:8...na majetek svého bližního. V každé majetkové při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o...
Exodus 22:10...zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního....
Exodus 23:3...pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla...
Exodus 23:6...neopouštěj ho! Ochotně mu jej pomoz vyprostit. Nepřekrucuj právo v ubožákově při. Nezabývej se lživým...
Exodus 26:35...na Truhlu svědectví umístíš slitovnici. Venku před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku...
Exodus 28:35...po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do...
Exodus 28:38...na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých obětech, které zasvěcují, při všech jejich...
Exodus 30:12...budeš sčítáním zjišťovat počet synů Izraele,  při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby...
Exodus 32:13... své služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na...
Exodus 36:3...nutkání přistoupit k práci a dát se do Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli...
Leviticus 2:13...Každý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusť, aby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S...
Leviticus 4:10...s ledvinami (tak jako se odjímá tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro...
Leviticus 4:35...tuk odejme (tak jako se z jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako...
Leviticus 5:13...dopustil, a bude mu odpuštěno. Zbytek mouky pak připadne knězi tak jako při moučné oběti." Hospodin...
Leviticus 12:5... Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě...
Leviticus 15:26...cokoli, na čem by seděla, bude nečisté jako při jejím běžném krvácení. Kdokoli by se toho dotkl, bude...
Leviticus 15:33...výron semene, který jej znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým...
Leviticus 19:35...jsem Hospodin, váš Bůh. Nedopouštějte se křivdy při soudu ani při měření, vážení či odměřování. Mějte...
Leviticus 20:18...- ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil její...
Leviticus 23:37... jež budete vyhlašovat jako svatá shromážděníPři nich budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti - zápalnou...
Leviticus 27:14...bude lepší nebo horší. Na kolik jej kněz ocenípři tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil,...
Leviticus 27:17...své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti,...
Numeri 1:50...Příbytek s veškerým jeho vybavením nosit, budou při něm sloužit a kolem Příbytku budou tábořit. Když se...
Numeri 1:52...Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po svých oddílech. Levité však budou...
Numeri 2:2...a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; ...
Numeri 2:17... Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých oddílech prapor...
Numeri 2:34...sečteni levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili...
Numeri 3:7...před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé...
Numeri 3:8...o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele. Odevzdej...
Numeri 4:3...let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových synů ve...
Numeri 4:15...tyče. Poté, co Áron se svými syny dokončí přikrývání svatých věcí a veškerého vybavení svatyně, než...
Numeri 4:23...kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba geršonských rodů,...
Numeri 4:28...opatrování. To bude služba geršonských rodů při Stanu setkávání a jejich zodpovědnost pod vedením...
Numeri 4:30...kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě při Stanu...
Numeri 4:31...službu, aby konal práci při Stanu setkáváníPři veškeré své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni...
Numeri 4:33... nosit. To bude služba merarijských rodů při veškeré jejich práci při Stanu setkávání pod vedením...
Numeri 4:35...do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a bylo jich po jejich rodech započteno...
Numeri 4:37...součet kehatských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle...
Numeri 4:39...let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a...
Numeri 4:41...součet geršonských rodů, součet všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle...
Numeri 4:43...let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání. Jejich součet po jejich rodech a...
Numeri 4:47...od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení břemen. Jejich celkový...
Numeri 5:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora vykážou každého...
Numeri 5:30...zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodina a kněz při vykoná vše podle tohoto...
Numeri 6:7...se nepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se ani při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli,...
Numeri 6:11...setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata a kněz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť...
Numeri 7:5...řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při Stanu...
Numeri 7:9...synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy...
Numeri 8:15...jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela...
Numeri 8:19...a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za výkupným, aby na syny...
Numeri 8:22... Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak...
Numeri 8:24...každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní...
Numeri 8:26... Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš...
Numeri 9:6...onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto přišli toho dne před Mojžíše a...
Numeri 9:7...před Mojžíše a Árona. Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas...
Numeri 9:10...z vás nebo z vašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě, přesto Hospodinu...
Numeri 9:15...pravidla." V den, kdy byl Příbytek postavenpřikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do...
Numeri 10:10...trubky budete troubit také ve dnech svých oslavpři slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných...
Numeri 11:23...Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil...
Numeri 13:29...v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejcipři moři a podél Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však...
Numeri 15:3... abyste ji osídlili, a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili příjemnou...
Numeri 15:5...efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu olejePři zápalné či pokojné oběti s každým beránkem obětuj...
Numeri 15:14...Hospodinu. Kdyby v budoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést...
Numeri 18:5...se k vám ale nepřiblíží. Budete držet stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele nedolehl...
Numeri 18:6...odevzdáni Hospodinu a darováni vám, aby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové však smíte...
Numeri 18:11... Co je svaté, připadne tobě. Také toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují při...
Numeri 18:21...Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví všechny desátky v...
Numeri 18:23... aby na sebe neuvalili hřích a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání konají jen levité, svá provinění ...
Numeri 18:31...rodiny - neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte nejlepší díl,...
Numeri 21:20...do Bamotu a z Bamotu ke strži v moábském kraji při vrcholu Pisgy tyčící se nad pustinou. Izrael vyslal...
Numeri 26:3...knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid...
Numeri 26:9...tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy země otevřela ústa a...
Numeri 26:63...Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů...
Numeri 28:11...stálé zápalné oběti a úlitby každou sobotu." "Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť...
Numeri 28:14...a čtvrtina hinu na beránka. To je zápalná obět při novoluní každého měsíce v roce. Kromě stálé zápalné...
Numeri 29:11...každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě oběti za...
Numeri 29:39... moučné oběti, úlitby a pokojné oběti budete přinášet Hospodinu při vašich slavnostech, a to kromě svých...
Numeri 31:12...kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské...
Numeri 33:48...Abarim a utábořili se na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Jejich tábor na moábských...
Numeri 33:50... po Abel-šitim. Na moábských pláníchpři Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k...
Numeri 35:1...dědictví v zemi Kanaán. Na moábských pláníchpři Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k...
Numeri 36:13...v jejich otcovském kmeni a rodu. To jsou přikázání a zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal...
Deuteronomium 1:16...vašich kmenů. Vašim soudcům jsem tenkrát přikázal: "Vyslechnete své bratry a budete soudit...
Deuteronomium 1:17...a jeho druhem nebo mezi ním a přistěhovalcemPři soudu buďte nestranní. Vyslechněte malého stejně jako...
Deuteronomium 2:7...proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování...
Deuteronomium 6:13... svého Boha, budeš ctít, jemu budeš sloužitpři jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy,...
Deuteronomium 16:6... vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi odcházel z Egypta....
Deuteronomium 16:14...i lisu, uspořádej sedmidenní Slavnost stánkůPři této slavnosti se raduj se svým synem a dcerou, se svým...
Deuteronomium 16:16...se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil:...
Deuteronomium 19:5...někdo půjde se svým druhem do lesa na dřívípři kácení stromu se rozmáchne sekerou, železo sklouzne z...
Deuteronomium 21:5...neoralo ani neselo, a tam zlomí vaz. Potom  přistoupí kněží, Leviho synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 24:8...zemře. Odstraň ze svého středu zlo! PozorPři ráně malomocenství pečlivě dodržuj všechny pokyny...
Deuteronomium 24:13... nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavyPři západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém...
Deuteronomium 25:3...ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by před tebou znevážen....
Deuteronomium 28:6...tvá nůše i tvá díže! Požehnaný budeš při vcházení, požehnaný budeš i při vycházení. Hospodin...
Deuteronomium 28:19...skotu i mláďata tvého bravu. Prokletý budeš při vcházení, prokletý budeš i při vycházení. Hospodin na...
Deuteronomium 28:20... Hospodin na tebe pošle prokletí, děs a zmar při veškerém tvém počínání, dokud nebudeš vyhlazen. Kvůli...
Deuteronomium 32:51...proto, že jste zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cin, místo abyste...
Deuteronomium 33:8...O Levim řekl: "Kéž tvé urim a tumim, Hospodinepřipadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou zkouškou v...
Jozue 2:12...i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám...
Jozue 9:18...nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá obec ale proti vůdcům...
Jozue 9:19...jim proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na přece nesmíme...
Jozue 23:7...tu s vámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani při nich nepřísahejte, neslužte jim ani se...
Jozue 24:26...také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem při Hospodinově svatyni. "Hle, tento kámen nám bude svědkem...
Soudců 5:15... kdo nosí velitelskou hůl. Vůdcové z Isachara při Deboře byli, Isachar držel s Barákem, když poslán byl...
Soudců 8:14... Chytil tam jednoho mládence ze Sukotu a ten mu při výslechu vyjmenoval 77 sukotských vůdců a stařešinů....
Soudců 12:2..." a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste mi proti nim na...
Soudců 16:24...nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh...
Soudců 16:30...vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom tam přišli...
Soudců 21:7...Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim nikdo nedáme svou dceru za ženu."...
Růt 4:7...; nemohu." (Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a směně tento obyčej: Ke stvrzení každého...
1. Samuel 13:15...Benjamínovy. Saul spočetl vojsko, které zůstalo při něm - asi 600 mužů. Saul se svým synem Jonatanem a s...
1. Samuel 14:6...ke hlídce těch neobřezanců. Snad bude Hospodin při nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko zvítězit, jich...
1. Samuel 17:43...křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a...
1. Samuel 18:7...a tancem. Vesele hrály na tamburíny a drnkačkypři tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, David...
1. Samuel 20:12...pak spolu vyšli ven, Jonatan Davidovi řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí!...
1. Samuel 21:6...na válečné výpravě. Těla mládenců jsou svatápři běžné výpravě, tím spíše tedy dnes." A tak mu kněz dal...
1. Samuel 21:12... dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o...
1. Samuel 24:16...a rozsoudí s tebou. pohlédne a ujme se  pře a obhájí před tebou!" Když David domluvil tuto řeč k...
1. Samuel 24:22...v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš potomstvo, tu nebudu, a...
1. Samuel 25:29...život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živýchpři Hospodinu, tvém Bohu. Život tvých nepřátel však Bůh...
1. Samuel 28:10...a připravit o život?" Saul ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin, žádný trest za...
1. Samuel 29:5...více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten David, o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul...
1. Samuel 30:15...zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že nezabiješ a nevydáš do rukou mého pána,...
2. Samuel 11:16...něj odstupte, je zasažen a zemře." Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl...
2. Samuel 14:11...Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli...
2. Samuel 19:8...Tak se vzchop a jdi povzbudit své muže! Přísahám při Hospodinu, že jinak s tebou do večera nezůstane jediný...
2. Samuel 19:12...judským stařešinům: Proč máte být poslední při králově návratu domů? Jste bratři, krev a tělo -...
2. Samuel 19:13...Jste bratři, krev a tělo - proč máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o Amasu, tomu...
2. Samuel 20:2...Judští muži od Jordánu po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v Jeruzalémě přišel do svého...
1. Královská 1:17..." odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn...
1. Královská 1:30...soužení, dnes ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn...
1. Královská 2:8...mi vyšel vstříc k Jordánu a jsem mu přísahal při Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu....
1. Královská 2:23... syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: " Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli...
1. Královská 2:42...si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem  při Hospodinu? Nevaroval jsem : ‚Buď si jist, že v den,...
1. Královská 3:6...jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při...
1. Královská 22:36...z jeho rány plnila vůz, dokud večer nezemřelPři západu slunce se nad bojištěm neslo volání: "Všichni...
2. Královská 5:2...udatný válečník ale onemocněl malomocenstvímPři jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud...
2. Královská 6:5...k Jordánu a začali kácet stromy. Jednomu z nich při tom náhle sklouzla sekera z topůrka a spadla do vody....
2. Královská 11:7...odejít, zůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli...
2. Královská 11:8...krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemře. Musíte zůstat při králi,...
2. Královská 12:5..."Shromážděte všechno zasvěcené stříbro, které se přináší do Hospodinova chrámu - stříbro vybírané při...
2. Královská 12:13...Hospodinova chrámu a za všechny ostatní výdaje při opravě chrámu. Stříbro přinesené do Hospodinova chrámu...
2. Královská 19:8...Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi:...
2. Královská 25:19...rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech mužstva a šedesát prostých lidí, kteří se...
1. Letopisů 23:28...výše. Jejich úkolem bylo pomáhat synům Áronovým při službě u Hospodinova domu na nádvořích, v síních, při...
1. Letopisů 23:31...a vzdávat mu díky a chválu stejně jako při všech zápalných obětech Hospodinu o sobotách,...
1. Letopisů 23:32...svým bratrům, synům Áronovým; takto sloužili při Božím domě. Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů....
1. Letopisů 25:6...na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo...
1. Letopisů 26:17... na severu denně čtyři, na jihu denně čtyřipři skladech dvě a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro...
1. Letopisů 28:21...chrámu. Pohleď, oddíly kněží a levitů jsou připraveny k veškeré službě při Božím domě. Také všichni,...
2. Letopisů 2:3...Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a k...
2. Letopisů 18:34...celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do večera. Zemřel...
2. Letopisů 20:21...postavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti: "Chvála...
2. Letopisů 22:7... aby zraněného Jorama, syna Achabova, navštívilPři návštěvě Bůh přivodil jeho pád. Když Achaziáš...
2. Letopisů 23:7...krále, každý se zbraní v ruce. Kdokoli se přiblíží k chrámu, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli...
2. Letopisů 32:33...králů. Když Ezechiáš spočinul u svých předků, pochovali ho v horní části pohřebiště synů...
Ezdráš 3:5...zápalné oběti a také stálou zápalnou oběť při novoluních a při všech Hospodinových slavnostech, za...
Ezdráš 4:22...města, dokud nerozhodnu jinak. Vyvarujte se při tom každé nedbalosti, aby snad králi nevznikla další...
Ezdráš 6:8...Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu nápomocni: Náklady nechť jsou jim...
Nehemiáš 10:34...šekelu ročně na dílo Božího domu: na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotách...
Nehemiáš 10:39...vybírat desátky ve všech městech, kde pracujemePři vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité...
Nehemiáš 12:25... Obadiáš, Mešulam, Talmon i Akub drželi stráž při branách a hlídky při skladech v branách. Ti působili za...
Nehemiáš 13:25...jsem i bil a rval jim vlasy. Zapřísahal jsem je při Bohu: "Nedávejte své dcery jejich synům a nežeňte své...
Ester 2:19...vyhlásil svátek a rozdával královské daryPři dalším výběru panen zaujímal Mordechaj místo v...
Ester 9:5... Židé udeřili na všechny své nepřátele mečemPři řeži a zhoubě naložili se svými protivníky, jak se...
Job 3:11...Proč jsem v lůnu nezhynul? Proč jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl klín, jenž přitulil? Proč prsy,...
Job 5:8... bych se raději k Bohu obrátil, jemu bych předložil svou při. On koná věci veliké a tajemné, jeho...
Job 5:26...jak trávy na zemi. Ke hrobu dojdeš plný sil jako při sklizni snop obilí. Na to jsme přišli a tak to je....
Job 13:3...promluvit, s Bohem chci projednat svou při. Vy jen špiníte samou lží, všichni jste šarlatáni, a...
Job 13:18...vypovím, můj výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou při vědom si toho, že jsem nevinný. Kdo...
Job 13:19...si toho, že jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když umlčí! Žádám , Bože, jenom o...
Job 16:21...slzy dívám se. Kéž by se člověk mohl s Bohem přít, jako se lidé přou s přáteli! Roky mně odměřené se...
Job 17:8...mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stínPři pohledu na se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni:...
Job 18:10...lapen do tenat, zaklapne se nad ním jeho pastPři zemi na něj číhá smyčka, na stezce na něj čeká léčka....
Job 21:12...beránci,jejich maličcí kolem skotačí. Zpívají při hře tamburíny a citery, za zvuku píšťaly se veselí. Ve...
Job 23:4... kde se nachází, k jeho sídlu bych se vypravilPřed jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl bych před ním...
Job 23:6...pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s ním poctivý...
Job 23:7...On jistě vyslyší! Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na...
Job 24:22...bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy. Dává jim pocit...
Job 26:11...s temnotou. Nebeské pilíře třesou se, děsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře utišil, netvora...
Job 27:2...Job pokračoval ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při Všemohoucím, jenž...
Job 33:5... oživil. Odpověz mi, pokud to dokážešpředlož mi svou při, postav se! Hle, jsem ti rovný před...
Job 33:23...vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku, prostředník, jeden z tisíců, který...
Job 33:29...žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle...
Job 35:14...teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj čekáš, že prý ve svém hněvu...
Job 37:1...jeho burácení - on bouří hněvem proti bezpráví!  Při tom pomyšlení se srdce děsí, jako by mi chtělo z...
Job 39:25... hltá dálky, když zazní polnice, nic ho nezdržíPři každém zatroubení řehtá: ‚Ihíí!' pach bitvy zdálky...
Job 40:2...Jobovi: "Napraví Všemohoucího, kdo se s ním chce přít? Kdo obviňuje Boha, na to odpoví!" Job na to...
Žalmy 17:1...Davidova. Slyš, Hospodine, mou spravedlivou při, mému volání popřej sluch, vyslechni moji modlitbu -...
Žalmy 22:8... ostuda lidstva, hanba národa. Každý se posmívá při pohledu na , pošklebuje se, hlavou potřásá: "Spolehl...
Žalmy 22:30... on vládne nad národy! Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu klesající pokleknou - ti...
Žalmy 37:33...nenechá v jeho rukách, nedá ho odsoudit v jeho při! Spoléhej na Hospodina a drž se jeho cesty. On ...
Žalmy 49:13...budou obydlím, třebaže dříve vlastnili pozemkyPři vší své nádheře tu lidé nezůstanou, tak jako zvířata...
Žalmy 49:21...za svými předky, světlo nikdy nespatříPři vší své nádheře když lidé neprohlédnou, tak jako...
Žalmy 63:7...ústa ! Když ležím na lůžku, na tebe pamatujipři nočním bdění o tobě přemýšlím. Vždycky jsi byl mou...
Žalmy 66:9...chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal klopýtnout! Ano, prověřil jsi...
Žalmy 71:22... vrátíš se, abys utěšil. pak, Bože můjpři lyře oslavím, zazpívám o tvé věrnosti, na citeře ti...
Žalmy 74:22...nuzní a ubozí! Povstaň , Bože, a veď svou při, vzpomeň, jak se ti blázni denně rouhají! Nezapomínej...
Žalmy 77:4...nenechala utěšit. Na Boha vzpomínám, trápím sepři svém přemítání ztrácím dech! séla Oči zamhouřit nedals...
Žalmy 81:4... líbezná loutna i citera! Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní...
Žalmy 81:8...jsem z mraků hromových, vyzkoušel jsem  při vodách Meriby. séla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž...
Žalmy 87:7..."I tenhle se tu narodil." séla proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno z tebe pramení!" Zpívaný...
Žalmy 90:10...život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je...
Žalmy 92:4...lásce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za nocí při loutně s deseti strunami, za doprovodu citery. Svými...
Žalmy 95:8... když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den pokušení tehdy na poušti, když ...
Žalmy 98:5... žalmy zahrajte! Zahrajte Hospodinu na citeřepři citeře mu žalmy zpívejte. Na trubky a rohy zatrubte,...
Žalmy 106:32...to za spravedlnost po všechna pokolení, navěkyPři vodách Meriby ho znovu popudili, také Mojžíš kvůli...
Žalmy 112:10...navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedáPři pohledu na to zuří ničema, zuby skřípe a celý vrávorá -...
Žalmy 119:154... nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ ! ...
Přísloví 8:27...kolem, dříve než světa první prach. Byla jsem při tom, když nebesa chystal, když nad propastí obzor...
Přísloví 14:13... nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdypři smíchu bolí srdce; když skončí radost, smutek zůstane....
Přísloví 15:22...drží přímý směr. Bez porady se plány hroutípři množství rádců se však naplní. Výstižná odpověď udělá...
Přísloví 16:10...Hospodin. Prorocký výrok patří na rty králepři soudu nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin poctivé...
Přísloví 18:9...jako pamlsky, hluboko do nitra ale padají. Kdo při své práci lenoší, od kazisvěta se příliš neliší....
Přísloví 22:23...u soudu neutlačuj ubohé. Sám Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těm, kdo vydírají je! Neměj za...
Přísloví 23:11...je totiž mocný - sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke vzdělání, své uši k řečem poučným...
Kazatel 2:23...sluncem? Po všechny dny zakouší muka, trápí se při všem, čím se zabývá, takže ani v noci nemá klid. I to...
Kazatel 2:24...snad pro člověka něco lepšího než jíst a pítpři svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i to pochází z...
Kazatel 5:17...štěstí: Je správné jíst a pít a užít potěšení při všem tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod...
Kazatel 8:15...nemá pod sluncem jiné štěstí než jíst a pítpřitom se radovat. Jen to mu totiž zbývá při jeho pachtění...
Píseň 2:7... objímá. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémsképři srnách, při laních divokých: Neprobouzejte,...
Píseň 3:5...pokojík! Zapřísahám vás, dcery jeruzalémsképři srnách, při laních divokých: Neprobouzejte,...
Píseň 7:5...z kosti slonové. Tvé oči - rybníky chešbonské při bráně Bat-rabim. Tvůj nos jak libanonská věž k Damašku...
Izaiáš 3:13... po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu...
Izaiáš 8:23...zemi Zabulon a zemi Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři, za Jordánem, Galileu pohanů: Lid, který...
Izaiáš 9:2... jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují před tebou, jako se radují při sklizni, jako se veselí...
Izaiáš 9:3...jeho rameno i hůl jeho utiskovatele jako při midiánské porážce. Veškerá obuv válečná i roucha krví...
Izaiáš 16:2...pouště na horu Dcery sionské. Moábské dcery jsou při arnonských brodech jak vyplašené ptáče z hnízda vyhnané...
Izaiáš 17:12... Běda bouřícím davům lidí jako když bouří moře při bouři! Běda národům burácejícím jako burácejí vody v...
Izaiáš 18:1...nás drancují. Běda zemi, v níž bzučí hmyz, zemi při řekách habešských, která posílá posly po řece, po vodě...
Izaiáš 19:7...všechna třtina i rákosí, zeleň podél Nilupři ústí, uschne vše zaseté v nilském okolí, bude to odváto...
Izaiáš 19:17...nim. Judská zem bude v Egypťanech budit hrůzuPři každé zmínce o se budou děsit kvůli rozhodnutí, jež...
Izaiáš 19:18...v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupů a jedno z nich se bude nazývat...
Izaiáš 27:8...jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji při. Prudkým vichrem jsi je odvál pryč, jako když od...
Izaiáš 32:20...srovnáno bylo se zemí, blaze vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býka i osla vypouštíte na pastvu! ...
Izaiáš 37:8...Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král dozvěděl o Tirhakovi:...
Izaiáš 38:14... oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct? Co o...
Izaiáš 41:21...učinil Hospodin, Svatý izraelský že to vytvořilPředneste svou při, praví Hospodin. Král Jákobův říká:...
Izaiáš 42:2...národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se přít, jeho hlas nebude slyšet v ulicích. Nalomenou třtinu...
Izaiáš 42:14... zůstával tiše, držel se. Teď ale vykřiknu jako při porodu, sténat budu a lapat po dechu! Zpustoším hory i...
Izaiáš 45:23...končiny - vždyť jsem Bůh a žádný jiný neníPři sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež...
Izaiáš 65:4...v zahradách, kadidlo pálí na cihlách, vysedávají při hrobkách, kde v noci drží stráž a jedí maso podsvinčat...
Izaiáš 65:16... Kdo bude na zemi dávat požehnání, bude to činit při Bohu pravdy; kdo bude na zemi přísahat, při Bohu pravdy...
Jeremiáš 2:8... pastýři lidu zradili, proroci prorokovali při Baalovi, následovali nesmysly. Proto vás znovu obviňuji...
Jeremiáš 2:34...poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne přistižených lupičů, ale nevinných. A při tom všem ještě...
Jeremiáš 5:28...dosáhli moci a bohatství, vypasení jsou a otylíPředhánějí se svými zločiny, o spravedlnost nestojí, práva...
Jeremiáš 11:20...pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Toto praví Hospodin o mužích z Anatotu, kteří ti...
Jeremiáš 12:16...v mém jménu: ‚Jakože žije Hospodin' (tak jako předtím sami učili můj lid přísahat při Baalovi), pak budou...
Jeremiáš 15:10...ti narodil - muž, který s celou zemí svárpři! Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nedluží, a přesto mi...
Jeremiáš 20:12...pomstu nad nimi - vždyť jsem ti svěřil svoji při. Zpívejte Hospodinu, vzdejte mu chválu! On zachraňuje...
Jeremiáš 22:5...však tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že z tohoto paláce zbudou...
Jeremiáš 22:23...hnízdečku mezi cedrovím; budeš však sténat jako při porodu, jako rodička se budeš svíjet bolestí!" "Jakože...
Jeremiáš 23:13...v Samaří jsem viděl nechutnost: prorokovali při Baalovi a sváděli Izrael, můj lid. U proroků v...
Jeremiáš 44:26... všichni Židé v Egyptě. Hle, přísahám při svém velikém jménu, praví Hospodin: jméno ...
Jeremiáš 46:18...se Tábor vyjímá mezi horami, jako se Karmel tyčí při moři, tak jistě přichází útočník. Sbal si ranec jako...
Jeremiáš 48:15...města vzata útokem. Výkvět jeho mladých padne při porážce, praví Král - Hospodin zástupů se jmenuje....
Jeremiáš 49:13...trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješ! Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra se stane děsnou...
Jeremiáš 50:34... jméno Hospodin zástupů! Rázně se ujme jejich pře, dopřeje zemi odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne...
Jeremiáš 51:10..." "Hospodin nás obhájil v naší spravedlivé při. Pojďte vyprávět na Sionu, co vykonal Hospodin, náš...
Jeremiáš 51:14...nit se přetrhne! Hospodin zástupů přísahá sám při sobě: "Naplním vojskem - bude jich jako kobylek,...
Jeremiáš 51:36... A proto tak praví Hospodin: "Hle, ujmu se tvojí pře a pomstím se za tebe. Vysuším to jeho moře, nechám...
Jeremiáš 52:25...rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech mužstva, a šedesát prostých lidí, kteří se...
Pláč 2:19... tvé oko neusne! Vstávej a volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří...
Pláč 3:36...před Nejvyšším, když se křivdí lidem v soudní při - copak to Hospodin nevidí? Kdo "promluví, a stane se"?...
Pláč 3:58..."Neboj se!" Když mi šlo o život, vedl jsi mou při, tys , Hospodine, vykoupil! křivdy, Hospodine,...
Ezechiel 1:15...sem tam jako blesky. Díval jsem se na a hlepři každé z těch bytostí se čtyřmi tvářemi stálo na zemi...
Ezechiel 16:22...jsi je jim, nechávala jsi je projít plamenyPři všech těch ohavnostech a smilnění sis ani nevzpomněla...
Ezechiel 23:19...předtím její sestra. Smilnila potom čím dál vícPři vzpomínce na mládí prosmilněné v Egyptě se roztoužila...
Ezechiel 29:18..."Synu člověčí, babylonský král Nabukadnezar při tažení proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu...
Ezechiel 34:13...den. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemípřivedu je zpátky do vlasti. Budu je pást na izraelských...
Daniel 3:32...vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při mně vykonal Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy,...
Daniel 8:12...jeho svatyni. Vojsko i každodenní oběť mu při vzpouře byly vydány do rukou. Srazil pravdu na zem a...
Daniel 11:30... Svůj hněv proto obrátí proti svaté smlouvěpři svém návratu odmění ty, kteří svatou smlouvu opustili....
Daniel 12:7...i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a časech a polovině času, se...
Amos 2:8...chodí otec i syn, aby svaté jméno przniliPři kdejakém oltáři se na zabavených pláštích válejí a v...
Amos 4:2..."Přines, pijeme!" Panovník Hospodin přísahá při své svatosti: Hle, přijdou na vás dny, kdy vás potáhnou...
Amos 6:8...hostinám i válení! Panovník Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy...
Amos 8:7...místo zrní prodávali otruby?" Hospodin přísahá při Pýše Jákobově: "Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek...
Micheáš 6:2...slyší, co prohlásíš! Slyšte, hory, Hospodinovu při, slyšte, odvěké zemské základy! Hospodin žalobu na...
Sofoniáš 3:7...trest. Oni však o to horlivěji páchají hanebnost při všem, co dělají. Proto čekejte, praví Hospodin, v...
Zachariáš 9:2...hledí všichni lidé i všechny kmeny Izraele!) Přijde i k Chamátu při jeho hranicích i k Týru a Sidonu, ...
Zachariáš 9:8...rodů; Ekron pak čeká osud Jebusejců. Utábořím se při svém domě jako stráž proti těm, kdo by jej chtěli...
Malachiáš 2:9...zástupů. Proto vás také vydám pohrdánípřede všemi lidmi vás ponížím, protože nedbáte na cesty...
Matouš 4:15...proroka Izaiáše: "Země Zabulon a země Neftalípři cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů: Lid, který...
Matouš 5:34... vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to...
Matouš 5:35... ani při nebi, protože to je Boží trůn, ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při...
Matouš 6:5...když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic...
Matouš 13:29...vytrhat?' Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí...
Matouš 19:28..."Amen, říkám vám, kteří jste následovali, že při znovuzrození světa, se Syn člověka posadí na trůnu...
Matouš 23:16...na chrám, nic to neznamená, ale kdo přísahá při chrámovém zlatu, ten je zavázán.' Blázni! Slepci! Co je...
Matouš 24:37...Otec. Jak ale bylo za dnů Noemových, tak budepři příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před...
Matouš 24:39...do archy, a ničeho si nevšimli do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu...
Matouš 24:46...v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho...
Matouš 25:14...den ani hodinu." "Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim...
Matouš 26:63...těch mužů?" Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám  při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!"...
Marek 5:15... Lidé se šli podívat, co se to stalo. Když přišli k Ježíšovi a viděli toho, který býval posedlý tou...
Marek 11:24...mu to. Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít. [26]...
Marek 12:23...potomka. Nakonec pak zemřela i ta žena. tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých, kdo z nich ji bude mít za...
Marek 12:39... nechají se zdravit na tržištích, sedají na předních sedadlech ve shromážděních a na čestných místech...
Marek 14:15...vám ukáže velikou horní místnost, prostřenoupři-pravenou. Tam nám připravte večeři." Učedníci tedy...
Marek 15:7... Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem...
Lukáš 2:20...a zvažovala ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli...
Lukáš 4:40... kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal...
Lukáš 6:48... slyší slovo a plní je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále....
Lukáš 8:35...venkově. Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni,...
Lukáš 8:40...městě, jak veliké věci pro něj Ježíš udělalPři návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekali...
Lukáš 12:37...přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se...
Lukáš 12:43...pokrm? Blaze služebníku, kterého jeho pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Vpravdě vám říkám, že...
Lukáš 14:14...ti nemají čím odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých." Když to uslyšel jeden z hostů...
Lukáš 23:48...v zástupu, který se sešel k podívané, se při pohledu na to, co se stalo, bili do prsou a odcházeli...
Lukáš 24:35...co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed...
Jan 8:3...tedy a učil je. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji...
Jan 8:4...ji doprostřed se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně...
Jan 8:30... neboť vždycky dělám, co se mu líbí." A při těch slovech v něj mnozí uvěřili. Židům, kteří mu...
Jan 11:24...bratr vstane," řekl Ježíš. "Vím, že vstanepři vzkříšení v poslední den," odpověděla Marta. " jsem...
Jan 21:20...Ježíš miloval. (Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal a zeptal se: "Pane, kdo zradí?") Když...
Skutky 9:29...tak s nimi zůstal v Jeruzalémě. Hovořilpřel se také s pořečtěnými Židy a ti mu začali ukládat o...
Skutky 18:15... měl bych důvod vás vyslechnout. Když se ale přete o slovech a jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to...
Skutky 18:21... aby ještě nějaký čas zůstal, ale on nesvolilPři loučení jim řekl: "Bude-li Bůh chtít, znovu se k vám...
Skutky 20:9... Jeden mladík jménem Eutychus seděl v okněpři Pavlově dlouhé řeči se o něj pokoušel hluboký spánek....
Skutky 22:17...jeho jméno!' Potom jsem se vrátil do JeruzalémaPři modlitbě jsem v chrámu upadl do vytržení a viděl jsem...
Skutky 24:22...leccos věděl) pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při, se dostaví velitel Lysiáš." Pak poručil setníkovi,...
Skutky 25:14...dobu, a tak Festus králi vyprávěl o Pavlově při: "Felix tu zanechal jednoho vězně. Když jsem byl v...
Římanům 4:19...když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své nemohoucí tělo a na neplodnost Sářina...
Římanům 14:23...sám neodsuzuje za to, co schvaluje. Kdo ale při jídle pochybnosti, je odsouzen, protože se nechová...
Římanům 15:16...Ježíše mezi pohany. Smyslem kněžské služby při Božím evangeliu je, aby Bůh přijal pohany jako libou...
1. Korintským 9:18...zadarmo, aniž bych využíval práva, které při kázání evangelia mám. Ode všech jsem svobodný, ale všem...
1. Korintským 14:34...všude, kde se shromažďují svatí. (Vaše ženy  při shromážděních zůstávají tiše. Nemají povídat, ale být...
1. Korintským 14:35...jasné, se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.) Vyšlo snad...
1. Korintským 15:23... Každý však ve svém pořadí: Kristus jako prvnípři jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde...
1. Korintským 15:31...my sami každým okamžikem podstupujeme nebezpečíPři chloubě, kterou mám ve vás v Kristu Ježíši, našem Pánu,...
2. Korintským 3:14...se ovšem zatvrdilo. do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá - odnímá se...
2. Korintským 3:15...- odnímá se totiž jen v Kristu. do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se...
2. Korintským 10:1...Bohu za jeho nepopsatelný dar! Pavel vás při mírnosti a vlídnosti Kristově vyzývám - , který se...
2. Korintským 11:6...výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit. Anebo jsem...
2. Korintským 11:10...nadále, abych pro vás nebyl břemenem. Jakože je při mně pravda Kristova, o tuto svou chloubu se v celém...
Filipským 1:4...svému Bohu. Stále se za vás všechny modlímpři každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od prvního...
1. Tesalonickým 2:19...naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před tváří našeho Pána Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě...
2. Tesalonickým 1:5...souženích, která snášíte. To vše je důkazem, že při Božím spravedlivém soudu budete uznáni za hodné Božího...
2. Timoteus 4:16...něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovůmPři první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni...
2. Timoteus 4:17...- kéž jim to není počítáno! Pán ale stál při mně a posílil , aby kázání bylo završeno a mohly...
Židům 3:8...ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře, v den pokušení na poušti. Vaši otcové ...
Židům 3:15...ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře." Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mluvit...
Židům 6:13...totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, nemělpři kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě:...
Židům 6:16...dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při někom vyšším a přísaha je pro potvrzením, o němž...
Židům 10:11...Krista. Každý kněz denně pokračuje v bohoslužběpři níž znovu a znovu přináší stejné oběti, které nikdy...
Jakub 1:11...totiž jako polní květ. Když vyjde sluncepřijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší nádhery...
Jakub 5:12..."Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný." Především však, bratři moji, nepřísahejte - ani při nebi,...
Juda 1:9...Pánovu vládu a vysmívají se nebeským mocnostemPřitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o...
Zjevení 10:6...a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebi a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v...

Slova obsahující přete: přete (1) upřete (1) vzepřete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |