Přetéká

Hledám varianty 'přetéká' [ přetékat (5) přetékám (2) přetéká (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
Žalmy 23:5...prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska budou provázet po všechny dny...
Žalmy 119:171... vysvoboď , jak jsi zaslíbil! Kéž chvála přetéká z mých rtů - vždyť ty učíš svým zákonům. Kéž...
Přísloví 3:10...pak budou plné zrní, tvé sudy budou vínem přetékat. Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když ...
Jeremiáš 13:17...vaší pýchou potají, oči budou plakat hořcepřetékat budou slzami nad Hospodinovým stádem odvlečeným do...
Joel 4:13...dozrála! Šlapejte hrozny, lis je plný, káď  přetéká; jejich hanebnost je veliká! Davy a davy jsou v...
Joel 4:18... V ten den budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z...
Amos 9:13...budou tehdy vínem oplývat a všechny kopce přímo přetékat. Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavějí...
Zachariáš 1:17...Tak praví Hospodin zástupů: města budou znovu přetékat vším dobrým. Hospodin znovu potěší Sion a znovu...
2. Korintským 2:4... ale abyste poznali lásku, kterou k vám přetékám. Pokud někdo někoho zarmoutil, nezarmoutil mne,...
2. Korintským 7:4...naplněn potěšením, přes všechna naše soužení přetékám radostí! Když jsme dorazili do Makedonie, neměli...
2. Korintským 7:15...také naše chlouba před Titem ukázala pravdivouPřetéká k vám láskou, když vzpomíná na poslušnost vás všech...

Slova obsahující přetéká: přetéká (4) přetékám (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |