Přesto

Hledám varianty 'přesto' [ přesto ]. Nalezeno 45 veršù.
Exodus 9:16...tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze zeměPřesto jsem však zachoval, a to z jediného důvodu -...
Leviticus 26:27... budete jíst, nenasytíte se. Jestliže  přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále...
Numeri 9:10...při mrtvém nebo byl na daleké cestě,  přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví za...
Numeri 14:44...jej následovat. Hospodin s vámi nebude." Přesto se opovážili vyrazit k horskému hřebenu, ačkoli...
Numeri 24:22...příbytek je pevný, na skále leží hnízdo tvéPřesto však přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme do...
1. Samuel 12:25... jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni." Saul...
1. Samuel 15:17...tedy promluvil: "Nepřipadal sis kdysi nepatrnýPřesto ses právě ty stal vůdcem izraelských kmenů. Sám...
2. Samuel 11:13...jedl s ním a pil, dokud ho neopil. On ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi...
2. Samuel 18:22...se. Sádokův syn Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel...
2. Samuel 18:23...Vždyť nemáš dobré zprávy," odpověděl Joáb. "Přesto chci běžet," opakoval. "Tak tedy běž," odpověděl...
1. Královská 11:22...mu farao. "Nic mi neschází," odpověděl, "ale přesto propusť." Dalšího protivníka Bůh Šalomounovi...
2. Královská 8:10..." odpověděl Elíša. "Hospodin mi ale ukázal, že přesto zemře." Potom se na něj upřeně zadíval; jeho tvář se...
2. Královská 23:9...nesloužili u Hospodinova oltáře v Jeruzaléměpřesto však směli jíst nekvašený chléb se svými kněžskými...
2. Královská 23:26...by se celým Zákonem Mojžíšovým. Hospodin se ale přesto neodvrátil od rozhorlení svého velikého hněvu,...
2. Letopisů 30:18...Manasese, Isachara i Zabulona se neočistili, ale přesto jedli velikonočního beránka, ačkoli to nebylo podle...
Ezdráš 10:2...jsme se ženili s cizinkami z okolních národůPřesto však Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před...
Nehemiáš 5:18...deset dní se podávala hojnost veškerého vínaPřesto jsem ale nepožadoval místodržitelské dávky, protože...
Nehemiáš 9:30...Duchem jsi je varoval skrze proroky, když ale přesto odmítali slyšet, vydal jsi je národům světa do rukou...
Job 14:3...vzejde a uvadne, jako stín prchne, nezastaví sePřesto však z něho oči nespouštíš a k soudu s tebou ho...
Žalmy 78:23...Bohu nevěřili a nedoufali v jeho spasenípřesto dal příkaz oblakům shůry, otevřel nebeské průduchy....
Kazatel 6:7...pachtění nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává hladová. Jakou výhodu moudrý před...
Izaiáš 38:16...pomalým a s duší plnou hořkosti. Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání -...
Izaiáš 54:15...se k tobě žádné neštěstí. Kdyby snad přesto někdo napadal, nebudu s ním ; kdokoli by chtěl...
Izaiáš 57:18...svém odcházeli pryč. Viděl jsem jejich cestypřesto je uzdravím, znovu je povedu a útěchu jim navrátím,...
Jeremiáš 15:10...při! Nic jsem si nevypůjčil, nikdo mi nedluží, a přesto mi všichni zlořečí. Hospodin praví: "Pro vaše...
Jeremiáš 23:21...jasně porozumíte. "Neposlal jsem ty proroky, a přesto běží; nemluvil jsem k nim, a přesto prorokují. Kdyby...
Jeremiáš 37:3...promlouval skrze proroka Jeremiáše. Král Cidkiáš přesto k proroku Jeremiášovi poslal Juchala, syna...
Ezechiel 14:22...a mor - abych z něj vyhladil lidi i dobytekPřesto v něm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud...
Ezechiel 20:17... neboť v srdcích následovali své hnusné modlyPřesto mi bylo líto je zničit, a tak jsem s nimi na ...
Daniel 1:10...dvořana daroval přízeň a náklonnost, ale ten mu přesto odpověděl: "Bojím se svého pána. Sám král určil, co...
Ozeáš 2:1...lid. Nejste totiž můj lid a nejsem váš Bůh."  Přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se...
Ozeáš 7:10...netuší. Ačkoli pýcha Izraele svědčí proti němupřesto se nevracejí k Hospodinu, svému Bohu, nehledají ho...
Amos 4:6...všech vašich vesnicích byl nedostatek potravy. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Odepřel...
Amos 4:8... aby se vody napili, uhasit žízeň ale nemohli. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Vaše...
Amos 4:9...a snětí; vaše fíky a olivy žraly housenky. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Poslal...
Amos 4:10...byli zajati, vaše tábory jsem puchem naplnil. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Bůh...
Amos 4:11...byli jste jako oharek vyrvaný z plamenů. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Tak tedy s...
Ageus 2:17...pracovali, jsem bil plísní, snětí a kroupami, a přesto jste na nedbali, praví Hospodin. Všímejte si, jak...
Marek 6:20... Když ho slyšel, býval velmi znepokojen, ale přesto mu rád naslouchal. Příhodný den však přišel, když...
Jan 12:42...Izaiáš, když zahlédl jeho slávu a mluvil o němPřesto však v něho uvěřili i mnozí z hodnostářů, ale kvůli...
Skutky 14:3...podnítili pohany a poštvali je proti bratrůmPřesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o Pánu,...
Římanům 15:15...poznání a sami se dokážete napomínat navzájemPřesto jsem se vám osmělil v dopise připomenout některé...
1. Tesalonickým 2:2...jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale přesto jsme ve svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes...
Židům 6:6...dobrotu Božího slova i moc budoucího věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné znovu se vrátit k pokání....
Židům 11:39... Ti všichni díky víře došli u Boha uznáníPřesto však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco...

Slova obsahující přesto: nepřestoupil (1) přesto (46) přestoupení (1) přestoupil (1) přestoupili (1) přestoupit (2) přestože (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |