Přesně

Hledám varianty 'přesně' [ přesně ]. Nalezeny 92 verše.
Genesis 6:22...sebe i pro ." Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi...
Exodus 7:6... že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k...
Exodus 10:8...řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i...
Exodus 12:28...a klaněl se. Synové Izraele šli a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak...
Exodus 12:50...zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi....
Exodus 19:1...tchána propustil a ten odešel do své země.  Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele...
Exodus 25:9...nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z...
Exodus 29:35...to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho synypřesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat kněžstvím...
Exodus 31:11...a vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 36:12...koncový pruh druhého spojeného kusu; poutka byla přesně proti sobě. Vyrobili také padesát zlatých spon,...
Exodus 39:32...Stanu setkávání. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli...
Exodus 39:42...služby. Synové Izraele udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl...
Exodus 39:43... Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal. ...
Exodus 40:16...do věčného kněžství." A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního...
Leviticus 4:20...a nechá jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za...
Numeri 1:54...svědectví." A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin...
Numeri 2:34...sečteni levité. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili...
Numeri 5:4...tak tedy učinili a vykázali je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin...
Numeri 8:4...květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře....
Numeri 8:20...a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal;...
Numeri 9:5...na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se...
Numeri 17:26...reptání proti mně a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy...
Numeri 30:3...přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil. Když se mladá žena, dosud žijící v...
Numeri 36:10...svým dědictvím." Celofchadovy dcery pak učinily přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Celofchadovy...
Deuteronomium 1:41...proti Hospodinu! Chceme vytáhnout a bojovatpřesně jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh." Všichni jste si...
Deuteronomium 18:16...proroka, jako jsem - toho poslouchejtePřesně to jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Orébu v...
Deuteronomium 26:13...to levitovi, přistěhovalci, sirotku a vdověpřesně jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil jsem tvé přikázání...
Deuteronomium 26:14...jsem Hospodina, svého Boha; zachoval jsem se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého...
Deuteronomium 31:5...ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně podle příkazu, který jsem vám dal. Buďte silní a...
Jozue 4:10...příkazy, které Hospodin udělil pro lid Jozuovipřesně jak to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel...
Jozue 8:34...všechna slova Zákona, požehnání i zlořečenípřesně jak je to psáno v knize Zákona. Ze všeho, co Mojžíš...
Jozue 11:23... v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zempřesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal...
Jozue 21:44.... Hospodin jim dal odpočinout ze všech stranpřesně tak, jak odpřisáhl jejich otcům. Ze všech jejich...
Soudců 2:15...Hospodinova ruka byla proti nim a byli poraženipřesně jak to Hospodin řekl a jak jim odpřisáhl. Přišlo na...
Soudců 7:17... co . dojdu k okraji tábora, udělejte přesně to, co . Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i...
Soudců 11:10...řekli mu gileádští stařešinové, "Uděláme přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho...
Soudců 20:16... leváků, z nichž každý střílel z praku navlas přesně a neminul. Z Izraelců (bez Benjamína) se nahlásilo...
1. Samuel 8:8...tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králemPřesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta...
1. Samuel 23:22... že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte přesně ověřit a obhlédněte místo, kde se zdržuje. Kdo ho...
1. Samuel 25:9...šli za Nábalem a promluvili Davidovým jménem přesně, jak jim řekl. Když se odmlčeli, Nábal se na ...
1. Samuel 26:4... vyslal zvědy, aby se o Saulově příchodu dověděl přesně. Potom se David vypravil k Saulovu tábořišti. Viděl...
2. Samuel 7:17...přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil...
1. Královská 13:5...se oltář roztrhl a popel z něj se rozsypalpřesně podle znamení, které Boží muž na Hospodinův rozkaz...
1. Královská 16:34...cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil bránupřesně jak řekl Hospodin skrze Jozua, syna Nunova. Eliáš...
1. Královská 17:16...ve džbánu nedocházela a olej v láhvi neubývalpřesně jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Po nějaké...
1. Královská 21:26...Páchal hrozné ohavnosti. Následoval hnusné modly přesně tak, jako to dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal...
1. Královská 22:38...kde se koupou nevěstky, jeho krev chlemtali psipřesně tak, jak řekl Hospodin. Ostatní Achabovy skutky - co...
1. Královská 22:54...klaněl se mu a popouzel Hospodina, Boha Izraelepřesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil...
2. Královská 2:22...neplodnost!" A ty vody jsou zdravé dodnespřesně jak Elíša řekl. Potom se odtud vydal vzhůru do...
2. Královská 4:17...opravdu počala a za rok tou dobou porodila synapřesně jak Elíša řekl. Když chlapec povyrostl, jednoho...
2. Královská 4:44...- když jim to nabídl, najedli se a ještě zbylopřesně jak řekl Hospodin. Náman byl vojevůdce aramejského...
2. Královská 7:16...stála pouhý šekel a stejně tak dvě míry ječmenepřesně jak řekl Hospodin. Král tehdy odvelel svého...
2. Královská 7:17...ruku, k bráně. Dav ho tam ale ušlapal k smrtipřesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel....
2. Královská 10:17...příbuzné, kteří ještě zbyli. Úplně je vyhladilpřesně jak Hospodin řekl skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil...
2. Královská 11:9...králi, kamkoli se pohne." Setníci to provedli přesně, jak jim kněz Jojada nařídil. Každý vzal své muže,...
2. Královská 15:3... Dělal, co je správné v Hospodinových očíchpřesně jako jeho otec Amaciáš. Obětní výšiny ale nebyly...
2. Královská 15:34... Dělal, co je správné v Hospodinových očíchpřesně jako jeho otec Uziáš. Obětní výšiny ale nebyly...
2. Královská 16:11...jeho provedení. Kněz Uriáš pak postavil oltář přesně podle údajů, které poslal král Achaz z Damašku....
2. Královská 16:16...si ještě rozmyslím." A kněz Uriáš udělal všechno přesně tak, jak mu Achaz přikázal. Král Achaz pak osekal...
2. Královská 18:3... Dělal, co je v Hospodinových očích správnépřesně jako kdysi jeho otec David. To on odstranil obětní...
2. Královská 23:32...Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlépřesně jako to dělali jeho otcové. Farao Nekó ho uvěznil v...
2. Královská 23:37... co bylo v očích Hospodina, jeho Boha, zlépřesně jako to dělali jeho otcové. Za jeho dnů přitáhl...
2. Královská 24:9... Páchal, co je v Hospodinových očích zlépřesně jako jeho otec. V době vytáhli na Jeruzalém...
2. Královská 24:13...král ho tedy v osmém roce své vlády zajalPřesně jak řekl Hospodin, odnesl si všechny poklady...
2. Královská 24:19...Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlépřesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém...
1. Letopisů 16:40...přinášeli Hospodinu zápalné oběti ráno i večer přesně tak, jak je psáno v Zákoně, který Hospodin svěřil...
1. Letopisů 17:15...navěky, jeho trůn se navěky nepohne.'" Přesně těmito slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil...
2. Letopisů 23:8...se pohne." Levité i všichni Judští to provedli přesně, jak jim kněz Jojada určil. Každý vzal své muže, jak...
2. Letopisů 26:4... Dělal, co je správné v Hospodinových očíchpřesně jako jeho otec Amaciáš. Hledal Boha za dnů...
2. Letopisů 27:2... Dělal, co je správné v Hospodinových očíchpřesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale...
2. Letopisů 29:2... Dělal, co je v Hospodinových očích správnépřesně jako kdysi jeho otec David. v prvním měsíci...
Ezdráš 7:23...Boha nebes ohledně jeho domu nechť je vyplněno přesně, aby královu říši ani jeho syny nestihl jeho hněv....
Ester 3:12...prvního měsíce byli svoláni královští písařiPřesně podle Hamanových pokynů se napsalo královým satrapům...
Ester 4:7...mu pověděl o všem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do králových pokladnic...
Ester 4:17...zahynu-li, zahynu." Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. Třetího dne si Ester oblékla...
Ester 8:9...zvaného sivan, byli svoláni královští písařiPřesně podle Mordechajových pokynů se napsalo jak Židům,...
Žalmy 39:12...ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá marnostpřesně tak! séla Vyslyš mou modlitbu, Hospodine, když...
Jeremiáš 26:20... Prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi přesně tak jako Jeremiáš. Jakmile král Joakim se všemi...
Jeremiáš 27:12...Hospodin, aby ji obdělával a bydlel v .'" Přesně tak jsem promluvil i k judskému králi Cidkiášovi:...
Jeremiáš 35:10...poslušní našemu otci Jonadabovi a chováme se přesně tak, jak nám přikázal. Teprve když do země vtrhl...
Jeremiáš 35:18...jste všechny jeho příkazy a chovali jste se přesně tak, jak vám přikázal. A proto tak praví Hospodin...
Jeremiáš 38:27...Jeremiášem a vyslýchali ho. On jim ale odpovídal přesně podle králových pokynů, a tak od něj odešli s...
Jeremiáš 42:5...a věrným svědkem! Přísaháme, že uděláme přesně to, s čím za námi Hospodin, tvůj Bůh, pošle. ...
Jeremiáš 52:2...Libny. Páchal, co je v Hospodinových očích zlépřesně jako to dělal Joakim. Hospodin se proto na Jeruzalém...
Ezechiel 24:2...Hospodinovo: "Synu člověčí, tento den si zapišpřesně tento den. Právě dnes král babylonský oblehl...
Ezechiel 24:24...sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamenímPřesně co dělá on, budete dělat i vy. to přijde, poznáte...
Matouš 2:7...tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma...
Matouš 7:12...věci těm, kdo ho prosí? Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v...
Skutky 10:30...pozvali?" Kornelius odpověděl: "Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma modlil....
Skutky 18:25...s Pánovou cestou, a tak vroucně mluvilpřesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest. Když...
Skutky 22:30...římského občana. Velitel chtěl zjistit, z čeho přesně jej Židé obviňují. Nazítří ho proto nechal vyvést z...
Židům 7:26... neboť je stále živ, aby se za přimlouvalPřesně takového velekněze jsme potřebovali! Je svatý,...

Slova obsahující přesně: přesně (94) přesněji (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |