Přes

Hledám varianty 'přes' [ přes ]. Nalezeno 116 veršù.
Genesis 10:19... takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a...
Genesis 21:2... a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Sárapřes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh...
Genesis 21:7...bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit....
Genesis 28:11...k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo. Vzal na tom místě jeden...
Genesis 32:24...a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám...
Exodus 13:17...konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž...
Exodus 13:18...se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři. Synové Izraele vyšli z egyptské...
Exodus 26:9...houní. Tu šestou houni pak v polovině přehni přes průčelí stanu. Podél první koncové houně připevni...
Exodus 26:12...celek. Zbývající polovina houně bude splývat přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou...
Exodus 26:13...strany delší, bude po obou stranách splývat přes bok Příbytku, a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě...
Exodus 35:35...je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes vytkávání a vyšívání modrých, purpurových a...
Leviticus 26:37... i kdyby je nikdo nehonil. Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo nehonil....
Leviticus 26:44...zavrhli zákony a zošklivili si pravidlaPřes to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátel, je...
Numeri 4:14... lopaty a obětní misky - všechno oltářní náčiníPřes rozprostřou přikrývku z odolných usní a provléknou...
Numeri 14:11...lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřitpřes všechna znamení, která jsem uprostřed nich vykonal?...
Numeri 20:17... Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani vinice, nebudeme pít vodu ze studní. Půjdeme...
Numeri 32:5...do vlastnictví nám, tvým služebníkům. Nevoď nás přes Jordán." Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům odpověděl:...
Deuteronomium 1:2... Tofelem, Labanem, Chacerotem a Di-zahabemPřes pohoří Seír trvá cesta od hory Oréb do Kádeš-barné...
Deuteronomium 2:8...Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli jsme se cestě přes pláň Arava, jež vede od Eilatu a Ecjon-geberu, a...
Jozue 7:7...řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás...
Jozue 12:2...břehu potoka Arnon, totiž od středu toho potoka přes polovinu Gileádu k potoku Jabok, tvořícímu hranici...
Jozue 13:30...pokolení pro jejich rody: Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé království bášanského krále Oga:...
Jozue 18:12...začíná jejich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes severní svah Jericha, směřuje na západ do hor a sahá...
Jozue 18:13...(což je Bet-el) a pokračuje dolů k Atarot-adaru přes vrchovinu jižně od Dolního Bet-choronu. Zde na západní...
Jozue 18:19...od Bet-aravy, kde klesá do Aravy. Dále pokračuje přes severní svah Bet-chogly, než dosáhne k severnímu...
Jozue 19:33...hranice vede od Chelefu, od dubu v Caananimu přes Adami-nekeb a Jabneel a dále k Lakumu, než dosáhne...
Soudců 8:13...rozprášil. Gedeon, syn Joašův, se vracel z boje přes průsmyk Cheres. Chytil tam jednoho mládence ze Sukotu...
Soudců 8:35...ani oddanost domu Jerub-baala Gedeonapřes všechno dobrodiní, které Izraeli prokázal. ...
Růt 3:13...tu ale ještě bližší příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž,...
1. Samuel 13:7...a jamách. Někteří Hebrejové se brodilipřes Jordán do kraje Gád a Gileád. Saul se stále držel v...
1. Samuel 20:36...střílet." Chlapec se rozběhl a on vystřelil šíp přes něj. Když chlapec dorazil blízko Jonatanova šípu,...
2. Samuel 2:29...skončil. Abner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava, přebrodili Jordán, šli celé dopoledne, ...
2. Samuel 4:7...ho k smrti, uřízli mu hlavu a šli s celou noc přes pláň Arava, ji přinesli k Davidovi do Hebronu. "Zde...
2. Samuel 18:23...Vždyť nemáš dobré zprávy," odpověděl Joáb. "Přesto chci běžet," opakoval. "Tak tedy běž," odpověděl...
2. Samuel 19:16...vyšli králi naproti do Gilgalu, aby ho převedli přes Jordán. Také Šimei, syn Gerův, Benjamínec z Bachurim,...
2. Samuel 19:42...krále i jeho dvůr a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to...
2. Samuel 20:8...nimi přišel Amasa. Joáb byl ve vojenské zbrojipřes šaty byl opásán mečem v pochvě. Když vykročil, meč se...
2. Samuel 20:12...zastavují, odvlekl Amasu z cesty do pole a hodil přes něj plášť. Viděl totiž, že se každý, kdo šel okolo,...
2. Samuel 20:21..." odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj...
1. Královská 6:3...a 30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů široká a...
1. Královská 11:18...služebníky svého otce uprchl do EgyptaPřes Midián pokračovali do Paranu, kde přibrali další muže,...
1. Královská 13:24...ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál u něj. Také lev stál u mrtvoly....
1. Královská 13:25... Vtom šli okolo nějací muži a viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev. Přišli do města,...
1. Královská 19:19...byl u dvanáctého. Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytek a běžel za...
2. Královská 3:8...potáhneme?" zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou přes Edom," odpověděl Joram. Král Izraele tedy vytáhl spolu...
2. Královská 10:33... Rubena a Manasese od Aroeru na potoce Arnon přes Gileád k Bášanu. Ostatní Jehuovy skutky - co...
2. Letopisů 3:4...podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů vysoké....
2. Letopisů 3:8...i dveře chrámu a na stěnách vyřezal cherubyPřes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější...
2. Letopisů 3:13...cheruba. Takto měli cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktů, zatímco stáli na nohou, tvářemi do...
Ezdráš 9:6...tvář, Bože můj! Naše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich...
Nehemiáš 12:39...věži a k Široké hradbě, podél Efraimovy brány přes Ješanskou bránu, přes Rybnou bránu, věž Chananel, věž...
Job 9:8...pečetí hvězdy zakryje. On sám roztahuje nebesapřes moře kráčí po vlnách. Učinil Oriona i Velký vůz,...
Job 16:20...přímluvce. Když se mi vysmívají přátelé, k Bohu přes slzy dívám se. Kéž by se člověk mohl s Bohem přít,...
Job 22:13...Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej, takže nevidí, když po nebeské...
Job 23:2...je žaloba plná trpkosti, jeho ruka drtípřes sténání. Kdybych jen věděl, kde se nachází, k jeho...
Žalmy 30:6...však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání! Když se mi dařilo,...
Žalmy 40:13... jež nelze vypočíst. Moje viny dostihly, že přes nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavě,...
Žalmy 66:6...se! V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řeku - pojďte, radujme se v něm! Navěky vládne ve své...
Žalmy 77:20...se třásla, chvěla se! Tvá cesta, Bože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé šlépěje...
Žalmy 91:13...aby nosili, nohu o kámen aby sis nezranilPřes lvici i zmiji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš!...
Žalmy 129:3... týrali od dětství, nikdy ale nezmohliPřes moje záda oráči orali dlouhými brázdami. Spravedlivý...
Kazatel 5:14... zase odchází - vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno svoje pachtění. To je právě ta hrozná bolest:...
Píseň 2:8...chtít. Slyšte - můj milý! Hle - se blížípřes hory skáče, spěchá přes kopce! Srnci či kolouchu můj...
Izaiáš 15:7...A proto vše, co mohli zachránit, odnesli s sebou přes potok Arabim. Moábskou zemí obchází jejich křik, do...
Izaiáš 18:6...z hor a divokým zvířatům; dravé ptactvo tam bude přes léto a všechna divoká zvěř přes zimu. V onen čas...
Izaiáš 23:3...sidonští, kteří jste z námořnictví zbohatliPřes velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi,...
Izaiáš 28:1...efraimských opilců, květu, který zvadnepřes svou nádheru, městu ležícímu nad úrodným údolím,...
Izaiáš 28:4...bude zašlapána pod nohy. Květ, který zvadnepřes svou nádheru, město ležící nad úrodným údolím dopadne...
Izaiáš 28:28... mlácení ale netrvá navěky; vozovým kolem se přes přejíždí, koně je ale nedrtí. Od Hospodina zástupů...
Izaiáš 43:2...a povolal jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne...
Izaiáš 64:11... vše, co nám bylo drahé, je zničené! Budeš se přes to vše, Hospodine, držet zpět? Budeš mlčet a pokořovat...
Jeremiáš 9:11...je ta země zničená? Proč je spálená jako poušťpřes kterou se nedá cestovat? "Protože opustili můj Zákon,...
Jeremiáš 13:26...a uvěřila lži. sám ti proto zvednu sukně  přes obličej, se ukáže tvá hanba, tvé cizoložství, tvůj...
Jeremiáš 39:4...se všemi vojáky na útěk. Opustili město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k pláni...
Jeremiáš 46:12...tvůj nářek zemi naplní. Hrdinové klopýtnou jedni přes druhé, padnou všichni společně." Slovo, které...
Jeremiáš 46:16... sráží je Hospodin. Budou padat zas a zas, jeden přes druhého budou klopýtat. Prý: ‚Pojďme utéct zpět ke...
Jeremiáš 48:37...ostříhán, všechny ruce samá jizva a pytlovina přes bedra. Na všech moábských střechách, na náměstích jen...
Ezechiel 5:17...a dravou zvěř, která připraví o děti. Přejde přes tebe mor a krev a přivedu na tebe meč. To říkám ...
Ezechiel 24:17...obvykle, na nohou si nech střevíce, neměj závoj přes obličej a smuteční chléb nejez." Ráno jsem o tom říkal...
Ezechiel 24:22...oběť meči, budete dělat to, co : žádný závoj přes obličej, žádný smuteční chléb, hlavy pokryté jako...
Ezechiel 32:29... Bude tam i Edom se svými králi a knížaty. I přes svou udatnost byli uloženi k mečem pobitým. I oni leží...
Ezechiel 32:30...všichni severní vladaři spolu se všemi SidonciPřes hrůzu, již budili svou udatností, sestoupili i oni s...
Ezechiel 41:7... Ze spodního patra se stoupalo do horního přes prostřední. Všiml jsem si, že kolem dokola chrámu byla...
Ezechiel 42:6...země stupňovitě zužovala od spodních místností přes ty prostřední. Venku na vnějším nádvoří stála před...
Ezechiel 47:15...Na severu povede hranice od Středozemního moře přes Chetlon a Lebo-chamát k Cedadu a dále přes Berotu a...
Ezechiel 47:16...moře přes Chetlon a Lebo-chamát k Cedadu a dále přes Berotu a Sibraim na pomezí Damašku a Chamátu po...
Ezechiel 48:1...kmenů: U severní hranice podél chetlonské cesty přes Lebo-chamát k Chacar-enanu (což je území Damašku, s...
Daniel 8:5...jsem o tom přemýšlel, hle, od západu uháněl přes celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi očima, sotva...
Daniel 11:11...němu postaví obrovské vojsko, to však budepřes své množství poraženo. Po rozprášení toho vojska bude...
Ozeáš 7:12...do Asýrie běhají. Kamkoli se obrátí, přehodím přes svoji síť. Pochytám je jak ptáky na nebi; ztrestám...
Joel 2:5...oři váleční. Rachotí jako jízda s vozy, skáčou přes horské vrcholy. Hučí, jako když slámu hltají plameny,...
Amos 9:9... praví Hospodin. Hle, dávám rozkazy! Budu přesívat dům Izraele přes všechny národy, tak jako se...
Jonáš 4:10... "Vždyť jsi ji neobdělával a nepěstovalPřes noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto...
Nahum 2:5...zavlní. Vozy se zběsile ženou v ulicích, řítí se přes náměstí, podobají se pochodním, jako blesky se míhají....
Nahum 3:3... mrtvol hromady! Všude bezpočtu mrtvých,  přes lidé padají! To vše proto, že tolik smilnila ta...
Matouš 8:24...náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho:...
Marek 5:1...poslouchá i vítr a vlny!" Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského kraje. Jakmile vystoupil z lodi...
Marek 7:31...pak odešel z týrského kraje, prošel Sidonpřes území Dekapole dorazil ke Galilejskému jezeru. Tam k...
Marek 10:1...spolu v pokoji." Potom vstal, odešel odtudpřes krajinu za Jordánem přišel do judské země. Tam se k...
Marek 11:16...holubic a nikomu nedovoloval ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: "Není snad psáno,...
Lukáš 1:36...Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha...
Lukáš 8:22...svými učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavme se přes jezero." Odrazili od břehu a on během plavby usnul....
Skutky 4:22...oslavovali Boha za to, co se stalo - člověk přes čtyřicet let chromý byl zázračně uzdraven! Poté, co...
Skutky 9:25...ho učedníci v noci vzali a spustili ho v koši přes hradbu. Saul se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se...
Skutky 17:1...se uviděli s bratry, povzbudili je a odešli.  Přes Amfipolis a Apolonii pak přišli do Tesaloniky, kde...
Skutky 19:21...událostech se Pavel veden Duchem rozhodl, že se přes Makedonii a Řecko vydá do Jeruzaléma. " tam pobudu,"...
Skutky 20:3... ale kvůli židovským úkladům se rozhodl vrátit přes Makedonii. Doprovázeli ho: Sopater z Beroje,...
Skutky 23:2...hned přikázal těm, kdo stáli u něj, aby ho bili přes ústa. Pavel mu odpověděl: "Tebe bude bít Bůh, ty...
Skutky 28:11...se znakem Blíženců, která na tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v Syrakusách...
Římanům 15:28...splním a předám jim výtěžek sbírky, vypravím se přes vás do Španěl. A vím, že k vám přijdu, přijdu s...
1. Korintským 16:6... ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možnápřes zimu, abyste mohli vypravit, kamkoli půjdu....
2. Korintským 1:16...dříve chtěl přijít, abyste přijali další milostPřes vás jsem chtěl jít do Makedonie a z Makedonie se zase...
2. Korintským 7:4... velmi se vámi chlubím. Jsem naplněn potěšenímpřes všechna naše soužení přetékám radostí! Když jsme...
1. Tesalonickým 1:6...vás. A vy jste následovali náš i Pánův příkladpřes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha...
1. Tesalonickým 2:2...jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale přesto jsme ve svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes...
Židům 11:11...a tvůrcem je Bůh. Vírou také neplodná Sárapřes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka,...

Slova obsahující přes: napřesrok (3) nepřestal (5) nepřestala (2) nepřestali (2) nepřestane (5) nepřestaneš (1) nepřestanete (1) nepřestanou (2) nepřestanu (1) nepřestává (2) nepřestával (3) nepřestávala (1) nepřestávali (3) nepřestávám (1) nepřestáváme (1) nepřestávej (1) nepřestávejme (1) nepřestávejte (2) nepřestoupil (1) nepřesvědčí (1) přes (125) přesaď (1) přesahující (2) přesazena (1) přese (2) přesekal (1) přesekli (1) přesídlil (2) přesile (2) přesilu (1) přesily (1) přesít (1) přesívá (1) přesívat (1) přeskakuje (1) přeskupili (1) přeslici (1) přesně (94) přesněji (1) přesném (1) přespali (1) přespávají (1) přespi (2) přespíme (1) přespříliš (4) přestal (24) přestál (1) přestala (9) přestali (14) přestalo (5) přestaly (3) přestaň (10) přestane (13) přestaneš (3) přestanete (6) přestání (4) přestaňme (1) přestanou (12) přestaňte (15) přestanu (2) přestat (11) přestavbě (1) přestěhoval (3) přestěhovala (1) přestěhovali (2) přestěhovat (1) přesto (46) přestoupení (1) přestoupil (1) přestoupili (1) přestoupit (2) přestože (12) přestrojen (1) přestrojení (2) přestrojil (2) přestupek (4) přestupky (8) přestupuješ (1) přestupujete (3) přestupují (1) přesunovali (1) přesunul (5) přesunula (1) přesunuli (1) přesvědčen (7) přesvědčena (1) přesvědčeni (5) přesvědčení (1) přesvědčením (1) přesvědčil (3) přesvědčili (2) přesvědčím (1) přesvědčit (7) přesvědčivé (1) přesvědčivě (1) přesvědčivosti (2) přesvědčivých (1) přesvědčivými (1) přesvědčoval (3) přesvědčovali (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |