Přeruš

Hledám varianty 'přeruš' [ přerušili (1) přerušil (11) přeruš (3) ]. Nalezeno 15 veršù.
2. Samuel 14:8....." "Vrať se domů, o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna...
2. Samuel 14:18... tvůj Bůh, s tebou!" "Na něco se zeptámpřerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím,...
2. Samuel 19:22...z celého domu Josefova." Abišaj, syn Ceruji, ho přerušil: "Nemá snad Šimei zemřít? Vždyť zlořečil...
2. Samuel 19:30...ještě u krále dovolával?" "Nech těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s Cíbou rozdělíte."...
1. Královská 3:23...živý můj!" Tak se před králem hádaly. Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten...
1. Královská 22:16... Hospodin je králi vydá do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi v...
2. Letopisů 18:15...vás úspěch. Padnou vám do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi ve jménu...
Ester 7:5...za to, aby byl král obtěžován." "Kdo to je?" přerušil ji král Xerxes. "Kde je ten, kdo by se odvážil...
Job 29:9...vstávali mi na pozdrav, přední mužové své řeči přerušili, ruku si kladli na ústa, hlasy hodnostářů umlkaly...
Žalmy 28:1...Davidův. K tobě, Hospodine, volám, skálo přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný budu...
Žalmy 83:2...žalm Asafův. Bože, nezůstávej tišepřeruš své mlčení, Bože, ze svého klidu probuď se! Pohleď,...
Žalmy 109:1...zpěváka. Žalm Davidův. Bože, chloubopřeruš své mlčení! Ústa si na otvírají zrádci zlí,...
Izaiáš 25:5...a jako výheň na poušti. Povyk cizáků jsi však přerušil, jako když oblak výheň zastíní - umlkla píseň...
Jan 14:5...jdu, a cestu znáte." "Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta...
Skutky 26:24...lidu i pohanům." Festus však Pavlovu obhajobu přerušil: "Pavle, ty šílíš!" vykřikl. "Tvá veliká učenost...

Slova obsahující přeruš: nepřeruší (1) přeruš (3) přerušil (11) přerušili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |