Přenesla

Hledám varianty 'přenesla' [ přenést (3) přenesou (2) přenesli (7) přenesla (2) přenesl (8) přenesete (1) přeneseni (1) přeneseme (1) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 48:17...nelíbilo se mu to. Vzal tedy otcovu ruku, aby ji přenesl z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci:...
Jozue 4:8...kmenů, jak Jozuovi uložil Hospodin, a přenesli je s sebou do tábora, kde je složili. Dalších...
1. Samuel 17:54... David potom vzal hlavu toho Filištínapřenesl ji do Jeruzaléma a jeho zbroj uložil ve svém stanu....
2. Samuel 6:12...tedy radostně vykročil, aby nechal Boží truhlu přenést z Obed-edomova domu do Města Davidova. Jakmile ti,...
1. Královská 8:1... kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města...
1. Letopisů 12:24...Davidovi do Hebronu, aby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království na Davida: Z Judy 6 800...
1. Letopisů 13:3...městech a předměstích, se k nám přidají, a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za...
1. Letopisů 15:3...Izrael do Jeruzaléma, aby Hospodinovu truhlu přenesli na místo, které pro ni připravil. Shromáždil syny...
1. Letopisů 15:12...rodů," řekl jim. "Posvěťte sebe i své bratrypřenesete Truhlu Hospodina, Boha Izraele, na místo, které...
1. Letopisů 15:14...náleží." Kněží a levité se tedy posvětili, aby přenesli Truhlu Hospodina, Boha Izraele. Synové Leviho pak...
1. Letopisů 15:25...velitelé tisíců radostně vykročili, aby nechali přenést Truhlu Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova domu....
2. Letopisů 1:4...na poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenést z Kiriat-jearimu do Jeruzaléma, kde pro ni...
2. Letopisů 5:2...kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města...
Job 10:19... tak bych na tom byl, z klína do hrobu by  přenesli. Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech být, ...
Žalmy 80:9...nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal jsi pohany, abys je...
Ezechiel 8:3... vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění  přenesl do Jeruzaléma, ke vchodu severní brány vnitřního...
Ezechiel 9:3...se zatím zvedla ze svého místa nad cherubypřenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže...
Ezechiel 10:4...sláva zvedla ze svého místa nad cherubypřenesla se k prahu chrámu. Chrám byl naplněn oblakem a i...
Ezechiel 11:1...přímo vpřed. Vtom se zmocnil Duchpřenesl k východní bráně Hospodinova domu, k , která...
Ezechiel 11:24...dostal od Božího Ducha, se Duch zmocnilpřenesl k vyhnancům v Babylonii. Potom mi to vidění...
Ezechiel 43:5...branou do chrámu. Vtom se zmocnil Duchpřenesl na vnitřní nádvoří a hle - Hospodinova sláva...
Skutky 7:16...Egypta, kde zemřel on i naši otcové. Potom byli přeneseni do Šechemu a pochováni v hrobě, který Abraham...
Koloským 1:13...světle. On nás vysvobodil z nadvlády temnotypřenesl do království svého milovaného Syna, v němž se nám...
Zjevení 21:24...procházet v jeho světle a králové země do něj přenesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou...
Zjevení 21:26...ve dne nikdy nebudou zavírat, a noc tam nebudePřenesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |