Přemůžu

Hledám varianty 'přemůžu' [ přemůžu (1) přemůže (5) přemoženi (3) přemožen (10) přemohou (1) přemohly (2) přemohlo (2) přemohli (5) přemohla (3) přemohl (7) přemoci (2) ]. Nalezeno 39 veršù.
Deuteronomium 32:27...protivníci vyloží. Že řeknou: ‚To naše ruka přemohla je, to vůbec neudělal Hospodin!'" Ten národ úplně...
Soudců 3:10...krále Kušana Rišatajima do rukou, takže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn...
Soudců 3:12...zlo, nechal Hospodin moábského krále Eglona, aby přemohl Izrael. Spojil se s Amonci i Amalekovci, vytáhl a...
Soudců 16:5...čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit. Každý z nás ti jedenáct set...
1. Samuel 4:19...jsou mrtví, zhroutila se a porodila, neboť ji přemohly bolesti. Ženy, které pomáhaly, ve chvíli,...
1. Samuel 17:9...někoho, přijde sem ke mně. Jestli v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli přemůžu a...
1. Samuel 17:50...do čela a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištína...
2. Samuel 13:14... jistě neodepře!" On však nedbal, neslyšelPřemohl ji a znásilnil. Jakmile se s ale vyspal, začal...
1. Královská 16:22...polovina stála za Omrim. Omriho stoupenci ale přemohli stoupence Tibniho, syna Ginatova, a tak Tibni...
1. Královská 20:23...svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto nás přemohli. Kdybychom se s nimi utkali na rovině, porazíme...
1. Letopisů 5:10...Eufrat. Za Saulových dnů vedli válku s Hagritypřemohli je a obydleli všechny jejich obce na východ od...
Ester 9:1...nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo: Židé přemohli své protivníky...
Job 3:5...kéž by ho bylo přikrylo, zatmění kéž by ho přemohlo! I tu noc měla zachvátit temnota, aby se do roku...
Job 9:19... ani nadechnout, nasytil by samou útrapouPřemoci ho? Hle - je nejsilnější! Jít s ním na soud? Kdo ho...
Žalmy 48:7...vyděsili se, náhle utekli. Zděšením byli tenkrát přemoženi, jako rodička se chvěli bolestí tak jako lodě na...
Žalmy 55:6...ze smrti oblehly. Hrůza a děs svírajípřemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít křídla holubí -...
Žalmy 89:23... Nebude jej moci vydírat nepřítel, nebude přemožen žádným zlosynem. Jeho protivníky před ním rozdrtím...
Žalmy 116:3... hrůzy hrobu přepadly, úzkost a trápení  přemohly! Tehdy jsem vzýval jméno Hospodin: "Hospodine,...
Píseň 6:5...Své oči odvrať ode , vždyť jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo koz, jež sbíhá z...
Izaiáš 35:10...s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění je opustí. ...
Izaiáš 51:11...s jásáním, s věčnou radostí na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění je opustí. ...
Izaiáš 54:8... však přivinu. Když na chvilku zloba přemohla, skryl jsem před tebou svoji tvář, ve věčné lásce...
Jeremiáš 6:24...jsme o nich slyšeli, ruce nám ochably. Jsme přemoženi úzkostí, jako když na rodičku přijdou bolesti....
Jeremiáš 8:21...mého lidu zraňuje i , truchlím, jsem hrůzou přemožen. Copak není balzám v Gileádu? Což tam lékaře...
Jeremiáš 38:22...krále a hle, řeknou o tobě: ‚Podvedlipřemohli ti tvívěrní přátelé'. Když jsi teď uvázl v...
Jeremiáš 50:43...babylonský král uslyší, jeho ruce síla opustíPřemožen bude úzkostí, jako když na rodičku přijdou bolesti...
Daniel 10:16... postavě přede mnou, "kvůli tomu vidění jsem přemožen bolestí a nemohu se vzchopit. Copak s tebou, pane,...
Lukáš 1:12...oltáře. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromenpřemožen strachem. Anděl mu však řekl: "Neboj se,...
Lukáš 5:9...jen hříšný člověk!" Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb; stejně tak i Šimonovi...
Lukáš 9:32...v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové však byli přemoženi spánkem. Jakmile se probudili, uviděli jeho slávu...
Lukáš 11:22...je v klidu. Když ho ale napadne někdo silnějšípřemůže ho, vezme mu všechnu výzbroj, na kterou spoléhal, a...
Jan 16:33...zakoušíte soužení, ale buďte stateční - jsem přemohl svět." Když to Ježíš pověděl, zvedl oči k nebi a...
Skutky 19:16...člověk, ve kterém byl zlý duch, se na vrhlpřemohl je a zbil tak, že z toho domu utekli nazí a zranění...
Skutky 20:9...o něj pokoušel hluboký spánek. Nakonec ho spánek přemohl a on spadl z třetího poschodí dolů. Když ho zvedli,...
1. Korintským 15:24...jsou Kristovi. Potom přijde konec: Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království...
1. Korintským 15:26...nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. Vždyť "všechno položil k jeho nohám"....
2. Korintským 2:7...ale raději odpusťte a potěšte ho, aby snad nebyl přemožen přílišným zármutkem. Prosím vás, ukažte mu, že ho...
1. Jan 5:4... přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten,...
Zjevení 13:7...nebi. Bylo dáno, aby svedla boj se svatýmipřemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |