Přemýšlím

Hledám varianty 'přemýšlím' [ přemýšlíte (2) přemýšlíš (1) přemýšlím (11) přemýšlí (5) přemýšlet (3) přemýšlela (1) přemýšlel (12) přemýšlejte (3) přemýšlejí (2) přemýšlej (4) ]. Nalezeny 44 verše.
Genesis 24:63...kraji). K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet velbloudy....
Genesis 37:11...pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce...
Soudců 19:30...se nestalo ode dne, kdy Izraelci vyšli z EgyptaPřemýšlejte! Poraďte se! Udělejte něco!" Nato všichni...
Job 37:14...tomu, Jobe, zastav se, o Božích divech přemýšlej. Rozumíš, jak Bůh oblaka vede, jak na nich...
Žalmy 1:2...je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své...
Žalmy 49:4...úst teď moudrá slova zazní, rozumně srdce přemýšlí, své ucho nakláním k moudré písni, za zvuků citery...
Žalmy 56:6...udělal smrtelník! Každý den slova překrucujípřemýšlejí stále, jak mi uškodit. Číhají tajně, sledují ...
Žalmy 63:7...lůžku, na tebe pamatuji, při nočním bdění o tobě přemýšlím. Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu...
Žalmy 64:10...o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem přemýšlet! Spravedlivý se bude v Hospodinu těšit, že svěřil...
Žalmy 77:13...tvé dávné zázraky! O všem, co vykonalspřemýšlím, přemítám o tom, cos učinil. Tvá cesta, Bože, je...
Žalmy 107:43... se tohoto drží, o Hospodinově lásce  přemýšlí! Zpívaný žalm Davidův...
Žalmy 111:2...Hospodinovy - všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí. Jeho dílo je slavné a nádherné, jeho spravedlnost...
Žalmy 119:23...zasedají a pomlouvají , tvůj služebník zatím přemýšlí o tvých zákonech. Tvá svědectví jsou mi rozkoší -...
Žalmy 119:27...cestě svých pravidel, o tvých zázracích abych přemýšlel. duše smutkem hroutí se, svým slovem prosím...
Žalmy 119:48...K milovaným tvým příkazům ruce vztahuji, zatímco přemýšlím nad tvými zákony. Na slovo svému služebníku...
Žalmy 119:59...smiluj se nade mnou, jak jsi zaslíbil! Když jsem přemýšlel nad svými cestami, kroky jsem obrátil ke tvým...
Žalmy 119:78...zahanbeni pyšní, že zrádně křivdí mi, zatímco přemýšlím nad tvými příkazy. Kéž se tví ctitelé ke mně...
Žalmy 119:95... Ničemové na číhají, aby zabili, zatímco přemýšlím o tvých svědectvích. Vidím, že vše dokonalé ...
Žalmy 119:97...Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou je, moudřejším nad...
Žalmy 119:99...své učitele jsem nabyl moudrosti, protože přemýšlím o tvých svědectvích. Rozumnější jsem dokonce nad...
Žalmy 119:148...nadějí. Oka nezamhouřím, celé noci bdím, abych přemýšlel o tvých výrocích. Prosím vyslyš v lásce své,...
Žalmy 143:5...o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou přemýšlím. Své ruce k tobě vztahuji, žízním po tobě jak...
Žalmy 144:3... že o něm víš, co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš? Člověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako...
Žalmy 145:5...mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých zázracích. hovoří o tvé ohromující...
Přísloví 20:25...něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel. Moudrý král se vypořádá s darebáky: nechá je...
Přísloví 24:2... po jejich společnosti nedychti. V srdcích přemýšlejí o násilí, svými rty mluví, aby trápili. Moudrost...
Izaiáš 65:17...minulé věci se zapomene, nikdo nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého...
Jeremiáš 4:14... a budeš zachráněn. Jak dlouho ještě budeš přemýšlet zvráceně? Hlasatel z Danu je slyšet, z pohoří...
Jeremiáš 29:11...sem znovu navrátím. sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne...
Jeremiáš 31:21...Hospodin. Postav si milníky, vyznač ukazatelepřemýšlej o cestě, kterou jdeš. Vrať se, izraelská panno,...
Pláč 3:20... na ten pelyněk a trpké byliny. Když o tom stále přemýšlím, duše klesá níž a níž. Toto však k srdci beru...
Daniel 2:29...následující: Když jsi, králi, ležel na lůžkupřemýšlel jsi o tom, co se bude dít v budoucnu, a Ten,...
Daniel 2:30... co to znamená, a abys porozuměl tomu, o čem jsi přemýšlel. Nuže, králi, měl jsi vidění a hle, spatřils...
Daniel 8:5... co chtěl, a stále mohutněl. Zatímco jsem o tom přemýšlel, hle, od západu uháněl přes celou zemi kozel s...
Matouš 1:20... že se s rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a...
Matouš 9:13..."Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jdětepřemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.'...
Marek 2:8...co si pro sebe říkají, a zeptal se jich: "Jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci ochrnutému: ‚Tvé hříchy...
Lukáš 1:29...Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdravpřemýšlela. Anděl ale řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi...
Lukáš 5:22...poznal, co si myslí, a odpověděl jim: "Jak to přemýšlíte? Co je snadnější? Říci: ‚Tvé hříchy jsou ti...
Lukáš 12:17...jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úroduPřemýšlel: ‚Co si počnu? Vždyť nemám kam shromáždit úrodu!'...
Skutky 10:19..."Je tu hostem Šimon zvaný Petr?" Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají tři muži....
Filipským 4:8... je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte. Čemu jste se naučili a přijali, co jste...
1. Timoteus 4:15...proroctví a vkládání rukou staršovstva. O tom přemýšlej, v tom zůstávej, a všichni uvidí, jak rosteš....
2. Timoteus 2:7...musí těžce pracovat předtím, než okusí úroduPřemýšlej o mých slovech; Pán ti , abys to všechno...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |