Překročte

Hledám varianty 'překročte' [ překročte (2) překročíte (1) překročit (4) překročíš (1) překročili (10) překročil (11) překročí (3) překroč (1) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 31:21... že odchází. Utekl se vším, co měl; vstalpřekročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke gileádským horám...
Genesis 32:11...služebníku prokázal - vždyť jsem tento Jordán překročil pouze s holí, a teď jsou ze mne dva tábory!...
Leviticus 4:13...obec (neboť si to shromáždění neuvědomí) a překročí některé Hospodinovo přikázání, když se proviní...
Leviticus 4:22... Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina, svého Boha, a tak se...
Leviticus 5:17...odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo přikázání a udělá něco, co se...
Deuteronomium 2:13... kterou jim dal Hospodin.) Přikázal: "Vzhůrupřekročte potok Zered!" a tak jsme překročili potok Zered....
Deuteronomium 2:24...se na jejich místě.) "Vzhůru! Jděte dálpřekročte potok Arnon! Pohleď, dal jsem do tvé ruky...
Deuteronomium 11:31...proti Gilgalu poblíž háje More.) Chystáte se překročit Jordán a obsadit zem, kterou vám dává Hospodin,...
Deuteronomium 27:3...veliké kameny, které nabílíš vápnem. Jakmile překročíš Jordán, napiš na všechna slova tohoto Zákona....
Jozue 1:11...si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, abyste obsadili zem, kterou vám Hospodin...
Jozue 3:1...vytáhl ze Šitimu. Došli k Jordánu, a než jej překročili, přenocovali tam. Ke konci těch tří dnů prošli...
Jozue 4:1...národ nepřešel Jordánem. Když pak celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k Jozuovi: "Vyberte si...
Jozue 22:10...skrze Mojžíše. Ještě v kanaánské zemi, než překročili Jordán, postavili synové Rubenovi, Gádovi a...
Jozue 24:11... Tak jsem vás vysvobodil z jeho ruky. Potom jste překročili Jordán a přišli k Jerichu. Obyvatelé Jericha,...
Soudců 6:33...a Amalekovci se spojili s východními národypřekročili Jordán a utábořili se v údolí Jizreel. Na...
Soudců 8:4...zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej překročil. Protože byli vyčerpáni pronásledováním, řekl...
Soudců 10:9...území za Jordánem v Gileádu. Amonci dokonce překročili Jordán, aby napadli také Judu, Benjamína a dům...
Soudců 12:1... Efraimští muži se zatím sešikovalipřekročili Jordán směrem k Cafonu. "Proč jsi nás nepozval,...
2. Samuel 10:17...se to David dozvěděl, shromáždil celý Izraelpřekročil Jordán a přitáhl k Chelamu. Aramejci se...
2. Samuel 15:23... když celý ten zástup procházel kolem. Král překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil do...
2. Samuel 17:16...zprávu: ‚Nenocuj v poušti před brodem. Ihned překroč Jordán - jinak je s králem i všemi jeho muži...
2. Samuel 17:22...tak." David se tedy zvedl a se všemi svými lidmi překročil Jordán. Než se rozednilo, nezůstal jediný, kdo by...
2. Samuel 17:24... když Abšalom se všemi izraelskými muži překročil Jordán. Abšalom jmenoval namísto Joába vrchním...
2. Samuel 19:19...a splnili každé královo přání. Když měl král překročit Jordán, Gerův syn Šimei padl před králem k zemi...
2. Samuel 19:40...si budeš přát." A tak král se všemi svými lidmi překročil Jordán. Políbil Barzilaje, požehnal mu a on se...
2. Samuel 24:5... a tak se od krále vydali sčítat lid IzraelePřekročili Jordán a utábořili se poblíž Aroeru, v údolí...
1. Královská 2:37...si jist, že v den, kdy bys přece jen odešelpřekročil potok Kidron, jistě zemřeš. Tvá krev pak padne na...
1. Letopisů 12:16...menší z nich stovce a větší tisícovce. To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá...
1. Letopisů 19:17...se to David dozvěděl, shromáždil celý Izraelpřekročil Jordán, přitáhl k nim a sešikoval vojsko proti...
Job 14:5...jsi mu odměřil, dal jsi mu meze, jež nesmí překročit. Odvrať svůj pohled, nech ho být, si užije...
Izaiáš 24:5... Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu...
Izaiáš 51:10...skrz mořské hlubiny, aby je vykoupení mohli překročit? Hospodinovi zachránění se navrátí a na Sion...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |