Překrásné

Hledám varianty 'překrásné' [ překrásným (3) překrásný (2) překrásné (1) překrásná (11) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 12:11...k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je...
Genesis 24:16... synu Milky a Abrahamova bratra Náchora. Byla to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže....
Genesis 29:17...měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásnápřekrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl:...
Genesis 39:6...o nic než o své jídlo.Josef byl nápadně krásnýpřekrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na...
2. Samuel 11:2...střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David někoho poslal, zjistí, kdo to je....
2. Samuel 14:27...synové a jedna dcera jménem Támar; vyrostla z  překrásná žena. Abšalom byl v Jeruzalémě dva roky, ale...
1. Královská 1:4...Abišag, a přivedli ji ke králi. Byla to překrásná dívka. Obsluhovala krále, pečovala o něj, ale...
Ester 2:7...neměla otce ani matku. Byla to velmi krásnápřekrásná dívka. Po smrti jejího otce i matky ji Mordechaj...
Přísloví 24:4... Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácnýmpřekrásným. Moudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo ...
Píseň 2:10...ozval se a ke mně promluvil: Vstaň, lásko ,  překrásná, a pojď! Hle, zima skončila, průtrž přestala a...
Píseň 2:13...květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko ,  překrásná, a pojď! Holubičko v rozsedlinách skalních, ve...
Píseň 6:10...vzdávají: Kdopak to září jako jitřenka? Jak luna překrásná, čistá jak slunce zář, jak hvězdné šiky úchvatná!...
Jeremiáš 12:10...vinici zničí mnozí pastýři, pole podupou;  překrásné pole obrátí ve zpustošenou poušť. Stane se pouhou...
Jeremiáš 46:20... kde nikdo nebydlí. Egypt je jalovička překrásná, od severu ji však ovád napadá. Žoldnéři ve...
Ezechiel 17:8...aby vypouštěla ratolesti, nesla plody a stala se překrásným vínem. Řekni: ‚Tak praví Panovník Hospodin -...
Ezechiel 17:23... Vypustí ratolesti, vydá plody a bude cedrem překrásným, ve kterém se všichni ptáci uhnízdí a všichni...
Skutky 7:20... aby nepřežili. V době se narodil Mojžíš. Byl překrásný. Tři měsíce ho chovali v rodném domě, a když ho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |