Překážek

Hledám varianty 'překážek' [ překážky (4) překážku (3) překážka (2) překážek (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Žalmy 119:165... Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí! Čekám, Hospodine, na tvé spasení a...
Izaiáš 57:14... On říká: Budujte, budujte, cestu připravtepřekážky z cesty mému lidu odkliďte! Toto praví ten...
Izaiáš 59:2...není zalehlé, aby neslyšel! Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám skryly...
Jeremiáš 6:21... tak praví Hospodin: "Hle, kladu tomuto lidu překážky, o které klopýtnou rodiče i děti, zahynou přátelé...
Ezechiel 3:20...a bude páchat bezpráví, položím mu do cesty překážku a zemře. Protožes ho nevaroval, zemře ve svém...
Skutky 28:31...učil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek. Pavel služebník Krista Ježíše, povolaný apoštol,...
Římanům 16:17...si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim!...
1. Korintským 9:12...všechno mlčky snášíme, abychom nekladli žádnou překážku Kristovu evangeliu. Copak nevíte, že ti, kdo...
2. Korintským 6:3...je teď! Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout. Naopak, ve...
2. Tesalonickým 2:7... ale působí; čeká jen na to, zmizí ta překážka. se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |