Předtím

Hledám varianty 'předtím' [ předtím ]. Nalezeno 110 veršù.
Genesis 13:4...mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také...
Genesis 13:10...zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru). Lot si tedy...
Genesis 19:27...dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k Sodomě a...
Genesis 28:19...nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li...
Genesis 31:19...ke svému otci Izákovi do kanaánské země. (Když předtím Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci...
Genesis 36:31... Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl...
Genesis 41:21...nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím. A vtom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl,...
Leviticus 11:38...osivo, zůstane osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou...
Leviticus 14:36...knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu prohlédnout, přikáže, aby byl...
Deuteronomium 4:42...každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Uchýlí se do jednoho z těch měst a...
Deuteronomium 9:18...jsem se na zem a ležel před Hospodinem tak jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez...
Deuteronomium 10:4... On pak na ty desky napsal tentýž nápis jako předtím, totiž Desatero, které vám Hospodin vyhlásil z...
Deuteronomium 19:4... že svého bližního zabil neúmyslně, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti), se to bude mít takto: Když...
Deuteronomium 19:6... On však nebyl hoden smrti, neboť zabitého nikdy předtím neměl v nenávisti. A proto ti přikazuji: Odděl si...
Jozue 3:4... kterou máte jít, neboť tou cestou jste nikdy předtím nešli." Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra...
Jozue 4:18...vody Jordánu na místo a vylévaly se z břehů jako předtím. Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního...
Jozue 10:14...západu skoro celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Hospodin poslechl něčí hlas. To...
Jozue 10:27... je sejmou z kůlů a hodí je do jeskyně, kde se předtím skrývali. K ústí jeskyně pak navršili veliké...
Jozue 11:10...Chacor a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím hlavou všech těch království.) Všechno živé v něm...
Jozue 20:5...svého bližního zabil nechtěně, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Bude v tomto městě bydlet, dokud...
Jozue 24:20...naloží s vámi zle. Skoncuje s vámi tak, jako vám předtím prokazoval dobro." "Nikoli. Budeme sloužit...
Soudců 8:8...o totéž. Penuelští mu ale odpověděli stejně jako předtím Sukotští. Gedeon proto Penuelským řekl: " se...
Soudců 13:10..." řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který  předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když...
Soudců 18:29...po svém praotci Danovi, který byl Izraelův synPředtím se ale to město jmenovalo Laiš. Danovci tam...
Soudců 20:23...stejném místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem do večera. Ptali...
Soudců 20:30...a sešikovali se před Gibejí jako dvakrát předtím. Benjamínci vyrazili proti nim. Vzdálili se od...
Soudců 20:31...nim. Vzdálili se od města a jako dvakrát předtím začali pobíjet vojáky. Na bitevním poli a na...
Soudců 20:32...z Izraele asi třicet mužů. "Porážíme je jako předtím!" říkali si tehdy Benjamínci. Izraelci si ale...
Růt 2:11... matku i rodnou zem a odešla k lidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí!...
Růt 3:10...to. "Teď jsi projevila ještě větší oddanost než předtím, neboť jsi nešla za mládenci - za chudými ani...
Růt 4:1...a hle - právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď sem, příteli, posaď se...
1. Samuel 3:10...přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak jako předtím: "Samueli! Samueli!" "Mluv," odpověděl Samuel,...
1. Samuel 7:14... Města od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodil...
1. Samuel 14:21...navzájem pobíjeli meči! Ti Hebrejové, kteří předtím byli s Filištíny a přešli do jejich tábora, se teď...
1. Samuel 17:23...jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak jako předtím a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže...
1. Samuel 17:27...živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co čeká toho, kdo by ho zabil. Jeho nejstarší...
1. Samuel 17:30...otázkou a muži mu odpovídali právě tak jako předtím. To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili to i...
1. Samuel 19:7...Davida přivedl k Saulovi, aby byl s ním tak jako předtím. Opět došlo k válce. David vytáhl, bojoval s...
2. Samuel 1:16... zabij ho!" A tak ho udeřil, zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními...
2. Samuel 8:10...a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezeremPředtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Joram s sebou...
2. Samuel 13:15... cítil, byla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi pryč!" přikázal . "To ne,"...
2. Samuel 13:24...ovcí, na kterou sezval všechny královské synyPředtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj...
2. Samuel 20:3...paláce, vzal těch deset konkubín, které tam předtím nechal, aby se staraly o dům, a dal je hlídat v...
1. Královská 2:28...přiklonil k Adoniášovi (ačkoli k Abšalomovi se předtím nepřidal). Joáb proto utekl k Hospodinovu stánku a...
1. Královská 9:2...se tehdy znovu ukázal Hospodin, tak jako se mu předtím ukázal v Gibeonu. Hospodin mu řekl: "Vyslyšel jsem...
2. Královská 16:11...poslal král Achaz z Damašku. Stihl to ještě předtím, než se král Achaz odtamtud vrátil. Když král...
2. Královská 16:18...z chrámu odstranit podstavec trůnu, který tam předtím postavili, a zrušil vnější královský vchod do...
2. Královská 17:41...a synové jejich synů dodnes jednají tak jako předtím jejich otcové. Třetího roku izraelského krále...
2. Královská 18:16...oloupal dveře i sloupy Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému...
2. Královská 23:25...kněz Chilkiáš nalezl v Hospodinově chrámu. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Jošiáš, který by se...
2. Královská 24:7...země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo vládci Egypta, od Egyptského potoka po...
1. Letopisů 1:43... Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a...
1. Letopisů 6:17...v domě Hospodinově, když tam spočinula TruhlaPředtím než Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám...
1. Letopisů 18:10...a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezeremPředtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Hadoram s...
2. Letopisů 2:16...všechny cizince mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David. Bylo jich napočítáno 153 600. Z...
2. Letopisů 9:11...také lyry a citery pro zpěváky. Nic takového se předtím v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak královně ze...
2. Letopisů 33:15...cizí bohy a sochy. Všechny oltáře, které předtím nastavěl na Chrámové hoře v Jeruzalémě, vyházel na...
2. Letopisů 33:19...jeho hříchy a zrady, stejně jako místa, kde předtím, než se ponížil, vystavěl obětní výšiny a vztyčil...
Nehemiáš 13:4...Izraele všechny, kdo se mezi přimísili. Ještě předtím se ale kněz Eliašib, přidělený ke komorám chrámu...
Nehemiáš 13:5...s Tobiášem a poskytl mu velikou komoru, kde předtím ukládali obětiny, kadidlo, nádoby a desátky z obilí...
Žalmy 53:6...volali?! Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli předtím strach neznali. Kosti těch, kdo napadli , Bůh sám...
Přísloví 8:25...jsem se, než vodou naplněny byly pramenyPředtím než byly hory zapuštěny, dříve než pahorky jsem se...
Izaiáš 38:8...na schodišti vrátilo o deset stupňů, po kterých předtím sestoupilo dolů. Toto napsal judský král Ezechiáš...
Izaiáš 44:14... skvělou podobiznu člověka, aby v domě sedělaPředtím však musel cedry pokácet, vybrat si duby nebo...
Izaiáš 48:5...bronzové. Proto jsem ti ty věci oznámil předempředtím než přišly, ohlásil jsem je, abys neřekl: "Stalo se...
Jeremiáš 12:16...v mém jménu: ‚Jakože žije Hospodin' (tak jako předtím sami učili můj lid přísahat při Baalovi), pak budou...
Jeremiáš 13:7..." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem pás předtím schoval, vyhrabal jsem ho, a hle - pás byl plesnivý...
Jeremiáš 34:11...to ale rozmysleli a své otroky a otrokyně, které předtím propustili na svobodu, přivedli zase zpět a...
Jeremiáš 43:5...- ty, kteří se vrátili ze všech národů, kam se předtím rozprchli, a znovu se usadili v judské zemi, i...
Jeremiáš 46:23...Vykácejí jeho les, praví Hospodin, jakkoli hustý předtím byl. Bude jich víc než kobylek, bude jich bezpočet....
Jeremiáš 47:1... které dostal prorok Jeremiáš o Filištínech předtím, než farao dobyl Gazu. Tak praví Hospodin: "Hle, od...
Jeremiáš 51:62... abys tam všechna tato slova nahlas přečetlPředtím řekni: ‚Hospodine, ty jsi o tomto místě prohlásil,...
Ezechiel 23:18...ve své nahotě, se mi znechutila tak jako předtím její sestra. Smilnila potom čím dál víc. Při...
Ezechiel 43:22...bez vady, aby jím očistili oltář tak, jako jej předtím očistili býčkem. dokončíš očišťování, přivedeš...
Daniel 4:33...trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. , Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a...
Daniel 6:11...ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím. Vtom se ale dovnitř nahrnuli ti muži a přistihli...
Daniel 9:21...ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve vidění, a dotkl se . Bylo to v době...
Jonáš 4:2... neříkal jsem to ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře: Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a...
Micheáš 4:6...kulhavé a zahnané shromáždím - ty, jež jsem předtím ranil neštěstím. Kulhavou obdařím potomky, ze...
Ageus 2:15...si ale, jak bude ode dneška dál. Jak bylo předtím, než se v Hospodinově chrámu začal pokládat kámen...
Matouš 1:18...Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha...
Matouš 6:8...jako oni. Váš Otec , co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš...
Matouš 21:36... Poslal tedy ještě jiné služebníky, více než předtím, a těm udělali totéž. Nakonec k nim poslal svého...
Marek 5:4...a nikdo ho nemohl ani svázat řetězem.  Předtím býval často spoután okovy a řetězy, ale on ty...
Lukáš 2:2...proběhlo sčítání lidu. (Toto sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie.) Všichni se...
Lukáš 8:29...duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel. (Předtím ho ten démon často popadal, takže ho museli...
Lukáš 19:13...daleké země, aby se odtamtud vrátil jako králPředtím si zavolal deset svých služebníků, dal jim deset...
Lukáš 22:15...jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že ho neokusím,...
Lukáš 23:12... Toho dne se Herodes s Pilátem spřátelilipředtím totiž k sobě chovali nenávist. Pilát svolal vrchní...
Jan 7:50...co nezná Zákon!" Jeden z nich, Nikodém (který ho předtím navštívil), jim ale řekl: "Copak náš Zákon někoho...
Jan 13:19... pozvedl patu proti mně.' Říkám vám to teďpředtím než se to stane, abyste, se to stane, uvěřili,...
Jan 14:29...můj Otec je větší než . Řekl jsem vám to teďpředtím než se to stane, abyste, se to stane, uvěřili....
Jan 17:5... uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které...
Jan 20:12... V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v...
Skutky 7:2...Když byl náš otec Abraham ještě v Mezopotámiipředtím než se usadil v Cháranu, ukázal se mu Bůh slávy a...
Skutky 12:6...ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi...
Skutky 14:26...Attalie a odtud vypluli do Antiochie, odkud byli předtím svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní vykonali....
Skutky 21:29...přivedl Řeky, aby toto svaté místo poskvrnil!" (Předtím s ním totiž ve městě viděli Trofima z Efesu a...
Římanům 4:10...mu byla počítána? Poté, co byl obřezán, anebo předtím? Nebylo to po obřízce, ale před ! Znamení obřízky...
Římanům 9:29...rázný konec, vykoná svůj soud nad zemí." A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal...
Galatským 1:23...dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím potíral," a oslavovali kvůli mně Boha....
Galatským 2:18...V žádném případě! Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky...
Galatským 3:17...zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, a odvolat tak zaslíbení....
Efeským 4:9...rozdělil." To, že "vystoupil", musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. Ten, který sestoupil,...
1. Tesalonickým 2:2... že jsme k vám nepřišli zbytečně. Víte, že jsme předtím trpěli a strádali ve Filipech, ale přesto jsme ve...
1. Timoteus 1:13...že poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužitPředtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh...
2. Timoteus 2:6...podle pravidel. I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu. Přemýšlej o mých slovech; Pán ti...
Židům 11:22..."poklonil se, opřen o svou hůl." Vírou se Josefpředtím než skonal, zmínil o odchodu Izraelitů z Egypta a...
Zjevení 4:1...jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel předtím: "Vystup sem a ukážu ti, co se musí stát potom." A...
Zjevení 10:8...svým služebníkům prorokům. Ten hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdi,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |