Předstoupit

Hledám varianty 'předstoupit' [ předstupte (3) předstoupit (1) předstoupím (1) předstoupily (1) předstoupili (3) předstoupil (16) předstoupí (3) ]. Nalezeno 26 veršù.
Numeri 7:24... To byl dar Netaneela, syna Cuarova. Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův....
Numeri 7:30... To byl dar Eliaba, syna Chelonova. Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův....
Numeri 7:36...synů Elicura, syna Šedeurova. Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn...
Numeri 7:42...dar Šelumiela, syna Curišadajova. Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův. Jeho...
Numeri 7:48... To byl dar Eljasafa, syna Deuelova. Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův....
Numeri 7:54... To byl dar Elišamy, syna Amihudova. Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův...
Numeri 7:60...byl dar Gamaliela, syna Pedacurova. Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho....
Numeri 7:66...To byl dar Abidana, syna Gideoniho. Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův....
Numeri 7:72...dar Achiezera, syna Amišadajova. Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. Jeho...
Numeri 7:78...byl dar Pagiela, syna Okranova. Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův....
Jozue 17:4...se: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Ty předstoupily před kněze Eleazara, před Jozuu, syna Nunova,...
1. Samuel 12:7...otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď předstupte, abych se s vámi před Hospodinem soudil kvůli...
1. Samuel 12:16...ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcůmPředstupte znovu a pohleďte, jak velikou věc Hospodin...
2. Samuel 2:14... Abner tehdy promluvil k Joábovi: " raději předstoupí mládenci a ukáží před námi, co dovedou." "Budiž,...
1. Královská 1:23...zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan předstoupil před krále, poklonil se mu tváří k zemi a řekl:...
1. Královská 18:21...Izraelce a shromáždil je na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě...
2. Královská 5:15...svým doprovodem vydal zpátky k Božímu mužiPředstoupil před něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal, že na...
Job 1:6... Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan. "Odkud...
Job 2:1... Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan, aby...
Job 31:37...korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovímpředstoupím před něj jako princ! Jestli půda křičí proti...
Žalmy 96:8...slávu, jež náleží mu, do jeho nádvoří s dary předstupte. Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před...
Izaiáš 44:11...člověkem! Jen se všichni shromáždí, jen  předstoupí, aby se děsit a stydět museli! Kovář si bere...
Daniel 4:5... ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje...
Daniel 7:13...oblaky synu člověka podobný. Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda...
Micheáš 6:6...spravedlivé skutky." Jak mám před Hospodina předstoupit, jak se poklonit před Bohem nejvyšším? Mám před...
Matouš 26:60...předstupovalo mnoho falešných svědků. Nakonec předstoupili dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |