Představení

Hledám varianty 'představení' [ představenými (2) představeným (3) představených (7) představený (6) představení (10) představenému (1) představeného (7) představené (2) ]. Nalezeno 38 veršù.
Numeri 4:34...Itamara, syna kněze Árona." Mojžíš s Áronem a s představenými obce sečetl Kehatovy syny podle jejich rodů a...
Numeri 16:2...muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to představení obce, členové sněmu, samí věhlasní muži....
Deuteronomium 1:15...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti a za představené vašich kmenů. Vašim soudcům jsem tenkrát...
1. Samuel 22:9... tak jako dnes!" Nato se ozval Doeg Edomskýpředstavený Saulových služebníků: "Viděl jsem Jišajova syna...
2. Letopisů 19:11...Hospodinových a Zebadiáš, syn Izmaelůvpředstavený domu Judova, ve všech záležitostech královských...
2. Letopisů 24:6..." Levité ale nespěchali. Král si tedy zavolal představeného Jojadu a otázal se: "Proč ses nepostaral, aby...
Ezdráš 8:17...Jojaribem a Elnátanem a poslal jsem je za Idempředstaveným levitů v Kasifii. Poučil jsem je, co říci...
Ezdráš 9:1...pomáhali. Po tom všem za mnou přišli někteřípředstavených se slovy: "Izraelský lid, kněží ani levité se...
Ezdráš 10:8... Kdo nepřijde do tří dnů, tomu podle rozhodnutí představených a stařešinů propadne všechen majetek a bude...
Přísloví 31:23... Její manžel je v branách uznáván, kdepředstavenými země zasedá. Prodává košile, které ušila,...
Matouš 9:18...k nim takto mluvil, náhle k němu přistoupil představený synagogy a klaněl se mu se slovy: "Moje dcera...
Matouš 9:23... chvíle byla zdravá. Když Ježíš dorazil k domu představeného synagogy a uviděl hudebníky a hlučný zástup...
Marek 5:22...u jezera veliký zástup. Přišel k němu jedenpředstavených synagogy jménem Jairus, a jakmile ho uviděl,...
Marek 5:35...to ani nedořekl, když přišli poslové z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Proč...
Marek 5:36...slova neposlouchal. "Neboj se, jenom věř," řekl představenému synagogy. Nikomu nedovolil, aby ho doprovázel...
Marek 5:38... Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišel k domu představeného synagogy a uviděl veliký rozruch, všechny...
Lukáš 8:41... na něj čekali. Vtom přišel muž jménem Jairuspředstavený synagogy. Padl Ježíši k nohám a prosil ho, aby...
Lukáš 8:49...v pokoji." Než to dořekl, přišel někdo z domu představeného synagogy se slovy: "Tvá dcera umřela. Není...
Lukáš 13:14...ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala BohaPředstaveného synagogy však rozhořčilo, že Ježíš uzdravoval...
Jan 1:19...vylíčil. Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a levity s otázkou:...
Jan 5:10...začal chodit. Ten den však byla sobota. Židovští představení tedy uzdraveného napomínali: "Je sobota, nesmíš...
Jan 5:15..." Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš. Židovští představení...
Jan 5:16...představeným, že ho uzdravil Ježíš. Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to...
Jan 7:1...se totiž zdržovat v Judsku, protože ho židovští představení chtěli zabít. Blížila se židovská Slavnost...
Jan 7:11...i on, ale ne zjevně, spíše potají. Židovští představení ho na slavnosti hledali. "Kde je?" vyptávali...
Jan 7:13...zas: "Není! Jen obluzuje lidi!" Kvůli strachupředstavených však o něm nikdo nemluvil otevřeně. Asi v...
Jan 9:18...oči?" "Je to prorok," odpověděl. Židovští představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý a...
Jan 9:22...rodiče to řekli, protože se báli židovských představených. Ti se totiž dohodli, že kdokoli ho vyzná...
Jan 18:14...veleknězem. (To byl ten Kaifáš, který židovským představeným poradil, že je lepší, aby jeden člověk zemřel...
Jan 18:31...nesmíme nikoho popravit," odpověděli židovští představení. (Tak se naplnila Ježíšova slova, jimiž...
Jan 19:31...příprav na obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích do...
Jan 19:38...učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských představených) pak požádal Piláta, aby mohl sejmout...
Jan 20:19...v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom přišel Ježíš,...
Skutky 13:15...se. Když skončilo čtení Zákona a Prorokůpředstavení synagogy je vyzvali: "Bratři, pokud máte pro...
Skutky 18:8... jehož dům sousedil se synagogou. Krispuspředstavený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil...
Skutky 18:17...vyhnal ze soudní síně. Všichni se pak vrhli na představeného synagogy Sostena a bili ho přímo před soudem,...
Skutky 28:17... Po třech dnech Pavel svolal místní židovské představené. Když se sešli, řekl jim: "Bratři, ačkoli jsem...
Titus 1:7... jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouruPředstavený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |