Předpisech

Hledám varianty 'předpisech' [ předpisy (7) předpisů (3) předpisu (1) předpisech (2) předpis (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 5:30...Hospodina a kněz při vykoná vše podle tohoto předpisu. Manžel bude prost viny, žena však svou vinu...
2. Letopisů 30:18...velikonočního beránka, ačkoli to nebylo podle předpisů. Ezechiáš se totiž za modlil: "Kéž dobrotivý...
2. Letopisů 30:19... Boha svých otců - ačkoli nejsou čistí podle předpisů svatyně." Hospodin pak Ezechiáše vyslyšel a lid...
2. Letopisů 33:8...dodržovat všechna přikázání, Zákon, ustanovenípředpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy...
Izaiáš 10:1...uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy, aby ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém lidu...
Ezechiel 43:11...a východy - celé jeho uspořádání a všechny jeho předpisy, celé jeho uspořádání a všechny jeho zákony. Zapiš...
Ezechiel 43:18...tehdy, "tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou předpisy ohledně oltáře. V den, kdy bude postaven, aby se...
Ezechiel 44:5...bedlivě poslouchej všechno, co ti řeknu o všech předpisech Hospodinova chrámu a o všech jeho zákonech....
Ezechiel 44:24...rozsuzovat spory a rozhodovat v nich podle mých předpisů. Budou dodržovat zákony a pravidla pro...
Daniel 6:11... Když se Daniel dozvěděl, že byl vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená...
Daniel 7:25...bude činit příkoří a pokusí se změnit i časypředpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a...
Efeským 2:15... totiž Zákon spočívající v přikázáníchpředpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho...
Koloským 2:14...viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |