Přednesl

Hledám varianty 'přednesl' [ předneste (3) přednést (1) přednesou (2) přednesl (9) přednese (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 50:4...faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím laskavostpředneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec zavázal...
Exodus 18:22... Oni běžně soudí lid. Každou větší věc  přednesou tobě, ale každou menší věc soudí sami. Ulehči...
Exodus 24:3...spolu s ním." Když pak Mojžíš přišelpřednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony,...
Numeri 27:5...bratry našeho otce." Mojžíš tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Hospodin Mojžíšovi...
Deuteronomium 4:45...jsou svědectví, pravidla a zákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich odchodu z Egypta. Stalo se...
Deuteronomium 31:28...stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím,...
Deuteronomium 31:30..." Mojžíš pak celému izraelskému shromáždění přednesl slova této písně od začátku do konce: ...
Deuteronomium 32:44... od krve očistí svou zem i lid. Mojžíš šelpřednesl všechna slova této písně lidu. Byl s ním také...
Jozue 20:4...měst, postaví se ke vchodu do městské bránypřednese svou věc stařešinům města. Ti ho pak přijmou k...
2. Samuel 15:2...cesty vedle brány. Zavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi...
1. Královská 8:38... pak každou modlitbu, každou prosbu, kterou by přednesl, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Odpusť,...
Izaiáš 41:21...učinil Hospodin, Svatý izraelský že to vytvořilPředneste svou při, praví Hospodin. Král Jákobův říká:...
Skutky 5:20...je ven. Řekl jim: "Jděte, postavte se v chrámupředneste lidu všechna slova tohoto Života." Poslechli ho a...
Skutky 23:30...jsem přikázal, svá obvinění vůči němu přednesou tobě. Vojáci vzali Pavla a podle rozkazu ho v...
Skutky 24:2... Jakmile byl Pavel předvolán, Tertullus přednesl obžalobu: "Vznešený Felixi! Díky tobě již dlouho...
Židům 9:19...smlouva nebyla uzavřena bez krve: Když Mojžíš přednesl všemu lidu všechna přikázání Zákona, vzal krev...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |