Předního

Hledám varianty 'předního' [ předním (3) předních (8) předního (56) přední (42) ]. Nalezeno 108 veršù.
Genesis 49:3...prvorozený, síly a mého mužství první plodpřední co do vznešenosti, přední co do moci. Jak voda...
Genesis 50:7...jej celé faraonovo služebnictvo, jeho přední dvořané i všichni egyptští hodnostáři. Šla také celá...
Exodus 24:11... jasné jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a...
Exodus 27:13... s deseti sloupy a deseti patkami. Stejně tak přední, východní strana bude široká 50 loket. Bude ji...
Exodus 38:13... sloupové háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž přední, východní strana měřila 50 loket. Tvořilo ji 15...
Leviticus 6:7...Áronovi synové ji přinesou před Hospodinapřední straně oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné...
Numeri 13:3...Paran podle Hospodinova rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména:...
Numeri 21:18...Prozpěvujte o : Vůdcové kopali studnicipřední z lidu ji hloubili žezlem a svými holemi." Z pouště...
1. Královská 1:8...Benajáš, prorok Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi přední bojovníci ale za Adoniášem nestáli. Adoniáš odešel...
1. Královská 1:10...dvořany z kmene Juda. Proroka Nátana, Benajášepřední bojovníky, ba ani svého bratra Šalomouna ale...
1. Královská 6:17...chrámu svatostánek pro nejsvětější svatyniPřední část chrámu, totiž chrámová loď, tedy měřila 40...
2. Královská 10:6..." Oněch sedmdesát královských synů vyrůstalopředních mužů města, kteří se o starali. Jakmile ten...
2. Královská 10:11...pozůstalé z Achabova domu a také všechny jeho přední muže, přátele i kněze. Nikoho nenechal naživu. Poté...
1. Letopisů 7:40...svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovnícipřední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000...
1. Letopisů 24:4... Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu...
2. Letopisů 11:22...Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem. Ostatní své syny...
Ezdráš 8:24...Boha, a vyslyšel nás. Potom jsem vybral dvanáct předních kněží: Šerebiáše, Chašabiáše a dalších deset...
Ezdráš 8:29...je střežte, dokud je v Jeruzalémě neodvážíte předním kněžím, levitům a představitelům izraelských...
Ezdráš 10:5...a jednej!" Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze, levity i všechen Izrael, že se tak zachovají....
Nehemiáš 11:3...nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě. Toto jsou přední obyvatelé provincie, kteří se usadili v Jeruzalémě....
Nehemiáš 11:16... syna Chašabiášova, syna Buniho. Dvapředních levitů Šabetaj a Jozabad, zodpovědní za vnější...
Nehemiáš 12:7...Jedajáš, Salu, Amok, Chilkiáš, Jedajáš - to jsou přední kněží a jejich bratři za dnů Jošuových. Dále levité:...
Nehemiáš 12:24...letopisů do doby Jochanana, syna EliašibovaPřední levité: Chašabiáš, Šerebiáš, Ješua, syn Kadmielův, a...
Ester 1:14... kteří měli přístup k samému králi a zaujímali přední místa v říši): "Jak se podle práva naložit s...
Job 12:21...slovo zkušeným, starce zbavuje soudnosti. I přední muže vystavuje hanbě, odzbrojuje i statečné. Odkrývá...
Job 29:9...zahlédli , kmeti vstávali mi na pozdravpřední mužové své řeči přerušili, ruku si kladli na ústa,...
Žalmy 4:1...vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davidův....
Žalmy 5:1...- ty sám, Hospodine, chráníš v bezpečí. Pro předního zpěváka, na flétny. Žalm Davidův. Vyslyš slova,...
Žalmy 6:1... svou přízní jej obklopuješ jako pancířem. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Hlubokým hlasem....
Žalmy 8:1...Hospodinovu jménu zahraji - on je Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Davidův....
Žalmy 9:1... Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn". Žalm Davidův...
Žalmy 11:1...utlačeným, pozemský člověk aby je neděsil! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt -...
Žalmy 12:1...miluje, upřímní spatří jeho obličej! Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Pomoz,...
Žalmy 13:1...stran, nezřízenost se mezi lidmi rozmáhá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Jak dlouho ještě,...
Žalmy 14:1...zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí, že Bůh není!...
Žalmy 18:1... nasycen budu tvou podobou, se probudím. Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který...
Žalmy 19:1...- Davidovi a jeho semeni navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Nebesa vyprávějí o Boží...
Žalmy 20:1... zalíbí - skálo , můj Vykupiteli! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Kéž Hospodin vyslyší v...
Žalmy 21:1...králi vítězství, kdykoli voláme, nás slyš! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ve tvé síle, Hospodine,...
Žalmy 22:1...moci, zpívat a hrát chcem o tvém hrdinství! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Jitřní laň". Žalm Davidův...
Žalmy 31:1... Hospodine, Bože můj, chválím navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Spoléhám na tebe, Hospodine...
Žalmy 36:1... zpívá tvé chvály po všechny dny! Pro předního zpěváka. Výrok Hospodinova služebníka Davida....
Žalmy 39:1...mi na pomoc, Pane - záchrano! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Řekl jsem: "Dám si...
Žalmy 40:1...zotavím, dříve než odejdu a nebudu tu víc! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Na Hospodina jsem čekal...
Žalmy 41:1...jsi přece ty, Bože můj, prosím nemeškej! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blaze tomu, kdo myslí na...
Žalmy 42:1...izraelský, od věků navěky! Amen! Amen! Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Korachových. Jako laň...
Žalmy 44:1...budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana! Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů Korachových. Na vlastní...
Žalmy 45:1...a pomoz nám - nás vykoupí láska tvá! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Poučný žalm synů...
Žalmy 46:1...pokolení, na věky věků chválí národy! Pro předního zpěváka, vysokým hlasem. Píseň synů Korachových....
Žalmy 47:1... naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Tleskejte Bohu,...
Žalmy 49:1... on bude naším vůdcem, dokud jsme naživu! Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Všechny národy,...
Žalmy 51:1...cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!" Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Poté, co za ním přišel...
Žalmy 52:1...znovu budou obětovat býci na tvém oltáři. Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův. Poté, co Doeg...
Žalmy 53:1...naději, neboť je vzácné před tvými věrnými! Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný žalm Davidův. Blázen...
Žalmy 54:1...radostně jásat, Izrael se bude veselit! Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův....
Žalmy 55:1... svým nepřátelům směle pohlédnu do očí! Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Poučný žalm Davidův....
Žalmy 56:1...nedočkají - ale v tebe skládám naději! Pro předního zpěváka, na nápěv "Tiché holubice v dálavách"....
Žalmy 57:1...Bohem stále choditve světle, mezi živými! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv...
Žalmy 58:1... nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv...
Žalmy 59:1...odměny, tak tedy Bůh vskutku soudí zem!" Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv...
Žalmy 60:1... Bože, jsi můj pevný hrad, Bože, lásko ! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Zlatý žalm...
Žalmy 61:1...zvítězíme - ty, kdo nás nenávidí, rozdupá! Pro předního zpěváka, na strunný nástroj. Žalm Davidův. Moje...
Žalmy 62:1...navěky, své sliby plnit po všechny dny. Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Jen v Bohu duše...
Žalmy 64:1...přísahá skrze něj, ústa lhářů zavřou se! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Slyš, Bože, hlas mého...
Žalmy 65:1...spolu všichni, kdo mají srdce upřímné! Žalm pro předního zpěváka. Píseň Davidova. Na Sionu ti, Bože,...
Žalmy 66:1...radostí! Ano, zpívají! Zpívaný žalm pro předního zpěváka. volá radostně k Bohu celý svět, o jeho...
Žalmy 67:1... svou lásku mi neodňal! Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné nástroje. Smiluj se nad námi,...
Žalmy 68:1...nám požehná, kéž ho ctí každý světa kraj! Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův. Povstane Bůh, jeho...
Žalmy 69:1...silou svůj lid obdaří. Bůh je požehnán! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie". Žalm Davidův. Bože,...
Žalmy 70:1...a zůstanou v , kdo jeho jméno milují! Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův. Kéž bys , Bože,...
Žalmy 75:1... křik tvých protivníků stále vzmáhá se! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zpívaný žalm...
Žalmy 76:1...usekám, spravedlivý své rohy pozvedá!" Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Zpívaný žalm Asafův....
Žalmy 77:1...bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův. Hlas můj k Bohu...
Žalmy 80:1... stále dál tvé chvály chceme zvěstovat! Pro předního zpěváka, na nápěv "Lilie svědectví". Žalm Asafův....
Žalmy 81:1...nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm Asafův....
Žalmy 84:1...jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm synů...
Žalmy 85:1... blaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru! Pro předního zpěváka. Žalm synů Korachových. Své zemi jsi,...
Žalmy 88:1...pramení!" Zpívaný žalm synů Korachových. Pro předního zpěváka, k tanci.Poučná píseň Hemana Ezrachejského...
Žalmy 107:40... když byli poníženi ukrutnou bídou a trápením. I přední muže vystavil hanbě, nechal je bloudit v pustotě bez...
Žalmy 109:1...zvítězíme - on naše nepřátele rozdupá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Bože, chloubo, přeruš...
Žalmy 139:1...- neopouštěj prosím dílo rukou svých! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty , Hospodine, zkoumáš,...
Žalmy 140:1...cesty škodlivé, a cestou věčnosti veď! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Zachraň , Hospodine, od...
Jeremiáš 31:7..."Zpívejte radostí nad Jákobem, jásejte nad předním mezi národy, hlasitě oslavujte a říkejte: ‚Hospodin...
Ezechiel 17:13...s ním smlouvu a zavázal ho přísahou. Odvedl také přední muže země, aby to království srazil tak, aby se ...
Daniel 10:13... než mi přišel na pomoc Michael, jedenpředních knížat. Zdržel jsem se tedy u perských králů, ale...
Daniel 11:41...některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moábpřední z Amonců. Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude...
Joel 2:20...od vás vyženu daleko na vyprahlou pustinu - jeho přední voj do Moře mrtvého, zadní pak do Středozemního; a...
Micheáš 3:1...čele bude Hospodin!" Řekl jsem: "Slyšte, vy přední v Jákobovi, vůdcové domu Izraele: Nemáte snad znát...
Micheáš 3:9...oznámil a Izraeli jeho hřích. Slyšte to, vy přední v domě Jákobově, vůdcové domu Izraele, vy, kdo...
Nahum 3:10...děti byly rozráženy na každém nároží. O jejich přední muže losovali, všichni jejich velmoži dostali řetězy...
Abakuk 3:19...nohám hbitost laní, vodí na výšiny. Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Slovo Hospodinovo,...
Matouš 23:6...na šatech. Milují čestná místa na večeříchpřední sedadla ve shromážděních, zdravení na tržištích, a...
Marek 6:21...hostinu pro své velmože a velitele a pro přední muže Galileje. Když přišla dcera Herodiady a...
Marek 12:39... nechají se zdravit na tržištích, sedají na předních sedadlech ve shromážděních a na čestných místech...
Lukáš 14:1... když v sobotu přišel jíst do domu jednohopředních farizeů, pečlivě ho sledovali. A hle, přímo před...
Lukáš 14:7...odpověď. Když si všiml, jak si hosté vybírají přední místa, vyprávěl jim toto podobenství: "Když jsi...
Lukáš 14:8..."Když jsi pozván na svatbu, nesedej si na přední místo, neboť mohl být pozván někdo váženější než ty....
Lukáš 18:18...dítě, nikdy do něj nevejde." Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se...
Lukáš 19:47...pak učil v chrámu. Vrchní kněží, znalci Písmapřední muži z lidu zatím hledali způsob, jak ho zničit....
Lukáš 20:46...pláštích, milují zdravení na tržištíchpřední sedadla ve shromážděních a čestná místa na večeřích...
Lukáš 23:13...chovali nenávist. Pilát svolal vrchní knězepřední muže i lid a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto...
Skutky 13:50...vůdci ale poštvali bohabojné a vážené ženypřední muže města, aby proti Pavlovi a Barnabášovi...
Skutky 15:22...s Pavlem a Barnabášem své zástupce. Byli to přední bratři Juda (zvaný také Barsabáš) a Silas. Po nich...
Skutky 16:12...Neapole. Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem části Makedonie a římskou kolonií. Poté,...
Skutky 17:4...jako veliké množství bohabojných Řeků i nemálo předních žen. Ostatních Židů se ale zmocnila žárlivost....
Skutky 25:2...z Cesareje vzhůru do Jeruzaléma. Vrchní kněžípřední Židé mu tehdy oznámili žalobu proti Pavlovi. Prosili...
Skutky 27:40...je v moři. Uvolnili také provazy u kormidelpřední plachtu napnuli do větru a pustili se ke břehu. V...
Skutky 28:7...říkat, že je to bůh. V těch místech měl pozemky přední muž toho ostrova jménem Publius. Ten nás přijal a po...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |