Předmětem

Hledám varianty 'předmětem' [ předměty (25) předmětů (2) předmětu (5) předmětem (1) předmět (7) ]. Nalezeno 39 veršù.
Exodus 22:6...svému bližnímu do úschovy peníze nebo cenné předměty a bude to z domu toho muže ukradeno, jestliže bude...
Exodus 35:22... náušnice, prsteny, náramky a všelijaké zlaté předměty. Každý, kdo chtěl Hospodinu poskytnout jako dar...
Leviticus 11:32...nač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže, pytlovina či jakékoli...
Leviticus 13:49...na oděvu, na kůži, na tkanině či na koženém předmětu - musí být ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédne...
Leviticus 13:51... Jestliže se po oděvu, tkanině nebo koženém předmětu šíří, je to rána zhoubného malomocenství - je to...
Leviticus 13:52...oděv, vlněná či lněná tkanina i jakýkoli kožený předmět napadený tou ranou spálen, neboť jde o zhoubné...
Leviticus 13:53... že se po oděvu, tkanině nebo jakémkoli koženém předmětu nešíří, přikáže, aby napadenou věc vyprali, a...
Leviticus 13:57... Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství - napadenou věc...
Leviticus 13:58...- napadenou věc spálíš. Oděv, tkanina či kožený předmět, z něhož rána po vyprání zmizí, bude vyprán znovu a...
Leviticus 13:59...či lněném oděvu, na tkanině i jakémkoli koženém předmětu. Podle něj to bude prohlášeno za čisté, nebo...
Leviticus 15:12...výtokem dotkl, musí být rozbita; každý dřevěný předmět musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého...
Numeri 10:21... Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven....
Numeri 31:20... Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené předměty, vše vyrobené z kozí srsti i každý předmět ze...
Numeri 35:16...neúmyslně zabil. Udeří-li někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako vrah...
Numeri 35:18...jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný...
Numeri 35:22... a ne z nepřátelství, anebo po něm hodí nějaký předmět, ale neúmyslně, anebo na něj z nepozornosti shodí...
Jozue 6:19... Všechno stříbro, zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu. Přejdou do Hospodinova...
Jozue 6:24...v něm. Pouze stříbro, zlato a bronzové i železné předměty dali do pokladu Hospodinova domu. Nevěstku Rachab...
1. Samuel 6:8...Hospodinovu truhlu, naložte ji na vůz, ty zlaté předměty, které s vracíte jako odškodnění, přidejte do...
1. Samuel 6:15...a s i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty, a položili je u toho velikého kamene. Obyvatelé...
2. Samuel 8:10...Joram s sebou přinesl stříbrné, zlaté a bronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako...
1. Královská 7:45...nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a mísy. Všechny předměty, které Churam zhotovil králi Šalomounovi pro...
1. Královská 7:51...svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do pokladnice Hospodinova chrámu. ...
1. Královská 10:25...Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu...
1. Královská 15:15...i vlastní svaté dary, stříbro, zlato a různé předměty. Mezi Asou a izraelským králem Baašou trvala...
2. Královská 24:13...chrámu i královského paláce. Všechny zlaté předměty, které dal zhotovit izraelský král Šalomoun v...
1. Letopisů 18:10...s sebou přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako...
2. Letopisů 4:16...Moře, kotlíky, lopatky a vidlice. Všechny předměty, které Churam-abi zhotovil králi Šalomounovi pro...
2. Letopisů 5:1...svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do pokladnice Božího chrámu. Tehdy...
2. Letopisů 9:24...Bůh. Všichni mu přinášeli dary, stříbrné a zlaté předměty, oděvy, zbraně, balzámy, koně i mezky - a tak tomu...
2. Letopisů 15:18...otce i svou vlastní, stříbro a zlato a další předměty. do pětatřicátého roku Asovy vlády nebyla žádná...
2. Letopisů 24:7...pronikli do Božího chrámu a ze všech posvátných předmětů Hospodinova chrámu nadělali baaly.) Na králův...
2. Letopisů 24:14...náčiní pro službu i pro oběti, nádobí a další předměty ze zlata a stříbra. Po celý Jojadův život se v...
2. Letopisů 36:18... Všechno vybavení Božího chrámu, velké i malé předměty, poklady Hospodinova chrámu stejně jako poklady...
Ezdráš 1:6...z jejich okolí je vybavili stříbrnými a zlatými předměty, zbožím a dobytkem i drahocennostmi a k tomu...
Ezdráš 1:7...své dobrovolné oběti. Sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které Nabukadnezar přinesl z...
Ezdráš 1:11...1 000. Celkem to bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacar s sebou, když se vyhnanci...
Jeremiáš 27:16...svých proroků, kteří vám prorokují: ‚Hle, vzácné předměty Hospodinova domu se teď z Babylonu rychle vrátí...
Jeremiáš 28:6...slova, která jsi prorokoval, a navrátí vzácné předměty Hospodinova domu i všechny vyhnance z Babylonu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |