Předkládám

Hledám varianty 'předkládám' [ předkládám (9) předkládali (4) předkládal (1) předkládají (2) předkládá (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
Deuteronomium 4:8... jako je celý tento Zákon, který vám dnes předkládám? Střez se však a dávej dobrý pozor, abys...
Deuteronomium 5:1...Slyš, Izraeli, pravidla a zákony, které vám dnes předkládám k slyšení. Učte se jim a pečlivě je dodržujte....
Deuteronomium 11:26...šlápnete, jak vám pověděl. Pohleď, dnes vám předkládám požehnání i prokletí. Požehnání - budete-li...
Deuteronomium 11:32...všechna ustanovení a pravidla, která vám dnes předkládám. Toto jsou pravidla a zákony, jež budete po...
Deuteronomium 30:1... Všechny tyto věci, požehnání i prokletí, jež ti předkládám, na tebe přijdou. Kdekoli budeš mezi všemi...
Deuteronomium 30:15...a ve tvém srdci. Jen je plň! Pohleď, co ti dnes předkládám: Život a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto...
1. Královská 8:28...volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník dnes předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto...
2. Letopisů 6:19...toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj služebník předkládá. Kéž jsou tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto...
2. Letopisů 13:11...Hospodinu dým zápalných obětí a vonného kadidlaPředkládají mu chleby na neposkvrněném stole a večer co...
Žalmy 45:2...o lásce. Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své jazykem hbitým jak pero písaře: Ze...
Jeremiáš 21:8... Tomuto lidu vyřiď: Tak praví Hospodin - Hlepředkládám vám cestu života a cestu smrti. Kdo zůstane v...
Pláč 2:14...odvrátili tvé vyhnanství. Proroctví, která ti předkládali, byly lži a přeludy! Všichni, kdo půjdou okolo,...
Daniel 9:10...svého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky proroky. Celý Izrael...
Marek 6:41...ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem, a tak se všichni...
Marek 8:6...vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Ti je pak předložili zástupu. Měli také pár...
Marek 8:7...pár malých rybek. Ježíš je požehnal a řekl,  předkládají i je. A tak se najedli do sytosti a ještě...
Lukáš 9:16...je, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali zástupu. Všichni se najedli do sytosti a...
1. Korintským 7:17...mu Pán určil a jak ho Bůh povolal. Toto pravidlo předkládám všem církvím. Kdo byl povolán jako obřezaný, ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |