Předků

Hledám varianty 'předků' [ předky (9) předkům (12) předků (15) předkové (8) předcích (2) předci (1) ]. Nalezeno 47 veršù.
Leviticus 26:45...Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů vyvedl z Egypta, abych...
Deuteronomium 19:14... Neposunuj mezník svého bližního, kterým tví předkové vymezili tvé dědictví v zemi, kterou ti Hospodin,...
Jozue 24:2...lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a Náchorův, bydleli...
2. Samuel 7:12...dům tobě. se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jenž vzejde z tvých beder...
1. Královská 2:10...do hrobu v krvi." Poté David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově. David kraloval nad...
1. Královská 14:31...pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se jmenovala...
1. Královská 15:24...Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo něj začal kralovat...
1. Královská 22:51...ulehl ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě svého otce Davida. Místo něj pak začal...
2. Královská 8:24...ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho...
2. Královská 12:19...Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků, judských králů Jošafata, Jehorama a Achaziáše, i...
2. Královská 14:20...ho v Jeruzalémě, ve Městě Davidově, k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo...
2. Královská 15:7...ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat...
2. Královská 15:38...ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak...
2. Královská 16:20...ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat...
2. Královská 19:12...Copak jiní bohové vysvobodili své národy?  předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a...
2. Královská 20:17...paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví...
2. Královská 21:8...museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni však neposlechli. Menaše je svedl, aby...
2. Královská 22:20... praví Hospodin. Hle, připojím k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří...
1. Letopisů 17:11...dům tobě. se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu tvého potomka, jednoho z tvých synů, a...
2. Letopisů 7:22...‚To proto, že opustili Hospodina, Boha svých předků, který je vyvedl z Egypta, a přijali cizí bohy, jimž...
2. Letopisů 21:1...ulehl ke svým otcům, a když byl pochován ke svým předkům ve Městě Davidově, na jeho místě začal kralovat...
2. Letopisů 25:28...na koni a pochovali ho ve Městě Davidově k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Uziáše, kterému bylo...
2. Letopisů 26:2...ho Judovi poté, co Amaciáš spočinul u svých předků. Uziáš se stal králem v šestnácti letech a kraloval...
2. Letopisů 26:23...Izaiáš, syn Amosův. Když Uziáš spočinul u svých předků, pochovali ho poblíž jeho otců na poli u královské...
2. Letopisů 27:9...šestnáct let. Když pak Jotam spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak...
2. Letopisů 28:27...a izraelských králů. Když Achaz spočinul u svých předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště...
2. Letopisů 32:33...králů. Když Ezechiáš spočinul u svých předků, pochovali ho v horní části pohřebiště synů...
2. Letopisů 33:20...Slovech vidoucích. Když Menaše spočinul u svých předků, pochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak začal...
2. Letopisů 34:28... praví Hospodin. Hle, připojím k tvým předkům a budeš uložen do hrobu v pokoji. Tvé oči nespatří...
Nehemiáš 2:3...tvář, když město, v němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho brány zničil oheň." "Co tedy...
Nehemiáš 2:5... do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu vystavěl." Král, po boku s chotí, se...
Nehemiáš 9:2... Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých předků. Čtvrt dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodina,...
Job 15:18... to, co hlásají mudrci, když netají, co od svých předků přijali (země byla dána jenom jim, nikdo cizí k nim...
Žalmy 49:20... že máš blahobyt!" Musí však odejít za svými předky, světlo nikdy nespatří. Při vší své nádheře když...
Žalmy 109:14... v příštím pokolení vymizí! na vinu jeho předků Hospodin pamatuje, hřích jeho matky není...
Kazatel 1:11...na světě dávno před námi! Není památky po našich předcích, tak jako nebude po našich potomcích: Ani památky...
Izaiáš 37:12...Copak jiní bohové vysvobodili své národy?  předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a...
Izaiáš 39:6...paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do Babylonu. Nezůstane nic, praví...
Jeremiáš 11:10...mně spikli. Vrátili se k hříchům svých dávných předků, kteří odmítali poslouchat slova a odcházeli za...
Jeremiáš 34:5... Jako se zažíhal pohřební oheň k poctě tvých předků, dávných králů, kteří byli před tebou, tak zažehnou...
Amos 2:4...dali svést svými podvody, za kterými jejich předci šli, za to sešlu na Judu oheň, aby pohltil...
Matouš 5:21...do nebeského království. Slýchali jste, že předkům bylo řečeno: ‚Nezabíjej,' a kdokoli by někoho zabil...
Matouš 5:33...vezme, cizoloží. Slýchali jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat' a ‚Své sliby...
Skutky 7:19... Choval se k našemu národu lstivě a nutil naše předky odkládat vlastní novorozence, aby nepřežili. V ...
2. Timoteus 1:3... jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách....
Židům 11:2... důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl...
1. Petr 1:18...ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích - nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem,...

Slova obsahující předků: předků (15) předkům (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |