Předal

Hledám varianty 'předal' [ předej (1) předat (1) předáš (1) předáno (1) předána (2) předám (2) předali (7) předal (24) předají (1) předá (1) ]. Nalezen 41 verš.
Leviticus 2:8...moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji donese k oltáři, odejme z ...
Numeri 3:51...svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu...
Numeri 27:20...Eleazara a před očima celé obce mu dej pověřeníPředej mu svou důstojnost, aby jej celá izraelská obec...
Numeri 31:41...Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin přikázal....
Deuteronomium 31:7...našim otcům, že jim ji . Právě ty jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin jde před tebou, on sám...
Deuteronomium 31:9...a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento Zákonpředal jej levitským kněžím, kteří nosili Truhlu...
2. Samuel 24:9...celou zem a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000...
1. Královská 17:23...vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domupředal ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije," řekl . "Teď...
2. Královská 7:11...jen uvázaní koně a osli." Strážní tu zprávu předali dál, se dostala do královského paláce. Král...
2. Královská 17:13... který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám předal skrze své služebníky proroky." Oni však neposlechli...
2. Královská 22:8..."Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu Šafanovi a ten si v četl. Písař Šafan pak...
1. Letopisů 10:14...s Hospodinem. Ten ho proto zahubil a království předal Davidovi, synu Jišajovu. Celý Izrael se shromáždil...
1. Letopisů 21:5...celý Izrael. Když se vrátil do Jeruzalémapředal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000...
1. Letopisů 28:11...jeho svatyni. Buď silný a jednej!" Potom David předal svému synu Šalomounovi předlohu předsíně,...
1. Letopisů 28:18...kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlataPředal mu také předlohu Trůnu, totiž zlatých cherubů s...
2. Letopisů 34:9...chrám. Ti přišli za veleknězem Chilkiášempředali mu stříbro, které levitští strážci prahu vybrali od...
2. Letopisů 34:15...jsem v Hospodinově chrámu knihu Zákona." A předal knihu Šafanovi. Ten ji přinesl ke králi a podal mu...
Ezdráš 1:8...pokladníku Mitredatovi, který je podle seznamu předal judskému knížeti Šešbacarovi. Zde je jejich výčet:...
Ezdráš 8:33... stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženopředáno knězi Meremotovi, synu Uriášovu, a Eleazarovi, synu...
Ezdráš 8:36... Královským satrapům a zaeufratským hejtmanům předali královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu...
Nehemiáš 2:9... Když jsem přišel k zaeufratským místodržícímpředal jsem jim královské listy. Král se mnou poslal...
Job 34:13...právo převracet. Kdo mu asi svěřil zem? Kdo mu předal celý svět? Kdyby ho jen tak napadlo svůj dech, svého...
Přísloví 1:4...učí rozum, spravedlnost, právo a poctivost, jak předat prostoduchým chytrost, mládeži prozíravost a vědění....
Izaiáš 22:21...tvé roucho a opášu ho tvou šerpou. Do jeho rukou předám tvou pravomoc a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma a...
Izaiáš 40:14...vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu předal vědění a seznámil ho s cestou moudrosti? Hle, národy...
Jeremiáš 32:12...vzal a spolu s jeho nezapečetěným opisem jsem ho předal Baruchovi, synu Neriáše, syna Machsejášova. Učinil...
Jeremiáš 32:16... pole i vinice!'" Poté, co jsem ten kupní list předal Baruchovi, synu Neriášovu, modlil jsem se k...
Lukáš 1:2...věcech, které se mezi námi udály, tak jak nám je předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky...
Lukáš 4:6...království," řekl mu ďábel, "neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš,...
Jan 15:15...pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého Otce. jsem si...
Jan 17:8... pochází od tebe. Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem...
Skutky 7:38... a našimi otci. To on přijal živá slova, aby je předal nám. Naši otcové ho ale nechtěli poslouchat. Zavrhli...
Skutky 15:30...cestu přišli do Antiochie, svolali shromážděnípředali dopis. Bratři ho přečetli a měli z toho povzbuzení...
Skutky 23:33...do Cesareje doručili dopis prokurátorovipředali mu Pavla. Poté, co si dopis přečetl, zeptal se, z...
Římanům 15:28...zase pomoci hmotně. Jakmile ten úkol splnímpředám jim výtěžek sbírky, vypravím se přes vás do Španěl....
1. Korintským 11:2...pamatujete a držíte se učení, které jsem vám předal. Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou...
1. Korintským 11:23...říci? Mám vás pochválit? Za toto vás nechválímPředal jsem vám to, co jsem sám přijal od Pána: Pán Ježíš v...
1. Korintským 15:3...jsem vám kázal - jinak byste uvěřili zbytečně). Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus...
1. Korintským 15:24...Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a mocpředá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu...
2. Tesalonickým 2:15... stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali, ústně nebo dopisem. Náš Pán Ježíš Kristus a...
Zjevení 17:17...jeho záměr, a tak budou jednoho míněnípředají své království šelmě, dokud se nenaplní Boží slova....

Slova obsahující předal: předal (24) předaleké (1) předali (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |