Předčítal

Hledám varianty 'předčítal' [ předčítat (2) předčítalo (1) předčítali (1) předčítal (9) ]. Nalezeno 13 veršù.
Exodus 24:7...krve pokropil oltář. Vzal také Knihu smlouvypředčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin...
Deuteronomium 31:11... které si on vyvolí. Tehdy budeš celému Izraeli předčítat tento Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lid...
Jozue 8:34...Mojžíš, že se žehnat lidu Izraele. Jozue pak předčítal všechna slova Zákona, požehnání i zlořečení,...
Jozue 8:35... co Mojžíš přikázal, Jozue nevynechal ani slovoPředčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a dětí i...
2. Královská 23:2...všechen lid od nejmenších po největší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, nalezené v...
2. Letopisů 34:30...všechen lid od největších po nejmenší. Král jim předčítal všechna slova Knihy smlouvy, jež byla nalezena v...
Nehemiáš 13:1...odvody synům Áronovým. Onoho dne se veřejně předčítalo z Knihy Mojžíšovy. Našlo se tam zapsáno: "Do...
Ester 6:1...kroniku říšských záznamů. Když z králi předčítali, narazili na zápis o tom, jak jistý Mordechaj...
Jeremiáš 36:8...mu prorok Jeremiáš řekl, a v Hospodinově chrámu předčítal z oné knihy slova Hospodinova. V devátém měsíci...
Jeremiáš 36:10...do Nové chrámové brány. Odtud pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slova z oné knihy. Jakmile Michajáš,...
Jeremiáš 36:13...jim oznámil všechno, co slyšel, když Baruch předčítal lidu z oné knihy. Všichni velmoži tedy poslali...
Jeremiáš 36:14..."Přijď a vezmi s sebou ten svitek, z něhož jsi předčítal lidu." Baruch, syn Neriášův, tedy vzal svitek a...
Jeremiáš 36:21...jej přinesl ze síně písaře Elišamy a začal z něj předčítat králi i všem velmožům stojícím kolem. Král seděl...

Slova obsahující předčítal: předčítal (9) předčítali (1) předčítalo (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |