Před

Hledám varianty 'před' [ před ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 3:8...denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. "Kde jsi?"...
Genesis 4:14... dnes vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a...
Genesis 10:9... jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod...
Genesis 12:15...ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili ji před faraonem tak, že byla vzata do faraonova domu....
Genesis 13:9...není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li...
Genesis 14:22...si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země,...
Genesis 17:18...letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá...
Genesis 18:2...do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze...
Genesis 18:8... mléko a dobytče, které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli....
Genesis 18:17... Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se chystám udělat? Vždyť z Abrahama...
Genesis 18:22...pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a řekl: "Cožpak smeteš s...
Genesis 19:13...odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal,...
Genesis 19:27...dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k Sodomě a...
Genesis 20:15...mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle,...
Genesis 23:12...svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem země poklonil a v přítomnosti lidu země...
Genesis 23:16...a odvážil mu množství stříbra, které zmínil před ostatními Chetejci: 400 šekelů stříbra běžných mezi...
Genesis 23:18...to vše tenkrát přešlo do Abrahamova vlastnictví před očima Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány...
Genesis 24:7...mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému semeni,' ten před tebou pošle svého anděla, abys odtamtud mému synovi...
Genesis 24:11...do mezopotamského Aramu k Náchorovu městuPřed městem zastavil velbloudy u studny s vodou (bylo to...
Genesis 24:40...nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodinpřed jehož tváří chodím, pošle s tebou svého anděla, aby...
Genesis 25:18...se usadili od Chavíly k Šuru (který leží před Egyptem směrem k Asýrii). A Izmael zemřel v neshodě se...
Genesis 27:7...připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a...
Genesis 27:12... jsem holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe...
Genesis 30:38...bílé jádro prutů. Potom ty oloupané pruty kladl před dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nimž...
Genesis 30:39...pít a kde se pářila. Zvířata, jež se pářila před těmi pruty pak vrhala pruhovaná, skvrnitá a strakatá...
Genesis 30:41... A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před pruty....
Genesis 31:32...najdeš své bohy, zemře! Prohledej věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž...
Genesis 31:35...svému otci řekla: "Nehněvej se, můj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak hledal, ale...
Genesis 31:37... a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před i své druhy, nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe...
Genesis 32:4...místo nazval Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil posly do země Seír, na edomskou planinu...
Genesis 32:18...a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a...
Genesis 32:22...potom setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a...
Genesis 33:3...za a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke...
Genesis 33:14... všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu pokračovat zvolna...
Genesis 33:18...do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil se před městem. Díl pole, na němž vztyčil svůj stan, koupil od...
Genesis 34:10...naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi. Bydlete v , obchodujte a mějte ji za svou!"...
Genesis 35:1...oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem." Jákob tedy řekl své rodině a...
Genesis 35:7...Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a...
Genesis 37:21...jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben...
Genesis 37:22... ale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl, aby ho před nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo,...
Genesis 40:9...Josefovi vyprávěl svůj sen: "Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři...
Genesis 40:20...a vystrojil všem svým služebníkům hostinu. Tehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i...
Genesis 41:43...vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním: "Na kolena!" Tak ho ustanovil správcem nad celou...
Genesis 41:46...Josef dostal do čela egyptské země. Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let....
Genesis 42:24... promluvil s nimi, vybral z nich Šimeonapřed jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, jim naplní...
Genesis 43:9...vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a nepostavím ho před tebou, za to před tebou nesu věčnou vinu. Kdybychom...
Genesis 43:15...a Benjamína. Vstali, odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl...
Genesis 43:33...jíst s Hebreji - je to pro ohavnost.) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného po...
Genesis 44:14... když tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli...
Genesis 44:32... Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu...
Genesis 45:5... že jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na...
Genesis 45:7... kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil...
Genesis 46:29...Gošenu vstříc svému otci Izraelovi. Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho plakal v jeho...
Genesis 47:6...tvůj otec a tví bratři. Nuže, egyptská země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu...
Genesis 47:7...přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal:...
Genesis 47:15...k Josefovi a řekli: "Dej nám chléb! To máme před tebou umírat, když došly peníze?" Josef odpověděl:...
Genesis 47:18... přišli k němu v dalším roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem skrývat, že peníze došly. Také stáda...
Genesis 47:19...a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší půdou za chléb, a budeme...
Genesis 48:5...za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou...
Genesis 48:15...byl prvorozený. A takto Josefovi požehnal: "Bůhpřed jehož tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůh,...
Genesis 48:20...byl jako Efraim a Manases!'" A tak dal Izrael přednost Efraimovi před Manasesem. Potom řekl Josefovi:...
Genesis 49:8...na šíji tvých nepřátel! Synové tvého otce  před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi...
Genesis 50:16...Vzkázali tedy Josefovi: "Tvůj otec nám před smrtí přikázal: ‚Toto řekněte Josefovi: Prosím ,...
Genesis 50:18...slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim...
Exodus 2:15...farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil...
Exodus 2:19... když se vrátily. "Jeden Egypťan nás ochránil před pastýři," odpověděly. "Také nám ochotně načerpal vodu...
Exodus 4:3...ji tedy na zem a proměnila se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku...
Exodus 4:21..." se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem všechny divy, ke kterým jsem zmocnil. ...
Exodus 4:30... co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin...
Exodus 7:9...divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji před faraona a promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s...
Exodus 7:10... co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v hada. Farao si...
Exodus 7:20... jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když  před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu,...
Exodus 8:16...ráno vstaň, a farao půjde k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid,...
Exodus 8:22...hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na...
Exodus 9:8...plné hrsti popela z pece a Mojžíš jej vyhodí před faraonovýma očima k nebi. Vznikne poprašek, který...
Exodus 9:10..." A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na...
Exodus 9:11...neštovic. Věštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli totiž na sobě vředy tak jako...
Exodus 9:13...Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 9:30...ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinem, naším Bohem." (Len a ječmen byl potlučen,...
Exodus 11:10...v egyptské zemi ještě přibude." Mojžíš a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divy. Hospodin ale...
Exodus 14:2..."Mluv k synům Izraele, se obrátí a utáboří před Pi-chirotem, mezi Migdolem a mořem. Utábořte se u moře...
Exodus 14:9...a dostihli je, když tábořili u moře u Pi-chirotu před Baal-cefonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele...
Exodus 14:19...a jezdcích." Vtom se Boží anděl, který kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový...
Exodus 14:25...těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli: "Utečme před Izraelem! Hospodin za bojuje proti Egyptu!"...
Exodus 16:3...proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou...
Exodus 16:9...Áronovi: "Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte před Hospodina, neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron...
Exodus 16:33..."Vezmi džbán, naplň jej omerem many a postav jej před Hospodina, je to uchováno pro všechna vaše pokolení...
Exodus 16:34...všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo uchováno, jak Hospodin...
Exodus 17:5... ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských stařešinů....
Exodus 17:6...jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde...
Exodus 18:4..."Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil  před faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s...
Exodus 18:12...stařešinové a hodovali s Mojžíšovým tchánem před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid,...
Exodus 18:13...se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera. Když Mojžíšův tchán viděl,...
Exodus 18:14...sám sedíš a všechen lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází...
Exodus 18:19... poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k němu nesnadné věci. Vysvětluj lidu...
Exodus 19:11...třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice...
Exodus 21:6...odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k veřeji, probodne mu...
Exodus 22:7...zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého...
Exodus 22:8...někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh označí za viníka, ten svému bližnímu...
Exodus 23:17...se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev oběti s...
Exodus 23:20... Nevař kůzle v mléce jeho matky." "Hle, posílám před tebou anděla, aby opatroval na cestě a přivedl ...
Exodus 23:23...a protivníkem tvých protivníků. Můj anděl půjde před tebou a přivede k Emorejcům, Chetejcům, Perizejcům,...
Exodus 23:27...byla neplodná. Obdařím dlouhým životem. Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž přijdeš,...
Exodus 23:28...tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou vyhnali Hivejce,...
Exodus 23:29...Hivejce, Kananejce i Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a nerozmnožila...
Exodus 23:30...nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš...
Exodus 23:31...vydám obyvatele země do vašich rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupuj s nimi ani s jejich bohy do...
Exodus 26:35...na Truhlu svědectví umístíš slitovnici. Venku před oponu postavíš stůl; naproti stolu, při jižním boku...
Exodus 27:21...mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávánípřed oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými...
Exodus 28:12...synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenou jako připomínku....
Exodus 28:29...jména Izraelových synů jako stálou připomínku před Hospodinem. Do náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urim...
Exodus 28:30...vložíš urim a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále...
Exodus 28:35...na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a kdykoli bude vycházet, budou znít zvonky,...
Exodus 28:38...Bude ho mít stále na čele, a tak dojdou zalíbení před Hospodinem. Utkáš rovněž kmentovou suknici, zhotovíš...
Exodus 29:10...pověříš Árona a jeho syny kněžstvím: Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží...
Exodus 29:11...a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješ. Vezmeš...
Exodus 29:23...pověření. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden chlebový...
Exodus 29:25...se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana...
Exodus 29:42...je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tam se s vámi...
Exodus 30:6...dřeva a obložíš je zlatem. Tento oltář postavíš před oponu zastírající Truhlu svědectví, před slitovnici...
Exodus 30:8...za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před Hospodinem stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte...
Exodus 30:16...službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů."...
Exodus 30:36...a svatou. Část z rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde se s tebou budu...
Exodus 32:5...vyvedl z Egypta!" Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář. Potom oznámil: "Zítra bude Hospodinova...
Exodus 32:34...veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. však přijde den zúčtování, potrestám je za...
Exodus 33:2...s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu Kananejce, Emorejce,...
Exodus 33:19..."Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím před...
Exodus 34:3...se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot se před touto horou nepase." Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné...
Exodus 34:10...odpověděl: "Hle, vstupuji do této smlouvyPřed celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v...
Exodus 34:11... co ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před tebou vyhnat Emorejce, Kananejce, Chetejce, Perizejce,...
Exodus 34:23...se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele. před tebou...
Exodus 34:24...před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele.  před tebou vypudím národy a rozšířím tvé hranice, nikdo...
Exodus 34:34...si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal...
Exodus 40:5...na něm, přineseš i svícen a zapálíš jeho kahanyPřed Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla...
Exodus 40:6...kadidla a ve vchodu do Příbytku pověsíš závěsPřed vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš...
Exodus 40:22...Truhlu svědectví, jak mu Hospodin přikázalPřed oponou, na severní straně Příbytku, pak ve Stanu...
Exodus 40:23...Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil stůlpřed Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin...
Exodus 40:25... postavil do Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před...
Exodus 40:26...Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázalPřed oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář a...
Exodus 40:29...vchodu do Příbytku pověsil závěsPřed vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil...
Exodus 40:38...Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheňpřed očima celého domu Izraele, na všech jejich cestách. ...
Leviticus 1:3...ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta...
Leviticus 1:5...jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev...
Leviticus 1:11...nebo koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové...
Leviticus 3:1...někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku na...
Leviticus 3:7...bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji...
Leviticus 3:8... vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí...
Leviticus 3:12...Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před...
Leviticus 3:13...Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi synové pak jeho krví pokropí...
Leviticus 4:4...býčka bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku...
Leviticus 4:6... Namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou krve potře...
Leviticus 4:7...oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev...
Leviticus 4:14...se dopustili, přivede shromáždění mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za hřích. Stařešinové obce...
Leviticus 4:15...jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před...
Leviticus 4:17... namočí prst v krvi a sedmkrát stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také potře rohy...
Leviticus 4:18...Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev...
Leviticus 4:24...bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to...
Leviticus 5:26...jej ke knězi jako oběť odškodnění. Kněz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno,...
Leviticus 6:7...zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z oběti...
Leviticus 6:18...Na místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude před Hospodinem zabíjet i oběť za hřích. Bude svatosvatá....
Leviticus 8:26...pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek, jeden...
Leviticus 9:2...k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem. Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k...
Leviticus 9:4...a berana k pokojné oběti, aby byli obětováni před Hospodinem spolu s moučnou obětí zadělanou olejem....
Leviticus 9:5...Hospodin." Vzali tedy to, co Mojžíš přikázalpřed Stan setkávání a celá obec přistoupila a postavila se...
Leviticus 10:1...nich oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před Hospodinem nepatřičný oheň, jaký jim nepřikázal. Tehdy...
Leviticus 10:2...od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na...
Leviticus 10:3... kdo ke mně přistupují, projevím svou svatostpřed tváří všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy...
Leviticus 10:17...vám dána, abyste sňali vinu obce, abyste za  před Hospodinem vykonali obřad smíření! Pohleďte, krev...
Leviticus 10:19...Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a...
Leviticus 12:7...hrdličku k oběti za hřích. Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude...
Leviticus 14:11...kněz postaví očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz...
Leviticus 14:16...si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který v dlani, kněz...
Leviticus 14:18...potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná...
Leviticus 14:23... Osmého dne svého očišťování je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz vezme...
Leviticus 14:27...levé dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který v dlani, pak potře...
Leviticus 14:29...kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom podle svých...
Leviticus 14:31...oběť spolu s moučnou obětí. Takto kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho, kdo se očišťuje."...
Leviticus 14:38...napohled hlubší než okolní stěna, vyjde kněz před vchod domu a na sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se...
Leviticus 15:14...si vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání a je knězi....
Leviticus 15:15...za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli jeho výtoku. Muž...
Leviticus 15:30...za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za ni před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli nečistotě jejího...
Leviticus 16:1...Áronových synů, kteří zemřeli, když přistoupili před Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému...
Leviticus 16:2...kdykoli do nejsvětější svatyně (totiž za oponupřed slitovnici ležící na Truhle), aby nezemřel, neboť se...
Leviticus 16:7...dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva...
Leviticus 16:10...vyšel lospro Azazela', však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby jej...
Leviticus 16:12...kadidelnici žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí nabere jemně drcené kadidlo...
Leviticus 16:13...z vonných látek a vnese to dovnitř za oponuPřed Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící...
Leviticus 16:14...prstem na východní stranu slitovnice; rovněž před slitovnici sedmkrát stříkne prstem trochu krve. Potom...
Leviticus 16:15...naložil s krví býka: stříkne ji na slitovnicipřed slitovnici. Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot...
Leviticus 16:18...shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho...
Leviticus 16:30...za vás bude vykonáno smíření a budete očištěnipřed Hospodinem budete čistí ode všech svých hříchů. Bude...
Leviticus 17:4...nebo venku za táborem, aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby...
Leviticus 18:24...věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které před vámi vyháním! Sama země se jimi poskvrnila; proto ji...
Leviticus 18:27...ohavnosti páchali lidé, kteří byli v zemi před vámi, a tak se země poskvrnila. Pokud tu zem...
Leviticus 18:28...i vás, tak jako vyvrhla národ, který tam byl před vámi. Kdokoli se dopustí kterékoli z těchto ohavností,...
Leviticus 18:30...se podle ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před vámi. Neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh...
Leviticus 19:22...odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchu, aby mu byl...
Leviticus 19:32...se jimi. jsem Hospodin, váš BůhPřed šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě...
Leviticus 20:17...a ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou -...
Leviticus 20:23...v bydleli. Neřiďte se pravidly národa, který před vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, se...
Leviticus 23:11...své sklizně ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v den...
Leviticus 23:28... neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by se toho dne...
Leviticus 23:40...a potočních vrb a po sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Tuto Hospodinovu slavnost...
Leviticus 24:3...mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávánípřed oponou zastírající Svědectví, o něj Áron stále...
Leviticus 24:4...věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení.  před Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnu z čistého...
Leviticus 24:6...efy. Potom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou sloupců, po šesti v každém sloupci....
Leviticus 24:8...Hospodinu. Vždy v sobotní den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele....
Leviticus 26:7...zemí neprojde meč. Poženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a sto z...
Leviticus 26:8...jich požene deset tisíc, takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím se k vám a způsobím, abyste...
Leviticus 26:17... Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad vámi budou...
Leviticus 26:36...šelest poletujícího listí. Dají se na útěk jako před mečem a padnou, i kdyby je nikdo nehonil. Budou...
Leviticus 26:37...nehonil. Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo nehonil. Neobstojíte před...
Leviticus 26:45...Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů vyvedl z Egypta, abych...
Leviticus 27:8...určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo...
Leviticus 27:11...níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší...
Numeri 3:4...službě. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem...
Numeri 3:6...k Mojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali. Svou službou při...
Numeri 3:38...nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany. Vepředu, na východě, tábořili před Příbytkem, totiž před...
Numeri 5:16...poukázat na vinu. Kněz ji pak vezme a postaví ji před Hospodina. Kněz nabere do hliněné nádoby svatou vodu,...
Numeri 5:18...a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do rukou vloží...
Numeri 5:30...zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodina a kněz při vykoná vše podle tohoto...
Numeri 6:16...patřičné moučné oběti a úlitby. Kněz to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za hřích a jeho...
Numeri 7:3... pověření sčítáním, a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za...
Numeri 7:10...vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k...
Numeri 8:2...kahany, dbej, těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen." Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany...
Numeri 8:3..." Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Samotný...
Numeri 8:9...mladého býčka k oběti za hřích. Přiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec....
Numeri 8:10...tam celou izraelskou obec. Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na vloží ruce a Áron...
Numeri 8:13...k vykoupení levitů. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar...
Numeri 8:22...vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal...
Numeri 9:6...při mrtvému člověku. Proto přišli toho dne před Mojžíše a Árona. Řekli: "Poskvrnili jsme se při...
Numeri 10:3... Když se na dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen...
Numeri 10:33... Ty tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během dne,...
Numeri 10:35...rozprchnou, a ti, kdo nenávidí, utečou před tebou!" Kdykoli pak měla spočinout, říkával: "Navrať...
Numeri 11:1... k nesčíslným tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když to...
Numeri 11:18...se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám najíst masa? To jsme...
Numeri 11:20... který je uprostřed vás, a naříkali jste před ním: ‚Proč jsme jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale...
Numeri 13:30...pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu...
Numeri 14:5...a vraťme se do Egypta!" Mojžíš a Áron tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář. Dva...
Numeri 14:37...kdo o zemi roznesli hanebnou pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zem,...
Numeri 15:15...je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolenípřed Hospodinem si budete vy i přistěhovalec rovni. Pro vás...
Numeri 15:25...ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před Hospodinem. Celé izraelské obci bude odpuštěno, stejně...
Numeri 15:28...za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem. Vykoná za něj obřad smíření, a bude mu...
Numeri 16:7...tlupa. Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na  před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne,...
Numeri 16:9...k němu, sloužit u Hospodinova Příbytku, stát před obcí a sloužit ? Dovolil ti spolu s tvými bratry...
Numeri 16:16...Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také Áron. Každý vezměte svou...
Numeri 16:17...do kadidlo a každý přineste svou kadidelnici před Hospodina - dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron...
Numeri 16:34...shromáždění. Celý kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země nepohltí i...
Numeri 17:3...pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům...
Numeri 17:5...nebyl z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem kadidlo, aby nedopadl jako Korach a jeho...
Numeri 17:8...tam Hospodinova sláva! Mojžíš a Áron pak přišli před Stan setkávání a Hospodin tam k Mojžíšovi...
Numeri 17:19...vůdce jedna hůl. Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se s vámi setkávám, a stane se,...
Numeri 17:22...byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do...
Numeri 17:24...Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl...
Numeri 17:25...hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, je opatrována jako znamení pro...
Numeri 18:2...a tvoji synové. Když budeš se svými syny sloužit před Stanem svědectví, ber s sebou rovněž své bratry z...
Numeri 18:19...synům a dcerám. Je to smlouva soli, věčně platná před Hospodinem, pro tebe i pro tvé potomstvo." Hospodin...
Numeri 19:5...směrem ke Stanu setkávání. Jalovice pak bude před jeho očima spálena; spálí se její kůže, maso, krev i...
Numeri 20:3... proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo...
Numeri 20:8...a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obecPřed jejich očima řeknete skále, vydá vodu. Vyvedeš jim...
Numeri 20:9...tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před Hospodinem. Spolu s Áronem pak svolal shromáždění před...
Numeri 20:10... Spolu s Áronem pak svolal shromáždění před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyšte, vy buřiči - máme vám z...
Numeri 20:12...řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění...
Numeri 20:27..." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázalpřed očima celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl...
Numeri 25:6...Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišelpřed očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů...
Numeri 26:61...a Itamar. Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Z levitů bylo...
Numeri 27:2...Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Postavily se před Mojžíše, před kněze Eleazara, před vůdce a před celou...
Numeri 27:14...se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou svatost." To je ta Mej-meriba, Voda...
Numeri 27:17...tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo by před nimi vycházel i vcházel, kdo by je vyváděl i uváděl,...
Numeri 27:19... Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a před očima celé obce mu dej pověření....
Numeri 27:21...celá izraelská obec poslouchala. se postaví před kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na...
Numeri 27:22...mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu, postavil ho před kněze Eleazara a před celou obec, vložil na něj ruce a...
Numeri 31:50... náušnice a přívěsky - k vykoupení našich životů před Hospodinem." Mojžíš a kněz Eleazar tedy od nich...
Numeri 31:54...do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem. Synové Rubenovi a synové Gádovi měli...
Numeri 32:17...zatím zůstanou v opevněných městech, chráněny před obyvateli země. My se ale domů nevrátíme, dokud se...
Numeri 32:20..."Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji. Každý z vašich ozbrojenců půjde...
Numeri 32:21...k boji. Každý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své...
Numeri 32:22...před vámi nevyžene své nepřátele. bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete...
Numeri 32:27...v plné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich...
Numeri 32:29...synové přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před Hospodinem, pak jim po dobytí země dáte do vlastnictví...
Numeri 32:32...tvým služebníkům řekl: Přejdeme vyzbrojeni před Hospodinem do země Kanaán a získáme dědičné...
Numeri 33:3...Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z RamesesuPřed očima celého Egypta směle vyrazili na cestu. Egypťané...
Numeri 33:7...k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a utábořili se před Migdolem. Vyšli z Pi-chirotu, prošli prostředkem moře...
Numeri 35:12...zabil. Ta města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem, aby ten, kdo někoho zabil, nezemřel dříve,...
Numeri 35:25...soudních pravidel. Obec ochrání toho, kdo zabilpřed krevním mstitelem a umožní mu návrat do útočištného...
Numeri 36:1...z rodů Josefových synů, aby promluvili před Mojžíšem a před izraelskými rodovými náčelníky. Řekli:...
Deuteronomium 1:30...se, nemějte strach! Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za vás. Učiní...
Deuteronomium 1:45...Chormě. Když jste se pak vrátili, naříkali jste před Hospodinem, ale Hospodin vás nevyslyšel, nepopřál vám...
Deuteronomium 2:21...lid, vysoký jako Anakovci. Hospodin je však před nimi vyhladil, takže je vyhnali a usadili se na jejich...
Deuteronomium 2:22...učinil pro syny Ezauovy bydlící na Seíru, když před nimi vyhladil Chorejce, takže je vyhnali a usadili se...
Deuteronomium 2:25...a hrůzu z tebe. o tobě uslyší, budou se před tebou třást a chvět se úzkostí." Tehdy jsem z pouště...
Deuteronomium 2:36...v údolí po Gileád nebylo tvrze, která by před námi obstála. Hospodin, náš Bůh, nám je všechny dal....
Deuteronomium 4:10...s tím své syny a vnuky. Toho dne, kdy jste stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl:...
Deuteronomium 4:26... zlou věc a popudíte ho. Dosvědčuji vám dnes před nebem a zemí, že pak v zemi, kterou se za Jordánem...
Deuteronomium 4:32... Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej...
Deuteronomium 4:34...paží a velikými a hroznými činy, jak to vše před vašima očima v Egyptě udělal Hospodin, váš Bůh, pro...
Deuteronomium 4:38...osobně vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy větší a mocnější, než jsi ty, aby...
Deuteronomium 6:22... ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedlPřed našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i...
Deuteronomium 6:25...tomu dnes. Naše spravedlnost je v tom, abychom před Hospodinem pečlivě dodržovali všechna tato přikázání,...
Deuteronomium 7:1...uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před tebou početné národy: Chetejce, Girgašejce, Emorejce,...
Deuteronomium 7:20...sršně, dokud nezahyne i poslední z těch, kdo se před tebou skryli. Neměj z nich strach, vždyť uprostřed...
Deuteronomium 7:22...Bůh, veliký a hrozný Bůh! Hospodin, tvůj Bůhpřed tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci...
Deuteronomium 7:24... takže vymažeš jejich jméno pod nebem. Žádný před tebou neobstojí, všechny je vyhladíš. Sochy jejich...
Deuteronomium 8:20...varuji, že zcela vyhynete. Jako národy, které před vámi Hospodin vyhubil, tak vyhynete, protože jste...
Deuteronomium 9:3...dne tedy věz, že Hospodin, tvůj Bůh, on sám jde před tebou jako stravující oheň. On sám je vyhladí, on je...
Deuteronomium 9:4...ti Hospodin řekl. je však Hospodin, tvůj Bůhpřed tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou...
Deuteronomium 9:5... abys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh, ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost a proto, aby splnil...
Deuteronomium 9:17...jsem ty dvě desky, oběma rukama je zahodilpřed vašima očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a...
Deuteronomium 9:18...očima je roztříštil. Vrhl jsem se na zem a ležel před Hospodinem tak jako předtím - čtyřicet dní a čtyřicet...
Deuteronomium 9:25...ode dne, kdy jsem vás poznal! Vrhal jsem se před Hospodina, ležel jsem před ním čtyřicet dní a čtyřicet...
Deuteronomium 10:8...aby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, aby stáli před Hospodinem, sloužili mu a v jeho jménu aby žehnali,...
Deuteronomium 11:23...jeho cestách a přimknete se k němu, Hospodin před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat...
Deuteronomium 11:25... řeky Eufrat, ke Středozemnímu moři. Nikdo před vámi neobstojí; Hospodin, váš Bůh, uvede strach a...
Deuteronomium 12:7...svého skotu i bravu. Tam se svými rodinami jezte před Hospodinem, svým Bohem, a radujte se z veškerého díla...
Deuteronomium 12:12...věci, které jste přislíbili Hospodinu. Tam se před Hospodinem, svým Bohem, radujte se svými syny a...
Deuteronomium 12:18...z práce svých rukou. Smíš je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin,...
Deuteronomium 12:29... co je dobré a správné. Hospodin, tvůj Bůhpřed tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat. je...
Deuteronomium 14:23...prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za...
Deuteronomium 14:26... víno, pivo nebo cokoli budeš chtít. Jez to tam před Hospodinem, svým Bohem, a raduj se s celou svou...
Deuteronomium 15:7...v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před svým chudým bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu...
Deuteronomium 15:20...nestříhej. Každý rok je se svou rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin...
Deuteronomium 16:11...Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem, svým Bohem, raduj se svým synem a dcerou,...
Deuteronomium 16:16...se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil:...
Deuteronomium 18:7...jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí před Hospodinem. Budou jíst stejný podíl bez ohledu na to,...
Deuteronomium 18:12...takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůhpřed tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu...
Deuteronomium 19:1...opovážlivě. Neboj se ho. Hospodin, tvůj Bůhpřed tebou vykoření národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti ...
Deuteronomium 19:17...z odpadlictví, obě strany sporu se musí postavit před Hospodina - před kněze a soudce, kteří tam v těch...
Deuteronomium 20:19...je vykácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o...
Deuteronomium 21:23...pochovat ještě téhož dne, neboť ten pověšený je před Bohem prokletý. Neposkvrňuj zemi, kterou ti Hospodin,...
Deuteronomium 22:17...panenství dcery!" A rozestřou její roucho před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže...
Deuteronomium 23:19...Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavní! Svému bratru nepůjčuj...
Deuteronomium 24:13...ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost před Hospodinem, tvým Bohem. Nevykořisťuj nádeníka, chudého...
Deuteronomium 24:15...města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý, závisí...
Deuteronomium 25:3...tvůj bratr dostal při bičování více ran, byl by před tebou znevážen. Mlátícímu dobytčeti nedáš náhubek...
Deuteronomium 25:9...si ji vzít", přistoupí k němu jeho švagrovápřed zraky stařešinů mu zuje z nohy sandál, plivne mu do...
Deuteronomium 25:11...jednoho přistoupí, aby svého muže uchránila před tím, který ho bije. Pokud vztáhne ruku a chytí jej za...
Deuteronomium 25:16...činí tyto věci, kdokoli se dopouští křivdy, je před Hospodinem, tvým Bohem, ohavný! Pamatuj, co ti provedl...
Deuteronomium 26:4...ji ." Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji před oltář Hospodina, tvého Boha. Tehdy před Hospodinem,...
Deuteronomium 26:5...ji před oltář Hospodina, tvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj otec, kočovný...
Deuteronomium 26:10... kterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to položíš před Hospodina, svého Boha, pokloníš se před ním. Spolu s...
Deuteronomium 26:13...vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Vynesl jsem z domu...
Deuteronomium 27:7...pokojné oběti, budeš je tam jíst a radovat se před Hospodinem, svým Bohem. Na ty kameny pak napíšeš...
Deuteronomium 27:15..."Zlořečený, kdo vytesá či odlije modlu, ohavnost před Hospodinem, výtvor šikovných rukou, i kdyby ji schoval...
Deuteronomium 28:7... požehnaný budeš i při vycházení. Hospodin před tebou porazí nepřátele, kteří napadnou. Jednou...
Deuteronomium 28:25...cestou vytáhneš proti nim, sedmi cestami utečeš před nimi. Staneš se odstrašujícím příkladem pro všechna...
Deuteronomium 28:31... a neokusíš její ovoce. Tvého býka ti porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti vezmou před...
Deuteronomium 29:1...jste v egyptské zemi viděli vše, co Hospodin před vašima očima udělal s faraonem, se všemi jeho...
Deuteronomium 29:9...veškeré vaše počínání. Vy všichni dnes stojíte před Hospodinem, svým Bohem - vaši kmenoví náčelníci, vaši...
Deuteronomium 29:14...nejen s vámi, kdo tu dnes společně stojíte před Hospodinem, naším Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnes s...
Deuteronomium 31:2...sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámi. Navíc mi Hospodin řekl: ‚Tento Jordán nepřejdeš...
Deuteronomium 31:3...Jordán nepřejdeš.' Sám Hospodin, váš Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národy, abyste...
Deuteronomium 31:7...ani nenechá!" Nato Mojžíš zavolal Jozuupřed očima celého Izraele mu řekl: "Buď silný a statečný,...
Deuteronomium 31:8...ty jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On neopustí ani nenechá...
Deuteronomium 31:11...stánků se sejde všechen Izrael, aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolí....
Deuteronomium 31:17...proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je potkají veliké pohromy a...
Deuteronomium 31:28...stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim přednesl tato slova a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím,...
Deuteronomium 32:20...své syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou! Zvrácené pokolení...
Deuteronomium 32:52...prokázali mou svatost. Ano, spatříš tu zemi před sebou, ale nevejdeš tam. Do země, kterou dávám synům...
Deuteronomium 33:1..." Toto je požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl: "Hospodin...
Deuteronomium 33:10...pravidlům učit a Zákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klást, zápaly přinášet ti na oltář....
Deuteronomium 33:27... věčné náručí podepře. Tvé nepřátele před tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v...
Deuteronomium 33:29...a mečem tvého vítězství. se tví nepřátelé před tebou krčí a ty jim šlapeš po šíji!" Mojžíš pak...
Deuteronomium 34:12...jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti...
Jozue 1:5... kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem,...
Jozue 1:14...musíte jít v bojovém šiku jako udatní hrdinové před svými bratry a pomáhat jim, dokud Hospodin nedá vašim...
Jozue 2:9...vám strachy bez sebe! Všichni obyvatelé země se před vámi třesou! Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi...
Jozue 2:10...se před vámi třesou! Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z...
Jozue 2:11...to uslyšeli, vyrazilo nám to dech a všichni jsme před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece...
Jozue 2:13...sestry i všechny, kdo k nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti muži...
Jozue 2:24..." řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se  před námi třesou!" Jozue časně ráno se všemi syny Izraele...
Jozue 3:6...řekl kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvy a jděte před lidem." Vzali tedy Truhlu smlouvy a šli před lidem....
Jozue 3:10...poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce, Chetejce, Hivejce, Perizejce,...
Jozue 3:11... Truhla smlouvy Pána vší země přechází Jordán před vámi. Proto si z izraelských kmenů vyberte dvanáct...
Jozue 3:14...ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu smlouvy. Jakmile nosiči Truhly došli k...
Jozue 4:5...kmene, a řekl jim: "Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodina, vašeho Boha. Každý si zvedne na...
Jozue 4:7...povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy. Když přecházela Jordán,...
Jozue 4:11...řeku, a poté, co přešel všechen lid, přešla před jejich zraky také Hospodinova truhla s kněžími. V čele...
Jozue 4:13... Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem na jerišské pláně, aby svedli boj. Toho dne...
Jozue 4:23...tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůhpřed vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli,...
Jozue 5:1...u Středozemního moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli,...
Jozue 5:13...Jozue poblíž Jericha, pozvedl oči a hle - kdosi před ním stojí s vytaseným mečem v ruce! Jozue šel k němu a...
Jozue 6:4... To budeš dělat po šest dní. Sedm kněží  před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne...
Jozue 6:6...jim: "Vezměte Truhlu smlouvy a sedm kněží  před Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z beraních rohů."...
Jozue 6:7..."Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci jdou před Hospodinovou truhlou." Když to Jozue řekl lidu, sedm...
Jozue 6:8..." Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z beraních rohů vykročilo, začalo...
Jozue 6:9...a Truhla Hospodinovy smlouvy se vydala za nimiPřed kněžími troubícími na trouby kráčeli ozbrojenci,...
Jozue 6:13...vynesli Hospodinovu truhlu. Sedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních rohů a za...
Jozue 6:26...do Jericha. Tehdy Jozue přísahal: "Zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město...
Jozue 7:4...lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk. Ajští muži z nich pobili asi...
Jozue 7:6...se jako voda. Jozue roztrhl svůj plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal tak do...
Jozue 7:8... Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk! to uslyší Kananejci a...
Jozue 7:12...své věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěk, protože...
Jozue 7:13...je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté neodstraníte ze...
Jozue 7:19... "vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede...
Jozue 7:23...k Jozuovi a všem synům Izraele a vysypali vše před Hospodinem. Jozue s celým Izraelem pak vzal Achana,...
Jozue 8:6...je odlákáme od města. Řeknou si totiž: ‚Utíkají před námi jako prve.' Budeme tedy před nimi utíkat a vy...
Jozue 8:11...táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo před město a utábořili se na sever od Aje. Mezi nimi a Ajem...
Jozue 8:14...toho města, vyrazili brzy ráno na stanoviště před plání Arava, k bitvě proti Izraeli. Král ovšem nevěděl...
Jozue 8:33... správci a soudci stál po obou stranách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí Truhlu Hospodinovy...
Jozue 9:1... v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře před Libanonem - král chetejský, emorejský, kananejský,...
Jozue 9:24... celou tuto zem a všechny obyvatele této země před vámi vyhubí. Hrozně jsme se před vámi báli o život,...
Jozue 10:8... neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí." Jozue táhl z Gilgalu celou noc a pak...
Jozue 10:10...celou noc a pak je náhle přepadl. Hospodin je před Izraelem rozprášil a způsobil jim u Gibeonu hroznou...
Jozue 10:11...svahu a pobíjel je k Azece a Makedě. Když pak před Izraelem prchali po bet-choronské stráni, Hospodin je...
Jozue 10:12...kdy Hospodin synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl: "Slunce, zastav se v Gibeonu! Ty,...
Jozue 11:6... že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví. Jejich koně ochromíš a jejich vozy...
Jozue 13:3...Celé území Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem k severní hranici u Ekronu (který se...
Jozue 13:6... k Misrefot-majim, všechny Sidonce sám před syny Izraele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli...
Jozue 17:4...se: Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Ty předstoupily před kněze Eleazara, před Jozuu, syna Nunova,...
Jozue 18:6...popis sem ke mně a tu budu za vás losovat před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají...
Jozue 18:8...se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem." Muži tedy vyrazili, prošli tu zem a...
Jozue 18:10...Jozuovi do tábora v Šílu. Jozue pak za v Šílu před Hospodinem losoval a přidělil synům Izraele území...
Jozue 18:16... Hranice potom klesá k úpatí hory stojící před údolím Ben-hinom, na severní straně údolí Refaim....
Jozue 19:51...pokolení přidělovali losem synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání. Tím skončilo...
Jozue 20:3...nechtěně zabil. Budou vám sloužit za útočiště před krevní mstou. Když se provinilý uteče do jednoho z...
Jozue 20:6... Bude v tomto městě bydlet, dokud se nepostaví před obec k soudu, a poté do smrti toho, kdo bude v ...
Jozue 20:9...rukou krevního mstitele, dokud se nepostaví před obec. Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi...
Jozue 21:44...odpřisáhl jejich otcům. Ze všech jejich nepřátel před nimi žádný neobstál, všechny nepřátele jim Hospodin...
Jozue 22:27...Hospodinu svými zápaly i pokojnými oběťmi před jeho tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci...
Jozue 22:29...nebo pokojné oběti. Jediný takový oltář stojí před příbytkem Hospodina, našeho Boha!" Když kněz Pinchas,...
Jozue 22:31...jste nespáchali. Uchovali jste syny Izraele před Hospodinovým trestem." Kněz Pinchas, syn Eleazarův, a...
Jozue 23:3...Hospodin, váš Bůh, provedl se všemi těmi národy před vámi. Sám Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás. Hle,...
Jozue 23:5... kde zapadá slunce. Sám Hospodin, váš Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zem, jak vám...
Jozue 23:9...Bohu, jak jste to dělali dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy; dodnes před vámi...
Jozue 23:13...s vámi, potom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou...
Jozue 24:1... náčelníky, soudce i správce, a tak se postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví...
Jozue 24:8...rukou; obsadili jste jejich zem a jsem je před vámi vyhladil. Potom povstal moábský král Balák, syn...
Jozue 24:12... ale vydal jsem je do vašich rukou. Poslal jsem před vámi sršně, kteří před vámi vyhnali ty dva emorejské...
Jozue 24:17...a naše otce vyvedl z Egypta, z domu otroctví. On před našima očima konal ta veliká znamení a zachovával nás...
Jozue 24:18...národy, mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal Emorejce a všechny ty národy, které...
Jozue 24:22...sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste...
Soudců 2:3...to provedli? Proto jsem také řekl: ‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám trním v bocích a jejich bohové se...
Soudců 2:21...vydal jejich otcům. Neposlouchali , a proto  před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal po Jozuově...
Soudců 3:30...bojovníky. Nikdo neunikl. Moáb se toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po...
Soudců 4:14... kdy ti Hospodin vydal Siseru do rukou. Vždyť před tebou jde sám Hospodin!" A tak Barák vyrazil z hory...
Soudců 4:15...hory Tábor a za ním 10 000 mužů. Hospodin tehdy před Barákem rozprášil celou Siserovu jízdu a celé jeho...
Soudců 4:23...dne Hospodin pokořil kanaánského krále Jabína před syny Izraele. Izraelci se proti kanaánskému králi...
Soudců 5:5...se třásla, nebesa dštila, z mraků voda padalaPřed Hospodinem se třásly hory, před Hospodinem ze Sinaje,...
Soudců 6:2...utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v horách a jeskyních a opevňovali...
Soudců 6:9...i z rukou všech, kdo vás trápili. Vyhnal jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl:...
Soudců 6:19...do hrnce, odnesl to pod ten dub a položil to před něj. Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso a chleby a...
Soudců 8:28...Gedeonovi i jeho domu stal pastí. Midián se ale před syny Izraele musel pokořit a hlavu nezvedl. Za...
Soudců 9:21...Abimelecha!" Pak se dal Jotam na útěk. Uprchl před svým bratrem Abimelechem do Beeru a tam zůstal....
Soudců 11:11...a velitele. Všechny své podmínky pak zopakoval před Hospodinem v Micpě. Potom Jiftach vyslal k amonskému...
Soudců 11:23...Jordán. Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se...
Soudců 11:33...Kvůli hrozné porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy...
Soudců 13:19...oběť a obětoval to na skále Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věc: Když...
Soudců 13:20...se v tom plameni i Hospodinův anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k...
Soudců 14:18... a ona ji pak prozradila svým lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co...
Soudců 16:3...si je na záda a vynesl je na vrchol hory před Hebronem. Jednou se pak zamiloval do jedné ženy v...
Soudců 20:1...i ti z gileádského kraje vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde se shromáždila celá obec. Do...
Soudců 20:20...a položili se proti Gibeji. Zatímco se ale před Gibeou šikovali k bitvě proti Benjamínovi, Benjamínci...
Soudců 20:23...stejném místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a plakali před Hospodinem do večera. Ptali...
Soudců 20:26... Když tam přišli, seděli toho dne s pláčem před Hospodinem, postili se do večera a přinášeli...
Soudců 20:28... Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, stál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim...
Soudců 20:30...vytáhli proti Benjamíncům a sešikovali se před Gibejí jako dvakrát předtím. Benjamínci vyrazili...
Soudců 20:35... jaká pohroma se blíží. Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25...
Soudců 20:36...viděli, že jsou poraženi. Izraelci ustoupili před Benjamínem jen proto, že počítali se zálohou, kterou u...
Soudců 20:42... jaká pohroma se blíží, zhrozili se. Dali se před Izraelci na útěk směrem k poušti, ale bojovníci z...
Soudců 21:2...Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam před Bohem do večera. S velikým pláčem hlasitě naříkali:...
Růt 4:4...si, že ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li...
Růt 4:9..."Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové,...
1. Samuel 1:12...hlavy se nikdy nedotkne břitva." Když se tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích úst. Hana...
1. Samuel 1:15...jsem víno ani pivo; jen jsem si vylévala duši před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici za ničemnou...
1. Samuel 1:22...chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodina a zůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš,"...
1. Samuel 2:17...to násilím!" Tak se ti mladíci dopouštěli před Hospodinem hrozného hříchu, protože znevažovali...
1. Samuel 2:18... protože znevažovali Hospodinovy oběti. Tehdy před Hospodinem sloužil Samuel, hošík oblečený plátěným...
1. Samuel 2:35... Jemu zbuduji trvalý dům a zůstane ve službě před mým pomazaným navždycky. Každý, kdo bude zanechán z...
1. Samuel 4:3...stařešinové se ptali: "Proč nás dnes Hospodin před Filištíny porazil? Pojďme si ze Šíla přinést Truhlu...
1. Samuel 4:17..."Co se stalo, synu?" ptal se Elí. "Izrael se dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl...
1. Samuel 5:3...Ašdoďané vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a vrátili na...
1. Samuel 5:4...den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k zemi před Truhlou Hospodinovou a Dágonova hlava i obě ruce leží...
1. Samuel 6:20...si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu zamířit od...
1. Samuel 7:6...se tedy do Micpy. Čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem, postili se toho dne a prohlašovali tam:...
1. Samuel 7:10...mohutným hromem, takže propadli zmatku a byli před Izraelem poraženi. Izraelští muži vyrazili z Micpy,...
1. Samuel 8:11... aby mu dělali vozataje a jezdce a aby běhali před jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad tisíci...
1. Samuel 9:12...zeptali se jich. "Ano," odpověděly jim, "kousek před tebou. Pospěš si! Přišel dnes do města, protože lidé...
1. Samuel 9:15...nim jde Samuel a míří vzhůru na návrší. Den před Saulovým příchodem Hospodin Samuelovi prozradil:...
1. Samuel 9:20... co máš na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny ztratily, si nedělej starosti. se našly....
1. Samuel 9:24...vytáhl kýtu i s tím, co bylo na , a položil ji před Saula. "To bylo připraveno pro tebe," řekl Samuel....
1. Samuel 10:19...' Teď se tedy podle svých kmenů a rodů postavte před Hospodinem." Samuel pak nechal předstupovat všechny...
1. Samuel 10:25...pravidla kralování, zapsal je do knihy a uložil před Hospodinem. Potom Samuel propustil všechen lid domů....
1. Samuel 11:15...A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili za krále. Obětovali před...
1. Samuel 12:3...svého mládí dodnes. Tady jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal jsem někomu...
1. Samuel 12:5...nic nevzal." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před vámi svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkem, že...
1. Samuel 12:7...otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď předstupte, abych se s vámi před Hospodinem soudil kvůli...
1. Samuel 12:16...ruka proti vám, tak jako byla proti vašim otcůmPředstupte znovu a pohleďte, jak velikou věc Hospodin...
1. Samuel 12:18...dne seslal hromobití a déšť. Všechen lid pak měl před Hospodinem i před Samuelem velikou bázeň. "Modli se za...
1. Samuel 14:13...šplhal po čtyřech a zbrojnoš za ním. Filištíni před Jonatanem padali a jeho zbrojnoš je dobíjel. V této...
1. Samuel 14:24...přísahou: "Zlořečený ten, kdo by okusil pokrm před večerem, dokud se nepomstím svým nepřátelům." Nikdo z...
1. Samuel 14:45...pomáhal Hospodin!" A tak lid zachránil Jonatana před smrtí. Saul pak ukončil pronásledování Filištínů a ti...
1. Samuel 15:7...pobíjel celou cestu od Chavíly k Šuru před egyptskou hranicí. Agaga, krále Amalekovců, dopadli...
1. Samuel 15:30..." opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou,...
1. Samuel 15:33...bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tam v Gilgalu před Hospodinem rozsekal Agaga na kusy. Potom Samuel odešel...
1. Samuel 16:8...srdce." Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl: "Ani jeho si Hospodin nevybral."...
1. Samuel 16:10...jeho si Hospodin nevybral." Tak přivedl Jišaj před Samuele sedm svých synů, ale Samuel řekl Jišajovi:...
1. Samuel 17:7...vratidlo a železný hrot o váze 600 šekelůPřed ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šiky...
1. Samuel 17:8...šekelů. Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl před izraelské šiky a volal na : "Proč jste sem přišli?...
1. Samuel 17:24... Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu dali na útěk. "Vidíte toho muže,...
1. Samuel 17:57...toho Filištína vrátil, Abner ho vzal a přivedl před Saula. Hlavu Filištína ještě držel v ruce. "Čípak jsi...
1. Samuel 18:27...muži, pobil dvě stě Filištínů, přinesl jejich předkožky a odpočítal je před králem, aby se stal jeho...
1. Samuel 19:4... Potom ti povím, co jsem zjistil." Jonatan pak před Saulem Davida chválil. " král neubližuje svému...
1. Samuel 19:8...s Filištíny a udeřil na tak prudce, že se před ním dali na útěk. Jednou, když Saul seděl ve svém domě...
1. Samuel 19:24...v Rámě, hned ze sebe shodil šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého vytržení. Ležel tam nahý celý...
1. Samuel 20:8...služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou před Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij...
1. Samuel 20:22...chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou daleko před tebou' - pak musíš odejít, neboť Hospodin posílá...
1. Samuel 21:8...ze Saulových služebníků, který toho dne zůstával před Hospodinem. Jmenoval se Doeg Edomský a byl to Saulův...
1. Samuel 21:11...mi ho." Potom David vyrazil a prchal toho dne před Saulem, dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je...
1. Samuel 21:14...Achiše bál. Protože byl v jejich moci, začal před nimi předstírat šílenství. Vyrýval značky na vrata...
1. Samuel 22:6...ruce třímal kopí a všichni jeho služebníci stáli před ním. "Poslouchejte, Benjamínci!" řekl Saul služebníkům...
1. Samuel 22:7... Benjamínci!" řekl Saul služebníkům, kteří stáli před ním. "Copak vám Jišajův syn všem rozdá pole a vinice?...
1. Samuel 23:18...i můj otec Saul to dobře ." Ti dva tehdy spolu před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak zůstal v...
1. Samuel 23:24...všemi judskými rody vypátrám!" Vydali se tedy před Saulem zpátky do Zifu. David byl se svými muži na...
1. Samuel 23:26...a David se svými muži po druhém. David se snažil před Saulem rychle uniknout, neboť Saul se svými muži ...
1. Samuel 24:16...tebou. pohlédne a ujme se pře a obhájí  před tebou!" Když David domluvil tuto řeč k Saulovi, Saul...
1. Samuel 25:23...uviděla Davida, rychle sesedla z osla, padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k...
1. Samuel 26:1...Zifejci: "David se přece ukrývá na kopci Chakila před Ješimonem." Saul se tedy se třemi tisíci mužů...
1. Samuel 26:3... Saul se utábořil u cesty na kopci Chakila před Ješimonem.David se zatím zdržoval v poušti. Když viděl...
1. Samuel 26:19... proti mně podnítil Hospodin, tedy přijme předloženou oběť. Pokud to ale byli lidé, pak jsou před...
1. Samuel 30:13...Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán tu před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocný. Podnikli...
1. Samuel 30:20... Pobral také všechen brav a skot. Hnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist." Tak David...
1. Samuel 31:1...Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali mrtví na svazích Gilboa....
2. Samuel 2:14... Abner tehdy promluvil k Joábovi: " raději předstoupí mládenci a ukáží před námi, co dovedou." "Budiž,...
2. Samuel 3:28...David, prohlásil: " i království jsme před Hospodinem navěky nevinní, pokud jde o krev Abnera,...
2. Samuel 3:35...mi přidá, okusím-li chleba nebo cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid si toho všiml a líbilo se...
2. Samuel 5:3... král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem...
2. Samuel 5:24...uslyšíš šelest šlépějí, vyrazíš, neboť tehdy před tebou vytáhl Hospodin, aby porazil vojsko Filištínů."...
2. Samuel 6:4...z domu Abinadabova na kopci, Achio kráčel před Truhlou. David a celý dům Izraele křepčili před...
2. Samuel 6:5...před Truhlou. David a celý dům Izraele křepčili před Hospodinem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a...
2. Samuel 6:14...dobytče. David přitom křepčil ze všech sil před Hospodinem, oblečen plátěným efodem. Takto David a...
2. Samuel 6:16...okna. Viděla, jak král David poskakuje a křepčí před Hospodinem, a ve svém srdci jím pohrdla. Když...
2. Samuel 6:17... který pro ni David postavil. David pak přinesl před Hospodinem zápalné i pokojné oběti. Poté, co David...
2. Samuel 6:20...slovy: "To se dnes izraelský král vyznamenalPředváděl se dnes před děvečkami svých poddaných, jako se...
2. Samuel 6:21... jako se předvádí nějaký ubožák!" "Bylo to před Hospodinem!" odpověděl David. "Před Hospodinem,...
2. Samuel 7:9... kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho...
2. Samuel 7:18...k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj,...
2. Samuel 7:23...pro veliké věci, ohromné věci pro svou zem před tváří svého lidu, který sis vykoupil z Egypta, z jeho...
2. Samuel 7:26...Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka Davida před tebou upevněn! Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty jsi...
2. Samuel 7:29...se ti zalíbí požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky, jak jsi, Hospodine, Pane můj, sám...
2. Samuel 10:13...vojskem pustil do boje proti Aramejcům a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci...
2. Samuel 10:14... že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Abišajem a stáhli se do města. Joáb tehdy ukončil boj...
2. Samuel 10:18...a pustili se s ním do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700...
2. Samuel 12:11... vzbudím proti tobě zlo z tvého vlastního domuPřed tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu,...
2. Samuel 12:12...jsi to udělal tajně, ale to udělám veřejněpřed celým Izraelem!" "Zhřešil jsem proti Hospodinu!" řekl...
2. Samuel 14:19...se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk neunikne napravo ani nalevo....
2. Samuel 14:33...k sobě pozval, a ten k němu přišel a poklonil se před ním k zemi. Král pak Abšaloma políbil. Abšalom si...
2. Samuel 15:1...později opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním běhali. Od časného rána stával u cesty vedle brány...
2. Samuel 15:18...ho následovali z Gatu - ti všichni procházeli před králem. Tehdy král řekl Itajovi Gatskému: "Proč bys...
2. Samuel 16:22...Abšaloma roztáhli na střeše baldachýn a Abšalom před zraky všeho Izraele spal s konkubínami svého otce....
2. Samuel 17:16...pošlete Davidovi zprávu: ‚Nenocuj v poušti před brodem. Ihned překroč Jordán - jinak je s králem i...
2. Samuel 18:13...Abšaloma.' Vždyť bych tím ohrozil vlastní životPřed králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti...
2. Samuel 18:19...běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho nepřáteli." Ten mu ale namítl: "Dnes bys nebyl...
2. Samuel 19:9...dozvěděli, že král sedí v bráně, celé vojsko před králem vykonalo přehlídku. Ostatní z Izraele se...
2. Samuel 19:10...nás ze spárů Filištínů. Pak ale uprchl ze země před Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za krále...
2. Samuel 19:18... a jeho patnáct synů a dvacet služebníků. Ti před králem vběhli do Jordánu, že se budou brodit tam a...
2. Samuel 19:19...měl král překročit Jordán, Gerův syn Šimei padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za...
2. Samuel 21:6...území, chceme sedm jeho potomků. Pověsíme je před Hospodinem v Gibeji Saulově, na Hospodinově vrchu."...
2. Samuel 21:9...Vydal je Gibeoncům a ti je na tom vrchu pověsili před Hospodinem. Tak jich zahynulo sedm naráz. Zemřeli v...
2. Samuel 22:3...vítězství, můj hrad, skrýš, vítězstvípřed násilím ochráníš! Vzýval jsem Hospodina - je hoden...
2. Samuel 22:8...třásla, zem se chvěla, základy nebe se pohnulypřed jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí,...
2. Samuel 22:16...Koryta moří byla obnažena, základy světa odkryty před řevem Hospodina, před jeho dechem zuřivým! Sehnul se z...
2. Samuel 22:23...jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradilPřed sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se...
2. Samuel 22:24... od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin...
2. Samuel 22:25...odměnil za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k...
2. Samuel 22:49...nepřátel vyvádíš, pozvedáš nad sokypřed násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi...
2. Samuel 23:5... když tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele...
2. Samuel 23:11...shromáždili u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk. Šama se ale postavil doprostřed toho...
2. Samuel 24:3...namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal...
2. Samuel 24:13...Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a prchat před nepřáteli? Anebo být ve tvé zemi tři dny mor? Teď...
1. Královská 1:5..." prohlašoval. Opatřil si vozy a jízdu a běhalo před ním padesát mužů. Jeho otec ho ale nikdy nepokáral,...
1. Královská 1:23...zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan předstoupil před krále, poklonil se mu tváří k zemi a řekl:...
1. Královská 1:28...král David. Když přišla ke králi a postavila se před ním, král přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který...
1. Královská 1:48...‚Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka na můj trůn.'" Mezi...
1. Královská 1:50...se každý svou cestou. Adoniáš vstal a ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi...
1. Královská 2:7...ke mně zachovali jako přátelé, když jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hle, máš u sebe také Šimeiho,...
1. Královská 2:26...smrt, ale dnes nenechám zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodina a...
1. Královská 2:45...Šalomoun ale bude požehnaný a trůn Davidův bude před Hospodinem pevný navěky." Potom král přikázal...
1. Královská 3:6...jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál při...
1. Královská 3:15...to sen. Přišel tedy do Jeruzaléma a postavil se před Truhlu Panovníkovy smlouvy. Obětoval zápalné a pokojné...
1. Královská 3:16...přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosím, pane můj!" promluvila jedna z nich. "...
1. Královská 3:22... "Ten mrtvý je tvůj a ten živý můj!" Tak se před králem hádaly. Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí:...
1. Královská 3:28...o rozsudku, který král vynesl, pojala je před králem bázeň. Viděli totiž, že v sobě Boží moudrost...
1. Královská 6:3...loktů dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů vysokýPřed chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň....
1. Královská 6:20...ryzím zlatem, kterým pokryl také cedrový oltář před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem....
1. Královská 6:21...zlatem. Také svatostánek pokryl zlatem a natáhl před ním zlaté řetězy. Celý chrám byl tedy úplně pokryt...
1. Královská 6:22...a stejně tak byl zlatem pokryt i celý oltář před svatostánkem. Pro svatostánek zhotovil dva cheruby z...
1. Královská 7:6...síň, 50 loktů dlouhou a 30 loktů širokouPřed byla předsíň a před sloupy s římsou. Dále...
1. Královská 7:49... pět svícnů z ryzího zlata napravo a pět nalevo před svatostánek, k nim květy, kahany a kleště ze zlata,...
1. Královská 8:5...shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik bravu i skotu, že nešlo...
1. Královská 8:8...dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam...
1. Královská 8:22...je vyvedl z Egypta." Poté se Šalomoun postavil před Hospodinův oltář. Před očima celého izraelského...
1. Královská 8:23...smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi...
1. Královská 8:31...slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích....
1. Královská 8:62...tak jako dnes." Král a s ním celý Izrael pak před Hospodinem slavili obětní hody. Šalomoun obětoval jako...
1. Královská 8:64...chrám. Toho dne král posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou a...
1. Královská 8:65...po Egyptský potok, jedno veliké shromáždění před Hospodinem, naším Bohem, po sedm dní a dalších sedm...
1. Královská 9:25...postavil Hospodinu, a nechal z něj stoupat dým před Hospodinem. Tak završil budování chrámu. Král Šalomoun...
1. Královská 10:8... blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď...
1. Královská 12:2... se o tom dozvěděl ještě v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože...
1. Královská 14:9...očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni před tebou! Zašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy,...
1. Královská 14:24...se všech ohavností těch národů, které Hospodin před Izraelem vyhnal. Pátého roku Rechoboámova kralování...
1. Královská 15:3...Abšalomova. Pokračoval ve všech hříších, které před ním páchal jeho otec. Jeho srdce nepatřilo tak cele...
1. Královská 16:25...očích zlé, a to ještě horší věci než všichni před ním. Ve všem se držel cesty Jeroboáma, syna Nebatova,...
1. Královská 16:30...v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jako by mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma,...
1. Královská 16:33...Boha Izraele, více než všichni izraelští králové před ním. Chiel Betelský v jeho době vystavěl Jericho....
1. Královská 17:1...Achabovi: "Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraelepřed jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani...
1. Královská 18:7...mu jde Eliáš! Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to ty, můj pane, Eliáši?" zvolal....
1. Královská 18:15...mu odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupůpřed jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy...
1. Královská 18:21...Izraelce a shromáždil je na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě...
1. Královská 19:7...se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy, najedl se a napil a...
1. Královská 19:11...život." On mu řekl: "Vystup na horu a postav se před Hospodina, neboť tudy projde Hospodin." Vtom se strhl...
1. Královská 19:17... pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije Jehu, a kdo unikne před...
1. Královská 19:18...Izraeli sedm tisíc mužů - všechny, kdo neklekali před Baalem a nelíbali ho." Eliáš tedy odešel a nalezl...
1. Královská 19:19...oře s dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého. Když ho Eliáš míjel,...
1. Královská 21:26... jako to dělali Emorejci, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slova, roztrhl...
1. Královská 22:10...samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy...
1. Královská 22:21...říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal:...
1. Královská 22:30...v královském rouchu." A tak se král Izraele před bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým...
1. Královská 22:35...ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev crčící z jeho...
2. Královská 1:13...velitel padesáti mužů vystoupal k Eliášovi, padl před ním na kolena a prosil ho: "Boží muži, prosím ušetři...
2. Královská 3:14...mu na to řekl: "Jakože je živ Hospodin zástupůpřed jehož tváří stojím - kdybych si nevážil judského krále...
2. Královská 3:24... Izraelci vyrazili a bili je, se Moábci před nimi dali na útěk. Oni je ale dostihli a pobili je....
2. Královská 4:1...do vlasti. Jedna z manželek prorockých učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebník, můj muž,...
2. Královská 4:12...tu Šunemitku." Ten ji zavolal, a když stanula před ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás...
2. Královská 4:38...vrátil do Gilgalu. V zemi byl hlad. Jednou, když před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému mládenci:...
2. Královská 5:15...svým doprovodem vydal zpátky k Božímu mužiPředstoupil před něj a řekl: "Hle, teď jsem poznal, že na...
2. Královská 5:16..." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodinpřed jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i když ho Náman...
2. Královská 5:23...to svěřil dvěma svým mládencům, aby to nesli před Gehazim. Když ale došli k návrší, Gehazi to od nich...
2. Královská 8:9... co v Damašku bylo. Když přišel, zastavil se před ním a řekl: "Posílá za tebou tvůj syn, aramejský...
2. Královská 9:14...v čele izraelského vojska hájil Rámot-gileád před aramejským králem Chazaelem. Pak se ale král Joram...
2. Královská 10:4...Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si: "Když před ním neobstáli dva králové, jak obstojíme my?" Správce...
2. Královská 10:9...odpověděl. Ráno pak vyšel ven, postavil se před lid a promluvil k nim: "Tak vy jste spravedliví. Ano,...
2. Královská 11:2... kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho před Ataliou ukryla v ložnici. Díky tomu nebyl zabit....
2. Královská 11:11...strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Potom k nim Jojada přivedl králova syna,...
2. Královská 11:18...rozbili napadrť a Baalova kněze Matana zabili před těmi oltáři. Kněz Jojada pak ustanovil dohled nad...
2. Královská 15:10... syn Jábešův, proti němu zosnoval spiknutípřed lidmi ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem...
2. Královská 16:3...ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných...
2. Královská 16:14...své pokojné oběti. Bronzový oltář, který stával před Hospodinem, ale nechal odnést z průčelí chrámu, z...
2. Královská 17:2...očích zlé, i když ne tak jako izraelští králové před ním. Napadl ho asyrský král Šalman-assar. Hošea byl...
2. Královská 17:8...cizí bohy a řídili se zvyklostmi národů, které před nimi Hospodin vyhnal, a zvyklostmi izraelských králů....
2. Královská 17:11...pálili kadidlo, jako to dělali pohané, které před nimi Hospodin vyhnal. Prováděli zlé věci a popouzeli...
2. Královská 18:5... Boha Izraele. Mezi všemi judskými králi před ním ani po něm nebyl nikdo jako on. Lnul k Hospodinu a...
2. Královská 18:22...sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před tímto oltářem v Jeruzalémě se budete klanět!' Pojď se...
2. Královská 19:14... Potom šel do Hospodinova chrámu a rozložil ho před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k Hospodinu modlil:...
2. Královská 20:3..."Ach Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal,...
2. Královská 21:2...způsobů těch národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které jeho...
2. Královská 21:9...ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil. Hospodin proto mluvil skrze své...
2. Královská 21:11...Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před ním páchali Emorejci, a svými hnusnými modlami svedl...
2. Královská 22:19... nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Hospodinem; roztrhl jsi své roucho a plakals přede...
2. Královská 23:3...chrámu. Pak se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší...
2. Královská 23:13...potoka Kidron. Král také znesvětil obětní výšiny před Jeruzalémem jižně pod Horou zkázy, které vystavěl...
2. Královská 25:1...Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město...
2. Královská 25:7... Tam byl nad ním vynesen rozsudek: Cidkiášovi před očima popravili jeho syny, pak mu vyloupli oči,...
1. Letopisů 5:25...a odešli smilnit za bohy národů země, které před nimi Bůh vyhubil. Proto Bůh Izraele podnítil ducha...
1. Letopisů 6:17...v domě Hospodinově, když tam spočinula TruhlaPředtím než Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám...
1. Letopisů 10:1...Na Izrael zaútočili Filištíni. Izraelští muži se před nimi dali na útěk a padali pobiti na svazích Gilboa....
1. Letopisů 11:3...Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem...
1. Letopisů 11:13...dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěk. Oni se ale postavili...
1. Letopisů 12:1...za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým. Tito muži patří k hrdinům,...
1. Letopisů 13:2...se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, a před celým izraelským shromážděním pak prohlásil: "Jestliže...
1. Letopisů 13:8...Uza s Achiem. David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery,...
1. Letopisů 13:10...na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem. David byl nešťastný, že se Hospodin na Uzu tak...
1. Letopisů 14:15...moruší šelest kroků, vytáhneš do boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů." David...
1. Letopisů 15:24... Amasaj, Zachariáš, Benajáš a Eliezer troubili před Boží truhlou na trubky. Také Obed-edom a Jechiáš byli...
1. Letopisů 16:1...stanu, který pro ni David postavil. Pak před Bohem přinášeli zápalné i pokojné oběti. Poté, co...
1. Letopisů 16:4...koláčem. Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou uctíváním, díkůvzdáním a...
1. Letopisů 16:6...na činely, zatímco kněží Benajáš a Jachaziel před Truhlou Boží smlouvy pravidelně troubili na trubky....
1. Letopisů 16:16... již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu...
1. Letopisů 16:29...Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste darypřed něj přistupte, Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse,...
1. Letopisů 16:30... Klaňte se Hospodinu v jeho svaté krásepřed ním se rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven svět,...
1. Letopisů 16:33...vším, co je v něm, celý světa kraj se radujePřed Hospodinem zvučí stromy v lese: "Přichází, aby...
1. Letopisů 16:37...Hospodinu!" David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvy, aby před pravidelně...
1. Letopisů 16:39...) Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před Hospodinovým příbytkem na výšině v Gibeonu, aby na...
1. Letopisů 17:8... kam ses vydal, a všechny tvé nepřátele jsem před tebou vyhladil. Proslavím tvé jméno jako jméno jednoho...
1. Letopisů 17:16...k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co...
1. Letopisů 17:21...a ohromnými divy, když jsi vypudil národy před svým lidem, který sis vykoupil z Egypta! Svůj lid...
1. Letopisů 17:24...Bohem.' Kéž je dům Davida, tvého služebníkapřed tebou upevněn! Bože můj, ty jsi svému služebníku...
1. Letopisů 17:25... To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se před tebou. Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh a ty jsi svému...
1. Letopisů 17:27...se ti požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval navěky. Díky tvému požehnání, Hospodine,...
1. Letopisů 19:7... který se svým vojskem přitáhl a utábořil se před Medebou. Také Amonci se shromáždili ze svých měst a...
1. Letopisů 19:14...svým vojskem pustil do boje s Aramejci a ti se před nimi dali na útěk. Jakmile Amonci uviděli, že Aramejci...
1. Letopisů 19:15... že Aramejci utekli, dali se i oni na útěk před Joábovým bratrem Abišajem a stáhli se do města. Joáb...
1. Letopisů 19:18...pustili se s ním Aramejci do boje. Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 7 000...
1. Letopisů 22:5...mu připravit, co bude třeba." Proto David ještě před smrtí vykonal mnoho příprav. Potom si svého syna...
1. Letopisů 23:13...navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby dýmali před Hospodinem, sloužili mu a žehnali v jeho jménu navěky....
1. Letopisů 23:30...a odměřování. Každé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu stejně jako při...
1. Letopisů 23:31...a slavnostech. Takto měli v patřičném počtupředepsaným způsobem pravidelně sloužit před Hospodinem....
1. Letopisů 28:8... přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele, před shromážděním Hospodinovým,...
1. Letopisů 29:10...Také král David se nesmírně radoval. David tehdy před zraky celého shromáždění dobrořečil Hospodinu:...
1. Letopisů 29:15...všechno - to, co jsme dali, bylo z tvé rukyPřed tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni naši...
1. Letopisů 29:20... Bohu jejich otců, padli na kolena a klaněli se před Hospodinem a před králem. Druhého dne přinášeli...
1. Letopisů 29:22...a s hojnými oběťmi za celý Izrael. Jedli a pili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne znovu...
1. Letopisů 29:25...Obdařil ho takovou královskou vznešeností, jakou před ním neměl žádný izraelský král. David, syn Jišajův,...
2. Letopisů 1:5...Becaleel, syn Uriho, syna Hurova, dosud stál před Příbytkem). Šalomoun tam s celým shromážděním hledal...
2. Letopisů 1:6...tom bronzovém oltáři u Stanu setkávání obětoval před Hospodinem na tisíc zápalných obětí. noci se...
2. Letopisů 2:3...Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a k...
2. Letopisů 2:5...mu směl stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho tváří? Proto mi prosím pošli dovedného muže,...
2. Letopisů 3:4...a 20 loktů na šířku (měřeno podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté...
2. Letopisů 3:15...oponu a i na ni dal vyšít cherubyPřed chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů...
2. Letopisů 3:17...stovce granátových jablek. Potom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo. Ten pravý nazval...
2. Letopisů 4:9...Potom vybudoval Kněžské nádvoří a Velké nádvořípřed nádvořím postavil vrata a ta okoval bronzem. Moře...
2. Letopisů 4:20... svícny s kahánky z ryzího zlata ke svícení před svatostánkem, jak náleží, k nim květy, kahany a kleště...
2. Letopisů 5:6...shromážděním Izraele, jež se k němu dostavilo před Truhlu, obětoval tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo...
2. Letopisů 5:9... že jejich konce čnící od Truhly bylo vidět před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam...
2. Letopisů 6:12...uzavřel se syny Izraele." Poté se postavil před Hospodinův oltář a před očima celého izraelského...
2. Letopisů 6:13...doprostřed prostranství. Postavil se na před celým izraelským shromážděním poklekl na kolena,...
2. Letopisů 6:14...smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi...
2. Letopisů 6:22...slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Zasáhni...
2. Letopisů 7:4...Jeho láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody. Král Šalomoun obětoval...
2. Letopisů 7:6...trvá na věky!" Kněží troubili naproti levitům před celým nastoupeným Izraelem. Šalomoun tehdy posvětil...
2. Letopisů 7:7...Izraelem. Šalomoun tehdy posvětil střed nádvoří před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou oběť...
2. Letopisů 8:12...svatá." Na Hospodinově oltáři, který postavil před chrámovou předsíní, přinášel Šalomoun Hospodinu...
2. Letopisů 9:7... blaze těmto tvým služebníkům, kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď...
2. Letopisů 10:2...Nebatův, se o tom dověděl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem. Vrátil se tedy z Egypta, protože...
2. Letopisů 12:5... Rechoboáma i judské velitele, kteří se před Šišakem stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemajáš...
2. Letopisů 13:15...pokřik. Jakmile zazněl jejich pokřik, Bůh před Abiášem a Judskými porazil Jeroboáma a celý Izrael....
2. Letopisů 13:16...Jeroboáma a celý Izrael. Synové Izraele se dali před Judou na útěk, ale Bůh jim je vydal do rukou, takže je...
2. Letopisů 14:11...smrtelník!" Hospodin tenkrát ty Habešany před Asou a judskými muži porazil, takže se dali na útěk....
2. Letopisů 14:12... nevzchopili, protože je stihla drtivá porážka před Hospodinem a jeho táborem. Judští si pak odnesli...
2. Letopisů 18:9...samařské brány a všichni ti proroci prorokovali před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy...
2. Letopisů 18:20...říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho svedu.' Hospodin se zeptal:...
2. Letopisů 18:29...zůstaň ve svém rouchu." A tak se král Izraele před bitvou přestrojil. Aramejský král rozkázal svým...
2. Letopisů 18:34...celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do večera. Zemřel...
2. Letopisů 20:5...se shromážděným Judou a Jeruzalémem postavil před novým nádvořím v Hospodinově chrámu a promluvil:...
2. Letopisů 20:6...a ve tvé ruce je síla i moc. Nikdo nemůže obstát před tebou! Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým...
2. Letopisů 20:7...před tebou! Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal...
2. Letopisů 20:9... meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě...
2. Letopisů 20:13...Celý Juda stál i s nemluvňaty, ženami a dětmi před Hospodinem. Vtom uprostřed shromáždění sestoupil Duch...
2. Letopisů 20:16...svahu Cic, a střetnete se s nimi na konci strže před pouští Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých...
2. Letopisů 20:18...k zemi a celý Juda i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu. Levité ze synů Kehatových...
2. Letopisů 20:20...na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se před postavil a prohlásil: "Slyšte , Judo a všichni...
2. Letopisů 22:11...Jojady a dcera krále Jehorama, schovala Joaše před Atalií, aby ho nezabila. Ukrýval se u nich v...
2. Letopisů 23:10...strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Jojada a jeho synové pak přivedli králova...
2. Letopisů 23:17...oltáře i sochy a Baalova kněze Matana zabili před těmi oltáři. Jojada pak svěřil dohled nad Hospodinovým...
2. Letopisů 24:8...rozkaz pak vyrobili truhlici, kterou postavili před bránu do Hospodinova chrámu. V Judsku i v Jeruzalémě...
2. Letopisů 24:14... Když byli hotovi, přinesli zbylé stříbro před krále a před Jojadu. Ten z něj nechal zhotovit...
2. Letopisů 24:20...na Zachariáše, syna kněze Jojady. Postavil se před lid a prohlásil: "Tak praví Bůh: Proč přestupujete...
2. Letopisů 25:8...si v boji vést jakkoli statečně, Bůh ale před nepřítelem srazí. Bůh přece dokáže pomoci, ale i...
2. Letopisů 26:19...v ruce. Zatímco spílal kněžím, na čele se mu před jejich zraky v Hospodinově chrámu u kadidlového oltáře...
2. Letopisů 27:6... Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem. Ostatní Jotamovy skutky i...
2. Letopisů 28:3...ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Obětoval a pálil kadidlo na posvátných...
2. Letopisů 28:10...děti jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích? Proto teď...
2. Letopisů 28:14...na Izraeli spočíval Boží hněv!" Vojáci se tedy před veliteli a celým shromážděním vzdali zajatců i kořisti...
2. Letopisů 29:11...váhu. Hospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před ním a sloužili mu, abyste mu jakožto jeho služebníci...
2. Letopisů 29:19...zbavil, jsme zhotovili a posvětili. jsou před Hospodinovým oltářem." Ezechiáš hned ráno shromáždil...
2. Letopisů 29:23...jejich krví. Pak přivedli kozly k oběti za hřích před krále a před celé shromáždění, aby na vložili ruce....
2. Letopisů 31:20...po celém Judsku. Jednal dobře, správně a věrně před Hospodinem, svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal, ...
2. Letopisů 32:12...sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil: ‚Před jediným oltářem se budete klanět a na něm pálit...
2. Letopisů 33:2...zvyklostmi národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které...
2. Letopisů 33:9...ještě horší věci než národy, které Hospodin před syny Izraele vyhubil. Hospodin k Menašemu a jeho lidu...
2. Letopisů 33:12... svého Boha, o milost. Velice se pokořil před Bohem svých otců a modlil se k němu, takže se Hospodin...
2. Letopisů 33:23...otec Menaše, a sloužil jim. Neponížil se však před Hospodinem jako kdysi jeho otec, ale hřešil ještě...
2. Letopisů 34:27... nezatvrdil jsi své srdce, ale ponížil ses před Bohem; ponížil ses přede mnou, roztrhl jsi své roucho...
2. Letopisů 34:31...chrámu. Potom se postavil ke sloupu a zavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i duší...
2. Letopisů 36:12...v očích Hospodina, jeho Boha, zlé a nepokořil se před Hospodinovým slovem v ústech proroka Jeremiáše....
2. Letopisů 36:13...vzbouřil i proti králi Nabukadnezarovi, který ho před Bohem zavázal slibem věrnosti. Byl tvrdošíjný a...
Ezdráš 5:11...i země a stavíme chrám, který tu stával kdysi před lety a který stavěl a dokončil veliký izraelský král....
Ezdráš 8:21...průplavu Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás,...
Ezdráš 8:22...o vojsko a jízdu, aby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží...
Ezdráš 8:31...nad námi držel svou ruku a chránil nás na cestě před nepřáteli a lupiči. Po příchodu do Jeruzaléma jsme tři...
Ezdráš 9:4... do večerní oběti. Všichni, kdo se třesou před slovy Boha Izraele, se kvůli nevěrnosti těch...
Ezdráš 9:15...tu dnes jen hrstka těch, kdo vyvázli. Stojíme před tebou ve svých vinách, s vědomím, že nic takového před...
Ezdráš 10:1...před tebou neobstojí." Když Ezdráš ležel před Božím chrámem, modlil se a s pláčem vyznával hříchy,...
Ezdráš 10:3...však Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi...
Ezdráš 10:9...devátého měsíce všichni seděli na prostranství před Božím chrámem a chvěli se - kvůli věci i kvůli...
Nehemiáš 1:6...své oči k modlitbě svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem i nocí za tvé služebníky, syny...
Nehemiáš 2:1...krále. Když jsem králi nosil víno, nikdy jsem před ním nebýval zasmušilý. Proto se král zeptal: "Proč...
Nehemiáš 3:25...naproti rohové baště a horní věži vysunuté před královským palácem u strážního nádvoří. Za ním...
Nehemiáš 3:34... "Co to ti bídní Židé provádějí?" vykřikoval před svými soukmenovci a před samařským vojskem. "Chtějí...
Nehemiáš 3:37...jejich hanebnosti, jejich hříchy nejsou před tebou smazány, neboť brojili proti stavitelům. A tak...
Nehemiáš 5:9..." pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč...
Nehemiáš 8:1...lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní bránou a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl...
Nehemiáš 8:2...sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl...
Nehemiáš 8:5... Zachariáš a Mešulam. Ezdráš otevřel knihu před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a...
Nehemiáš 8:6...lid zvedal ruce a odpovídal: "Amen, amen!" Padli před Hospodinem na kolena a klaněli se mu tváří k zemi....
Nehemiáš 9:11... Získal sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil, prostředkem moře prošli po souši....
Nehemiáš 9:24...a obsadili ji; Kananejce, kteří tam bydleli, jsi před nimi porazil. Do rukou jsi jim vydal krále i národy...
Nehemiáš 13:19...se tedy v jeruzalémských branách začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem, zavřou vrata. Zakázal jsem...
Nehemiáš 13:20...a prodavači veškerého zboží přenocovat venku před Jeruzalémem. jsem je ale varoval. "Co tady nocujete...
Nehemiáš 13:21... jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě jednou, a vztáhnu na...
Ester 1:11...eunuchům, kteří ho obsluhovali, nařídil,  před něj přivedou královnu Vašti v královské koruně, aby...
Ester 1:16...rozkaz, když za poslal eunuchy?" Slova se před králem a velmoži ujal Memuchan: "Královna Vašti se...
Ester 1:19...jako nepomíjivé, a sice že Vašti nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak bude moci vybrat za královnu...
Ester 2:11... aby o tom mlčela. Mordechaj se denně procházel před nádvořím harému, aby zjistil, jak se Ester daří a co...
Ester 2:12...Ester daří a co se s děje. Dívky přicházely před krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí dvanácti měsíců...
Ester 3:2...velmože. Všichni dvořané v královském paláci před Hamanem klekali a klaněli se, neboť tak znělo...
Ester 3:5...je Žid. Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před ním nekleká ani se neklaní. Hamana to tak rozlítilo,...
Ester 4:6... Hatach tedy vyšel za Mordechajem na náměstí před královský palác. Mordechaj mu pověděl o všem, co ho...
Ester 5:1...do vnitřní dvorany královského paláce přímo před komnatu krále. V královské síni naproti vchodu seděl...
Ester 5:9...rozmaru. V paláci ale potkal Mordechaje a ten před ním nevstal, ani se nepohnul. Haman se na Mordechaje...
Ester 6:9... je na tom koni proveden po náměstí a se před ním volá: ‚Takto se děje tomu, koho chce král...
Ester 6:11...oblékl Mordechaje, provezl ho po náměstí a volal před ním: "Takto se děje tomu, koho chce král vyznamenat."...
Ester 6:13...pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžeš; padneš před ním úplně." Ještě to ani nedořekli, když vtom dorazili...
Ester 7:6...Ester, "je tenhle zlosyn Haman!" Haman zůstal před králem a královnou jako omráčený. Král v návalu hněvu...
Ester 7:9...zakryli Hamanovi tvář. Charbona, jeden z nichpřed králem poznamenal: "A co s tím kůlem, který Haman...
Ester 8:3...Hamanova majetku. Ester pak znovu promluvila před králem. Padla mu k nohám a s pláčem ho prosila, aby...
Ester 8:4...zlatým žezlem, vstane. Ester se postavila před králem a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a...
Ester 9:2...proti těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi neobstál; strach z nich padl na všechny národy....
Ester 9:25...los), kdy je zničit a vyhladit. Ester ale šla před krále, a ten vydal písemné nařízení, aby se ten...
Job 1:6... Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan. "Odkud...
Job 2:1... Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan, aby...
Job 4:15...kostí děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří, chlupy na těle se mi zježily. Zastavil se,...
Job 4:16...se, podobu ale nešlo rozeznat, jen zjev jakýsi před mýma očima, pak šepot, když zaslechl jsem hlas: ‚Copak...
Job 4:17...zaslechl jsem hlas: ‚Copak je smrtelník v právu před Bohem? Je člověk čistý před svým Stvořitelem? Ani na...
Job 5:15...je zachvátí, v poledne budou tápat jako za nociPřed mečem jejich úst chudé zachrání, zachrání je z jejich...
Job 5:20...nestihne neštěstí. V hladomoru zachrání  před smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš...
Job 5:21...zachrání před smrtí a z moci meče za válkyPřed bičem jazyka budeš skryt, nebudeš se bát, když zhouba...
Job 9:2...to tak, jistě máš pravdu. Může snad člověk být před Bohem v právu? Kdyby s ním někdo snad chtěl jít k...
Job 9:13...Svůj hněv Bůh omezovat nijak nehodlápřed ním se musí sklonit i pomocníci netvora! Jak bych se...
Job 9:14...sklonit i pomocníci netvora! Jak bych se tedy  před ním obhájil? Jak najdu slova, abych ho obvinil?...
Job 11:4...Říkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem před tebou zcela bez vady.' Ach, kéž by tak Bůh promluvil,...
Job 13:15... zabil, i kdybych neměl naději, své cesty chci před ním obhájit. Jedině tak bych se mohl zachránit - vždyť...
Job 13:16... Jedině tak bych se mohl zachránit - vždyť před něj nepřijde žádný bezbožník! Dobře poslouchejte, co...
Job 13:20... umlčí! Žádám , Bože, jenom o dvojí, se před tebou skrývat nemusím: Svou ruku ode odtáhni, ...
Job 15:4...Ty ale ohrožuješ zbožnost a bráníš rozjímání před Bohem! Tvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses...
Job 15:7...narodil jako první člověk? Přišel jsi na svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá...
Job 15:15...své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe není ryzí před jeho očima. Co potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší,...
Job 20:24...hněv - zaplaví ho svým deštěm střel! Na útěku před železnou zbraní zasažen bude lukem bronzovým. Ze zad...
Job 23:4... kde se nachází, k jeho sídlu bych se vypravilPřed jeho tváří bych vyložil svou při, vznesl bych před ním...
Job 23:15...vykoná, jak to prokázal tolikrát. Proto jsem před ním vyděšen, když na něj myslím, hrozím se! Bůh ...
Job 25:4...světlo nevstává? Může snad člověk být v právu před Bohem? Může být čistý, kdo z ženy zrodil se? Vždyť ani...
Job 25:5...měsíc dost světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho očima. Co potom pouhý lidský červ, smrtelník,...
Job 26:5...Jaký duch to z tebe promlouvá? Mrtví se před Bohem chvějí v hlubinách, pod vodou s těmi, kdo...
Job 26:6...hlubinách, pod vodou s těmi, kdo prodlévají tamPřed ním je nahé samo záhrobí, neskryje se před ním říše...
Job 27:22...na něj beze vší lítosti, právě když bude chtít před ním utéci. Posměšně zatleská mu svýma rukama, s...
Job 31:23...lokti zlomena! Božího trestu jsem se přece bálpřed jeho vznešeností bych neobstál! Copak jsem snad kdy...
Job 31:34...svou vinu v srdci utajit? Měl jsem snad strach před hlučícím davem, bál jsem se posměchu svého kmene,...
Job 31:37... ozdobím se jím jako korunou! Všechny své kroky před ním rád vypovím, předstoupím před něj jako princ!...
Job 33:6...mi svou při, postav se! Hle, jsem ti rovný před Bohem, i jsem přece z hlíny uhněten. Nelekej se ...
Job 34:19...On ani knížatům nestraní, nestaví velmože před nuzáky - dílo jeho rukou jsou jeden jak druhý!...
Job 34:22... Není temnoty a není příšeří, kde by se zločinci před ním schovali. Bůh nemusí shromažďovat další důkazy,...
Job 39:22...naproti. Směje se strachu, vůbec se nebojípřed mečem nechce o krok ustoupit. Po boku mu chřestí...
Žalmy 3:1... kdo v něho doufají. Žalm Davidův, když utíkal před svým synem Abšalomem. Kolik jen, Hospodine, je mých...
Žalmy 5:6... nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí býtPřed tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš všechny...
Žalmy 5:8...domu vejít smím, abych se klaněl v posvátné úctě před tebou ve tvém svatém chrámě. Kvůli mým nepřátelům,...
Žalmy 5:12... Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou veselit! Ty přece, Hospodine, žehnáš...
Žalmy 9:4... chci zazpívat! Moji nepřátelé ustoupí a padnoupřed tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých...
Žalmy 9:20...navěky! Povstaň, Hospodine, proti lidské zvůlipřed tvým soudem stanou národy! Vyděs je, Hospodine, ...
Žalmy 12:8...tříbené. Ty sám, Hospodine, jsi naše strážpřed tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy se to hemží...
Žalmy 16:8... i v noci učí svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po pravici, nezakolísám. srdce...
Žalmy 17:7...lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí těm, kdo před útočníky k tobě prchají! Jak zřítelnici oka opatruj...
Žalmy 17:9...opatruj, ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří chtějí napadnout, před smrtelnými...
Žalmy 17:13...Sraz ho na kolena - mečem svým zachraň mi život před ničemy! Před lidmi, Hospodine, svou rukou ochraň ,...
Žalmy 17:14...- mečem svým zachraň mi život před ničemyPřed lidmi, Hospodine, svou rukou ochraň , před lidmi,...
Žalmy 18:8...třásla, zem se chvěla, základy hor se pohnulypřed jeho hněvem se roztřásly. Dým se valil z jeho chřípí,...
Žalmy 18:13...obklopil se, mrak temný deštěm byl jeho stanPřed jeho žárem se rozstoupila mračna, krupobití a blesky...
Žalmy 18:16...Koryta řek byla obnažena, základy světa odkryty před řevem tvým, Hospodine, před tvým dechem zuřivým!...
Žalmy 18:23...jsem se pevně držel, svého Boha jsem nezradilPřed sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se...
Žalmy 18:24... od jeho nařízení jsem se nevzdálil, zůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin...
Žalmy 18:25... za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš věrně, k...
Žalmy 18:49...nepřátel vyvádí. Pozvedáš nad sokypřed násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi...
Žalmy 19:7...konci nebe, k druhému konci míří obloukempřed jeho žárem se nikdo neskryje. Hospodinův Zákon je...
Žalmy 22:22... z moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím před tlamou lva, vyslyš před rohy buvola! Svým bratrům...
Žalmy 22:25...nepohrdá trápením ubožáka, s odporem neskrývá před ním tvář - když k němu volá, on vyslýchá! Ve velikém...
Žalmy 22:26...shromáždění se tebou pochlubím, své sliby splním před jeho ctiteli. Jíst budou ponížení a budou nasyceni,...
Žalmy 22:28...končiny se rozpomenou a k Hospodinu se navrátípřed tvojí tváří se klanět budou všechny rodiny a národy....
Žalmy 22:30... on vládne nad národy! Všichni bohatí světa se před ním skloní, všichni do prachu klesající pokleknou - ti...
Žalmy 23:5...ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl konejšíPřed zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem...
Žalmy 26:3... prověř srdce i svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost všude provází. Nesedám...
Žalmy 31:21...lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí svého stanu před...
Žalmy 32:7...ani přívaly mocných vod. Ty jsi skrýšepřed úzkostí chráníš, vítězným jásotem obklopíš! séla...
Žalmy 34:1... jako je v tobě naše naděje! Žalm Davidův, když před Abimelechem předstíral šílenství, a když jím byl...
Žalmy 34:14...okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlo a...
Žalmy 35:10...chudáka z moci silnějšího, chudého ubožáka před tím, kdo ho vydírá! Zákeřní svědkové povstávají, nevím...
Žalmy 35:17... Pane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich ranami, můj holý život před těmi lvy! Ve...
Žalmy 35:18...lvy! Ve velikém shromáždění pak budu chválitpřed početným lidem oslavím. nade mnou nejásají ...
Žalmy 36:2... Zvrácenost sídlí v srdci ničemy, na bázeň před Bohem vůbec nehledí! Dle svého mínění si může lichotit...
Žalmy 37:7... tvou nevinu na slunce polední. Zůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej. Nezlob se, když...
Žalmy 37:40...je jim pomocí a vysvobozením, zachrání je před ničemy, vysvobodí je, vždyť v něho doufají! Památeční...
Žalmy 38:10...srdce! Ty, Pane, víš o každé touze, můj nářek před tebou není utajen. Srdce mi buší, síla se ztrácí i...
Žalmy 40:11...jsem, o tvé věrnosti jsem mluvil a o spásepřed velikým shromážděním jsem tvou lásku a věrnost netajil...
Žalmy 43:1... Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem před bezbožným národem, zachraň před lstivým a podlým...
Žalmy 44:11...jsi s vojsky našimi. Zahnals nás na útěk před našimi nepřáteli, naši protivníci nás obrali! Jak ovce...
Žalmy 45:6...Tvé šípy, králi, ostré jsou, národy skolí před tebou, srdce tvých soků zasáhnou! Tvůj trůn, Bože,...
Žalmy 45:12...otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží králpřed ním se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti přinese...
Žalmy 45:13... I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před tebou pokoří! Královská dcera ve vší slávě čeká v...
Žalmy 50:3...Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčetpřed ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj prudká...
Žalmy 50:4...Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze...
Žalmy 50:14...Přinášej Bohu oběť vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej v den svého soužení, vysvobodím ...
Žalmy 50:21...sis, že jsem ti podobný. Proto nyní obvinímpřed tvýma očima napravím! Kdo Boha pomíjíte, toto...
Žalmy 51:6...na mysli. Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešilpřed tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích...
Žalmy 52:11... V tvém jménu složím naději, neboť je vzácné před tvými věrnými! Pro předního zpěváka, k tanci. Poučný...
Žalmy 54:5...pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán ...
Žalmy 55:2...žalm Davidův. Naslouchej, Bože, modlitběpřed mojí prosbou se neskrývej, popřej mi sluchu a odpověz!...
Žalmy 55:4...sluchu a odpověz! Zmítám se v nářku a sténánípřed křikem nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí...
Žalmy 55:9...bych se usadil. séla Pospíšil bych si do bezpečí před touto smrští a vichřicí. Pohlť je, Pane, jazyk jim...
Žalmy 56:14...od smrti, nohy od zvrtnutí, abych směl před Bohem stále choditve světle, mezi živými! Pro...
Žalmy 57:1...Bohem stále choditve světle, mezi živými! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv...
Žalmy 59:2...ho mohl zabít. Zbav mých nepřátel, Bože můjpřed útočníky ochraňuj. Zbav těch zlosynů, zachraň ...
Žalmy 61:4...doveď ! Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu chtěl bych bydlet stále,...
Žalmy 61:8...přidej další dny, jeho léta věky trvajíPřed Boží tváří trůní navždycky, dej, ho provází...
Žalmy 62:9...skrýše . V každý čas na něj, lidé, spoléhejtepřed Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé...
Žalmy 64:2... Žalm Davidův. Slyš, Bože, hlas mého naříkánípřed hrozbou nepřátel ochraňuj. Před úklady zlých ...
Žalmy 64:3...naříkání, před hrozbou nepřátel ochraňujPřed úklady zlých prosím ukryj, před vzpourou tlupy...
Žalmy 68:2... jeho nepřátelé prchnou, ti, kdo jej nenávidípřed ním utečou! Jak oblak dýmu, tak je rozeženeš - jako...
Žalmy 68:3...oblak dýmu, tak je rozeženeš - jako vosk taje před ohněm, ničemové zhynou před Bohem! Jásat před Bohem...
Žalmy 68:4...před ohněm, ničemové zhynou před Bohem! Jásat před Bohem však budou poctiví, oslavovat budou a tančit...
Žalmy 68:5...cestu připravte - Hospodin je jeho jménopřed ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve...
Žalmy 68:8...však obývají pustinu. Když vytáhls, Božepřed svým lidem, pustinou když ses ubíral, séla zem se...
Žalmy 68:9...séla zem se třásla, nebesa dštila tam na Sinajipřed Bohem, ano, před Bohem, Bohem Izraele! Vydatným deštěm...
Žalmy 69:6...Ty, Bože, znáš moje bláznovství, viny před tebou se nikam neskryjí. se kvůli mně, Hospodine,...
Žalmy 69:15...věrnosti! Z bahna vytáhni, nenech utonoutpřed těmi, kdo nenávidí, dej mi uniknout jako před vodní...
Žalmy 69:18...své lásky, v hojném svém soucitu na pohlédniPřed svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko -...
Žalmy 76:8...do mrákot upadli! Jak hrozný jsi - ano typřed tvojí tváří kdo obstojí, když hněvem zahoříš? Když z...
Žalmy 76:13...On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm...
Žalmy 78:12...jeho mocné činy, na zázraky, jež jim projevilPřed jejich otci konal zázraky, v Egyptě, na poli soanském....
Žalmy 78:50...na dopustil! Otevřel průchod pro svůj hněvpřed samou smrtí je nešetřil, morové ráně je všechny...
Žalmy 78:55... k hoře, již dobyl svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich dědictví,...
Žalmy 79:10...říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před našima očima, že krev tvých služebníků bude pomstěna!...
Žalmy 80:3...ovce své, jenž trůníš na cherubech, zaskvěj sePřed Efraimem, Benjamínem a Manasesem probuď svoji moc,...
Žalmy 84:8...je požehnáním zahalí. Od síly k síle putujípřed Bohem na Sionu se všichni ukáží! Hospodine, Bože...
Žalmy 85:14...obdaří a naše země hojně urodí. Spravedlnost před ním poběží, připraví cestu jeho šlépějím! Modlitba...
Žalmy 86:14...pase po mém životě - ti, kdo nestavějí před sebe! Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý a soucitný,...
Žalmy 88:2... Hospodine, Bože spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje modlitba dospěje k tvé tváři,...
Žalmy 89:24...nebude přemožen žádným zlosynem. Jeho protivníky před ním rozdrtím, ty, kdo jej nenávidí, porazím. ...
Žalmy 90:4...v prach, pravíš: "Vraťte se, smrtelníci, zpět!" Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční...
Žalmy 90:8... tvé zuřivosti se děsíme. Naše viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo tváře své. Naše dny...
Žalmy 90:11...- a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale znápřed tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny...
Žalmy 95:6... i souš jeho ruce stvořily! Pojďte a klaňme sepřed ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním...
Žalmy 96:9... Klaňte se Hospodinu v jeho svaté krásepřed ním se rozechvěj, celá zem! Národům řekněte: "Hospodin...
Žalmy 96:13... se veselí, zvučí všechno lesní stromoví před Hospodinem, který přichází: "Přichází, aby soudil zem!...
Žalmy 97:5...blesky, zem to vidí, chvěje se! Hory jak vosk před Hospodinem tají, před Pánem země veškeré. Nebesa...
Žalmy 97:7... kdo se chlubí svými modlami - všichni bohové se před ním sklánějí! Sion se veselí, když to slyší, judské...
Žalmy 98:2...své svatosti vydobyl sobě vítězství. Hospodin předvedl svoje spasení, svou spravedlnost zjevil před všemi...
Žalmy 98:6...mu žalmy zpívejte. Na trubky a rohy zatrubtepřed králem Hospodinem jásejte! Moře burácí se vším, co...
Žalmy 98:9... tleskejte radostí, hory k tomu zpívají před Hospodinem, jenž přichází soudit zem. On bude...
Žalmy 100:2... celá zem, služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem! Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš...
Žalmy 101:3...tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj zrak žádná hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi...
Žalmy 102:1... Modlitba ubožáka, když v zoufalství vylévá před Hospodinem své úzkosti. Naslouchej, Hospodine, ...
Žalmy 102:29...tvých služebníků budou žít dál, jejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm Davidův. Dobrořeč, duše ,...
Žalmy 104:7...přikryl jsi ji oceánem, vody stály i nad horamiPřed tvojí hrozbou pak rozutekly se, před tvým burácením...
Žalmy 105:9... již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu...
Žalmy 105:17...na zem hlad a odřízl je od chleba, poslal před nimi jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy...
Žalmy 106:10...je hlubinami jako po poušti! Zachránil je před jejich soky, vykoupil je ze spárů nepřátel. Voda se...
Žalmy 106:23...Mojžíše. Ten se v roztržce postavil před něj, a tak odvrátil jeho zhoubný hněv. Potom však...
Žalmy 107:38...užitek. Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožilipřed úbytkem chránil jejich dobytek. Ubývalo jich, když...
Žalmy 109:15...jeho matky není zahlazen! je Hospodin před sebou vždycky, jejich památku ze země vyhladí!...
Žalmy 109:31... Po pravici ubožáka se totiž postavil, aby ho před jeho soudci zachránil! Žalm Davidův. Hospodin řekl...
Žalmy 114:7...jak jehňata dováděly, pahorky? Třes se, zeměpřed tváří Pána, před tváří Boha Jákobova! On obrací skálu...
Žalmy 116:9...od smrti, oči od slz, nohy od zvrtnutíPřed Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými!...
Žalmy 119:46...budu o tvých svědectvích, nebudu zahanben ani před králi. Tvá přikázání jsou mi rozkoší - vždyť je...
Žalmy 119:120...miluji tvá svědectví. Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou - v úžasu hledím na tvůj soud! Právem a...
Žalmy 119:147...zachraň , abych tvá svědectví mohl dodržet!  Před svítáním vstávám s voláním, na tvé slovo čekám s...
Žalmy 119:161...soudy tvé. I když bezdůvodně honí vládcovépřed tvým slovem v srdci chvěji se. Ze tvých výroků mám...
Žalmy 121:7...dne, ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé...
Žalmy 127:5...nebude zahanben, bude s protivníky jednat před soudem! Poutní píseň. Blaze každému, kdo Hospodina...
Žalmy 138:1... Z celého srdce chválím , žalmy ti zpívám před mocnými. Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému...
Žalmy 138:2...srdce chválím , žalmy ti zpívám před mocnýmiPřed tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že...
Žalmy 139:7...hluboké, na to nestačím! Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl?...
Žalmy 140:2... Zachraň , Hospodine, od lidí zlých, braň  před těmi, kdo páchají násilí! Před těmi, kdo v srdci...
Žalmy 140:3...zlých, braň před těmi, kdo páchají násilíPřed těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den...
Žalmy 140:5...Chraň , Hospodine, od rukou ničemy, braň  před těmi, kdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi...
Žalmy 140:14...ubohých. Jistěže spravedliví tvé jméno oslavípřed tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám ...
Žalmy 141:2...můj hlas, když volám ! Kéž je modlitba před tebou kadidlem, večerní obětí kéž jsou ruce...
Žalmy 141:9... na tebe spoléhám, nenech zahynout! Chraň  před pastí, kterou mi nastražili, před léčkami těch...
Žalmy 142:3...s úpěním, k Hospodinu volám, žadoním! Vylévám před ním svoje starosti, své trápení mu svěřuji. Na duchu...
Žalmy 142:7...moje volání - jsem úplně zoufalý! Zachraň  před těmi, kdo stíhají, jsou příliš silní - na ...
Žalmy 143:2... nevoď na soud - nikdo z živých není v právu před tebou! Pronásleduje nepřítel, zašlapat chce do...
Přísloví 1:17...k neštěstí, k prolití krve spěchají! Líčit síť před očima ptáků je jistě zcela zbytečné. Tihle však na...
Přísloví 1:33... však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím slova, synu,...
Přísloví 2:12... bude chránit, rozumnost nad tebou bude bdítPřed špatnou cestou moudrost ochrání, před každým, kdo...
Přísloví 2:13...ochrání, před každým, kdo mluví zvráceněpřed těmi, kdo se přímým stezkám vyhnou, kdo kráčejí po...
Přísloví 2:14...stezkám vyhnou, kdo kráčejí po cestách temnotyPřed těmi, kdo s radostí zla se dopouštějí, kdo si v...
Přísloví 2:16...pokroucené a jejichž kroky z cesty scházejíPřed cizí ženou moudrost zachrání , před vábivými slovy...
Přísloví 3:4... vyryj do srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem. Celým svým srdcem důvěřuj...
Přísloví 3:26...Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání! Neodpírej dobrodiní těm, kdo je...
Přísloví 4:25... vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty...
Přísloví 6:24...světlo, poučné domluvy jsou cesta k životuPřed špatnou ženou budou chránit, před lichotným jazykem...
Přísloví 7:5...rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou. Jednou...
Přísloví 8:3...kopců, u cesty, u křižovatek postává. Přímo před branami, u vstupu do města, v průchodu stojí a křičí...
Přísloví 8:22...Na počátku své cesty mne Hospodin zplodilpřed všemi svými činy, před časem. Od věků jsem byla...
Přísloví 8:30... Zůstávám jeho rozkoší den za dnem, svým hrám se před ním stále oddávám. Na jeho zemi, na světě si hraji,...
Přísloví 10:2...poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí. Hospodin nenechá poctivého lačnět, rozmary...
Přísloví 11:4...nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí. Spravedlnost srovná cestu nevinnému, vlastní...
Přísloví 17:24...cesty práva podvrátil. Rozumný moudrost přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě nenajdou. K...
Přísloví 18:16...prahnou po vědění. Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede. První, kdo líčí spor, se zdá být...
Přísloví 21:23...Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením. Nadutý domýšlivec se drzoun jmenuje, jeho...
Přísloví 25:6...darebáka, spravedlností se zpevní jeho trůnPřed králem se nedělej důležitým, mezi významné lidi nestav...
Přísloví 25:7...se. Je lepší být vyzván: "Pojď výše," než být před urozenými ponížen. I když něco spatříš na vlastní oči,...
Přísloví 25:26...je pramen, studna zkažená, když spravedlivý před ničemou kolísá. Jíst mnoho medu nemusí být dobré,...
Přísloví 27:4... Zloba je krutá a hněv prudký, kdo však obstojí před závistí? Lepší otevřené pokárání nežli tajené milování...
Přísloví 29:5...ji pustoší. Kdo svému bližnímu lichotí, prostírá před jeho nohy síť. Zlý člověk vězí v pasti hříchu,...
Přísloví 30:10...v nouzi, a Boží jméno netupil. Neosočuj otroka před jeho pánem, aby ti nezlořečil a abys nepykal! Je...
Přísloví 30:21...si ústa a řekne: "Neprovedla jsem nic špatného." Před třemi věcmi se chvěje země a čtyři nedokáže snést:...
Kazatel 1:10...to tu bylo celé věky, bylo to na světě dávno před námi! Není památky po našich předcích, tak jako nebude...
Kazatel 3:14...ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. Co je, bylo. Co bude, je. Co...
Kazatel 5:1... Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři...
Kazatel 6:8...přesto zůstává hladová. Jakou výhodu moudrý před hlupákem? K čemu je chudákovi, že , jak se chovat...
Kazatel 7:26...a jejíž paže jsou pouta. Boží oblíbenec unikne před , hříšníka ale polapí. Pohleď, k čemu jsem došel,...
Kazatel 8:12...Dobře se povede bohabojným, neboť žijí v bázni před Bohem. Zlosynu se však dobře nepovede, nedlouhý život...
Kazatel 9:1...to láska anebo zášť, lidé neví o ničem, co leží před nimi. Každý pokaždé dopadá stejně: Spravedlivé i...
Kazatel 10:4...bezhlavosti; všem dává najevo svoje hlupáctvíPřed hněvem vladaře se z místa nehýbej, vždyť krotkost...
Kazatel 11:9...svýma očima. Buď si však vědom, že s tímto vším před Božím soudem budeš stát. Zármutek si k srdci...
Kazatel 12:13... Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání - vždyť to je pro člověka...
Izaiáš 1:7... vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení před očima - je z pustina, cizáky zcela zničená....
Izaiáš 1:15...Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte...
Izaiáš 2:10...se do skal, člověče, zahrab se do země v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem! Ponížen bude...
Izaiáš 2:19...do skalních jeskyní, do děr pod zemí v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, povstane,...
Izaiáš 2:21...do skalních slují, do horských rozsedlin v hrůze před Hospodinem, před jeho slavným majestátem, povstane,...
Izaiáš 4:6...záře planoucího ohně. Poskytne přístřeší a stín před denním horkem a útočiště a úkryt před bouří a deštěm. ...
a další...

Slova obsahující před: dopředu (5) kupředu (3) napřed (18) nepředčily (1) nepředejdeme (1) nepředou (2) nepředstírané (1) nepředváděli (1) prapředek (1) před (1668) předá (1) předáci (7) předají (1) předáků (1) předáky (1) předal (24) předaleké (1) předali (7) předám (2) předána (2) předáno (1) předáš (1) předat (1) předával (1) předávali (4) předáváme (1) předávej (1) předávejte (1) předběhl (2) předci (1) předcích (2) předčasné (1) předčasně (3) předčí (1) předčil (5) předčítal (9) předčítali (1) předčítalo (1) předčítání (1) předčítat (2) přede (126) předej (1) předejdu (2) předem (17) předepsal (2) předepsaná (1) předepsané (1) předepsaného (1) předepsáno (5) předepsanou (2) předepsány (1) předepsaných (1) předepsaným (2) předešel (1) předešle (1) předešlé (3) předešlou (1) předešlých (1) především (17) předhánějí (1) předhání (1) předhodil (1) předhozeni (1) předcházejí (2) předcházející (1) předcházel (2) předcházela (1) předcházely (1) předcházet (1) předchází (13) předcházíš (1) předchozí (10) předchozích (2) předchozím (1) předchůdce (3) předchůdci (1) předivné (3) předkládá (2) předkládají (2) předkládal (1) předkládali (4) předkládám (9) předkládání (1) předkové (8) předkožek (3) předkožku (3) předkožky (2) předků (15) předkům (12) předkupní (2) předky (9) předlohu (2) předlohy (2) předlouhou (1) předlož (1) předložení (16) předloženou (1) předloží (1) předložil (7) předložili (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |