Přece

Hledám varianty 'přece' [ přece ]. Nalezeny 452 verše.
Genesis 13:8...a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá země? Odděl se...
Genesis 18:5...a posilníte se, než půjdete dál. Přišli jste přece ke svému služebníkovi." "Udělej, jak jsi řekl,"...
Genesis 19:8...vám zlíbí, jen nic nedělejte těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni...
Genesis 20:5...mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým...
Genesis 21:10..."Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn děvečky přece nebude dědit spolu s mým synem, s Izákem!" Abrahama...
Genesis 21:11... s Izákem!" Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se...
Genesis 24:56..." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým...
Genesis 25:30...vyčerpaný. Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť...
Genesis 26:9... Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vidapřece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to ...
Genesis 26:29...ti pouze dobrodiní a propustili v pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a...
Genesis 29:7...Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas shánět dobytek. Napojte ovce a jděte ještě...
Genesis 29:15...Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu."...
Genesis 30:26... za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl:...
Genesis 32:13... že přijde a pobije i matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře, a učiním, že...
Genesis 34:7...je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli hanebnost, když spal s Jákobovou dcerou -...
Genesis 34:21...bydlí v této zemi a obchodují v . Hle, země je přece dost prostorná i pro ; berme si tedy jejich dcery...
Genesis 38:23...nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem  přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce...
Genesis 43:5...jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael...
Genesis 44:5...jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co jste to...
Genesis 44:18... Nehněvej se prosím na svého služebníka - jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých...
Genesis 45:6...vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude...
Exodus 3:3... ale nebyl stravován. Řekl si tedy: "Musím tam přece jít, abych viděl tu velikou podívanou - jak to, že...
Exodus 19:23...Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'" "Jdi...
Exodus 23:9... Neutiskuj přistěhovalce - vy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste žili v...
Leviticus 18:13...tvého otce! Neobcuj se sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého...
Leviticus 18:24...se žádnou z těchto věcí. Tím vším se přece poskvrňují národy, které před vámi vyháním! Sama země...
Leviticus 25:16...méně zbývá let, tím bude cena nižší - prodává ti přece počet úrod. Nepoškozujte svého bližního, ale každý se...
Leviticus 25:42... vrátí se k vlastnictví svých otců. (Jsou to přece moji služebníci, které jsem vyvedl z Egypta: nebudou...
Leviticus 25:55...- on a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to služebníci, které jsem...
Leviticus 27:10...kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil dobytče za jiné, bude svaté to původní i...
Leviticus 27:33...horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten původní i ten, jímž jej...
Numeri 10:31...mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit. Staň se...
Numeri 13:30...lid stojící před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zem. Dokážeme ji ovládnout!" Muži...
Deuteronomium 2:7...proto zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování...
Deuteronomium 4:15...promluvil na Orébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru...
Deuteronomium 7:6...zporážejte a jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 8:18..." ale pamatuj na Hospodina, svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává sílu, aby ses vzmáhal, aby tak...
Deuteronomium 9:6...nedává za dědictví pro tvou spravedlnost - jste přece tvrdošíjný lid! Vzpomeň si a nezapomínej, jak jsi...
Deuteronomium 9:29...jim slíbil, a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou...
Deuteronomium 12:9...tak, jak sám pokládá za správné. dosud jste přece nevstoupili do odpočinutí, do dědictví, které ti dává...
Deuteronomium 14:2...si kvůli mrtvému jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin...
Deuteronomium 14:21...branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař kůzle v mléce...
Deuteronomium 16:1...Pesach, Hod beránka. Oné noci v měsíci avivu vás přece Hospodin, váš Bůh, vyvedl z Egypta. Na místě, které...
Deuteronomium 16:15...které si Hospodin vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece požehnal ve vší tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak...
Deuteronomium 17:16...zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece řekl: "Touto cestou se nikdy nevrátíte." nemá...
Deuteronomium 22:27...někdo napadne a zavraždí svého bližního. Byla přece na poli - zasnoubená dívka křičela, ale nebyl tam...
Deuteronomium 29:22...nic neraší, ani stéblo trávy na neroste - tak přece byla rozvrácena Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim,...
Deuteronomium 31:6...jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato Mojžíš...
Deuteronomium 31:21... ani jejich potomkům nesejde ze rtů). Již dnes přece znám jejich představy i skutky, ještě než je uvedu do...
Deuteronomium 31:27... našeho Boha, je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši vzpurnost a tvrdošíjnost! Hle, bouříte se proti...
Deuteronomium 32:31...prodáni, musel je vydat Hospodin! Jejich skála přece není jak Skála naše, to mohou naši nepřátelé...
Jozue 2:11...před vámi ztratili odvahu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím...
Jozue 7:7...do rukou Emorejců? Abys nás zahubil? Mohlo nám přece stačit, abychom se usadili za Jordánem! Odpusť, Pane...
Jozue 9:19...přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na  přece nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi toto: Necháme je...
Jozue 10:20...dovršili a skoncovali s nimi. Ti, kdo z nich přece přežili, utekli do opevněných měst. Všechen lid se...
Jozue 17:18...ho, a kam sahá, to bude vaše. Ty Kananejce přece vyženete. Co na tom, že mají železné vozy a že jsou...
Soudců 6:13...nám vyprávěli naši otcové? Prý: ‚Hospodin nás přece vyvedl z Egypta' - jenže teď nás Hospodin opustil a...
Soudců 6:14...a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám  přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám...
Soudců 9:3...a ti se přiklonili k Abimelechovi. "Je to přece náš příbuzný," říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbra z...
Soudců 9:18...udělali Abimelecha, syna jeho děvečky - je to přece váš příbuzný! Pokud jste se dnes zachovali k...
Soudců 11:2...domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů utekl a...
Soudců 11:36...Udělej se mnou, co jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli Amonci." Potom...
Soudců 15:2...Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra, ta je přece hezčí. Vezmi si ji místo !" Na to Samson odpověděl:...
Soudců 19:23... bratři! Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte takovou hanebnost. Je tu ...
Soudců 21:16...Jak jim opatříme ženy? Benjamínské ženy byly přece vyhlazeny." Říkali také: "Ti, kdo se z Benjamína...
Soudců 21:19...ženu Benjamínovi!" Pak si ale řekli: "V Šílu je přece Hospodinova výroční slavnost!" (Je to severně od...
Růt 1:19... nastal kvůli nim po celém městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte...
Růt 3:11...Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem...
Růt 4:15...života a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá milující snacha - a ta je ti vzácnější než sedm...
1. Samuel 2:16...syrové." Když ten člověk namítal: "Nejdříve se přece zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz...
1. Samuel 8:5...nám tedy ustanov krále, nás vede - tak je to přece u všech národů." Když ale řekli: "Dej nám krále, ...
1. Samuel 8:7...hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně...
1. Samuel 9:20... Vždyť ke komu se upíná touha celého IzraelePřece k tobě a tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul....
1. Samuel 9:21...otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A můj rod...
1. Samuel 11:13..."V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu:...
1. Samuel 14:7...mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš - jsem přece s tebou jedno srdce." Jonatan mu na to řekl: "Podívej...
1. Samuel 15:6...Amalekovce, abych vás nesmetl s nimi. Vy jste se přece ke všem Izraelcům zachovali laskavě, když vycházeli z...
1. Samuel 15:29...rozhodně neodvolá a nebude toho litovat. Není to přece člověk, aby litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul....
1. Samuel 16:1...dlouho budeš truchlit nad Saulem? jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a...
1. Samuel 17:8...jste sem přišli? Šikujete se do boje? jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte si někoho...
1. Samuel 17:42...si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece ještě chlapec, takový pohledný zrzek. "Copak jsem pes...
1. Samuel 20:2...odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít. Můj otec přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil....
1. Samuel 20:12...ti vzkážu, zda je to s Davidem dobré, nebo nePřece bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec bude...
1. Samuel 20:37...šípu, Jonatan na chlapce zavolal: "Ten šíp je přece ještě dál!" Potom na chlapce volal: "Rychle, pospěš...
1. Samuel 21:12... dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je přece David, král země," řekli Achišovi jeho dvořané. "To o...
1. Samuel 23:19...se ale vypravili Zifejci a řekli: "David se přece ukrývá u nás! Opevnil se v Choreši na kopci Chakila...
1. Samuel 25:8... Prokaž tedy mým chlapcům laskavost, přicházíme přece ve šťastnou chvíli. Dej tedy prosím svým služebníkům...
1. Samuel 26:1...Saulem do Gibeje znovu přišli Zifejci: "David se přece ukrývá na kopci Chakila před Ješimonem." Saul se tedy...
1. Samuel 29:3...se ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha izraelského krále Saula," řekl jim Achiš...
1. Samuel 29:4...ho pryč," řekli mu, " se vrátí, kam mu řeknešPřece s námi nepůjde do boje! Vždyť by se v bitvě postavil...
1. Samuel 29:5...více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten David, o kterém se při tancích zpívalo: ,Saul...
1. Samuel 30:22...ale ozvali všichni zlí a ničemní: "Tihle s námi přece nešli! Nedáme jim nic z kořisti, kterou jsme získali....
2. Samuel 3:25... žes ho propustil a on si jen tak odešel? Znáš přece Abnera, syna Nerova! Přišel oklamat - chtěl...
2. Samuel 7:6...vyvedl syny Izraele z Egypta, dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale stěhoval jsem se ve stanu, v...
2. Samuel 7:20... Pane můj? Co k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine, Pane můj! Pro své...
2. Samuel 11:10... Proto s Uriášem znovu promluvil: "Vrátil ses přece z výpravy. Proč nejdeš domů?" Uriáš mu odpověděl:...
2. Samuel 13:12... to ne!" vykřikla. "Nesmíš zneuctít! To se přece v Izraeli nedělá! Neprováděj takovou hanebnost! Co...
2. Samuel 13:28...‚Na Amnona!' a vy ho zabijete. Nebojte se. Je to přece na můj rozkaz. Buďte silní a stateční!" Abšalomovi...
2. Samuel 14:14...svému vyhnanci vrátit se domů. Všichni jsme přece smrtelní. Jsme jako voda na zem rozlitá, která se...
2. Samuel 15:19...s námi? Vrať se a zůstaň u nového krále. Jsi přece cizinec, který opustil svou vlast. Jako bys přišel...
2. Samuel 17:3... jako se přivádí nevěsta k ženichovi. Jde ti přece o život jediného muže - všechen lid může zůstat v...
2. Samuel 17:8..."Achitofelova rada tentokrát není dobrá. Znáš přece svého otce i jeho muže, jak jsou udatní," pokračoval...
2. Samuel 17:10...srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj otec hrdina a jak jsou jeho muži...
2. Samuel 18:3...je zajímat, ani kdyby nás polovina padla. Ty jsi přece cennější než deset tisíc z nás. Teď nám lépe pomůžeš,...
2. Samuel 18:12...na králova syna bych ruku nevztáhl! Slyšeli jsme přece na vlastní uši, jaké rozkazy dal král tobě, Abišajovi...
2. Samuel 19:27...mi osla, nasednu na něj a pojedu s králem!' Víš přece, že tvůj služebník je chromý. Jenže on , tvého...
2. Samuel 19:29... co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi ale svému služebníku...
2. Samuel 19:43...a všechny Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč se kvůli...
2. Samuel 19:44...Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme přece byli první, kdo začal mluvit o králově návratu!" A...
2. Samuel 22:29...povýšené však hledíš ponížit. Ty, Hospodine, jsi přece mou svící, sám Hospodin mi září v tmách. S tebou...
2. Samuel 24:17...viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece jsem zhřešil, to jsem se provinil! Co ale...
2. Samuel 24:24...král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenuPřece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť, která je...
1. Královská 2:17... "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi za ženu Šunemitku Abišag."...
1. Královská 2:32...než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece o vraždě izraelského vojevůdce Abnera, syna Nerova,...
1. Královská 2:37...nikam odcházet. Buď si jist, že v den, kdy bys přece jen odešel a překročil potok Kidron, jistě zemřeš....
1. Královská 8:39...jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce všech lidí - aby měli v úctě po všechny...
1. Královská 21:7...Jeho žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele. Vstaň, něco sněz a rozvesel se. ti...
1. Královská 22:3... Izraelský král řekl svým dvořanům: "Víte přece, že Rámot-gileád patří nám. Proč nic neděláme,...
2. Královská 4:23..."Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani sobota." "Buď klidný," řekla mu....
2. Královská 7:13...Izraelci, co tu ještě zbyli. Všechny Izraelce přece stejně čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a...
2. Královská 9:34..."Postarejte se o tu proklatou a pohřběte jiPřece jen to byla královská dcera." Šli ji tedy pohřbít,...
2. Královská 19:18...a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a...
2. Královská 19:23...Urážels Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k...
2. Královská 20:19...Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí." Ostatní Ezechiášovy skutky -...
1. Letopisů 17:5... Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael, dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale putoval jsem s Příbytkem z...
1. Letopisů 17:18...jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine! Pro dobro svého...
1. Letopisů 21:13... " raději padneme do rukou Hospodinu - je přece velmi milosrdný. Jen nepadnu do rukou lidem."...
1. Letopisů 21:17... tehdy padli na tvář a David řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid. jsem ten, kdo zhřešil,...
1. Letopisů 21:24...za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvéhoPřece mu nepřinesu oběť, která je zadarmo." A tak David...
2. Letopisů 6:30...jeho skutky, neboť znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce lidí - aby měli v úctě a chodili po...
2. Letopisů 14:10...čelíme této přesile. Hospodine, ty jsi náš Bůhpřece proti tobě neobstojí smrtelník!" Hospodin tenkrát ty...
2. Letopisů 19:6...nařídil: "Dávejte pozor, jak jednáte. Nesoudíte přece jen pro člověka, ale pro Hospodina. Když vynášíte...
2. Letopisů 20:6...promluvil: "Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš královstvím všech...
2. Letopisů 20:7...moc. Nikdo nemůže obstát před tebou! Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal...
2. Letopisů 25:8...statečně, Bůh ale před nepřítelem srazí. Bůh přece dokáže pomoci, ale i srazit!" "A co těch sto talentů,...
2. Letopisů 26:23...na poli u královské hrobky. Řekli si totiž: "Byl přece malomocný!" Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jotam...
2. Letopisů 28:13...naše hříchy a viny ještě rozmnožily? jsme se přece provinili dost na to, aby na Izraeli spočíval Boží...
2. Letopisů 29:11... neberte to teď na lehkou váhu. Hospodin vás přece vyvolil, abyste stáli před ním a sloužili mu, abyste...
2. Letopisů 30:9...a vrátí se do této země. Hospodin, váš Bůh, je přece milostivý a soucitný. Pokud se k němu vrátíte,...
Nehemiáš 2:2... král zeptal: "Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece nemocný. Asi něco tíží." Ve velikém úleku jsem...
Job 4:3...někdo promluví? Je těžké neříci vůbec nic. Sám přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat...
Job 5:7...nevzchází, trápení ze země samo nepučí - to přece člověk plodí trápení, tak jako jiskry vzhůru létají....
Job 6:29...Přestaňte! Nepáchejte křivdu! Přestaňte! Jsem přece v právu! Copak jsem řekl něco špatného? Copak...
Job 7:16... než takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou dny!...
Job 10:7...nějaký přestupek a po mém hříchu pídíš se? Víš přece, že jsem nevinen a že z tvé ruky nikdo nevyrve!...
Job 12:3...rozum tak jako vy a nejsem v ničem za vámi, to přece každý . Jsem ale k smíchu i svému příteli: ‚On volá...
Job 16:17...pláče opuchla, stín smrti mi leží na víčkách.  přece nemám na rukou násilí, modlitba je bez poskvrny!...
Job 17:4...Jejich srdce jsi zbavil soudnosti, takovým přece nedáš zvítězit! Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele,...
Job 19:28...vy říkáte: ‚Jak ho přistihnem? Příčina věci je přece v něm.' Vy sami ale meče bojte se, vždyť mečem trestá...
Job 20:2...mu na to řekl: "Na tohle musím odpovědět, to přece nejde vydržet! Když slyším tolik důtek a urážek, můj...
Job 20:4...a urážek, můj moudrý duch mi vnuká odpověď: Víš přece sám, že odjakživa, co byl člověk na zem postaven,...
Job 21:22...do konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On přece soudí všechno na nebi! Jeden umírá v plné síle, v...
Job 22:8...nedával a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet.' Vdovy...
Job 30:24...- do domu určeného všem živým. Na zhrouceného přece nikdo ruku nevztáhne, když volá o pomoc ve své...
Job 31:11...mele, s jdou jiní do postele! Byl by to přece zvrhlý zločin, byl by to trestuhodný hřích, byl by to...
Job 31:23... ruka v lokti zlomena! Božího trestu jsem se přece bál, před jeho vznešeností bych neobstál! Copak jsem...
Job 31:28...a rukou jim od úst poslal polibek? I to by byl přece trestuhodný hřích, zrazoval bych tím Boha na nebi!...
Job 33:4... rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží  přece učinil, dech Všemohoucího oživil. Odpověz mi,...
Job 33:6...se! Hle, jsem ti rovný před Bohem, i jsem přece z hlíny uhněten. Nelekej se tedy a neměj strach,...
Job 33:12...V tom se však mýlíš, to ti povídám, Bůh přece převyšuje člověka! Proč si tedy na něj stěžuješ, že...
Job 34:10...oblibu!' slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je křivda vzdálená....
Job 37:21...Chce si někdo říkat o vlastní zničení? Do slunce přece také nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co...
Žalmy 5:5... ráno ti s nadějí své prosby předložím. Ty přece, Bože, nemáš rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být....
Žalmy 5:13...přikryj, se před tebou mohou veselit! Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivému, svou přízní jej...
Žalmy 16:5...na rty! Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece můj osud z ruky nepustíš! Vyměřeny jsou mi blažené...
Žalmy 27:9...Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej a neopouštěj, Bože ...
Žalmy 31:4...mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi přece skála a tvrz, pro své jméno veď a provázej....
Žalmy 35:13...zlobou odplácejí, jsem opuštěný jako sirotek!  přece, když oni churavěli, pytlovinou jsem se odíval,...
Žalmy 36:10... z rajských potoků je napájíš. Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. Svou lásku...
Žalmy 37:9...zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí. Bídáci přece budou vymýceni, doufající v Hospodina však zemi...
Žalmy 37:24... když jeho cestu schvaluje. I kdyby zakolísalpřece neupadne, Hospodin za ruku drží jej. Býval jsem mlád...
Žalmy 38:18... se nepyšní nad mým selháním! Vždyť jsem přece na pokraji pádu a stále trpím bolestí, vyznávám svoje...
Žalmy 39:13...mými slzami nezůstaň mlčet, poutník a host jsem přece u tebe tak jako všichni moji otcové! Odvrať svůj...
Žalmy 40:18... můj Pane, pomyslel! pomoc, záchrana jsi přece ty, Bože můj, prosím nemeškej! Pro předního zpěváka....
Žalmy 43:2... zachraň před lstivým a podlým člověkem! Jsi přece Bůh posily - Proč jsi zapudil? Proč kvůli...
Žalmy 50:7... slyš, Izraeli, usvědčím: , Bůh, jsem přece Bohem tvým! Kvůli tvým obětem neviním, tvé zápaly...
Žalmy 50:10...nechci kozlíky z tvé ohrady! Všechna zvěř v lese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných. Znám...
Žalmy 50:17...zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit, slova za hlavu jsi zahodil....
Žalmy 55:23...uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta. Zákeřné vrahy...
Žalmy 60:13...prosím proti nepříteli, záchrana v člověku je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - ty,...
Žalmy 61:4... která převyšuje, prosím doveď ! Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém...
Žalmy 62:10... své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako přeludy:...
Žalmy 62:13...síla náleží. Tobě náleží také láska, Pane, ty přece každému jeho skutky odplatíš! Žalm Davidův, když byl...
Žalmy 65:6...nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí všech končin světa i moří dalekých! Ty, jenž...
Žalmy 65:10...potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí. Ty přece zemi zúrodňuješ, zaléváš brázdy, hroudy rozdrtíš,...
Žalmy 69:8...ti, kteří , Bože Izraele, hledají! Kvůli tobě přece snáším ponížení, to kvůli tobě mi hanba halí tvář....
Žalmy 69:20...mně, vyprosti , vykup z moci nepřátel! Ty přece víš o mém ponížení, o všech těch urážkách a...
Žalmy 69:34...- vám, kdo hledáte Boha, srdce ožijí! Vždyť přece Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá svým lidem v zajetí....
Žalmy 71:3...obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls přece, že budu v bezpečí - ty sám jsi mou skálou a...
Žalmy 74:12...Copak svou pravici z klína nezvedneš? Ty přece, Bože, jsi dávno mým králem, ty jsi původcem spásy na...
Žalmy 75:8...od pouště povýšení nikdy nepřijde. Jedině Bůh přece soudcem je - jednoho povyšuje, druhého snižuje....
Žalmy 76:13... vy všichni v okolí, dary Hroznému přineste! On přece vladařům bere dech, králové světa před ním děsí se! ...
Žalmy 86:5... vždyť k tobě, Pane, svou duši povznáším. Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo...
Žalmy 89:4...základy, nebesa jsou potvrzením tvé věrnosti! Ty přece řekl jsi: "Se svým vyvoleným vstupuji do smlouvy,...
Žalmy 89:18...jim dává vítězství. Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá....
Žalmy 90:4..."Vraťte se, smrtelníci, zpět!" Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!...
Žalmy 94:7...a příchozí, vraždí sirotky! Říkají: "Hospodin to přece nevidí, Bůh Jákobův se to nedozví!" Pochopte to, vy...
Žalmy 94:14...dnů, než bude vykopána jáma ničemům. Hospodin přece nenechá svůj lid, nikdy neopustí své dědictví! Ke...
Žalmy 95:3...žalmy ho pojďme oslavit! Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy. V jeho rukou jsou...
Žalmy 97:10... mějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných! Poctivým...
Žalmy 98:1... Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své svatosti...
Žalmy 100:5...dobrořečte jeho jménu s vděčností! Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po...
Žalmy 103:14... tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí! On přece , z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v...
Žalmy 104:34...tu! Kéž se mu líbí moje myšlenky - Hospodin je přece mojí radostí! Kéž by hříšníci ze světa zmizeli,...
Žalmy 107:9...za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo...
Žalmy 107:16...za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu, láme železné závory! Blázni...
Žalmy 108:13...prosím proti nepříteli, záchrana od člověka je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - on...
Žalmy 115:3...říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní! Stříbro a zlato jsou...
Žalmy 119:35... Veď po stezce přikázaní svých, tu jsem si přece oblíbil. Nakloň srdce ke svým svědectvím namísto...
Žalmy 119:43... Nikdy mi neber z úst slova věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždy a...
Žalmy 119:77...soucit navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni pyšní, že zrádně křivdí...
Žalmy 119:111...Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony -...
Žalmy 119:153...na trápení a dej mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak...
Žalmy 119:168...miluji! Tvých pravidel a svědectví držím se, ty přece vidíš všechny cesty . Kéž se volání k tobě,...
Žalmy 122:5...jméno Hospodin, jak je v Izraeli svědectvím. Zde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův! Za pokoj...
Žalmy 127:3...Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna. Tak jako šípy, jež hrdina třímá, jsou děti...
Žalmy 132:13...na věky věků dosednou na tvůj trůn." Hospodin si přece Sion zvolil, oblíbil si jej za svůj příbytek: "Zde je...
Žalmy 133:3...z hory Hermonu sestupující na hory Sionu. Tam přece Hospodin požehnání udílí - život navěky! Poutní...
Žalmy 135:4...Jeho jméno opěvujte - jak je nádherné! Hospodin přece Jákoba vyvolil, Izrael je jeho zvláštním pokladem!...
Žalmy 138:6... je Hospodin tolik vyvýšený, ponížených přece všímá si a zdálky o nadutcích. I když procházím...
Žalmy 146:6... tomu, na Hospodina, svého Boha, spoléhá! On přece nebe i zemi učinil a také moře i všechno v nich....
Žalmy 148:13...všichni chválí jméno Hospodin, jen jeho jméno je přece nejvyšší, jeho sláva je nad nebem i nad zemí! Roh...
Přísloví 2:6...porozumíš, k poznání Boha dospěješ. Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst...
Přísloví 2:21...stezkách spravedlivých kéž bys vytrval! Poctiví přece budou obývat zemi a bezúhonní v zůstanou. Ničemové...
Přísloví 14:7... Tupci se raději obloukem vyhni, z jeho rtů se přece nic nedozvíš. Moudrost rozvážného je vědět kudy kam,...
Přísloví 22:22...ji těm, kdo na ni čekají: Neodírej chudáka - je přece chudák; u soudu neutlačuj ubohé. Sám Hospodin se...
Přísloví 23:21...vínem, k hltounům masa neřaď se. Pijáka i žrouta přece čeká bída, ospalost člověka do hadrů obléká!...
Přísloví 26:26...I když se nenávist za přetvářku skrývápřece pak veřejně bývá odhalena. Kdo jámu kopá, sám do ...
Přísloví 27:24...pohled, své srdce věnuj svému stádu. Bohatství přece netrvá věčně, netrvá ani koruna králů. Tráva však...
Kazatel 2:1...Vzhůru, měl bych vyzkoušet radovánky! Užij si přece blahobyt! A hle - i to je marnost. O smíchu jsem...
Kazatel 5:8...nad nimi. Úrodu země si dělí všichni, na poli přece vydělá i král. Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí;...
Kazatel 7:22...neslyšel kletby svého otroka. Ve vlastním srdci přece dobře víš, že i tys druhé často proklínal. V tom všem...
Izaiáš 3:6... někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi troskami." On ale v ten den...
Izaiáš 3:7...troskami." On ale v ten den bude přísahat: " přece nemám žádný lék! Nemám doma chleba ani plášť,...
Izaiáš 14:13...na zem - ty, jenž jsi srážel národy! Říkával sis přece v srdci: "Vyšplhám se k nebi, nad Boží hvězdy svůj...
Izaiáš 21:15...v Temě, vítejte uprchlíky chlebem! Prchají přece před mečem, před taseným mečem, před napjatým lukem,...
Izaiáš 28:15...přižene, nám se nic nestane - naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve zradě." Nuže, toto praví...
Izaiáš 28:26... ječmen do řádků a špaldu na kraji? Tak mu to přece Bůh ukázal, takový řád mu poznat dal. Kopr se...
Izaiáš 30:18... povstane, aby se nad vámi slitoval. Hospodin je přece Bohem práva - blaze každému, kdo na něj očekává!...
Izaiáš 32:6...a padouchovi přestanou říkat ctihodný. Hlupák přece říká nesmysly, zlé věci v srdci vymýšlí - jak by se...
Izaiáš 33:22...veslaři, nepoplují tam mocné koráby. Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je...
Izaiáš 37:19...a jejich bohy naházeli do ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a...
Izaiáš 37:24...Urážels Pána ústy svých sluhů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k...
Izaiáš 43:3... neshoříš, plamen nespálí. Hospodin jsem přece tvůj Bůh, , Svatý izraelský, jsem tvůj spasitel....
Izaiáš 45:19...jsem Hospodin a žádný jiný není. Nemluvil jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem...
Izaiáš 48:7...jsi o nich neslyšel, abys neřekl: "O tom  přece vím!" Neslyšel jsi o tom, nic jsi nevěděl, tvé ucho...
Izaiáš 49:15...s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, nikdy nezapomenu na tebe! Hle, vyryl jsem si ...
Izaiáš 49:21...v srdci pomyslíš: "Kdo mi je porodil? Byla jsem přece bezdětná a neplodná, odstrčená a vyhnaná - kdo...
Izaiáš 54:5...svého vdovství nevzpomeneš víc. Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno ; Svatý...
Izaiáš 57:13...zachránit tou svou sebrankou! Všechny ty modly přece vítr odnese, odvane je pouhý dech. Kdo se však ke...
Izaiáš 63:16...hluboké slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal Abraham a Izrael se o...
Izaiáš 65:23...marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin - oni i jejich potomci!...
Jeremiáš 1:6...ne, Hospodine, Pane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě...
Jeremiáš 2:28...Jen přijdou z tvé bídy zachránit! Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! Z...
Jeremiáš 3:12...Hospodin; nebudu na vás hledět s nevolí. Jsem přece milosrdný, praví Hospodin, a nehněvám se navěky. Jen...
Jeremiáš 5:3...' stejně přísahají křivě!" Ty ale, Hospodinepřece jistě očima pátráš po věrnosti. Bil jsi je, ale...
Jeremiáš 5:5... Půjdu raději za mocnými a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu znají, ti vědí, co jejich Bůh...
Jeremiáš 7:31...své vlastní syny a dcery v ohni - to jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle,...
Jeremiáš 11:13... jestli by je nespasili v čase neštěstí. Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! A...
Jeremiáš 14:9... jako bojovník, co nedovede zachránit? Jsi přece, Hospodine, vprostřed nás! Tobě patříme! Neopouštěj...
Jeremiáš 14:13... Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece říkají: ‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na...
Jeremiáš 15:16...radost do srdce. Hospodine, Bože zástupů, patřím přece tobě! Nesedávám s těmi, kdo se veselí, neoslavuji s...
Jeremiáš 19:5...děti jako zápalné oběti Baalovi - to jsem jim přece nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani...
Jeremiáš 23:24...skrýt, že bych ho neviděl? praví Hospodin.  přece naplňuji nebe i zem! praví Hospodin. Slyšel jsem, co...
Jeremiáš 26:11...lidu řekli: "Ten muž zaslouží smrt! Prorokoval přece proti tomuto městu - slyšeli jste to na vlastní uši!"...
Jeremiáš 26:16...prorokům: "Ten muž nezaslouží smrt. Mluvil k nám přece jménem Hospodina, našeho Boha." Také někteří...
Jeremiáš 29:11...své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím. sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v...
Jeremiáš 30:17...Hospodin, neboť nazývali poběhlicí: ‚O Sion přece nikdo nestojí!'" Tak praví Hospodin: "Hle, přivedu ze...
Jeremiáš 31:9...je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec, můj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo...
Jeremiáš 32:35...a dcery ohněm jako oběť Molochovi. To jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl - že budou...
Jeremiáš 33:11..."Hospodinu zástupů vzdejte díky - Hospodin je přece dobrý a jeho láska trvá navěky!" Osud této země totiž...
Jeremiáš 37:10...by v jejich táboře zůstali jen těžce raněnípřece by se všichni zvedli a toto město vypálili!" Poté, co...
Pláč 3:31... kdo jej bije, potupou je nasycen. Hospodin přece navěky nezavrhuje! I když zarmoutil, znovu se slituje...
Pláč 3:33... znovu se slituje ve veliké lásce své. Netrápí přece zlomyslně, nechce lidem dávat zármutek. Když jsou...
Ezechiel 3:5...teď k domu Izraele a vyřiď jim slova. Nejsi přece poslán k lidu podivné řeči a těžkého jazyka, ale k...
Ezechiel 17:18...a vybuduje valy, aby vyhladil mnoho lidí. Pohrdl přece přísahou, porušil smlouvu! Ano, dal sice ruku, ale...
Ezechiel 25:8...Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako všechny národy,' proto teď zpřístupním...
Ezechiel 31:14...ostatní stromy napájené vodami. Jeden jak druhý přece musí umřít - směřují pod zem mezi smrtelníky, kteří...
Ezechiel 36:9... Izraeli, jenž se brzy vrátí. Vždyť jsem přece s vámi! Obrátím k vám svou tvář a budou vás znovu...
Ezechiel 46:17...léta svobody, kdy to bude vráceno vládci. Je to přece dědictví pro jeho syny - musí to zůstat jim. Vládce...
Daniel 3:29...a jeho dům obrácen v smetiště. Žádný jiný Bůh přece nedokáže zachránit jako tento!" Král se pak postaral,...
Ozeáš 5:3...jáma hloubená. je však všechny potrestám,  přece Efraima znám a Izrael se mi neschová! Teď ses,...
Ozeáš 10:12...ladem ležící zem! Čas hledat Hospodina je přece zde, přijde a spravedlností vás zalije. Vy jste...
Ozeáš 11:9...prudký hněv, nevydám znovu Efraima záhubě. Jsem přece Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe -...
Ozeáš 14:4... nazývat bohy své vlastní výtvory; u tebe přece smilování najdou i sirotci!" Uzdravím jejich...
Joel 2:13...své, k Hospodinu, svému Bohu, vraťte se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi...
Amos 4:5...a hlučně pokřikujte o své štědrosti - tak to přece máte, Izraelci, rádi, praví Panovník Hospodin. Ve...
Micheáš 2:6... "Neprorokovat!" říkají proroci. "Takhle se přece neprorokuje; taková hanba na nás nepřijde!" To se ...
Nahum 1:12...Hospodin: "I když mají klid a jsou tak početnípřece vymizí, budou skoseni. I když jsem , Judo,...
Nahum 2:9...jezerem, teď ale všichni utíkají pryč. "Stůjte přece! Zastavte se!" A nikdo se neotočí. Berte stříbro,...
Zachariáš 1:6... které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali:...
Zachariáš 10:6... a budou, jako bych je nebyl zapudil. Jsem přece jejich Bůh, Hospodin - je vyslyším. Efraimci budou...
Malachiáš 2:15...manželka podle smlouvy! Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží....
Matouš 4:6... "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou na...
Matouš 4:10...mi." "Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu...
Matouš 5:36...Krále. Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. je tedy...
Matouš 5:45... Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a...
Matouš 8:9...slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když...
Matouš 10:10...ani náhradní košile ani obuv ani hůl - dělník si přece zaslouží svůj pokrm. Když přijdete do města nebo...
Matouš 12:33...strom zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit...
Matouš 22:28...mít za manželku, přijde vzkříšení? Měli ji přece všichni!" Ježíš jim řekl: "Mýlíte se, protože neznáte...
Matouš 22:43...ho tedy David může v Duchu nazývat Pánem? Říká přece: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po pravici, než ti...
Matouš 26:31...řekl: "V tuto noc ode všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.'...
Matouš 27:6...si řekli: "Nemůžeme je dát do pokladny, jsou to přece krvavé peníze." Dohodli se tedy, že za koupí...
Matouš 27:43... ho teď vysvobodí, jestli o něj stojí! Říkal přece: ‚Jsem Boží Syn'!" A tak podobně ho hanobili i...
Marek 7:19...do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde to přece do jeho srdce, ale do břicha a odtud do stoky!" Tak...
Marek 10:45...být první, je otrokem všech. Ani Syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby...
Marek 12:27...Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On přece není Bohem mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte."...
Marek 14:27...jim Ježíš řekl: "Všichni ode odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.' Ale...
Lukáš 1:37...stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné." Marie řekla: "Hle, jsem služebnice...
Lukáš 4:10...mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě, aby chránili,...
Lukáš 6:32... kdo milují vás, jaká je to zásluha? I hříšníci přece milují ty, kdo milují je. Chováte-li se dobře k těm,...
Lukáš 6:33...chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž...
Lukáš 6:44...nese dobré ovoce, není špatný. Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci: z trní se nesbírají fíky a z...
Lukáš 7:8...slovo, a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když...
Lukáš 10:7...a jezte a pijte, co nabízejí - dělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. V...
Lukáš 10:40... sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni  přece, mi pomůže!" Pán odpověděl: "Marto, Marto,...
Lukáš 11:18...proti sobě, jak obstojí jeho království? Říkáte přece, že vymítám démony Belzebubem. A pokud vymítám...
Lukáš 12:15...si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku." Potom jim vyprávěl...
Lukáš 12:23...tělo - co budete jíst a co si oblečete. Život je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení. Podívejte se...
Lukáš 17:21...‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží království je přece mezi vámi!" Svým učedníkům řekl: "Přijdou dny, kdy...
Lukáš 19:9...domu spasení," řekl mu na to Ježíš. "I on je přece syn Abrahamův! Syn člověka totiž přišel hledat a...
Lukáš 20:38...Bohem Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba. On přece není Bohem mrtvých, ale živých - pro něj jsou živí...
Lukáš 24:39...jsem to ! Dotkněte se a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, je mám!" Po těch...
Jan 3:2... víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s...
Jan 7:4... jaké skutky děláš. Nikdo, kdo chce být známýpřece nedělá nic v skrytu. Když děláš takové věci, ukaž se...
Jan 7:26...svobodně a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece jen poznali, že je to Mesiáš? Jenže o tomto víme,...
Jan 9:21... Nevíme, kdo mu otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za sebe." (Jeho rodiče to...
Jan 9:31...nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči. Víme přece, že Bůh hříšníky neslyší; slyší jen toho, kdo Boha...
Jan 12:37...nimi. Ačkoli před nimi udělal tolik zázrakůpřece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo proroka...
Jan 13:8...mu Ježíš, "ale později porozumíš." "Ty mi přece nemůžeš mýt nohy!" namítal Petr. "Když neumyji,...
Skutky 2:34... co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. David přece nevystoupil do nebe, ale sám říká: ‚Hospodin řekl...
Skutky 10:14...a jez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného." Ale hlas k...
Skutky 15:11...nemohli unést ani naši otcové ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše...
Skutky 15:21... masu zardoušených zvířat a krvi. Mojžíš  přece odedávna kazatele po všech městech, kde ho čtou v...
Skutky 17:28...' Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.' Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si...
Skutky 23:5...bratři, že je to velekněz," odpověděl Pavel. "Je přece psáno: ‚Vůdci svého lidu nespílej.'" Pavel věděl, že...
Římanům 3:9...tom lépe než pohané? Ani v nejmenším! Právě jsme přece usvědčili Židy i Řeky, že jsou všichni poddaní hříchu...
Římanům 3:30...Židů? Není i Bohem pohanů? Jistěže i pohanů! Je přece jediný Bůh; ten ospravedlní obřezané díky víře a...
Římanům 6:6...s ním budeme ztotožněni i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré bylo ukřižováno s ním, aby hříšné...
Římanům 6:7...již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem zemřeli, věříme,...
Římanům 7:1...Ježíši, našem Pánu. Nevíte snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že Zákon panuje nad člověkem...
Římanům 8:15...Duchem, jsou totiž Božími syny. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali...
Římanům 8:22...zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření dosud společně sténá a...
Římanům 9:7...dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi." To znamená, že...
Římanům 9:15...nespravedlivý? V žádném případě! Mojžíšovi přece řekl: "Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se,...
Římanům 9:17... ale na Bohu, který se smilovává. Faraonovi přece Písmo říká: "Proto jsem pozdvihl, abych na tobě...
Římanům 11:2...nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Znáte přece vyprávění Písma o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na...
Římanům 11:13...naplnění! Teď mluvím k vám pohanům. Sám jsem přece apoštol pohanů a jsem na svou službu náležitě hrdý....
Římanům 12:19...se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: " je pomsta, zjednám odplatu, praví...
Římanům 13:3...zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest. Vládcové přece nejsou postrachem pro ty, kdo konají dobro, ale zlo....
Římanům 13:4...vlády? Konej dobro, a vláda pochválí; je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo,...
Římanům 14:10...Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni přece staneme na soudu před Božím trůnem. Jak je psáno:...
Římanům 14:17...pro vás dobré, nemluví zle. V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a...
1. Korintským 1:19...pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Je přece psáno: "Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu rozum...
1. Korintským 3:19...moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece psáno: "On chytá chytráky v jejich vychytralosti." A...
1. Korintským 3:21... se proto nikdo nechlubí lidmi. Všechno je přece vaše: Pavel, Apollos či Petr, svět, život nebo...
1. Korintským 4:4...tím ještě nejsem ospravedlněn; mým soudcem je přece Pán. Nevynášejte tedy předčasné soudy. přijde Pán,...
1. Korintským 7:9...nemohou ovládnout, vstoupí do manželství. Je přece lepší vstoupit do manželství než být spalován touhou....
1. Korintským 7:11...přikázání: Manželka od muže neodchází. Pokud přece odejde, zůstane nevdaná anebo se smíří s...
1. Korintským 7:14... Jinak by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté. Pokud však nevěřící chce odejít, odejde....
1. Korintským 7:19...jako neobřezaný, se nedává obřezat. Nezáleží přece na obřízce nebo neobřízce, ale na poslušnosti Božích...
1. Korintským 7:36... udělá, po čem touží - jen se vezmou, to přece není hřích. Kdo je však vnitřně přesvědčen a nic ho...
1. Korintským 9:9...Copak to neříká i Zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek." Copak...
1. Korintským 9:10...je to napsáno kvůli nám. Kdo oře, musí přece orat v naději, a kdo mlátí obilí, musí to dělat v...
1. Korintským 11:8...slávou Boží. Žena je ale slávou svého muže. Muž přece nebyl stvořen z ženy, ale žena z muže. Muž také nebyl...
1. Korintským 12:12...z mnoha částí; i když je všech těch částí mnohopřece tvoří jedno tělo. A právě takové je to s Kristem. ...
1. Korintským 12:14...a jeden Duch se nám všem stal nápojem. Tělo se přece neskládá z jedné části, ale z mnoha. Kdyby noha...
1. Korintským 14:31...jiný z přítomných, pak ten první mlčí. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se všem...
1. Korintským 14:33...mohou své puzení ovládat; Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje - tak je tomu všude,...
1. Korintským 14:35...jasné, se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.) Vyšlo snad...
2. Korintským 1:13...moudrosti, ale v Boží milosti. Nepíšeme vám přece nic než to, co čtete a čemu rozumíte. Doufám, že...
2. Korintským 1:19...jsme u vás , Silvanus a Timoteus zvěstovalipřece nebyl "ano a ne". V něm bylo a je pouze "ano"! V něm...
2. Korintským 1:24...vaší vírou, ale pomáhat vaší radosti; ve víře přece pevně stojíte. Rozhodl jsem se, že k vám znovu...
2. Korintským 2:11... Nenechme se oklamat satanem - jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. Když jsem přišel s Kristovým...
2. Korintským 3:3... list, který všichni mohou znát a číst. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou,...
2. Korintským 4:5...Kristovy, který je obrazem Božím. (Nehlásáme přece sami sebe, ale Ježíše Krista jakožto Pána, a pokud...
2. Korintským 5:10... jde nám o to, abychom se mu líbili. Všichni přece musíme stanout před Kristovým soudem, aby každý z nás...
2. Korintským 6:2...nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: "V čas milosti jsem vyslyšel, v den spásy jsem ti...
2. Korintským 6:16...Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich...
2. Korintským 8:9...vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudl,...
2. Korintským 8:10...názoru bylo pro vás nejlepší. Před rokem jste přece byli první, kdo s tím začali, ale hlavně jste to...
2. Korintským 9:2... abych vám psal o této službě svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit Makedoncům, že...
2. Korintským 9:9...se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno: "Rozdělil štědře, chudým dal, jeho...
2. Korintským 10:18...se chlubí, chlub se v Hospodinu." Důvěryhodný přece není ten, kdo se chválí sám, ale ten, koho chválí...
2. Korintským 11:19... pochlubím se i . Vy, takoví mudrci, si přece na blázny potrpíte! Klidně snášíte, když vám někdo...
2. Korintským 12:11... ale vy jste k tomu donutili. Mohli jste  přece chválit sami - i když nic neznamenám, s těmi...
2. Korintským 12:14...obtíž. Nestojím o vaše peníze, ale o vás! Děti přece nemají vydržovat rodiče, ale rodiče děti. Pokud jde o...
2. Korintským 13:3...zůstali v hříchu, ani na nikoho jiného. Žádáte přece důkaz, že ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám není...
2. Korintským 13:8...a my budeme jako ti, kdo selhali. Nemůžeme přece stát proti pravdě, jedině za pravdou. Rádi budeme...
Galatským 2:8...Petrovo apoštolství vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči pohanům. Jakub, Petr a Jan,...
Galatským 2:16...vírou, a ne skutky Zákona. Skutky Zákona přece nikoho neospravedlní!" Když tedy hledáme...
Galatským 4:27...je ale svobodný a ten je naší matkou. Je přece psáno: "Raduj se, neplodná, ty, jež nerodíš, jásej a...
Galatským 5:6...skrze Ducha, na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře,...
Efeským 2:10...to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým...
Efeským 4:8...milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká: "Vystoupil do výšin, zmocnil se zajatých, dary...
Efeským 4:25...a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte...
Efeským 5:30...a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho těla. "Proto muž opouští otce i matku - aby...
Efeským 6:9...nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten...
Filipským 3:12...anebo byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem...
Filipským 4:3...tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými...
1. Tesalonickým 3:3...z vás nenechal těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl. Ještě když jsme byli u vás,...
1. Tesalonickým 4:2...děláte - žijte tak, abyste se líbili Bohu. Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista....
1. Tesalonickým 5:9...pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána...
2. Tesalonickým 3:10... Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, nejí! Teď se...
1. Timoteus 1:5...Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné...
1. Timoteus 2:5...lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi,...
1. Timoteus 5:18...mají namáhavou službu kázání a vyučování. Písmo přece říká: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek," a jinde:...
2. Timoteus 2:13... Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe! Tyto věci připomínej a zapřísahej...
2. Timoteus 2:23... Hloupé a nesmyslné spory však odmítej; víš přece, že plodí jen hádky. A Pánův služebník nemá být...
2. Timoteus 3:15...pravda, neboť víš, od koho ses učil. Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke...
Titus 3:3...všem lidem vždy prokazují vlídnost. I my jsme přece bývali nerozumní, nepovolní a oklamaní. Otročili jsme...
Židům 2:16...smrti po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. Proto se...
Židům 3:4... větší čest stavitel než sám dům. Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh. Ano, Mojžíš...
Židům 3:14...z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. Jsme přece Kristovými společníky - pokud si tu počáteční jistotu...
Židům 3:18...A komu odpřisáhl, že nevkročí do jeho odpočinkuPřece těm, kdo odmítali poslechnout! Vidíme tedy, že...
Židům 4:2...aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim....
Židům 4:3...tedy vcházíme jen my, kteří jsme uvěřili. On přece řekl: "Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: Do mého...
Židům 4:4...dílo je ovšem hotové od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě mluví o sedmém dni takto: "Sedmého...
Židům 7:13...nastává i změna Zákona. Ten, o kom se tu mluvípřece patří k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u oltáře...
Židům 7:19...přikázání jako nedostatečné a neúčinné (Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl) a zároveň se zavádí...
Židům 7:21...bez přísahy, on však skrze přísahu. Bylo mu přece řečeno: "Hospodin přísahal a nebude litovat: Jsi...
Židům 8:5...slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek:...
Židům 9:24...nebeské věci však vyžadují lepší oběti. Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým...
Židům 10:1...skutečným obrazem. Neustálé každoroční obětování přece nikdy nemůže ty, kdo je přináší, přivést k...
Židům 10:4...jen každoročně připomínají; krev býků a kozlů přece nemůže hříchy nikdy odstranit. A proto Kristus, když...
Židům 10:30... jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl: " je pomsta, zjednám odplatu," a...
Židům 11:6...vzat, měl pověst Božího oblíbence a bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí...
Židům 11:15... Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti...
Židům 12:17...prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když potom chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut...
Židům 12:18...nenašel příležitost k pokání. Nepřistoupili jste přece k hmatatelné hoře, k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě...
Židům 13:17...dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo prospěšné. Modlete se za nás. Jsme si jistí,...
Jakub 1:3...moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte...
Jakub 1:5...vás moudrost, žádá Boha, a ten mu ji - je přece štědrý ke všem a bez výhrad! ale žádá ve víře a...
Jakub 1:20...pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto...
Jakub 3:2...- vězte, že budeme souzeni přísněji. Všichni přece v mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl...
Jakub 4:6...Naopak, nabízí úžasnou milost! Říká přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne...
Jakub 4:14... Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem" - vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než...
1. Petr 1:7...snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem vzácnější, a...
1. Petr 1:8...zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj...
1. Petr 1:16...tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: "Buďte svatí, neboť jsem svatý." Bůh nikomu...
1. Petr 1:18...dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního...
1. Petr 1:23...vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého,...
1. Petr 2:6...před Bohem díky Ježíši Kristu. V Písmu přece stojí: "Hle, pokládám na Sionu úhelný kámen vyvolený...
1. Petr 2:25... Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři...
1. Petr 3:9...zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání. Vždyť: "Chce...
1. Petr 4:12...se zkoušce ohněm, jež na vás přišla - není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na...
2. Petr 2:4... dávno nezahálí a jejich záhuba nespí. Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili, ale svrhl je do...
1. Jan 2:29...důvěrou a nemuseli se stydět, přijde. Víte přece, že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo žije...
1. Jan 4:20...Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. Máme tedy od něj toto...
1. Jan 5:4...nejsou těžká. Všechno, co se narodilo z Bohapřece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo...
3. Jan 1:7...je vypravíš na cestu, jak se to Bohu líbí. Jsou přece na cestách kvůli jeho jménu a od pohanů nic...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |