Přebývám

Hledám varianty 'přebývám' [ přebýváte (1) přebývat (14) přebýváš (9) přebýváme (1) přebývám (3) přebývala (1) přebýval (6) přebývají (1) přebývá (34) ]. Nalezeno 68 veršù.
Exodus 23:21...ho. Neodpustí totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a...
Exodus 24:16...na horu a horu přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní....
Exodus 25:8...efodu a náprsníku. mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení...
Exodus 29:45...posvětím, aby mi konali kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A...
Exodus 29:46... jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych přebýval uprostřed nich. jsem Hospodin, jejich Bůh." "Z...
Numeri 5:3...ven, aby neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a...
Numeri 9:22...Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu....
Numeri 27:18...řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku. Postav...
Numeri 35:34...poskvrnit zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed  přebývám sám - Hospodin bydlím uprostřed synů...
Deuteronomium 6:15... Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh! Jinak proti tobě vzplane...
Deuteronomium 12:10...ode všech okolních nepřátel a kde budete přebývat v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůh,...
Deuteronomium 33:16...ze země a její plnosti! Přízeň Toho, jenž přebývá v keři, na hlavě Josefově nechť spočine, na temeni...
1. Královská 6:13...slovo, které jsem dal tvému otci Davidovi. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy...
1. Královská 8:27...Davidovi, mému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes nemohou...
1. Královská 8:30...k tomuto místu. Vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se někdo provinil...
1. Královská 8:39... kterou by přednesl, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Odpusť, zasáhni a odplať každému jeho skutky,...
1. Královská 8:43...k tomuto chrámu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby...
1. Královská 8:49...postavil tvému jménu, vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo....
1. Letopisů 16:27...je v jeho přítomnosti, síla a radost je tam, kde přebývá. Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu...
1. Letopisů 23:25...Izraele, dal svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývat v Jeruzalémě, a tak levité nebudou nosit...
2. Letopisů 6:18...svému služebníku Davidovi. Bude snad Bůh opravdu přebývat s člověkem na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes ...
2. Letopisů 6:21...směrem k tomuto místu. Vyslýchej z nebe, kde přebýváš, vyslýchej a odpouštěj. Kdyby se někdo provinil...
2. Letopisů 6:30...by ruce k tomuto chrámu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Odpusť a odplať každému jeho skutky, neboť znáš...
2. Letopisů 6:33...k tomuto chrámu, i tehdy vyslýchej z nebe, kde přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosil, aby...
2. Letopisů 6:39...jsem postavil tvému jménu, vyslýchej z nebe, kde přebýváš, jejich modlitbu a jejich prosby. Zjednej jim...
2. Letopisů 20:9...chrám a před tebe samého - vždyť v tomto domě přebývá tvé jméno - a budeme z našich úzkostí volat k tobě...
2. Letopisů 31:10...Hospodin požehnal svému lidu tak, že ještě tolik přebývá." Ezechiáš proto nechal v Hospodinově chrámu zřídit...
Ezdráš 6:12...dům se pak stane hnojištěm. Bůh, jehož jméno přebývá v Jeruzalémě, nechť poníží každého krále i lid,...
Nehemiáš 11:3...se usadili v Jeruzalémě. V judských městech přebýval každý na svém majetku, ve vlastních městečkách,...
Job 28:12... Kde se však moudrost nalézá? A rozumnost kde přebývá? Člověk netuší, kudy k ; nenajde ji na zemi mezi...
Job 28:20... Odkud tedy moudrost vyvěrá? A rozumnost kde přebývá? Skrytá je očím všech živých na zemi i ptákům na...
Job 38:19...Kudy vede cesta k příbytku světla? A kde přebývá temnota? Umíš je dovést na jejich místa? Znáš...
Žalmy 26:8...tvých zázracích. Miluji, Hospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky mou...
Žalmy 68:19...ty, kteří se bouří, že by měl Hospodin Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž každý den nás nese,...
Žalmy 78:60...svůj příbytek v Šílu, stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu...
Žalmy 91:1...rukou rozkvétá! Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu...
Žalmy 132:14..."Zde je spočinutí na věčné věky, zde budu přebývat, jak toužil jsem! Štědře požehnám jeho zásoby,...
Izaiáš 8:18...jako divy a znamení od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sion. Jistě vám řeknou: "Ptejte se věštců a...
Izaiáš 18:7...zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů. Ortel nad Egyptem: Hle -...
Izaiáš 32:16...se bude za les počítat. Na poušti pak bude právo přebývat a domovem spravedlnosti bude sad. Ovocem...
Jeremiáš 7:12...zajděte do Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a podívejte se, co jsem s ním kvůli...
Pláč 1:3...odešel do vyhnanství ponížen krutou porobouPřebývá mezi pohany a nemá, kde by spočinul. Všichni, kdo...
Ezechiel 43:7...mých nohou. Zde budu uprostřed synů Izraele přebývat navěky. Dům Izraele ani jeho králové nebudou...
Ezechiel 43:9...králů ode odstraní, a tak budu uprostřed nich přebývat navěky. Synu člověčí, popiš domu Izraele tento...
Daniel 2:22... on , co leží v tmách, a světlo u něj přebývá. Chválím a oslavuji, Bože otců mých - moudrost a...
Daniel 4:5... který se podle mého boha jmenuje Baltazarpřebývá v něm duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu tedy svůj...
Daniel 4:6..."Baltazare, nejvyšší z věštců, vím, že v tobě přebývá duch svatých bohů a že ti žádné tajemství není...
Daniel 4:15...nedokáže. Ty to však dokážeš, neboť v tobě přebývá duch svatých bohů." Daniel zvaný Baltazar tam...
Daniel 5:11...nebuď bledý. Máš ve svém království muže, v němž přebývá duch svatých bohů. Ten za dnů tvého otce prokázal...
Jan 14:10... neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že jsem v Otci a...
Skutky 1:21... kdo s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu do dne, kdy byl od...
Římanům 8:9... kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohouPřebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale...
Římanům 8:11...hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnostiPřebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z...
1. Korintským 3:16... Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh,...
2. Korintským 5:1...je věčné. Víme, že ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi,...
2. Korintským 6:16...živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou...
Efeským 3:17...jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a...
Koloským 3:16...těle. Buďte vděční. Slovo Kristovo ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a...
1. Timoteus 6:16...a Pán panujících, který jediný nesmrtelnostpřebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl...
2. Timoteus 1:14...v Kristu Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebývá, opatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen....
Jakub 4:5...Písmo mluví naprázdno? Copak Duch, který v nás přebývá, vede k nevraživosti? Naopak, nabízí úžasnou...
2. Petr 1:13...stojíte v pravdě, kterou jste přijali. Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat...
1. Jan 4:12... Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět...
1. Jan 4:15... Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k...
1. Jan 4:16...nám Bůh , a uvěřili jsme . Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska...
Zjevení 7:15...dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi. Nebudou nikdy hladovět ani žíznit,...
Zjevení 12:12...smrti. Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v nich přebýváte. Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři,...
Zjevení 13:6...a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo dáno, aby svedla boj se svatými a...

Slova obsahující přebývám: přebývám (3) přebýváme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |