Přežije

Hledám varianty 'přežije' [ přežít (1) přežili (8) přežil (5) přežijte (1) přežijí (5) přežiješ (4) přežijeme (2) přežije (5) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 6:19... přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice z různých druhů...
Numeri 24:19...bude, kdo z Jákoba vzejde, vyhubí ty, kdo v Íru přežijí." Když pak Balaám spatřil Amaleka, pronesl tuto...
Numeri 24:23..." Potom pronesl další průpověď: "Běda! Kdo přežije, to Bůh udělá? Loďstvo od kyperských břehů...
Jozue 8:22...je z jedné i druhé strany, nezůstal, kdo by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali živého a...
Jozue 10:20...a skoncovali s nimi. Ti, kdo z nich přece přežili, utekli do opevněných měst. Všechen lid se pak v...
Jozue 11:22... V zemi synů Izraele nikdo z Anakovců nezůstalpřežili jen v Gaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral...
Jozue 24:31...Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili a zakusili to všechno, co Hospodin pro Izrael...
Soudců 2:7...Jozuovy i po všechny dny stařešinů, kteří Jozua přežili a viděli všechny ty veliké věci, které Hospodin pro...
Soudců 9:5... Nejmladší syn Jerub-baalův Jotam ale přežil, protože se schoval. Všichni měšťané Šechemu i...
2. Královská 7:4...do aramejského tábora. Když nás nechají naživupřežijeme. Když nás zabijí, beztak zemřeme." Ještě za šera...
2. Letopisů 25:25...do Samaří. Judský král Amaciáš, syn Joašůvpřežil izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova, o...
Nehemiáš 5:2...za pořizujeme obilí, abychom měli co jístpřežili." Jiní říkali: "Musíme svá pole, vinice i domy...
Nehemiáš 6:11...to. "A copak někdo jako může jít do svatyněpřežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh...
Izaiáš 49:6...kmeny a přivedl nazpět ty, kdo z Izraele přežili. Světlem národů proto činím , aby spása...
Jeremiáš 15:9... zajde slunce, v hanbě se bude stydět. Ty, kdo přežijí, pak vydám meči před jejich nepřáteli, praví...
Jeremiáš 21:7... jeho dvořany i lid (totiž ty, kdo v tomto městě přežijí mor, meč a hlad) do rukou babylonského krále...
Jeremiáš 21:9...a vzdá se Babyloňanům, kteří na vás útočí, ten přežije a zachrání si život. Rozhodl jsem o tomto městě -...
Jeremiáš 29:32...mít nikoho, kdo by z jeho rodiny v tomto lidu přežil a viděl, co dobrého učiním pro svůj lid, praví...
Jeremiáš 38:2...morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten přežije a zachrání si život; takový zůstane naživu. Tak...
Jeremiáš 38:17...si život a toto město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinou. Pokud se však velitelům...
Jeremiáš 38:20...Hospodina, jak ti říkám, a povede se ti dobřepřežiješ. Pokud se ale vzdát odmítneš, stane se, co mi...
Jeremiáš 39:18... Ano, opravdu zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin." ...
Jeremiáš 45:5...Tobě však dám, že kamkoli půjdeš, zachráníš sepřežiješ." Slovo Hospodinovo, které dostal prorok Jeremiáš...
Jeremiáš 48:6...křičí úzkostí: ‚Utečte! Život si zachraňtePřežijte jako křoví v pustině!' Protože spoléháš na své...
Pláč 2:22... Nebyl v den hněvu Hospodinova, kdo by uniklpřežil. Ty, jež jsem hýčkala, jež jsem vychovala, můj...
Ezechiel 6:12...zemře morem, kdo bude blízko, padne mečem, a kdo přežije a bude ušetřen, zajde hladem. Teprve tehdy se můj...
Ezechiel 7:13...ten dav totiž padá hněv! Kdo prodává, pokud snad přežije, nezíská, co prodal, nazpátek. Vidění o tom davu...
Amos 9:1...základy! Strhni je jim všem na hlavy. Ty, kdo přežijí, mečem pobiji! Neuteče ani jeden z nich, neunikne...
Abdiáš 1:14... abys hubil ty, kdo utekli! Nevydávej ty, kdo přežili, v den soužení! Blízko je Hospodinův den proti všem...
Zachariáš 10:9...národy, v dálce však na znovu pomyslípřežijí i se svými dětmi a znovu se sem navrátí. Z egyptské...
2. Korintským 1:8...a nesnesitelně, že jsme přestali doufat, že přežijeme; v nitru jsme vlastně očekávali rozsudek smrti...

Slova obsahující přežije: nepřežije (5) přežije (5) přežijeme (2) přežiješ (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |