Přešel

Hledám varianty 'přešel' [ přešlo (3) přešli (10) přešla (1) přešel (12) přejít (7) přejdu (2) přejdou (4) přejdi (2) přejdete (5) přejdeš (1) přejdeme (2) přejde (8) ]. Nalezeny 54 verše.
Genesis 23:17...rostoucími po obvodu pole - to vše tenkrát přešlo do Abrahamova vlastnictví před očima Chetejců, přede...
Genesis 23:20... Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na němpřešlo od Chetejců do Abrahamova vlastnictví jako...
Exodus 15:16... pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lid, Hospodine, než přejde lid, jejž sis...
Numeri 32:27... zatímco tvoji služebníci, každý v plné zbrojipřejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš...
Numeri 32:29...jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před Hospodinem, pak...
Numeri 32:32..."Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řeklPřejdeme vyzbrojeni před Hospodinem do země Kanaán a...
Numeri 33:51...Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele:  přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyžeňte...
Numeri 35:10...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele:  přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyberte si...
Deuteronomium 2:29...Ezauovi bydlící na Seíru i Moábští v Aru. Potom přejdu Jordán do země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh."...
Deuteronomium 3:18...zem za dědictví. Všichni vaši bojovníci však přejdou Jordán v plné zbroji jako předvoj svých bratrů,...
Deuteronomium 3:25...by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která je za ním,...
Deuteronomium 3:28...a povzbuď ho, neboť on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zem, kterou spatříš." A tak...
Deuteronomium 4:22...Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán, ale vy ho přejdete a obsadíte tu krásnou zem...
Deuteronomium 9:1... svého Boha. Slyš, Izraeli, dnes se chystáš přejít Jordán, abys ovládl národy větší a mocnější, než jsi...
Deuteronomium 12:10...ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Chystáte se však přejít Jordán a usadit se v zemi, kterou vám Hospodin, váš...
Deuteronomium 27:2...přikázání, která vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 27:4...Hospodin, Bůh tvých otců. Dnes vám přikazuji:  přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a nabělte...
Deuteronomium 27:12...dne Mojžíš lidu přikázal:  přejdete Jordán, se Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Josef a...
Jozue 1:2...Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele. Každé...
Jozue 3:14...místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu smlouvy....
Jozue 3:16...(neboli Mrtvému) moři se dočista vytratily. Tak přešel lid přímo proti Jerichu. Kněží nesoucí Truhlu...
Jozue 4:10...jak to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, a poté, co přešel všechen lid, přešla před...
Jozue 4:11...Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, a poté, co přešel všechen lid, přešla před jejich zraky také...
Jozue 4:12...truhla s kněžími. V čele synů Izraele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové Gádovi a...
Jozue 4:13...Mojžíš. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem na jerišské pláně, aby svedli boj....
Jozue 4:22...‚Proč jsou tu ty kameny?' poučíte je: ‚Izrael tu přešel Jordán po suchu.' Hospodin, váš Bůh, před vámi...
Jozue 6:19...a železné předměty budou zasvěceny HospodinuPřejdou do Hospodinova pokladu." Zazněly trouby a lid začal...
Soudců 12:5...někdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte  přejít," Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?" Když...
1. Samuel 14:21...Ti Hebrejové, kteří předtím byli s Filištínypřešli do jejich tábora, se teď přidali k Izraelcům, kteří...
1. Samuel 26:13...na padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na druhou stranu a postavil se opodál na vrchol...
1. Samuel 27:2...David vyrazil na cestu a se šesti sty svými muži přešel ke gatskému králi Achišovi, synu Maochovu. David i...
1. Královská 22:24... a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To...
2. Královská 2:8...a udeřil jím do vody. Ta se rozestoupila a oba přešli po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu...
2. Královská 2:9...a oba přešli po suchu na druhou stranu. Když přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat,...
2. Královská 2:14...jím udeřil do vody, rozestoupila se a Elíša přešel na druhou stranu. "Duch Eliášův spočinul na...
1. Letopisů 12:9... synové Jerochama z Gedoru. Z pokolení Gád přešli k Davidovi do pevnosti v poušti tito udatní...
2. Letopisů 18:23... a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To...
Žalmy 66:6...chová se! V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řeku - pojďte, radujme se v něm! Navěky vládne...
Přísloví 10:25...uskuteční, touhy spravedlivých se naplní. Když přejde vichr, je s darebákem konec, spravedliví však mají...
Izaiáš 11:15...vichřice a rozdělí jej na sedm ramen, aby se dal přejít v sandálech. Tak vznikne cesta pro jeho pozůstatek,...
Izaiáš 26:20...sebou dveře. Schovej se na malou chviličku, než přejde jeho hněv. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, aby...
Izaiáš 51:23...tvých trapičů, kteří ti říkali: "Sehni se,  přejdeme!" a tys jim nastavovala hřbet jako zem, jako ulici...
Jeremiáš 41:10... syn Netaniášův, zajal a chystal se s nimi přejít k Amoncům. Když se ale o všech těchto zločinech...
Jeremiáš 41:14... které Išmael v Micpě zajal, se tehdy obrátilipřešli k Jochananovi, synu Kareachovu. Išmael, syn...
Ezechiel 5:17...a dravou zvěř, která připraví o dětiPřejde přes tebe mor a krev a přivedu na tebe meč. To říkám...
Ezechiel 40:6...tu zeď a byla na tyč silná a na tyč vysoká. Poté přešel k východní bráně. Vystoupil po schodech a změřil...
Matouš 10:13... Bude-li toho ten dům hoden, pak váš pokoj přejde na něj. Nebude-li hoden, se váš pokoj vrátí k vám...
Matouš 17:20...víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude...
Lukáš 16:26...zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám,...
Jan 5:24... věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen, amen, říkám vám: Přichází...
Skutky 12:10... a ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli venpřešli jednu ulici a vtom jej anděl opustil. Když Petr...
2. Korintským 12:1... Musím se chlubit, i když to není prospěšnéPřejdu tedy k viděním a zjevením od Pána: Vím o člověku v...
Židům 11:29...se jich zhoubce prvorozených nedotkl. Vírou přešli Rudé moře jako po suché zemi; když se však o to...
1. Jan 3:14... pokud vás svět nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo...

Slova obsahující přešel: nepřešel (1) přešel (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |