Přečten

Hledám varianty 'přečten' [ přečtu (1) přečti (3) přečtěte (1) přečten (4) přečte (1) přečíst (3) přečetli (2) přečetl (8) ]. Nalezeno 19 veršù.
2. Královská 5:7..." Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh,...
2. Královská 19:14...a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslůpřečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu a rozložil ho...
Ezdráš 4:18... byla věnována pozornost a byl mi doslovně přečten. Na můj příkaz bylo zkoumáno a zjištěno, že dotyčné...
Ezdráš 4:23...další škoda. Jakmile byl dopis krále Artaxerxe přečten Rechumovi, písaři Šimšajovi a jejich druhům,...
Izaiáš 37:14...a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslůpřečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a rozložil ho...
Jeremiáš 29:29...jejich plody.'" Kněz Cefaniáš ale ten dopis přečetl proroku Jeremiášovi. Tehdy Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 36:6...vstupu do Hospodinova domu. Proto tam jdi typřečti lidem Hospodinova slova, která jsi zapsal do svitku,...
Jeremiáš 36:15... tedy vzal svitek a přišel za nimi. "Posaď sepřečti nám to," vyzvali ho. Baruch jim to tedy přečetl....
Jeremiáš 36:23...se sálajícím řeřavým uhlím. Jakmile Jehudi přečetl tři čtyři sloupce, král je vždy perořízkem odřízl a...
Jeremiáš 51:61... "hleď, abys tam všechna tato slova nahlas přečetl. Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsi o tomto místě...
Daniel 5:7...těm babylonským mudrcům řekl: "Kdokoli ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk...
Daniel 5:8...předstupovali, ale nedovedli králi ten nápis přečíst ani vyložit. To krále Belšasara vyděsilo ještě víc...
Daniel 5:15...ke mně přivedli mudrce a kouzelníky, aby mi přečetli a vyložili tento nápis, ale vůbec to nedokázali. O...
Daniel 5:16...smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš...
Daniel 5:17...Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho smysl vyložím. Slyš, králi! Nejvyšší Bůh dal...
Skutky 15:31... svolali shromáždění a předali dopis. Bratři ho přečetli a měli z toho povzbuzení radost. Juda se Silasem...
Skutky 23:34...a předali mu Pavla. Poté, co si dopis přečetl, zeptal se, z které je provincie. Když zjistil, že...
Koloským 4:16...a církev v jejím domě. u vás bude tento dopis přečten, zařiďte, je přečten také v laodikejském sboru,...
1. Tesalonickým 5:27...vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům. Milost našeho Pána Ježíše Krista...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |