Přízeň

Hledám varianty 'přízeň' [ přízní (8) přízni (2) přízně (3) přízeň (37) ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 33:15..."K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do...
Genesis 39:21... Zahrnul jej svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeň u vrchního žalářníka. Vrchní žalářník nakonec svěřil...
Exodus 11:3...a zlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské zemi...
Numeri 6:25...nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň! Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří ...
Deuteronomium 33:16...pahorků, nejlepším ze země a její plnostiPřízeň Toho, jenž přebývá v keři, na hlavě Josefově nechť...
Deuteronomium 33:23...lev, z Bášanu vyskakuje!" O Neftalímovi řekl: "Přízní jsi nasycen, Neftalíme, požehnání Hospodinova jsi...
1. Samuel 16:22...u David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha,...
2. Samuel 9:1...naživu? Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň." V Saulově domě sloužíval otrok jménem Cíba, a tak...
2. Samuel 9:3...zeptal se ho král. "Chtěl bych mu projevit Boží přízeň." "Zůstal ještě jeden Jonatanův syn, chromý na nohy...
2. Samuel 9:7... "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti chci projevit přízeň. Vrátím ti všechny pozemky tvého děda Saula a budeš...
2. Samuel 10:2...jeho syn Chanun. David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval...
2. Samuel 14:22...tvůj služebník poznal, že jsem u tebe došel přízně, můj pane a králi, neboť král vyhověl prosbě svého...
1. Královská 2:7...do hrobu. Synům Barzilaje Gileádského ale prokaž přízeň - přijmi je mezi své spolustolovníky, neboť se ke...
1. Královská 3:6..."Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s...
1. Letopisů 19:2...nastoupil jeho syn. David si řekl: "Projevím přízeň Nachašovu synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval...
2. Letopisů 1:8..."Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil králem po něm. Nuže, Hospodine Bože,...
Ezdráš 7:28...chrám v Jeruzalémě! Svou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců i všech královských velmožů....
Ester 2:9...Hegaje. Ta dívka se mu líbila a získala si jeho přízeň. Hned ji dal krášlit, obstaral přednostní příděly...
Ester 2:17...nade všechny ženy; ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadil královskou korunu a...
Job 11:19...ulehneš. Budeš spát a nikdo nevyruší , o tvou přízeň se budou mnozí ucházet. Oči ničemů se ale vysílí,...
Žalmy 5:13...Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivému, svou přízní jej obklopuješ jako pancířem. Pro předního zpěváka,...
Žalmy 30:6...svatosti! Jeho hněv trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes...
Žalmy 30:8...jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve své přízni, Hospodine, jsi jak horu pevně postavil, když jsi...
Žalmy 85:2... Žalm synů Korachových. Své zemi jsi, Hospodinepřízeň projevil, Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství....
Žalmy 102:14... aby ses nad Sionem smiloval, vždyť je čas mu přízeň prokázat, přišel správný čas! Vždyť tvoji...
Žalmy 106:4...čas! Pamatuj na , Hospodine, svému lidu přízeň prokážeš, se svojí spásou navštiv ! Štěstí tvých...
Přísloví 3:4... připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdcePřízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem....
Přísloví 3:34... Pro posměvače Hospodin posměch, pokorným ale přízeň věnuje. Moudrým připadne za dědictví sláva, tupce...
Přísloví 8:35...Kdo nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout. Kdo však míjí, škodí své...
Přísloví 11:27...toho, kdo je prodává. Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se. Kdo doufá v...
Přísloví 12:2...si nedá domluvit. Dobrotivého zahrne Hospodin přízní, lstivého člověka však odsoudí. Darebáctví nikomu...
Přísloví 13:15...smrti pomohou uniknout. Zdravý rozum si získá přízeň, cesta proradných vede k záhubě. Rozvážně chová se...
Přísloví 14:35...k ostudě. Rozumného služebníka zahrne král přízní, prchlivostí však toho, jenž dělá ostudu. Vlídná...
Přísloví 16:15...utiší. Úsměv na tváři krále znamená život, jeho přízeň - dešťový oblak na jaře! Získat moudrost je nad ryzí...
Přísloví 18:22...manželku, ten našel štěstí, Hospodin jej svou přízní obdařil. Chudák poníženě prosí, boháč odpovídá...
Přísloví 19:12...jeho ozdoba. Králova zlost - to je lví řev, jeho přízeň - rosa na trávě. Tupý syn je neštěstím svého otce,...
Kazatel 9:11...živobytí na moudrých, bohatství na šikovnýchpřízeň na zkušených - o všem rozhoduje chvíle a náhoda....
Kazatel 10:12... nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty. Hloupost je...
Izaiáš 60:10...poslouží. Ano, ve svém hněvu jsem bil, ve své přízni se ale nad tebou slituji. Tvé brány zůstanou stále...
Daniel 1:9... Bůh Danielovi u vrchního dvořana daroval přízeň a náklonnost, ale ten mu přesto odpověděl: "Bojím se...
Zachariáš 7:2...s jeho muži, aby prosili Hospodinapřízeň a zeptali se kněží v chrámě Hospodina zástupů a...
Zachariáš 8:21...k druhému se slovy: ‚Pojďme prosit Hospodinapřízeň, pojďme hledat Hospodina zástupů! I půjdu!' Tak...
Zachariáš 8:22...hledaly Hospodina zástupů a prosily Hospodinapřízeň. Tak praví Hospodin zástupů: V těch dnech se deset...
Malachiáš 1:8...vladaři, jestli se mu tím zalíbíš a zahrne  přízní, praví Hospodin zástupů. Jen si nakloňujte Boha, aby...
Malachiáš 1:9...slitoval - jenže s tímhle v rukách? Projeví svou přízeň komukoli z vás? praví Hospodin zástupů. Kdyby tak...
Skutky 13:7...proroka jménem Bar-Jesus, který se vetřel do přízně místního prokonzula Sergia Pavla. Tento rozumný muž...
Galatským 1:10...naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |