Přítomnosti

Hledám varianty 'přítomnosti' [ přítomnosti (26) přítomnost (4) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 23:11...ti i jeskyni, která je na něm. Dávám ti jepřítomnosti synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham...
Genesis 23:12..." Abraham se před lidem země poklonil a v přítomnosti lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne...
Exodus 33:14...tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu...
Exodus 33:15..." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo,...
Leviticus 22:3...nečistoty, takový člověk bude vyvržen z  přítomnosti. jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků...
Numeri 19:3...ten ji odvede ven za tábor, kde bude v jeho přítomnosti zabita. Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu...
Jozue 8:32...na kameny opis Mojžíšova zákona; zapsal jejpřítomnosti synů Izraele. Celý Izrael se svými stařešiny,...
1. Samuel 21:7... pouze chleby předložení odebrané z Hospodinovy přítomnosti, aby byly téhož dne nahrazeny chlebem teplým....
1. Královská 9:7...posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek...
1. Letopisů 16:27...ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, síla a radost je tam, kde přebývá. Vzdejte...
1. Letopisů 24:6...Šemajáš, syn Natanaelův, pořídil jejich seznampřítomnosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka i Achimelecha,...
1. Letopisů 24:31... stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a...
2. Letopisů 7:20...posvětil pro své jméno. Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek...
Ezdráš 8:33...synu Uriášovu, a Eleazarovi, synu Pinchasovu, za přítomnosti levitů Jozabada, syna Ješuova, a Noadiáše, syna...
Job 33:8... Na vlastní uši jsem slyšel říct, co jsi v  přítomnosti prohlásil: ‚Jsem zcela ryzí, nijak jsem...
Žalmy 16:11...věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné blaho je po tvé...
Žalmy 21:7...udílíš. Stále a stále mu dáváš požehnání, ve své přítomnosti ho těšíš radostí. Na Hospodina jistě spoléhá se...
Žalmy 41:13... Ty podpíráš, neboť jsem nevinný, do své přítomnosti stavíš navěky. je požehnán Hospodin, Bůh...
Žalmy 51:13...nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi! Navrať mi radost...
Žalmy 95:2...s radostí, jásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme...
Žalmy 96:6...ale stvořil nebesa. Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, v jeho svatyni je síla a nádhera. Vzdejte...
Jeremiáš 23:39... Proto na vás teď dočista zapomenu a ze své přítomnosti vás odvrhnu i s tím městem, které jsem dal vám...
Jeremiáš 32:12...Neriáše, syna Machsejášova. Učinil jsem topřítomnosti svého bratrance Chanamela, v přítomnosti svědků...
Jeremiáš 32:13...Židů přísedících na strážním nádvoří. V jejich přítomnosti jsem Baruchovi uložil: "Tak praví Hospodin...
Jeremiáš 32:31... Hněvali tak, že je musím vyhnat ze své přítomnosti. Synové Izraele i Judy uráželi vším tím zlem...
Skutky 2:28...rozkladu. Cesty života jsi mi oznámil, ve své přítomnosti sytíš radostí!' Bratři, o praotci Davidovi...
1. Korintským 3:22...Apollos či Petr, svět, život nebo smrt,  přítomnost nebo budoucnost - všechno je vaše, vy jste...
2. Korintským 10:10... dopisy jsou prý působivé a mocné, ale osobní přítomnost chabá a řeč ubohá. Kdo to říká, si uvědomí,...

Slova obsahující přítomnosti: nepřítomnosti (2) přítomnosti (26)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |