Přítomných

Hledám varianty 'přítomných' [ přítomnými (1) přítomným (1) přítomných (5) přítomný (2) přítomní (6) přítomné (4) přítomná (2) přítomna (1) přítomen (3) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 8:18...mouchy nebudou. Abys poznal, že Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem....
1. Královská 1:39... Pak zatroubili na beraní roh a všichni přítomní zvolali: " žije král Šalomoun!" Celý ten zástup...
1. Královská 1:49...Adoniášovými hosty zavládlo zděšení. Všichni přítomní se zvedli a rozprchli se každý svou cestou....
1. Letopisů 29:17...daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své dary s radostí. Hospodine, Bože...
2. Letopisů 5:11... Když potom kněží vycházeli ze svatyně (všichni přítomní kněží bez ohledu na příslušnost k oddílům se totiž...
2. Letopisů 29:29...byla zápalná oběť dokonána, Ezechiáš i všichni přítomní poklekli a klaněli se. Ezechiáš a jeho hodnostáři...
2. Letopisů 35:7...Hospodin promluvil skrze Mojžíše." Král Jošiáš přítomným z lidu věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro...
2. Letopisů 35:17...a obětováním zápalů na Hospodinově oltářiPřítomní synové Izraele tenkrát slavili Hod beránka i...
2. Letopisů 35:18...kněžími, levity, obyvateli Jeruzaléma a se všemi přítomnými z Judy i z Izraele. Tento Hod beránka se slavil...
Ezdráš 8:25...král, jeho rádci a hodnostáři jakož i všechen přítomný Izrael. Navážil jsem tedy a svěřil jim do péče:...
Ester 1:3...velmože a dvořany, mocné Peršany a Médy jakožpřítomné hodnostáře a představitele provincií. Po dlouhých...
Žalmy 46:2...je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a...
Jeremiáš 44:15...jejich ženy pálí kadidlo cizím bohům) i všechny přítomné ženy - celé to veliké shromáždění, všechen lid...
Marek 5:42...a začala se procházet. Bylo dvanáct letPřítomných se zmocnil nesmírný úžas, ale on jim jasně...
Lukáš 5:17...vesnic i z Jeruzaléma, a Hospodinova moc byla přítomna, aby je uzdravoval. A hle, nějací muži nesli na...
Lukáš 9:18... když se odešel modlit do ústraní, zeptal se přítomných učedníků: "Za koho mají zástupy?" "Někteří za...
Lukáš 13:1...poslední haléř." V tu dobu mu někteřípřítomných vyprávěli o Galilejcích, jejichž krev Pilát...
Lukáš 14:3...seděl člověk postižený vodnatelností. Ježíš se přítomných znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu...
Skutky 25:24...Pavel, Festus zahájil: "Králi Agrippo a všichni přítomní, vidíte tu muže, o něhož v Jeruzalémě i zde...
Římanům 8:38...jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic...
1. Korintským 5:3... kdo to spáchal, jsem již rozhodl, jako bych byl přítomen: se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše,...
1. Korintským 14:16... Kdybys totiž dobrořečil jen duchem a byl by přítomen někdo nezasvěcený, jak řekne "Amen" ke tvému...
1. Korintským 14:30... to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo jinýpřítomných, pak ten první mlčí. Můžete přece jeden po...
Efeským 6:12...tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských...
Koloským 2:9...světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |