Příspěvky

Hledám varianty 'příspěvky' [ příspěvky (9) příspěvků (3) příspěvkem (1) příspěvek (26) ]. Nalezeno 37 veršù.
Exodus 25:2... pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné....
Exodus 25:3...každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou,...
Exodus 29:28...přijímat od synů Izraele, neboť je to obětní příspěvek. Ten bude mezi syny Izraele vybírán z jejich...
Exodus 30:13...svatyně, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude...
Exodus 30:15...výše. Když budete Hospodinu odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá bohatý více a...
Exodus 35:5... kdo ochotné srdce, přinese Hospodinu příspěvek - zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a...
Exodus 35:21... kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na veškerou službu v...
Exodus 35:24...přispět stříbrem nebo bronzem, přinášel tento příspěvek Hospodinu. Přinášel také každý, kdo měl u sebe...
Leviticus 7:14...z těchto darů pak poskytne jeden kus jako obětní příspěvek pro Hospodina. Ten připadne knězi, který kropil...
Leviticus 7:32...ze svých pokojných obětí odevzdáte jako obětní příspěvek knězi. Podíl pravé kýty připadne tomu z Áronových...
Leviticus 22:12... nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž...
Numeri 5:9...mu synové Izraele přinesou, připadne vždy obětní příspěvek knězi. Všechny svaté dary patří vždy dárci, ale...
Numeri 15:19...jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu. Jako obětní příspěvek z humna...
Numeri 15:20...z něj obětní příspěvek Hospodinu. Jako obětní příspěvek z humna odevzdávejte bochánek ze svého prvního...
Numeri 15:21...vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta. Jestliže se neúmyslně...
Numeri 18:8..."Hle, sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi svatými dary od synů Izraele. Věčným...
Numeri 18:11... připadne tobě. Také toto ti připadne: Obětní příspěvek, který synové Izraele darují při všech obětech,...
Numeri 18:19...pozvedání a pravá kýta. Všechny svaté obětní příspěvky, které synové Izraele odevzdávají Hospodinu, jsem...
Numeri 18:24...desátky, které synové Izraele odevzdávají jako příspěvek Hospodinu. To proto jsem o nich řekl: Nebudou mít...
Numeri 18:26...dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek desátky z desátků. To se vám bude počítat jako...
Numeri 18:27...z desátků. To se vám bude počítat jako obětní příspěvek. Jako se to děje s obilím z humna a s vínem z...
Numeri 18:28...a s vínem z lisu, tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech desátků, které přijmete od synů Izraele....
Numeri 18:29... Ze všeho, co vám bude darováno, vždy odevzdáte příspěvek Hospodinu. je ze všeho posvěcen vždy ten...
Numeri 31:28...obce. Od bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti...
Numeri 31:29...z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům...
Numeri 31:41...osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu...
Deuteronomium 12:6...své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých rukou, své slíbené i dobrovolné...
Deuteronomium 12:11...své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky z práce svých rukou a všechny své nejlepší věci,...
Deuteronomium 12:17...svých slíbených či dobrovolných obětí ani obětní příspěvky z práce svých rukou. Smíš je jíst pouze před...
2. Letopisů 31:3...tábora. Král oddělil část svého majetku jako příspěvek na zápalné oběti jak ranní, tak večerní a také o...
2. Letopisů 31:10... kdy lidé začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvky, máme jídla do sytosti a ještě hodně zbývá....
2. Letopisů 31:12... Když je připravili, svědomitě do nich snesli příspěvky, desátky a zasvěcené dary. Dohledem nad nimi byl...
Ezdráš 8:25...jsem jim stříbro, zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a...
Nehemiáš 10:38... Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme...
Nehemiáš 10:40...včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje do komor, kde je uloženo...
Nehemiáš 12:47...tedy za dnů Zerubábela a Nehemiáše odevzdával příspěvky na zpěváky a strážné, jak bylo stanoveno den po...
Ezechiel 44:30...ze všech prvotin a každý z vašich obětních příspěvků připadne kněžím. Také ze svého těsta dáte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |