Přísaze

Hledám varianty 'přísaze' [ přísaze (5) přísahy (15) přísahu (19) přísahou (46) přísahám (14) přísaha (4) ]. Nalezeno 99 veršù.
Genesis 14:22...lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe...
Genesis 21:31... (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupili v...
Genesis 22:16...anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil...
Genesis 24:3..."Vlož ruku do mého klína, abych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš...
Genesis 24:8...Kdyby ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj zpátky."...
Genesis 24:37...jemuž dal všechno, co . Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců,...
Genesis 24:41... z domu mého otce. Budeš zproštěn  přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji; tehdy...
Genesis 26:3...a tvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé...
Genesis 26:28...a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s tebou vstoupit do smlouvy, že nám...
Genesis 26:33...kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy ŠibeaPřísaha, a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba,...
Genesis 50:5...faraonovým uším mou prosbu. Můj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej v hrobce,...
Genesis 50:6...Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého...
Genesis 50:24...zřetel a vyvede vás odsud do země, kteroupřísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi!" Tehdy...
Genesis 50:25...a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti...
Exodus 13:11... Hospodin přivede do země Kananejců, kteroupřísahou zaslíbil tobě a tvým otcům, a ti ji , tehdy...
Exodus 13:19...Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud ...
Exodus 22:10...nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého...
Exodus 33:1...jsem zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovipřísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého...
Leviticus 5:4... provinil se. Také když nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou - nerozvážně přísahal o...
Numeri 11:12...nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou jsipřísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen...
Numeri 14:16...protože je nedokázal uvést do země, kterou jimpřísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla,...
Numeri 14:23...a neposlouchali, nespatří zem, kterou jsempřísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou...
Numeri 30:3...toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co...
Numeri 30:11...ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic...
Numeri 32:11...starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsempřísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, neboť se...
Deuteronomium 4:31...na smlouvu s tvými otci, kterou jim potvrdil přísahou. Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před...
Deuteronomium 6:10...Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kteroupřísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi...
Deuteronomium 6:18...a vejdeš do krásné země, kterou Hospodinpřísahou zaslíbil tvým otcům, obsadíš ji a zaženeš všechny...
Deuteronomium 6:23... aby nás přivedl sem a dal nám zemi, kteroupřísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal,...
Deuteronomium 7:8...vás Hospodin zamiloval, a proto, že chtěl splnit přísahu, kterou dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou...
Deuteronomium 8:1...a mohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodinpřísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu,...
Deuteronomium 13:18...a ve svém smilování rozmnoží, jakpřísahou zaslíbil tvým otcům. Proto poslouchej Hospodina,...
Deuteronomium 19:8...Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem...
Deuteronomium 26:15...Izraeli i zemi, kterou jsi nám dal, jak jsipřísahou slíbil našim otcům - tu zemi oplývající mlékem a...
Deuteronomium 31:20...do země oplývající mlékem a medem, kterou jsempřísahou zaslíbil jejich otcům, budou jíst do sytosti, k...
Deuteronomium 31:21... ještě než je uvedu do země, kterou jsem jimpřísahou zaslíbil." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne...
Deuteronomium 31:23...přivedeš syny Izraele do země, kterou jsem jimpřísahou zaslíbil, a budu s tebou." Když Mojžíš sepsal...
Deuteronomium 32:40...vás nikdo nevyrve! Svou ruku pozvedám k nebia přísahám: Jakože žiji navěky, jakmile čepel svého meče...
Deuteronomium 34:4... Hospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou jsempřísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se slovy:...
Jozue 2:17...svou cestou." Muži řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázala, jestliže po našem vstupu...
Jozue 2:20... Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli,"...
Jozue 9:20...na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili:...
Soudců 2:1...z Egypta a přivedl vás do země, kterou jsempřísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl jsem: ‚Svou smlouvu s...
Soudců 21:5...do shromáždění k Hospodinu?" Zavázali se totiž přísahou, že každý, kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí...
1. Samuel 3:14...a on jim v tom nezabránil. Proto o Elího domě přísahám: Vina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou...
1. Samuel 14:24...dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko touto přísahou: "Zlořečený ten, kdo by okusil pokrm před večerem,...
1. Samuel 14:26...ani nedotkl, aby ho ochutnal, protože se báli  přísahy. Jonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid...
1. Samuel 14:27...ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a ponořil...
1. Samuel 14:28...z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by dnes okusil pokrm.' Proto...
1. Samuel 20:17...Jonatan z lásky k Davidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan...
2. Samuel 19:8... Tak se vzchop a jdi povzbudit své mužePřísahám při Hospodinu, že jinak s tebou do večera...
2. Samuel 19:24..."Nezemřeš," řekl a potvrdil to královskou přísahou. Také Mefibošet, vnuk Saulův, šel přivítat krále....
2. Samuel 21:2...zbytku Emorejců. Synové Izraele se jim zavázali přísahou, ale Saul se je ve své horlivosti pro Izrael a...
2. Samuel 21:7... syna Jonatana, syna Saulova, a to kvůli přísaze, kterou spolu kdysi David a Saulův syn Jonatan...
1. Královská 2:43... Poslechnu.' Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v...
1. Královská 8:31...zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej na...
2. Královská 11:4...je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a ukázal jim královského syna....
1. Letopisů 16:16...svěřené, na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok...
2. Letopisů 6:22...zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej z nebe....
2. Letopisů 15:15...a beraních rohů. Všechen judský lid se z  přísahy radoval, protože přísahali celým srdcem. Hledali ho...
Ezdráš 10:5...tebou. Buď silný a jednej!" Ezdráš tedy vstalpřísahou zavázal přední kněze, levity i všechen Izrael, že...
Nehemiáš 5:12...jsem tedy kněze a zavázal knížata i hodnostáře přísahou, že se tak zachovají. Pak jsem vytřásl kapsu svého...
Nehemiáš 6:18...dopisů. Mnozí v Judsku s ním byli spojeni přísahou, protože byl zetěm Šekaniáše, syna Arachova, a...
Job 27:3... při Všemohoucím, jenž naplnil trpkostípřísahám, že dokud je ve mně život, dokud mám v chřípí Boží...
Žalmy 105:9...svěřené, na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok...
Žalmy 106:26...Hospodina odmítli. Pozvedl tedy rukupřísaze, že je nechá padnout na poušti, že jejich símě...
Přísloví 29:24... Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z lidí člověka nakonec ochromí,...
Kazatel 8:2...Královské rozkazy dodržuj s ohledem na Boží přísahu. Neopouštěj ho ukvapeně, nepřipojuj se ke vzpouře -...
Kazatel 9:2... Dobrý je na tom tak jako hříšník; kdo skládá přísahu i ten, kdo se bojí. To je to nejhorší na všem,...
Píseň 5:9...Čím je tvůj miláček zvláštní, že nutíš náspřísaze? Můj milý září jako rubíny, vyjímá se mezi...
Izaiáš 45:23... jsem Bůh a žádný jiný není. Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat:...
Izaiáš 54:9...to pro stejné jako za Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že na zem neuvedu Noemovu potopu. Právě tak...
Jeremiáš 11:5...mým lidem a budu vaším Bohem. Tehdy splním přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi...
Jeremiáš 22:5...i lid. Pokud však tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že z tohoto paláce...
Jeremiáš 44:26...slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě. Hlepřísahám při svém velikém jménu, praví Hospodin: jméno...
Jeremiáš 49:13...bez trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješPřísahám při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra se stane...
Ezechiel 16:8...cípem svého pláště a přikryl tvoji nahotu. S přísahou jsem se ti zaslíbil, vstoupil jsem s tebou do...
Ezechiel 16:59...toho, jak ses chovala, neboť jsi pohrdla mou přísahou a smlouvu jsi zrušila. Budu však pamatovat na svou...
Ezechiel 17:13...semene, uzavřel s ním smlouvu a zavázal ho přísahou. Odvedl také přední muže země, aby to království...
Ezechiel 17:16...toho krále, který jej ustanovil králem a jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušil. Farao mu se svým...
Ezechiel 17:18...valy, aby vyhladil mnoho lidí. Pohrdl přece přísahou, porušil smlouvu! Ano, dal sice ruku, ale provedl...
Ezechiel 17:19...jsem živ, obrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou přísahou a porušil mou smlouvu! Nastražím na něj svoji past...
Ezechiel 20:5...- V den, kdy jsem vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu a dal jsem se jim poznat v...
Ezechiel 21:28...jako mylná věštba - vždyť se mu zavázali přísahou! On je však usvědčí z jejího porušení a vezme je...
Ezechiel 36:7...pohané. Nuže, tak praví Panovník HospodinPřísahám, že pohanům kolem vás se také budou posmívat! Vy,...
Ezechiel 44:12...model a svedli dům Izraele k hříchu, proto jim přísahám, praví Panovník Hospodin, že ponesou svou vinu....
Ozeáš 4:15...do Gilgalu, neputujte do Bet-avenu, zdržte se přísahy: "Jakože žije Hospodin!" Izrael se umíněně vzpírá...
Abakuk 3:9...svůj obnažený luk, tvé oštěpy složily bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi zemi řekami, hory zahlédly a...
Zachariáš 8:17...jak ublížit svým bližním, a nelibujte si v křivé přísaze. To všechno totiž nenávidím, praví Hospodin."...
Matouš 14:9...Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil, to splní. Poslal...
Marek 6:26...Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým přísahám a svým hostům to nechtěl odmítnout. Hned poslal...
Lukáš 1:73...otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu - na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás...
Skutky 23:14...vrchním kněžím a starším a řekli: "Složili jsme přísahu, že se nedotkneme jídla, dokud nezabijeme Pavla. Vy...
Židům 6:16...pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísaha při někom vyšším a přísaha je pro potvrzením,...
Židům 6:17...svého rozhodnutí, a tak svůj slib stvrdil přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se...
Židům 7:20...přibližuje k Bohu. A navíc, nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však...
Židům 7:21...totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze přísahu. Bylo mu přece řečeno: "Hospodin přísahal a nebude...
Židům 7:28...lidi, kteří mají své slabosti, ale slovo přísahy, jež přišla po Zákonu, ustanovuje Syna, který je...
Jakub 5:12...- ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou - ale vaše "Ano" znamená ano a "Ne" ne, abyste...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |