Přísahám

Hledám varianty 'přísahám' [ přísaze (5) přísahy (15) přísahu (19) přísahou (46) přísahejte (2) přísahej (4) přísaháte (1) přísahat (14) přísaháme (1) přísahám (14) přísahali (10) přísahal (63) přísahají (7) přísahá (18) přísaha (4) ]. Nalezeny 203 verše.
Genesis 14:22...lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe...
Genesis 21:31... (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) Poté, co vstoupili v...
Genesis 22:16...anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil...
Genesis 24:3..."Vlož ruku do mého klína, abych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš...
Genesis 24:7...a z vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému semeni,' ten před tebou pošle...
Genesis 24:8...Kdyby ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj zpátky."...
Genesis 24:37...jemuž dal všechno, co . Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců,...
Genesis 24:41... z domu mého otce. Budeš zproštěn  přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji; tehdy...
Genesis 26:3...a tvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé...
Genesis 26:28...a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s tebou vstoupit do smlouvy, že nám...
Genesis 26:31...a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli v...
Genesis 26:33...kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy ŠibeaPřísaha, a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba,...
Genesis 31:53...jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře...
Genesis 47:31... co říkáš," odpověděl Josef. On však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael se v hlavách...
Genesis 50:5...faraonovým uším mou prosbu. Můj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej v hrobce,...
Genesis 50:6...Farao odpověděl: "Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého...
Genesis 50:24...zřetel a vyvede vás odsud do země, kteroupřísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi!" Tehdy...
Genesis 50:25...a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti...
Exodus 6:8...robot. Přivedu vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a dám...
Exodus 13:5... Chetejců, Emorejců, Hivejců a Jebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země oplývající mlékem...
Exodus 13:11... Hospodin přivede do země Kananejců, kteroupřísahou zaslíbil tobě a tvým otcům, a ti ji , tehdy...
Exodus 13:19...Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud ...
Exodus 22:10...nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého...
Exodus 32:13...služebníky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal: ‚Rozmnožím vaše semeno jako hvězdy na nebi. Celou...
Exodus 33:1...jsem zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovipřísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého...
Leviticus 5:4... provinil se. Také když nerozvážně pronese přísahu, zlou či dobrou - nerozvážně přísahal o...
Leviticus 5:24...věc, kterou našel, anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí to v plné výši a přidá k tomu ještě...
Leviticus 19:12...svého bližního. Nesmíte v mém jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha! jsem...
Numeri 11:12...nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou jsipřísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen...
Numeri 14:16...protože je nedokázal uvést do země, kterou jimpřísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla,...
Numeri 14:23...a neposlouchali, nespatří zem, kterou jsempřísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou...
Numeri 14:30...proti mně reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v usadím - jedině Káleb, syn Jefunův, a...
Numeri 30:3...toto: Když se muž zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co...
Numeri 30:11...ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak, pokud její muž nic...
Numeri 32:11...starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsempřísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, neboť se...
Deuteronomium 1:8...vám dal. Jděte a obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji...
Deuteronomium 1:34...Když Hospodin uslyšel vaše slova, rozhněval sepřísahal: "Žádný z těchto lidí - nikdo z tohoto zlého...
Deuteronomium 1:35...pokolení - nespatří tu krásnou zem, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Jedině Káleb, syn Jefunův,...
Deuteronomium 2:14... do posledního vymřelo, jak jim Hospodin přísahal. Ruka Hospodinova byla vskutku proti nim a do...
Deuteronomium 4:21... se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněvalPřísahal, že nepřekročím Jordán a nevejdu do krásné země...
Deuteronomium 4:31...na smlouvu s tvými otci, kterou jim potvrdil přísahou. Vyptávej se na staré časy. Ptej se, co bylo před...
Deuteronomium 6:10...Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kteroupřísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi...
Deuteronomium 6:13...ctít, jemu budeš sloužit a při jeho jménu budeš přísahat. Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů...
Deuteronomium 6:18...a vejdeš do krásné země, kterou Hospodinpřísahou zaslíbil tvým otcům, obsadíš ji a zaženeš všechny...
Deuteronomium 6:23... aby nás přivedl sem a dal nám zemi, kteroupřísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal,...
Deuteronomium 7:8...vás Hospodin zamiloval, a proto, že chtěl splnit přísahu, kterou dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou...
Deuteronomium 7:12... vůči tobě dodrží svou smlouvu oddané lásky, jak přísahal tvým otcům. Bude milovat, bude ti žehnat a...
Deuteronomium 7:13...tvého skotu i mláďatům tvého bravu v zemi, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji . Budeš požehnaný nade...
Deuteronomium 8:1...a mohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodinpřísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu,...
Deuteronomium 10:11...čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám!" Nyní tedy, Izraeli -...
Deuteronomium 10:20...a jemu služ, k němu se přimkni a v jeho jménu přísahej. To on je tvou chloubou, to on je tvůj Bůh! Na...
Deuteronomium 11:9...užívat dlouhého života v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji jim a jejich semeni - zem...
Deuteronomium 11:21...i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji - tak dlouho, dokud bude...
Deuteronomium 13:18...a ve svém smilování rozmnoží, jakpřísahou zaslíbil tvým otcům. Proto poslouchej Hospodina,...
Deuteronomium 19:8...Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům rozšíří tvé území a ti celou zem...
Deuteronomium 26:3... tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši...
Deuteronomium 26:15...Izraeli i zemi, kterou jsi nám dal, jak jsipřísahou slíbil našim otcům - tu zemi oplývající mlékem a...
Deuteronomium 28:9... Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání Hospodina, svého...
Deuteronomium 28:11...tvého dobytka i plodů tvé země, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji . Hospodin ti otevře svůj...
Deuteronomium 29:12...lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Tuto...
Deuteronomium 30:20...dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim...
Deuteronomium 31:7...ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji . Právě ty jim ji předáš...
Deuteronomium 31:20...do země oplývající mlékem a medem, kterou jsempřísahou zaslíbil jejich otcům, budou jíst do sytosti, k...
Deuteronomium 31:21... ještě než je uvedu do země, kterou jsem jimpřísahou zaslíbil." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne...
Deuteronomium 31:23...přivedeš syny Izraele do země, kterou jsem jimpřísahou zaslíbil, a budu s tebou." Když Mojžíš sepsal...
Deuteronomium 32:40...vás nikdo nevyrve! Svou ruku pozvedám k nebia přísahám: Jakože žiji navěky, jakmile čepel svého meče...
Deuteronomium 34:4... Hospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou jsempřísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se slovy:...
Jozue 1:6...ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď silný a velmi...
Jozue 2:12...na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím váspřísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem...
Jozue 2:17...svou cestou." Muži řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázala, jestliže po našem vstupu...
Jozue 2:20... Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli,"...
Jozue 5:6... že jim nedá spatřit tu zem, o níž Hospodin přísahal jejich otcům, že nám ji , totiž zem oplývající...
Jozue 6:26...Jozue vyslal na výzvědy do Jericha. Tehdy Jozue přísahal: "Zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstane, aby...
Jozue 9:18...je ovšem nepobili, poněvadž jim vůdcové obce přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele. Celá obec ale proti...
Jozue 9:19...vůdcové jim proto vysvětlovali: "My jsme jim přísahali při Hospodinu, Bohu Izraele! Teď na přece...
Jozue 9:20...na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu, kterou jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili:...
Jozue 14:9...vydal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připadne...
Jozue 21:43...městy. Hospodin dal Izraeli celou tu zem, o níž přísahal jejich otcům, že jim ji . Zmocnili se a...
Soudců 2:1...z Egypta a přivedl vás do země, kterou jsempřísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl jsem: ‚Svou smlouvu s...
Soudců 15:12... spoutat," řekli mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl Samson....
Soudců 21:1... na něž narazili, vypálili. Izraelci v Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu...
Soudců 21:5...do shromáždění k Hospodinu?" Zavázali se totiž přísahou, že každý, kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí...
Soudců 21:7... kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim nikdo nedáme svou dceru za...
Soudců 21:18...jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci přísahali: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!" Pak si...
1. Samuel 3:14...a on jim v tom nezabránil. Proto o Elího domě přísahám: Vina Elího domu nebude nikdy přikryta žádnou...
1. Samuel 14:24...dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko touto přísahou: "Zlořečený ten, kdo by okusil pokrm před večerem,...
1. Samuel 14:26...ani nedotkl, aby ho ochutnal, protože se báli  přísahy. Jonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid...
1. Samuel 14:27...ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a ponořil...
1. Samuel 14:28...z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by dnes okusil pokrm.' Proto...
1. Samuel 19:6...za nic zabíjel?" Saul tedy Jonatana poslechlpřísahal: "Jakože je živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan...
1. Samuel 20:17...Jonatan z lásky k Davidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan...
1. Samuel 20:42...řekl mu Jonatan. "Co jsme si v Hospodinově jménu přísahali, toho je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i...
1. Samuel 24:22...bude v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš potomstvo, tu...
1. Samuel 28:10...chceš nachytat a připravit o život?" Saul ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin, žádný...
1. Samuel 30:15...hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl: "Přísahej mi při Bohu, že nezabiješ a nevydáš do rukou...
2. Samuel 3:9...se k Davidovi nezachovám podle toho, co mu přísahal Hospodin - že království bude odňato domu Saulovu...
2. Samuel 3:35... aby se ještě za světla najedl, ale David přísahal: " Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li...
2. Samuel 19:8... Tak se vzchop a jdi povzbudit své mužePřísahám při Hospodinu, že jinak s tebou do večera...
2. Samuel 19:24..."Nezemřeš," řekl a potvrdil to královskou přísahou. Také Mefibošet, vnuk Saulův, šel přivítat krále....
2. Samuel 21:2...zbytku Emorejců. Synové Izraele se jim zavázali přísahou, ale Saul se je ve své horlivosti pro Izrael a...
2. Samuel 21:7... syna Jonatana, syna Saulova, a to kvůli přísaze, kterou spolu kdysi David a Saulův syn Jonatan...
1. Královská 1:17...můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj...
1. Královská 1:29...přišla ke králi a postavila se před ním, král  přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil můj život...
1. Královská 1:30...život z každého soužení, dnes ti splním, co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem...
1. Královská 2:8... Potom mi vyšel vstříc k Jordánu a jsem mu přísahal při Hospodinu, že ho nezabiji. Ty ho ale nenech...
1. Královská 2:23...i Joába, syna Ceruji." A král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: " Bůh potrestá a ještě mi...
1. Královská 2:43... Poslechnu.' Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v...
1. Královská 8:31...zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej na...
1. Královská 18:10...tu,' muselo se v tom království nebo národě přísahat, že nenašli. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému...
2. Královská 11:4...je k sobě do Hospodinova chrámu. Tam s nimi pod přísahou uzavřel smlouvu a ukázal jim královského syna....
1. Letopisů 16:16...svěřené, na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok...
2. Letopisů 6:22...zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej z nebe....
2. Letopisů 15:14... to byl muž nebo žena. S hlasitým voláním to přísahali Hospodinu za zvuku trubek a beraních rohů....
2. Letopisů 15:15...a beraních rohů. Všechen judský lid se z  přísahy radoval, protože přísahali celým srdcem. Hledali ho...
Ezdráš 10:5...tebou. Buď silný a jednej!" Ezdráš tedy vstalpřísahou zavázal přední kněze, levity i všechen Izrael, že...
Nehemiáš 5:12...jsem tedy kněze a zavázal knížata i hodnostáře přísahou, že se tak zachovají. Pak jsem vytřásl kapsu svého...
Nehemiáš 6:18...dopisů. Mnozí v Judsku s ním byli spojeni přísahou, protože byl zetěm Šekaniáše, syna Arachova, a...
Nehemiáš 9:15... Řekl jsi jim, jdou obsadit zemi, o níž jsi přísahal, že jim ji dáš. Oni však se svými otci pyšně...
Job 27:3... při Všemohoucím, jenž naplnil trpkostípřísahám, že dokud je ve mně život, dokud mám v chřípí Boží...
Žalmy 63:12...Král se však v Bohu zaraduje, zajásá každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů zavřou se! Pro předního...
Žalmy 89:36...úst, to nezměním! Jednou jsem ve své svatosti přísahal - copak bych zklamal Davida? Jeho potomstvo navěky...
Žalmy 89:50... Pane, poděla? Na svoji věrnost jsi Davidovi přísahal! Pamatuj, Pane, jak je tvůj služebník pohrdán!...
Žalmy 105:9...svěřené, na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten výrok...
Žalmy 106:26...Hospodina odmítli. Pozvedl tedy rukupřísaze, že je nechá padnout na poušti, že jejich símě...
Žalmy 110:4...svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci. Hospodin přísahal a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu...
Žalmy 132:2...na všechno, co podstoupil - na to, co Hospodinu přísahal, když Mocnému Jákobovu složil slib: "Jistěže...
Žalmy 132:11...svého pomazaného!" Hospodin Davidovi věrně přísahal co nechce nikdy odvolat: "Jeden z tvých vlastních...
Žalmy 144:8...cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Novou píseň ti pak, Bože, zazpívám,...
Žalmy 144:11...cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Naši synové jsou ve svém mládí...
Přísloví 29:24... Zlodějův společník sám sobě škodí, když ani pod přísahou nic nepoví. Strach z lidí člověka nakonec ochromí,...
Kazatel 8:2...Královské rozkazy dodržuj s ohledem na Boží přísahu. Neopouštěj ho ukvapeně, nepřipojuj se ke vzpouře -...
Kazatel 9:2... Dobrý je na tom tak jako hříšník; kdo skládá přísahu i ten, kdo se bojí. To je to nejhorší na všem,...
Píseň 5:9...Čím je tvůj miláček zvláštní, že nutíš náspřísaze? Můj milý září jako rubíny, vyjímá se mezi...
Izaiáš 3:7...něco s těmi troskami." On ale v ten den bude přísahat: " přece nemám žádný lék! Nemám doma chleba ani...
Izaiáš 14:24...vymetu! praví Hospodin zástupů. Hospodin zástupů přísahá: Co jsem zamýšlel, se stane, co jsem rozhodl, to...
Izaiáš 19:18...den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánupřísahat při Hospodinu zástupů a jedno z nich se bude...
Izaiáš 45:23... jsem Bůh a žádný jiný není. Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat:...
Izaiáš 48:1... vy, kdo jste vzešli z Judova semene, vy, kdo přísaháte Hospodinovým jménem, vy, kdo Boha Izraele vzýváte...
Izaiáš 54:9...to pro stejné jako za Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že na zem neuvedu Noemovu potopu. Právě tak...
Izaiáš 62:8...nezpůsobí, aby byl slavný na zemi. Hospodin přísahal svou pravicí, svou mocnou paží přísahal: nikdy...
Izaiáš 65:16... bude to činit při Bohu pravdy; kdo bude na zemi přísahat, při Bohu pravdy to udělá. Minulá soužení budou...
Jeremiáš 4:2...Kéž bys v pravdě, soudu a spravedlnosti přísahal: ‚Jakože žije Hospodin!' Pak by si jeho jménem...
Jeremiáš 5:2... I když říkají: ‚Jakože Hospodin žije,' stejně přísahají křivě!" Ty ale, Hospodine, přece jistě očima...
Jeremiáš 5:7...ti to mohu odpustit? Tví synové opustilipřísahají skrze nebohy. Jen co jsem je nasytil, odešli...
Jeremiáš 7:9...Copak můžete krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit kadidlo Baalovi, následovat cizí neznámé...
Jeremiáš 11:5...mým lidem a budu vaším Bohem. Tehdy splním přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi...
Jeremiáš 12:16... Pokud se totiž naučí cestám mého lidu a začnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože žije Hospodin' (tak jako...
Jeremiáš 16:14...přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se nebude přísahat: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele...
Jeremiáš 22:5...i lid. Pokud však tato slova neposlechnete, pak přísahám při sobě samém, praví Hospodin, že z tohoto paláce...
Jeremiáš 32:22...veliké hrůzy. Dal jsi jim tuto zemi, o níž jsi přísahal jejich otcům, že jim ji dáš - zemi oplývající...
Jeremiáš 42:5..."Hospodin je nám pravdivým a věrným svědkemPřísaháme, že uděláme přesně to, s čím za námi Hospodin,...
Jeremiáš 44:26...slovo Hospodinovo, všichni Židé v Egyptě. Hlepřísahám při svém velikém jménu, praví Hospodin: jméno...
Jeremiáš 49:13...bez trestu? Neunikneš, ten kalich vypiješPřísahám při sobě samém, praví Hospodin, že Bosra se stane...
Jeremiáš 51:14...nadešel, tvá nit se přetrhne! Hospodin zástupů přísahá sám při sobě: "Naplním vojskem - bude jich jako...
Ezechiel 16:8...cípem svého pláště a přikryl tvoji nahotu. S přísahou jsem se ti zaslíbil, vstoupil jsem s tebou do...
Ezechiel 16:59...toho, jak ses chovala, neboť jsi pohrdla mou přísahou a smlouvu jsi zrušila. Budu však pamatovat na svou...
Ezechiel 17:13...semene, uzavřel s ním smlouvu a zavázal ho přísahou. Odvedl také přední muže země, aby to království...
Ezechiel 17:16...toho krále, který jej ustanovil králem a jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušil. Farao mu se svým...
Ezechiel 17:18...valy, aby vyhladil mnoho lidí. Pohrdl přece přísahou, porušil smlouvu! Ano, dal sice ruku, ale provedl...
Ezechiel 17:19...jsem živ, obrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou přísahou a porušil mou smlouvu! Nastražím na něj svoji past...
Ezechiel 20:5...- V den, kdy jsem vyvolil Izrael, složil jsem přísahu potomstvu Jákobova domu a dal jsem se jim poznat v...
Ezechiel 20:6...slovy: jsem Hospodin, váš Bůh. V ten den jsem přísahal, že je vyvedu z Egypta do země, kterou jsem pro ...
Ezechiel 20:15...jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do země, kterou jsem jim dal, do...
Ezechiel 20:23...jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím mezi národy a rozpráším je po...
Ezechiel 20:28...nevěrní. Přivedl jsem je do země, o níž jsem přísahal, že jim ji dám. Jenže oni, jakmile tam uviděli...
Ezechiel 20:42...vás přivedu na půdu Izraele, do země, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim otcům. Tam si vzpomenete na své...
Ezechiel 21:28...jako mylná věštba - vždyť se mu zavázali přísahou! On je však usvědčí z jejího porušení a vezme je...
Ezechiel 36:7...pohané. Nuže, tak praví Panovník HospodinPřísahám, že pohanům kolem vás se také budou posmívat! Vy,...
Ezechiel 44:12...model a svedli dům Izraele k hříchu, proto jim přísahám, praví Panovník Hospodin, že ponesou svou vinu....
Ezechiel 47:14...stejným dílem pro všechny. O této zemi jsem přísahal, že ji dám vašim otcům, a proto vám připadne za...
Daniel 12:7...svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a časech a polovině času,...
Ozeáš 4:15...do Gilgalu, neputujte do Bet-avenu, zdržte se přísahy: "Jakože žije Hospodin!" Izrael se umíněně vzpírá...
Amos 4:2...říkáte: "Přines, pijeme!" Panovník Hospodin přísahá při své svatosti: Hle, přijdou na vás dny, kdy vás...
Amos 6:8...konec vašim hostinám i válení! Panovník Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z...
Amos 8:7... abychom místo zrní prodávali otruby?" Hospodin přísahá při Pýše Jákobově: "Nikdy nezapomenu na žádný...
Amos 8:14...žízní krásné panny i statní mladíci - ti, kteří přísahají na hřích Samaří. Prý: "Jakože je tvůj Bůh, Dane,...
Micheáš 7:20...Jákobovi, své milosrdenství Abrahamovi, jak jsi přísahal našim otcům tehdy za starodávných dnů. Otrel nad...
Abakuk 3:9...svůj obnažený luk, tvé oštěpy složily bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi zemi řekami, hory zahlédly a...
Sofoniáš 1:5...klanějí nebeskému zástupu; ty, kdo se klanějípřísahají Hospodinu, zároveň však i tomu jejich Molochu; ty...
Zachariáš 5:4...a přijde na dům zloděje i na dům toho, kdo křivě přísahá mým jménem, a v tom domě zůstane, dokud nebude...
Zachariáš 8:17...jak ublížit svým bližním, a nelibujte si v křivé přísaze. To všechno totiž nenávidím, praví Hospodin."...
Matouš 5:33...také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat' a ‚Své sliby Hospodinu splň.' vám však říkám,...
Matouš 14:7...hodovníků a Herodovi se tak zalíbila, že  přísahal splnit jakékoli přání. Předem navedena svou matkou...
Matouš 14:9...Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli přísaze a kvůli svým hostům poručil, to splní. Poslal...
Matouš 23:16...Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Když někdo přísahá na chrám, nic to neznamená, ale kdo přísahá při...
Matouš 23:18...to zlato posvěcuje? Říkáte také: ‚Když někdo přísahá na oltář, nic to neznamená, ale kdo přísahá na dar...
Matouš 23:20...- dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje? Kdo přísahá na oltář, přísahá na něj i na všechno, co na něm...
Matouš 23:21...přísahá na něj i na všechno, co na něm leží. Kdo přísahá na chrám, přísahá na něj i na Toho, kdo v něm bydlí...
Matouš 23:22... přísahá na něj i na Toho, kdo v něm bydlí. Kdo přísahá na nebe, přísahá na Boží trůn i na Toho, kdo na něm...
Matouš 26:74...nářečí prozrazuje!" Tehdy se začal zaklínatpřísahat: "Toho člověka neznám!" A vtom zakokrhal kohout....
Marek 6:26...Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli svým přísahám a svým hostům to nechtěl odmítnout. Hned poslal...
Marek 14:71... Vždyť jsi Galilejec!" Tehdy se začal zaklínatpřísahat: "Člověka, o kterém mluvíte, neznám!" A vtom...
Lukáš 1:73...otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu - na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás...
Skutky 2:30...Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbilpřísahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z jeho...
Skutky 23:14...vrchním kněžím a starším a řekli: "Složili jsme přísahu, že se nedotkneme jídla, dokud nezabijeme Pavla. Vy...
Židům 6:13...zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě: "Jistě ti nesmírně...
Židům 6:16...pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při někom vyšším a přísaha je pro potvrzením,...
Židům 6:17...svého rozhodnutí, a tak svůj slib stvrdil přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se...
Židům 7:20...přibližuje k Bohu. A navíc, nestalo se to bez přísahy. Oni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však...
Židům 7:21...totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze přísahu. Bylo mu přece řečeno: "Hospodin přísahal a nebude...
Židům 7:28...lidi, kteří mají své slabosti, ale slovo přísahy, jež přišla po Zákonu, ustanovuje Syna, který je...
Jakub 5:12...a soucitný." Především však, bratři moji, nepřísahejte - ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou...
Zjevení 10:6...na moři a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebipřísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to,...

Slova obsahující přísahám: přísahám (14) přísaháme (1) zapřísahám (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |