Přípravu

Hledám varianty 'přípravu' [ přípravy (1) přípravu (4) přípravou (1) přípravě (1) přípravách (1) příprava (1) příprav (7) ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 35:21...ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na veškerou službu v něm i na...
Exodus 35:28...a náprsníku, také balzám a olej na svícení i na přípravu oleje pomazání a vonného kadidla. A tak všichni...
Numeri 19:9...táborem; tam bude pro izraelskou obec uchovánpřípravě očistné vody. Je to oběť za hřích. Rovněž ten, kdo...
2. Královská 10:25... zaplatí za něj životem!" Když byli hotovipřípravou zápalné oběti, Jehu přikázal svým strážcům a...
1. Letopisů 9:31... prvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek. Někteří jejich bratři ze synů...
1. Letopisů 22:2...zemi a vybral z nich lamače a kameníky pro přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámu. Opatřil také...
1. Letopisů 22:5..." Proto David ještě před smrtí vykonal mnoho příprav. Potom si svého syna Šalomouna zavolal a přikázal...
1. Letopisů 29:19...postavil ten palác, pro který jsem vykonal tyto přípravy." Potom David vyzval celé shromáždění: "Dobrořečte...
Jeremiáš 33:5...před obléhacími náspy a zbraněmi zbořenypřípravách na boj s Babyloňany: Ty domy se naplní mrtvolami...
Matouš 27:62...Magdaléna a ta druhá Marie. Nazítří, po dni příprav, se vrchní kněží a farizeové sešli u Piláta. "Pane...
Marek 15:42...s ním přišly do Jeruzaléma. Nadcházel večer dne příprav (to jest dne před sobotou). Josef z Arimatie,...
Lukáš 23:54... do níž ještě nebyl nikdo pochován. Byl den příprav a blížil se začátek soboty. Přidaly se k němu i...
Jan 19:14...zvaném Dlažba, hebrejsky Gabata. Bylo to v den příprav před svátkem Velikonoc, kolem poledne. "Hle, váš...
Jan 19:31...Sklonil hlavu a odevzdal ducha. Bylo to v den příprav na obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení...
Jan 19:42...nebyl nikdo pochován. A protože byl židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť byl blízko. ...
Efeským 4:12... proroky, evangelisty, pastýře a učitele - pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |