Případě

Hledám varianty 'případě' [ případů (1) případu (2) případech (5) případě (18) případ (2) ]. Nalezeno 28 veršù.
Leviticus 5:1...bude mu odpuštěno. Člověk se prohřeší v těchto případech: Když něco viděl nebo se to dozvěděl, a ačkoli...
Leviticus 5:13...kvůli hříchu, jehož se v kterémkoli z těchto případů dopustil, a bude mu odpuštěno. Zbytek mouky pak...
Leviticus 5:21..."Člověk se prohřeší a zklame Hospodina v těchto případech: Když svého bližního podvede ohledně věci svěřené...
Numeri 5:29...počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platípřípadech, kdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se...
Numeri 27:5...mezi bratry našeho otce." Mojžíš tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Hospodin Mojžíšovi...
Deuteronomium 17:8...o vraždu, spor či napadení, v těchto sporných případech vstaň a vydej se na místo, které si Hospodin,...
Deuteronomium 19:4...někoho zabije a uteče, aby si zachránil život (v případě, že svého bližního zabil neúmyslně, aniž ho kdy...
Deuteronomium 19:12... by utekl do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města pošlou, vezmou ho...
Soudců 6:17...do posledního," řekl mu na to Hospodin. "V tom případě mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi...
1. Samuel 2:30...službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty, kdo ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažují...
1. Královská 15:5...se neodchýlil od žádného přikázání - kromě onoho případu s Uriášem Chetejským. Mezi Abiášem a Jeroboámem po...
Job 27:5... nebudu mluvit jazykem falešným. V žádném případě vám nedám za pravdu, své bezúhonnosti se jakživ...
Job 34:12...se k lidem, jak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě nebude jednat zle, Všemohoucí nemůže právo...
Matouš 5:32...říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství; a každý, kdo...
Skutky 24:22...Felix (který o Cestě leccos věděl) pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při, se dostaví velitel...
Římanům 3:4...nevěrnost může zrušit Boží věrnost? V žádném případě! si je každý člověk lhář, Bůh bude pravdomluvný....
Římanům 3:6... když nás trestá svým hněvem? V žádném případě! Vždyť jak by potom Bůh soudil svět? Někdo namítne:...
Římanům 3:31...skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme. Co na to řekneme? Co...
Římanům 6:2...v hříchu, aby se rozmnožila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme...
Římanům 6:15...nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě! Nevíte, že když někomu sloužíte, musíte ho...
Římanům 7:7... Co na to řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl bych hřích poznal....
Římanům 7:13...dobré. Přineslo mi tedy to dobré smrt? V žádném případě! Hřích se však projevil jako hřích: tím, co bylo...
Římanům 9:14...na to řekneme? Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě! Mojžíšovi přece řekl: "Smiluji se, nad kým se...
Římanům 11:1..." Ptám se tedy: Zavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť i jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z...
Římanům 11:11...Klopýtli snad Židé tak, aby nevstali? V žádném případě! Vždyť jejich selháním dospěla spása k pohanům, aby...
1. Korintským 7:15... odejde. Bratr ani sestra nejsou v takových případech vázáni. Bůh vás povolal k pokoji. Copak víš, ženo...
Galatským 2:17...znamená to, že Kristus napomáhá hříchu? V žádném případě! Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořil,...
Galatským 3:21... Je tedy Zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případě! Kdyby tu byl Zákon, který by dokázal přinést život...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |