Přímou

Hledám varianty 'přímou' [ přímým (3) přímých (1) přímý (3) přímou (5) přímé (4) přímá (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Soudců 20:34...tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok na Gibeu. Strhl se prudký boj. Benjamínci vůbec...
1. Samuel 12:23...za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobroupřímou. Jen ctěte Hospodina a služte mu věrně celým srdcem....
Žalmy 25:8...pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu! Dobrýpřímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke...
Žalmy 33:4... hrajte krásně a hlasitě! Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé. Spravedlnost a právo...
Přísloví 2:13...každým, kdo mluví zvráceně, před těmi, kdo se přímým stezkám vyhnou, kdo kráčejí po cestách temnoty. Před...
Přísloví 4:11...ti prodlouží. Cestě moudrosti chci učit, po přímých stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic...
Přísloví 15:21...těší každá hloupost, rozvážný člověk drží přímý směr. Bez porady se plány hroutí, při množství rádců...
Izaiáš 57:2... Odcházejí v pokoji, odpočívají na loži, kdo přímou cestou kráčeli. Teď ale přistupte, vy synové...
Jeremiáš 31:9... je povedu. K potokům s vodou je přivedu přímou cestou, na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otec,...
Lukáš 3:5...hora a pahorek budou sníženy. Křivé věci budou přímé, hrbolaté cesty budou hladké a veškeré lidstvo uvidí...
Jan 1:20...a levity s otázkou: "Kdo jsi?" Neodmítl jim přímou odpověď. " nejsem Mesiáš," prohlásil. "Kdo tedy...
Skutky 9:11... Pane." Pán mu řekl: "Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se...
Skutky 13:10...spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova teď raní slepotou!...
Skutky 16:11...evangelium. Vypluli jsme z Troady, vydali se přímým směrem k Samothráké a příštího dne jsme dorazili do...
Skutky 21:1...konečně rozloučili, zvedli jsme kotvy a vypluli přímým směrem na ostrov Kós. Druhý den jsme dorazili na...
Židům 12:13...i podlomeným kolenům" a "zaveďte své kroky na přímé cesty," aby to, co kulhá, zcela neochrnulo, ale...
2. Petr 2:15...lákají nestálé duše. Proklatci! Opustili přímou cestu a zabloudili. Vydali se cestou Balaáma, syna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |