Přímo

Hledám varianty 'přímo' [ přímo ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 42:28...stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!" Hrůzou se v nich zastavilo srdce. Jeden...
Exodus 11:1...potom vás odsud propustí. Propustí vás nadobropřímo vás odsud vyžene. Řekni lidu, každý muž požádá...
Exodus 34:12...země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře, jejich...
Numeri 22:5...vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na...
Jozue 3:16...moři se dočista vytratily. Tak přešel lid přímo proti Jerichu. Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy...
Jozue 8:11...lid táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo před město a utábořili se na sever od Aje. Mezi nimi...
Soudců 13:20... vznesl se v tom plameni i Hospodinův andělpřímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří...
1. Samuel 10:10...všechna ta znamení. Když přišli ke Gibeji, hlepřímo proti nim jde průvod proroků. Vtom se ho zmocnil Duch...
1. Letopisů 25:6...Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.) Spolu s jejich příbuznými, vyškolenými v...
2. Letopisů 36:17...krále, který pobil jejich mladíky mečem přímo ve svatyni. Neušetřil mládence ani panny, starce ani...
Nehemiáš 3:33...doslechl, že stavíme hradby, rozhněval sepřímo zuřil, a začal Židy urážet. "Co to ti bídní Židé...
Nehemiáš 13:16...a všemožné zboží, které v sobotu prodávali Židům přímo v Jeruzalémě. Vytýkal jsem to judské šlechtě. "Co to...
Ester 5:1...vstoupila do vnitřní dvorany královského paláce přímo před komnatu krále. V královské síni naproti vchodu...
Job 26:2...pěkně umíš slabému pomoci! Jak jsi bezmocného přímo zachránil! Jakou radu jsi bláhovému udělil! Jak...
Job 32:18... teď zas vyslovím své mínění. Jsem totiž přímo přeplněný slovy, duch mi roztahuje všechny vnitřnosti...
Přísloví 8:3...vrcholech kopců, u cesty, u křižovatek postáváPřímo před branami, u vstupu do města, v průchodu stojí a...
Přísloví 17:24... aby cesty práva podvrátil. Rozumný moudrost přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě nenajdou. K...
Izaiáš 52:10...Hospodin svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby všechny zemské končiny viděly spásu,...
Jeremiáš 4:18... To je tvé neštěstí, ano tak trpké, zasáhne  přímo do srdce!" Bolí, bolí to v břiše! Bolestí svíjím...
Pláč 3:35...pod nohama drceni, když se překrucuje právo lidí přímo před Nejvyšším, když se křivdí lidem v soudní při -...
Pláč 3:38...to přikáže? Což nepochází pohroma i dobro přímo z úst Nejvyššího? Proč by si tedy člověk stěžoval,...
Ezechiel 1:9...se dotýkaly navzájem. Všechny se pohybovaly přímo vpřed, cestou se neotáčely. Jejich tváře vypadaly...
Ezechiel 1:12...a dvěma si přikrývaly tělo. Každá se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch, tam šly, cestou se...
Ezechiel 8:5... a hle - severně od brány vedoucí k oltáři stála přímo v cestě ta urážlivá socha. "Synu člověčí," řekl mi,...
Ezechiel 10:22...spatřil u průplavu Kebar. Všichni se pohybovali přímo vpřed. Vtom se zmocnil Duch a přenesl k...
Ezechiel 23:39... aby ji znesvětily. Takové věci prováděly přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle,...
Daniel 5:5... z bronzu a železa, ze dřeva i kamene. Vtom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly psát...
Joel 1:16...den blízko je, zhouba od Všemohoucího blíží sePřímo před našima očima se pokrm vytratil; z domu našeho...
Amos 9:13... Hory budou tehdy vínem oplývat a všechny kopce přímo přetékat. Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí....
Zachariáš 14:1...Hospodinův den! Tvůj majetek padne za kořist přímo ve tvých zdech. Shromáždím totiž všechny národy, aby...
Lukáš 14:2...z předních farizeů, pečlivě ho sledovali. A hlepřímo před ním seděl člověk postižený vodnatelností. Ježíš...
Skutky 18:17...na představeného synagogy Sostena a bili ho přímo před soudem, ale Gallio na to vůbec nedbal. Když tam...
Galatským 3:1...Galatští! Kdo vás tak obloudil? Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl...

Slova obsahující přímo: přímo (33) přímoří (2) přímořské (1) přímořského (1) přímořským (1) přímost (1) přímou (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |