Příkořím

Hledám varianty 'příkořím' [ příkořím (2) příkoří (8) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 16:5...paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za  příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí...
Job 37:23...soudu je veliký, bohatý ve spravedlnosti, nečiní příkoří. Toto je důvod, proč jej lidé ctí, i když ho ani...
Žalmy 137:8...Blaze tomu, kdo ti odplatí za všechna naše příkoří! Blaze tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je...
Izaiáš 61:8...totiž právo miluji a nenávidím okrádánípříkoří; proto je odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi...
Ezechiel 18:18...otec však zemře za své viny, protože působil příkoří, okrádal bratra a prováděl mezi svým lidem...
Ezechiel 22:7...zlořečí, přistěhovalci ve tvých zdech se děje příkoří a sirotku a vdově se v tobě ubližuje. Pohrdáš tím,...
Daniel 7:25...řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou...
Micheáš 3:10...křivíte; vy, kdo budujete Sion krví a Jeruzalém příkořím: Jeho vládci soudí za úplatky, jeho kněží učí za...
Abakuk 2:12...tomu, kdo staví město na krvi, kdo zakládá obec příkořím! Copak Hospodin zástupů neurčil, že dřina národů...
2. Korintským 12:10...Kristova moc. S radostí snáším slabostipříkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista -...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |