Příklady

Hledám varianty 'příklady' [ příklady (2) příkladu (1) příkladem (16) příklad (14) ]. Nalezeny 33 verše.
Deuteronomium 28:25...utečeš před nimi. Staneš se odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Na vašich mrtvolách...
2. Královská 14:3...ne tak jako jeho otec David. Ve všem se řídil příkladem svého otce Joaše. Obětní výšiny ale nebyly...
2. Letopisů 29:8...dolehl Hospodinův hněv a učinil je odstrašujícím příkladem pro výstrahu a výsměch, jak to sami na vlastní...
2. Letopisů 30:7...vašich otců, a ze kterých udělal odstrašující příklad, jak sami vidíte. Nebuďte tvrdošíjní jako vaši...
Ezdráš 9:2...národy a vedoucí hodnostáři jdou v nevěrnosti příkladem!" Jak jsem to uslyšel, roztrhl jsem své roucho i...
Kazatel 9:13...neštěstí. Viděl jsem pod sluncem také tento příklad moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno malé...
Jeremiáš 15:4... páchal v Jeruzalémě, je učiním odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Kdo , Jeruzaléme,...
Jeremiáš 24:9...špatné, že nejdou jíst. Učiním je odstrašujícím příkladem neštěstí pro všechna království země; budou...
Jeremiáš 29:18...mečem, hladem a morem. Učiním je odstrašujícím příkladem pro všechna království země. Budou vzbuzovat...
Jeremiáš 34:17...pro meč, mor a hlad! Učiním vás odstrašujícím příkladem pro všechna království země. S těmi, kdo porušili...
Ezechiel 5:15...nadávkou a posměškem, varováním a odstrašujícím příkladem pro národy okolo. To říkám Hospodin. Vystřelím...
Jan 13:15... máte i vy mýt nohy jeden druhému. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se zachoval k vám....
1. Korintským 4:6...Bůh. Bratři, použil jsem tu sebe a Apolla jako příklady, abyste se na nás mohli poučit, co znamená "nejít...
1. Korintským 4:16...v Kristu Ježíši, a tak vás prosím, řiďte se mým příkladem. Proto také za vámi posílám Timotea, svého...
1. Korintským 9:8...stádo, a nepije jeho mléko? Dávám tu jen lidské příklady? Copak to neříká i Zákon? V Mojžíšově zákoně je...
1. Korintským 11:1...mnohých, aby byli spaseni. Řiďte se mým příkladem, tak jako Kristovým. Chválím vás, že na ...
Efeským 5:1...vám. Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a...
Filipským 3:17... toho se držme. Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru....
1. Tesalonickým 1:6...žili pro vás. A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí...
1. Tesalonickým 2:14...ve vás věřících. Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku,...
2. Tesalonickým 3:7...od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak...
2. Tesalonickým 3:9...na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování. Když jsme ještě byli u vás, dali...
1. Timoteus 1:16...nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. Králi...
1. Timoteus 4:12...pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce, víře a čistotě. Než...
2. Timoteus 1:13...do onoho dne. To, co jsi ode slyšel, měj za příklad zdravého učení. Zůstávej ve víře a lásce, která je...
Titus 2:7...ke zdrženlivosti i mladíky. Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a...
Židům 4:11...do toho odpočinku, aby snad někdo po jejich příkladu nepadl kvůli neposlušnosti. Boží slovo je živé,...
Židům 6:12...naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli...
Židům 13:7...všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry. Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes...
Jakub 5:10...odsouzeni. Hle, Soudce stojí ve dveřích! Za příklad odolnosti a trpělivosti si, bratři, vezměte proroky...
1. Petr 2:21...povolal! Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích: "On se nikdy...
1. Petr 5:3... Nepanujte nad svěřeným stádem, ale jděte mu příkladem, abyste, se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali...
3. Jan 1:11...a vyhání je z církve. Milovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |